تجزيه تحليل سيستم يک شركت

تجزيه تحليل سيستم يک شركت
تجزيه تحليل سيستم يک شركت
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

شناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجود

شناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجود
همانطور كه ملاحظه ميشود كل شركت به دو بخش توليدي و غير توليدي تقسيم شده است كه هر دو بخش مستقيماتحت نظر مديريت عامل مي‌باشند بخش توليدي از قسمتهايي نظير تاسيسات ، تعميرات و نگهداري ، كنترل كيفيت و بخش غير توليدي  از قسمتهاي تداركات، امور مالي، وامور بازرگاني واداري تشكيل شده است .
در طراحي مجدد ساختار سازماني با توجه به الزامات موجود مجموعه بخش توليدي خود بايد به سه قسمت عمده تفكيك شود . كه اين سه بخش عبارتند از :
بخش توليد اكسل پيكان
بخش توليد اكسل پژو
بخش توليد كرانويل – پينيون
چارت جديد به اين دليل بوجود آمده است كه هر يك از اين محصولات با توجه به خصوصيات فيزيكي و تكنولوژي ساخت از يكديگر متفاوت بودند و نياز منديهاي خاص خود را دارد كه با توجه به اين موضوع مديريت واحد آنها اشكالاتي را در عمل بوجود مي‌آورد كه لزوم تغيير در ساختار سازماني را ايجاب مي‌كرد .

شناخت وتحليل منظور ، خط مشي واهداف كيفي وضع موجود

شناخت و تحليل منظور، خط مشي و اهداف كيفي وضع موجود
 در زمينة شناخت و تحليل خط مشي و اهداف كيفي و منظور هاي سازماني در شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو مي توان به برخي نكات اشاره نمود .
1 ـ رسالت و اهداف سازمان با توجه به وضع موجود شركت كاملاً‌ مناسب به نظر      مي رسد تنها نكته اي كه دراين بند از خط مشي كيفي سازمان مورد توجه واقع نشده گسترش فعاليتهاي شركت در زمينة توسعة محصولات جديد و گسترش فعاليتهاي شركت غير از زمينة توليد اكسل خودروهاي بنزيني مي باشد كه با توجه به توان بالقوة شركت براي حصول اين امر رسيدن به آن دور از دسترس نيست يعني شركت مي تواند محصولاي غير از اكسل نيز توليد نمايد و روانه بازار كند و سازمان را هر چه بيشتر و بهتر توسعه دهد .
2 ـ در زمينة ديدگاه شركت كه در بند دوم خط مشي و اهداف ذكر شده است طرح سعي كرده است كه بر اساس مدل TQM دكتر اوكلند با تاكيد بر تعهد مديران شركت ، عزم و ارادة مديران شركت را در بسط و توسعة فرهنگ كيفيت كه در آن جابه نام فرهنگ بهبود مستمر و پيش گيري از عيوب ياد شده بيان كند و آنرا در كلية سطوح و فرآيندهاي سازمان بسط داده است .
3 ـ در زمينة بحث از روش شركت ناظم خط مشي سازمان با تاكيد بر آموزش كاركنان در جهت تقويت روحية تعهد گرايي و جلب مشاركت آنان در حقيقت بر اين جملة معروف دكتر (( ايشي كاوا )) تاكيد كرده كه : كيفيت با آموزش شروع مي شود و با آموزش ختم مي شود و اين امر را مبناي انجام صحيح امور دانسته در تمام سطوح سازماني دانسته است كه اين امر بدون وجود فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين سطوح مختلف سازمان امكان پذير نيست و اين امر هم بايستي با آموزش كاركنان تامين شود كه اين نشانگر يك چرخة مناسب در جهت انجام صحيح امور در تمامي سطوح مي باشد .
4 ـ سازما الگي خود را در نظام مديريت كيفيت بر اساس الزامات و بايدهاي دو استاندارد ISO /TS 16949 , ISO 9001-200  بنا نهاده است و تمامي كاركنان خود را با احترام متعهد به اجراي الزامات مندرج در اين استانداردهاي سيستم كيفيت كه در نظام كيفيت شركت آمده كرده است .

خط مشي كيفيت
خط مشي كيفيت :
شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو يكي از بزرگترين توليد كننده گان اكسلهاي بنزيني در صنعت خودرو مي باشد .
رسالت و اهداف ما :
توليد اكسلهاي بنزيني و قطعات با استانداردهاي بين المللي جلب رضايت و اطمينان مشتريان ، خدمات پس از فروش ، توجه به كاركنان ، افزايش كيفيت محصولات و توجه به رشد و سودآوري .
ديدگاه ما :
تاكيد بر نگرش مديريت كيفيت سعي بر نهادينه كردن فرهنگ بهبود مستمر و پيشگيري از عيوب در كلية فعاليتها و فرآيندها .
روش ما :
تقويت روحية تعهد گرايي و مسئوليت پذيري از طريق آموزش كاركنان و جلب مشاركت آنان در كارهاي گروهي ، انجام صحيح امور در تمام سطوح ، ايجاد فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين مديران و كاركنان .
الگوي ما :
نظام مديريت كيفيت مبيني بر نيازمنديهاي I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامي كاركنان شريف شركت محورسازان متعهد به اجراي كلية الزامات تعيين شده در نظام كيفيت
شركت مي باشند.
شناخت وتحليل وضع موجود از سيستم مديريت كيفيت

تحليل وضع موجود از سيستم مديريت کيفيت
شرکت صنعتی محور سازان ايران خودرو جهت برقراری واجرای سيستم مديريت کيفيت از گواهينامه های سيستمهای مديريت کيفيت استفاده می کند . اين شرکت دارنده گواهينامه های ISO 9001-94 و  ISO TS/16949-99 می باشد . شرکت همچنين در نظر دارد گواهينامه IMS شامل؛ استاندارد OHSAS 18000 و استاندارد زيست محيطی ISO 14000 و استاندارد ISO 9001-2000  وگواهينامه مؤسسة استاندارد ايران جهت آزمايشگاه اندازه گيری (کاليبراسيون)تحت عنوان "تعيين صلاحيت کاليبراسيون" .
شرکت فعاليت خود را جهت اخذ اين گواهينامه ها از سال 1378 آغاز کرد .در اين سال اولين گواهينامه سيستم مديريت کيفيت که اخذ شد ، گواهينامه استاندارد ISO 9002-94 بود ويکسال بعد از آن يعنی در آذر ماه 1379 شرکت موفق به اخذ دومين گواهينامه خود يعنی  گواهينامهISO 9001-94  شد .با فعاليت های مداوم شرکت در جهت برقراری سيستم مديريت کيفيت در سال 1380 موفق شد گواهينامه ISO TS/16949-99 را دريافت کند و هماکنون نيز در پی دستيابی به گواهينامه استاندارد ISO 9001-2000 و ISO TS/16949-2001 می باشد.

مدارک سيستم مديريت کيفيت :
شرکت محور سازان ايران خودرو جهت اجرای سيستم مديريت کيفيت مدارک واسنادی را مورد استفاده قرار مي دهد اين مدارک از سه سطح تشکيل شده اند که بر اساس شماره سطوح نامگذاری شده اند وبه ترتيب سطح يک ,دو وسـه نام دارند. ترتيب وچگونگی قرارگرفتن مدارک در اين سطح از روی اهميت مدرک تعيين می گردد .
به طور کلی مدارک مورد استفاده در سيستم مديريت کيفيت شرکت محور سازان ايران خودرو شامل موارد زير  است :
1-    خط مشی کيفيت
2-    نظامنامه کيفيت
3-    روشهای اجرايی
4-    دستورالعملها
5-    طرحهای کنترل
6-    ليستها
7-    فرمها
8-    استانداردها
9-    نقشه ها
10-کاتالوگ ها ومدارک فنی
واحدهای مجری يا دخيل در سيستم مديريت کيفيت :
شرکت محور سازان ايران خودرو سيستم مديريت کيفيت مورد استفاده خود را توسط واحد تضمين کيفيت طرحريزی نمود اجرای اين سيستم علاوه بر واحد تضمين کيفيت نيازمند مشارکت واحدهای ديگری از سازمان می باشد در اينجا کليه واحدهايی که به نوعی در اجرای سيستم مديريت کيفيت شرکت محور سازان ايران خودرو دخيل هستند را نام می بريم :
1-    واحد تضمين کيفيت
2-    مهندسی
3-    تحقيق وتوسعه (R&D)
4-    اداری
5-    مالی
6-    خدمات فنی
7-    بازرگانی
8-    توليد
9-    حراست
10-تربيت بدنی
11-آموزش
نحوه اجرا ونظارت بر اجرای سيستم مديريت کيفيت توسط کميته هاوتيم هايی که افراد آنها از ميان اين واحدها انتختب می شوند .وظايف اين کميته هاوتيمها در روشهای اجرايی , دستورالعملها ويا آيين نامه ها ذکر شده است در زير تيمها و مراجع تعيين وظايف هر يک آمده است :
1-    تيم مميزی داخلی  : روش مميزی داخلی مندرج در استاندارد و روش اجرايی مميزی داخلی 
2-    تيم FMEA : روش اجرايی FMEA يا تجزيه و تحليل حالت شکست وآثار آن
3-    کميته آموزش : روش اجرايی آموزش
4-    کميته اقدام اصلاحی : روش اجرايی اقدام اصلاحی
5-    تيم SPC : روش اجرايی کنترل فرآيند آماری
6-    کميته بهره وری : آيين نامه بهره وری
7-    تيم APQP : روش اجرايی برنامه ريزی از پيش تعيين شده کيفيت  محصول
8-    محور سازان ايران خودروتيم حل مسأله : دستورالعمل حل مسأله
9-    تيم ارزيابی : دستورالعمل ارزيابی پيمانکاران توليدی

شناخت وتحليل وضع موجود از مسئوليت مديريت

گزارش شناخت وتحليل وضع موجود از مسئوليت مديريت
در شرکت محورسازان ايران خودرو "نماينده مديريت" تمام اختيارات را در غالب سيستم مديريت کيفيت در اختياردارد. باوجود اين مديريت در نهايت تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب می باشد .
مديريت در اين سازمان باتوجه به وظايفی که برای آن در نظر گرفته شده است می بايست در جهت برقراری سيستم مديريت کيفيت خط مشی واهداف کيفيت را برای سازمان تعيين نمايد .به اين منظور مديريت بر اساس رسيدن به اهداف معين شده بايستی خط مشی را تعيين کند . مديريت بايد ميزان رضايتمندی مشتری (در اينجا منظور ايران خودرو ) و مصرف کنندگان را اندازه گيری و بررسی نمايد و بر اين اساس "بهبود مستمر " را در دستور کار خود قرار دهد .
مسئوليت واختيار ديگر مديران در ردة ميانی سازمان وشرح وظايف کلية پرسنل لازم است که توسط مديريت مشخص شده باشد.
با توجه به آنکه مديريت نهايتاً تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب دراين  شرکت است لذا مديريت خود را نماينده مشتری در سازمان می داند .
از ديگروظايفی که بر عهده مديريت می باشد تأمين منابع مورد نياز شرکت است , که بايد آنها را در اختيار نمايندگان مختلف خود در بخشهای مختلف سازمان , برای دستيابی به حداکثر رضايتمندی کلية طرفهای ذينفع در شرکت , قرار دهد.
مديريت همچنين موظف استبازنگری مديريت را در دستور کار خود قرار دهد, به اين منظور نماينده مديريت بايد هر شش ماه تمامی مسائل وموارد مثبت ومنفی در رابطه با استقرار سيستم کيفيت ونگهداری سيستم را به مدير عامل گزارش دهد اين موارد اکثراًشامل: ميزان برگشتی , ميزان ضايعات , و ميزان مغايرت ها با استاندارد و ...
هدف از انجام بازنگری های مديريت شش ماهه حصول اطمينان از رسيدن به اهداف سازمان است .
ازديگر مسئوليتهای مديريت تعيين طرح تجارت است, هرچند دراين شرکت مديريت درتعيين طرح تجارت تنها در مقابل شرکت ايران خودرو مسئوليت دارد .
ديگر مسئوليت مديريت ايجاد انگيزش وتفويض اختيار ورضايتمندی در کارکنان است.
در پايان لازم به توضيح است که نمايندگی مديريت در شرکت محور سازان ايران خودرو بر عهده واحد تضمين کيفيت و در واقع مدير آن واحد می باشد.

شناخت وتحليل وضع موجود ازمديريت منابع وتحقق محصول

گزارش شناخت و تحليل وضع موجود از مديريت منابع و تحقق محصول
در شركت محورسازان ايران خودرو مديريت منابع و تحقق محصول ذكر شده در استاندارد ISO 9001 با توجه به وضع خاص شركت به آن مفهوم خواسته شده در استاندارد اجرا نمي شوند .
در حقيقت اين بخشها بر اساس بند APQP كه در ISO/ TS 16949-99 آمده است در شركت عمل مي شود كه Document هاي آن در بخش مهندسي قرار دارد و از اختيار واحد تضمين كيفيت خارج مي باشد .
آنچه كه در نظامنامة كيفيت سازمان در مورد مديريت منابع آمده به شرح زير است :
نيازمنديهاي مربوط به منابع در سازمان مشخص گرديده و با توجه به آنها منابع لازم نظير استفاده از نيروي متخصص و آموزش ديده و در مديريتهاي اجرايي و امور اپراتوري و همچنين مميزيهاي داخلي و مشاغلي كه عملكرد آنها منجر به تائيد فعاليتهايي مي گردد در چارچوب (( سيستم كيفيت پيش بيني شده ))‌ APQPهستند .

شناخت وتحليل وضع موجود از اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود

گزارش شناخت و تحليل وضع موجود از اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود :
در جهت اجراي اين بند ، در سيستم مديريت كيفيت شركت محور سازان ايران خودرو فرآيند اندازه گيري ، تجزيه و تحليلي و بهبود  فرآيندهاي سازمان در پنج گام به شرح زير انجام مي شود .
1- شناسايي كامل فرآيندها :
در اين زمينه واحد تضمين كيفيت فرآيندهاي جاري در سازمان را شناسايي مي كند وبر اساس اهميت آنها فرآيند ها را در سه دستة :
الف )‌ فرآيندهاي اصلي با نشان  A
ب ) فرآيندهاي مديريتي با نشان  M
ج ) فرآيندهاي پشتيباني با نشان P
دسته بندي مي نمايد و آنها را مشخص مي كند .
2 ـ ماتريس ارتباطات :
واحد تضمين كيفيت ماتريسي را تحت عنوان ماتريس ارتباطات طراحي مي كند كه بر
اساس واحدهاي مندرج در ساختار سازماني و فرآيندهاي دسته بندي شده ساخته مي شود .در اين ماتريس فرآيندها در ستون اول سمت راست وارد مي گردند واحدهاي سازماني در بالاترين سطر ماتريس به نام يا علامت اختصاري نوشته مي شوند به اين ترتيب نقش هر واحد درانجام هر فرآيند درسطرها و ستونهاي ديگر ماتريس باشد نشانة A و M و P مشخص مي گردد به بيان ديگر در انجام هر فرآيند درجه اهميت هر كدام از واحدهاي دخيل در انجام آن فرآيند مشخص مي شود . نماي كلي اين ماتريس به پيوست ارائه گرديده .
3 ـ براي هر فرآيند پارامتري تعيين مي شود كه نشانگر ميزان موفقيت و انجام درست آن فرآيند مي باشد و معمولاً‌ مقداري بر حسب درصد واحد آن مي باشد .
4 ـ اندازه گيري پارامترها :
براي سنجش و تحليل وضعيت فرآيندها بايستي پارامترهاي تعيين شده براي آنها اندازه گيري مي شود اين اندازه گيري بر اساس جدول برنامة بهبود كه تهية آن در روش اجرايي زير آمده است تهيه مي شود .
1 ـ روش اجرايي سنجش و عملكرد و فرآيند بر اساس نمودار  PDCA دمينگ
2ـ روش اجرايي بهبود مستمر
نماي كلي اين جدول طرز تهية آنرا به طور واضح نشان مي دهد كه اين نماي كلي به پيوست اين بخش آمده است .
در فرم برنامه بهبود كه نمونه آن در صفحه بالا آورده شده است ابتدا نام واحدي را كه مورد سنجش واقع مي‌شود وارد مي‌گردد . در بند بعدي هدف اين سنجش و ملاحظات مربوط به آن كه از فرايندهاي اندازه‌گيري و تجزيه تحليل حاصل شده وارد مي‌گردد . سپس در بند شرح هدف با پرداختن به جزييات هدف اصلي آنها را به طور كامل شرح مي‌دهيم و در ستونهاي مقابل مورد ارزيابي قرار مي دهيم .
در اين ستونها ابتدا وضعيت فعلي را براساس شاخص كنترلي ( پارامتر ) كه در ستون بعدي آمده وارد مي‌كنيم . در ستوا بعدي جهت بهبود را با بهره گيري از پيكانهايي كه جهتآنها رو به بالا يا پايين است مشخص مي‌شود .
در شركت محورسازان ايران خودرو در وضعيت ثابت يا بدون تغيير جهت بهبود را رو به پايين در نظر مي‌گيريم . سپس در بند مربوط به « شرح اقدام » شرح اقدامات اصلاحي كه بايد انجام شود را وارد مي‌كنيم . سپس در ستون بعدي وضعييت آتي را با كمك شاخص كنترلي پيش‌بيني مي‌كنيم . در سه ستون باقي مانده بعدي زمانهاي شروع برنامه بهبود و دوره ارزيابي آن به همراه افراد مسئول برنامه بهبود مشخص مي‌شود .

طراحي/بازنگري ساختار سازماني
تدوين / بازنگري ، خط مشي كيفيت و اهداف كيفيتي سازمان
خط مشي كيفيت
خط مشي كيفيت :
شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو يكي از بزرگترين توليد كننده گان اكسلهاي بنزيني در صنعت خودرو مي باشد .
رسالت و اهداف ما :
توليد اكسلهاي بنزيني و قطعات با استانداردهاي بين المللي جلب رضايت و اطمينان مشتريان ، خدمات پس از فروش ، توجه به كاركنان ، افزايش كيفيت محصولات و توجه به رشد و سودآوري وتلاش در جهت توليد محصولات جديد
ديدگاه ما :
تاكيد بر نگرش مديريت كيفيت سعي بر نهادينه كردن فرهنگ بهبود مستمر و پيشگيري از عيوب در كلية فعاليتها و فرآيندها .

روش ما :
تقويت روحية تعهد گرايي و مسئوليت پذيري از طريق آموزش كاركنان و جلب مشاركت آنان در كارهاي گروهي ، انجام صحيح امور در تمام سطوح ، ايجاد فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين مديران و كاركنان .
الگوي ما :
نظام مديريت كيفيت مبيني بر نيازمنديهاي I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامي كاركنان شريف شركت محورسازان متعهد به اجراي كلية الزامات تعيين شده در نظام كيفيت شركت مي باشند.

نظامنامه كيفيت
تاريخچه
شرکت محورسازان توليد کننده انواع محورهای سبک ونيمه سنگين ويکی از بزرگترين تأمين کنندگان ايران خودرو می باشد.
شرگت صنعتی خودروسازان ايران در سال 1343در مساحتی برابر  43000 متر مربع در تهران به ثبت رسيد واز سال 1345 بهره برداری آن آغاز گرديد. موضوع اصلی فعاليت شرکت توليد ومونتاژ اتوبوس بوده است.
شرکت در سال 1371به سهامی عام تبديل واز سال 1373 در فهرست شرکت های پذيرفته شده در بورس قرار گرفت واز سال 1373موضوع فعاليت شرکت به توليد وفروش انواع ديفرانسيل وامسل عقب وگير بوکس خودرو های ديزلی وبنزينی تغيير يافت.
توليد در شرکت تا سال 1351 ساخت اتوبوس واز سال 1351 تامرداد سال 1374انواع مينی بوس فيات وايويکو بوده است،در سال1367موافقت اصولی برای توليد سالانه 40000 دستگاه اکسل عقب خودروهای بنزينی در دو نوبت کاری اخذ وپس از خريدارن وراه اندازی ماشين آلاتِ کارخانحات تالبوت انگلستان توليد انبوه اکسل عقب پيکان از سال 1373 آغاز گرديد.
با توجه به آنکه تنها توليد کننده پيکان در ايران ، ايران خودرو می باشد ، لذا محورسازان تنها يک مشتری دارد. ميزان درخواست ايران خودروبرای اکسل پيـکان سالانه حدود 200000 عدد می باشد،که تنها دو تأمـين کـننده برای اين
 محصول وجود دارد:
1- توس مشهد با توليدی حدود سالانه 30000 اکسل.
2- محورسازان باتوليدی حدود سالانه 130000 اکسل.
اين شرکت_( ايران خودرو) تفاوت احتياج به اين محصول را از ترکيه وارد میکند.
واردات اکسل در ايران حدود 19.99% بازار را به خود اختصاص داده است.
160120              200000
توليد داخلی                      100                        x=80.06
    واردات    100 - 80.06 = 20%
اميد است در آينده ای نزديک به خودکفايی کامل در توليد اين محصول وما بقی احتياجات باشيم.

خط مشي كيفيت:
خط مشي كيفيت :
شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو يكي از بزرگترين توليد كننده گان اكسلهاي بنزيني در صنعت خودرو مي باشد .
رسالت و اهداف ما :
توليد اكسلهاي بنزيني و قطعات با استانداردهاي بين المللي جلب رضايت و اطمينان مشتريان ، خدمات پس از فروش ، توجه به كاركنان ، افزايش كيفيت محصولات و توجه به رشد و سودآوري .
ديدگاه ما :
تاكيد بر نگرش مديريت كيفيت سعي بر نهادينه كردن فرهنگ بهبود مستمر و پيشگيري از عيوب در كلية فعاليتها و فرآيندها .
روش ما :
تقويت روحية تعهد گرايي و مسئوليت پذيري از طريق آموزش كاركنان و جلب مشاركت آنان در كارهاي گروهي ، انجام صحيح امور در تمام سطوح ، ايجاد فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين مديران و كاركنان .
الگوي ما :
نظام مديريت كيفيت مبيني بر نيازمنديهاي I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامي
كاركنان شريف شركت محورسازان متعهد به اجراي كلية الزامات تعيين شده در نظام كيفيت
شركت مي باشند.
مقدمه:
نظامنامه كيفيت حاضر شرح سيستم مديريت تضمين كيفيت در شركت محورسازان ايران خودرو مي‌باشد . سيستم تضمين كيفيت موجود شامل مدارك و مستندات اجرايي است كه در هر مقطع از فعاليتها شرايط و نتايج انجام فعاليتها را تعيين مي كند بطوريكه تضمين كيفيت در پايان حاصل شود .
تمامي سطوح شركت موظفند مطابق شرايط تعريف شده در سيستم كيفيت عمل نموده و از آن پيروي نمايند .

1-4- مسئوليت مديريت:

1-1-4- خط مشي كيفيت :
مديريت شركت محورسازان ايران خودرو به عنوان سياست كيفي خود خط مشي كيفيت خود را كه در بر گيرنده تعهد خود به كيفيت برتر در توليد اكسل و در راستاي اهداف سازماني اين شركت مي باشد را منتشر كرده است به گونه اي كه با انتظارات و نيازهاي مشتري مرتبط باشد .
تمامي پرسنل شركت محورسازان ايران خودرو خط مشي كيفي منتشرشده را مطالعه كرده تا از سياست كيفيتي شركت مطلع گرديده و امور اجرايي را در راستاي خط مشي كيفي انجام دهند .
خط مشي كيفي در صفحه 4 به صورت كامل آورده شده است .
اهداف :
اهداف و مقاصد و ميزان رسيدن به خط مشي كيفيت كه نشاندهنده انتظارات مشتريان مي باشد در طرح كاري آينده شركت آورده شده است و طي زمانبندي تعيين شده در روش مذكور دست يافتني مي باشد .
رضايت مشتري:
ميزان رضايت مشتري مطابق دستورالعمل بررسي شكايات در پريودهاي پيش بيني شده تعيين مي گردد و شاخص هاي رضايتمندي مشتريان و يا عدم آن نيز بر اساس اطلاعات دريافتني تدوين و در واحد فروش موجود مي باشد .
بهبود مستمر:
اين شركت فلسفه بهبود مستمر را درون سازمان توسعه و گسترش ميدهد ، براي اين منظور كليه واحدها برنامه هاي اجرائي بهبود مربوطه را با تعريف شاخص هاي بهبود در دوره هاي زماني مشخص تدوين مي‌نمايند .

2-1-4- سازمان :
شركت محورسازان ايران خودرو سازمان اجرائي خود را به گونه اي سازماندهي كرده است كه بتواند امور اجرايي خود را به ساده ترين شيوه ممكن و حداقل بوروكراسي پياده نمايد .
جهت مشخص شدن ارتباطات سازماني شركت محورسازان ايران خودرو چارت سازماني تهيه شده و منتشر گرديده است كه با كمك آن ارتباط واحدها مشخص مي باشد .
چارت اصلي سازماني شركت محورسازان ايران خودرو در صفحه شماره صفحه آورده شده است .
1-2-1-4- مسئوليت و اختيار :
در سازمان شركت محورسازان ايران خودرو مسئوليت و اختيارات به گونه اي تعريف گرديده است كه دستيابي به اهداف تعريف شده امكان پذير باشد .
1-    مسئوليت نهايي در ايجاد و استمرار سيستم مديريت كيفيت در راستاي خط مشي كيفي تعريف شده با مديريت عامل است .
2-    مدير تضمين كيفيت مسئوليت پيگيري اجراي مؤثر سيستم كيفيت و گزارش دهي در مورد وضعيت سيستم كيفيت جهت مديريت عامل را بر عهده دارد .
3-    مدير امور كارخانه محورهاي سبك مسئول هماهنگي انجام امور مربوط به توليد ، تعميرات و نگهداري ، برنامه ريزي و انبارش در چارچوب سيستم كيفيت بوده و لازم است اطمينان حاصل نمايد امور فوق مطابق شرايط تعريف شده انجام مي گيرد .
4-    مدير بازرگاني مسئول انجام امور مربوط به خريد و فروش بوده و در اين زمينه لازم است اطمينان حاصل نمايد كه فعاليتهاي انجام يافته در محدوده فعاليتهاي او بوده و معيارهاي تصريح شده در سيستم كيفيت را برآورده مي سازد .
5-    مدير كنترل كيفيت مسئول انجام امور مربوط به بررسي اقلام ورودي و محصولات ساخته شده در كارخانه بوده
6-    مدير امور مهندسي مسئول انجام امور مربوطه بررسي محصول و مواد اوليه مي باشد.
7-    رئيس آموزش مسئول امور مربوط به آموزش پرسنل بوده و لازم است اطمينان حاصل نمايد كه ارتقاء كيفي پرسنل مطابق شرايط پيش بيني شده در سيستم كيفيت ، در حال اجرا مي باشد .
8-    مدير خدمات مديريت مسئول حفظ و نگهداري مدراك آرشيو بوده و لازم است اطمينان حاصل نمايد همواره مدارك مورد نياز سيستم تحت كنترل و يكسان و صحيح در واحدها مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اين مسئوليتها و اختيارات به گونه اي تعريف گرديده اند كه اطمينان از كيفيت در كليه سطوح ايجاد گردد .
نماينده مشتري
مدير مهندسي مسئولايت برآورده ساختن احتياجات مشتري در عمليات داخلي براساس نيازمنديهاي  كيفيت خواسته شده مي باشد . بطور مثال انتخاب مشخصات ويژه ، برقراري اهداف كيفيت آموزش ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ، طراحي و توسعه محصول و …
مسئوليت كيفيت:
مديريت مصورت مستمر از محصولاتي كه مطابق با نيازمندهيهاي مشخص شده نيستند مطلع مي شود و اختيار لازم را در صورت نياز به توقف توليد به كنترل كيفيت داده است . اين محصولات در تمامي شيفتها تعيين تكليف شده و تصحيح مي شوند.
2-2-1-4- منابع :                                  
نيازمنديهاي مربوط به منابع مشخص گرديده و با توجه به آنها منابع لازم نظير استفاده از نيروي متخصص و آموزش ديده در مديريتهاي اجرايي و امور اپراتوري و همچنين مميزيهاي داخلي و مشاغلي كه عملكرد آنها به تائيد فعاليتهايي مي گردد . در چارچوب سيستم كيفيت پيش بيني شده است .
3-2-1-4- نماينده مديريت :
مدير تضمين كيفيت از طرف مديريت عامل كه داراي مسئوليت اجرايي است ، انتخاب و مسئوليتها و اختيارات كامل درارتباط سيـستم كيفيت به نامبرده تفويض شده است .
مدير‌تضمين كيفيت موظف است‌كه از برپايي و اجراي مستمر‌سيستم‌كيفيت بر طبق استاندارد 94-9001-ISO اطمينان حاصل نمايد .
مدير تضمين كيفيت موظف است گزارشات عملكرد سيستم كيفيت را بصورت مرتب و دوره اي براي مديريت عامل ارسال نمايد تا مديريت شركت بتواند بر پايه گزارشات مذكور ، سيستم كيفيت را مورد بازنگري قرار داده و تصميمات لازم را در جهت بهبود سيستم كيفيت اتخاذ نمايد .
3-1-4-بازنگري مديريت :
مديريت شركت كه داراي مسئوليت اجرائي است مسئوليت دارد كه سيستم كيفيت را در فواصل معين مورد بازنگري قرار داده واطمينان حاصل نمايد كه سيستم كيفيت بطور مستمر اجرا شده و كارائي لازم را جهت برآورده كردن نيازهاي استاندارد 94-9001-ISO را دارا مي باشد.
همچنين ايشان مسئوليت دارند كه اطميان حاصل نمايند كه سيستم كيفيت اجرا شده در راستاي خط مشي كيفي سازمان مي باشد .
جهت نيل به اهداف فوق جلسات بازنگري مديريت با حضور مديريت عامل ومدير تضمين كيفيت در فواصل حداكثر شش ماهه برگزار گرديده و سوابق آن جهت بررسي هاي بعدي نگهداري مي گردد.
تاريخ جلسات بازنگري توسط مدير تضمين كيفيت به مديريت عامل پيشنهاد شده و مديريت عامل ضمن تائيد تاريخ برگزاري جلسه ،‌اعضاي جلسه را نيز تعيين مي نمايد.
مصوبات جلسات بازنگري مديريت در صورتجلسات ثبت شده و توسط مدير تضمين كيفيت موارد مربوطه به مسئولين ذيربط ابلاغ مي گردد . مدير تضمين كيفيت همچنين مسئوليت پيگيري اقدامات ابلاغ شده را عهده دار مي باشد.
سرفصل مطالبي كه در جلسات بازنگري مورد بررسي قرار مي گيرد عبارت است از :‌
-گزارشات دوره اي مدير تضمين كيفيت
-    گزارشات مميزيهاي داخلي
-    گزارشات مميزيهاي خارجي
-    بررسي شكايات مشتريان و اطلاعات رسيده از بازار مصرف
-    بررسي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
-    بررسي پيشنهادات بهبود سيستم كيفيت

بازنگري مديريت ـ تكميلي
به منظور بهبود مستمر و فراگيري و پوشش تمامي نيازهاي سيستم كيفيت و كارائي آن گزارشهاي بهبود مستمر و قابليت و اهداف استراتژيك كيفيت در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي گيرد.
طرح تجارت
جهت تعيين انتظارات فعلي و آتي مشتريان برنامه هايي پيش بيني شد تا عملكرد كوتاه و بلند مدت را مشخص سازند.
اين برنامه ها ممكن است شامل اجراي :
ـ موضوعات وابسته به بازار شامل طرح رضايت مشتري
ـ برنامه ريزي مالي و اهداف هزينه
ـ پيش بيني هاي رشد، شامل طرحهاي احداث و تجهيزات كارخانه
ـ توسعه منابع انساني
‌ـ‌ بهداشت ،‌ايمني و موضوعات
تجزيه و تحليل و استفاده از داده هاي موجود در سطح شركت :
هرماه اين شركت ميزان بهره وري را محاسبه و مشخص نموده و به اطلاع كليه كاركنان ميرساند . همچنين  وضعيت كيفي محصولات توليدي در سه خط توليد كه بيشترين ضايعات و مردودي را دارند تهيه شده و مديريت آگاه مي شود.

2ـ4ـ سيستم كيفيت :
1-2-4- كليات:
شركت محور سازان ايران خودرو سيستم كيفيت خود را بر مبناي الگوي استاندارد 2000ـ9001 ـ I SO   و شرايط اجرايي ايجاد نموده تا بدينوسيله نيازمنديهاي تعيين شده در استاندارد مذكور و نيازمنديهاي مشخص شده را ايجاد ، مدون و نگهداري نمايد.
در همين راستا نظامنامه كيفيت بعنوان بالاترين سطح 2000ـ 9001 ـ ISO    را بصورت كلي و همچنين ساختار مدارك سيستم كيفيت را بيان مي نمايد .
مسئوليت تهيه و بازنگري نظامنامه كيفيت را بعهده مدير تضمين كيفيت مي باشد .
نظامنامه‌كيفيت پس از‌تصويب مديريت عامل‌كه با درج امضاي ايشان بر روي‌جلد نظامنامه مشخص مي‌گردد . توسط مدير تضمين كيفيت معتبر  و نسخ آن توزيع مي گردد.
مدير تضمين كيفيت مسئوليت دارد در دوره هاي يكساله نظامنامه كيفيت را بازنگري  و در صورت لزوم اصلاحات لازم را در آن اعمال نمايد.
دومين سطح مدارك سيستم كيفيت روشهاي عمومي است . در روشهاي عمومي توضيح داده شده است كه چه كاري ؟ توسط چه كسي ؟ چه موقع ؟   و چگونه ؟   انجام مي شود.
در سيستم كيفيت شركت محورسازان ايران خودرو در مورد فعاليتهاي مرتبط با نيازههاي 94ـ9001 ـ I SO
استاندارد روش اجرايي مربوطه تهيه گرديده است .
ليست روشهاي عمومي سيستم كيفيت در ليست 201 – L Q A   آورده شده است .
سومين سطح مدارك سيستم كيفيت شامل دستور العمل كاري مي باشد كه در اين مدارك چگونگي نحوه انجام فعاليتها شرح داده شده است . ليست دستور العمل كاري سيستم كيفيت آورده شده است .
چهارمين سطح مدارك سيستم كيفيت شامل سوابق اجرايي نظام كيفيت ، فرمها ، استاندارد مرجع ، شناسنامه هاي محصول ، كالا و … مي باشد ، اين سطح نشان دهنده چگونگي عملكرد نظام كيفيت مي باشد.

2-2-4- روشهاي اجرايي سيستم كيفيت :
الف – روشهاي عمومي فعاليتهاي مرتبط با نيازهاي استاندارد94ـ9001 ـ I SO تهيه شده است . روشهاي عمومي به گونه اي تهيه شده اند كه با خط مشي كيفي شركت سازگار باشند .
ب – امور اجرايي سيستم كيفيت براساس روشهاي عمومي و دستور العمل هاي مدون شده اجرا مي شوند ، در مدارك مذكور با توجه به پيچيدگي كار وشيوه هاي بكار رفته ، محدوده و جزئيات امور درج شده است .
ج ـ در روشهاي سيستم كيفيت با توجه به گستردگي امور ،‌در صورت نياز به دستور العمل هاي اجرائي اشاره شده است.

3-2-4- طرح ريزي كيفيت :‌
الف – در سيستم كيفيت شركت محور سازان ايران خودرو براي كالاها ، محصولات مياني و محصولات نهايي مشخصات برنامه هاي بازرسي مربوطه مطابق سيستم منتقل شده از موجود مي باشد و نيازهاي كيفيتي از طريق آنها برآورده مي گردد.
در هنگام تغيير در پارامترهاي تعريف شده ، واحد مهندسي مسئول بررسي ،تهيه و تائيد مدارك مي باشد و كنترل كيفيت مسئوليت بررسي و تهيه برنامه هاي بازرسي مورد نياز را بر عهده دارد.
ب ـ كليه مشخصات مورد نياز جهت حصول اطمينان از كيفيت كالاها و محصولات در شناسنامه هاي مربوطه و مدارك تالبوت ثبت گرديده است .
ج ـ جهت حصول اطمينان از سازگاري هماهنگي امور مختلف در شناسنامه هاي كالا و مدارك تالبوت و برنامه هاي بازرسي مراتب كار از طريق اخذ تائيد از واحدهاي ذيربط انجام مي گيرد.
د ـ در تهيه برنامه هاي بازرسي ، بازرسي ها و كنترل هاي مورد نياز تعيين و ثبت مي گردد.
ه ـ واحد كنترل كيفيت مسئوليت دارد هر گونه نياز جهت افزايش سطح كنترل ها را تحت بررسي داشته و نيازهاي خود را به مديريت شركت منتقل نمايد تا جهت تامين آنها برنامه ريزي لازم صورت پذيرد.
وـ در روشهاي اجرائي سيستم كيفيت بازرسي هاي مواد اوليه ،‌ محصول مياني و محصول نهايي و همچنين برنامه هاي بازرسي پيش بيني و مدون شده است تا روش تصديق مناسب در كليه مراحل توليد ونيز ورود مواد اوليه مشخص گردد.
ز ـ در سيستم كيفيت شركت محور سازان خودرو در كليه مراحل بازرسي مواد اوليه ،‌محصول مياني و محصول نهايي معيارهاي پذيرش كالاهاي مورد بازرسي در برنامه هاي بازرسي آورده شده است.
ح ـ‌در كليه روشهاي اجرايي و دستور العملهاي سيستم كيفيت نحوه ثبت سوابق در صورت نياز فرمهاي مربوطه معرفي شده اند.

3-4- بازنگري قرارداد:
1-3-4- كليات :
واحد فروش مسئوليت بازنگري قرارداد توافقهاي فروش منعقد شده را مطابق روش اجرايي فروش برعهده دارد .
2-3-4- بازنگري :
بخش كلي محصولات توليدي شركت محورسازان ايران خودرو، اكسل پيكان مي باشد كه دراين خصوص نيازمنديهاي سفارش مشخص مي باشد و در رابطه با سفارشات ديگر لازم است واحد فروش قبل از تسليم يك پيشتهاد و يا قبول يك قرارداد يا سفارش اطمينان حاصل نمايد كه :‌
الف ـ نيازمنديهاي مشتري به خوبي در هنگام دريافت سفارشات درك و ثبت شده است .
ب ـ‌ هر گونه مغايرت بين نيازمنديهاي مشتري و مفاد قرار داد(سفارش مشتري) برطرف شده باشد.
ج – قابليت برآورده نمودن نيازمنديهاي مندرج در قرار داد وجود دارد.
3-3-4- اصلاحيه براي يك قرارداد :‌
واحد فروش مسئوليت دارد در صورت ايجاد هرگونه تغيير در مفاد قرارداد منعقده شده ، مراتب را به واحدهاي ذيربط اعلام نمايد . تغييرات مذكور از طرف مديريت
عامل دريافت شده و پس از تائيد به واحد فروش ابلاغ مي گردد.

4-4- كنترل طراحي :‌
1-4-4-كليات :
جهت حصول اطمينان از كنترل و تصديق طراحي محصول روش اجرايي طراحي و بهينه سازي محصولات تدوين و اجرايي شده است .
2-4-4- طرح ريزي طراحي و توسعه :‌
مديريت واحد مهندسي يكي از روساي واحد مهندسي را مسئول طراحي (رئيس پروژه) تعيين نموده و نامبرده موظف است اقدام به تهيه طرح توجيهي نموده و ريز فعاليتها، مسئوليتهاو  زمان هر فعاليت را در گانت چارت مشخص مي نمايد . هر طرح پرونده مستقلي داشته كه تحت كنترل مطابق گانت چارت اجرا مي گردد.
3-4-4-وجوه اشتراك سازماني و فني :
وجوه اشتراك سازماني وفني گروههاي مختلف كه به نحوي در طراحي نقش دارند در گانت چارت مشخص شده و در صورت نياز اصلاح مي گردد.
4-4-4- داده ها به طراحي :‌
بخش مهندسي محصول براساس مدارك ارسالي از طرف مشتري ، اقدام به جمع آوري و تكميل مدارك فني نموده و ضمن تائيد صحت مدارك و تهيه ليست از آنها، به منظور تكميل و بهره برداري به رئيس پروژه ارجاع مي دهد .
نيازمنديهاي ناكامل ، مبهم و يا متضاد بوسيله رئيس پروژه با طرفهاي مربوطه حل وفصل قرار گرفته و نتايج در پرونده منعكس مي گردد.
5-4-4- ستانده از طراحي :‌
ستانده ها  از طراحي مدون و بصورتي بيان مي گردند كه بتوان آنها را طبق نيازمنديهاي داده ها به طراحي تصديق و صحه گذراي نمود به گونه اي كه نيازمنديهاي طراحي برآورده شده و معيارهاي پذيرش تعيين گردد. همچنين در مجموعه ستانده هاي هر طرح چگونگي بهره برداري ، انبارش ، جابجايي ،‌ نگهداري ، تعميرات  و ساير موارد مرتبط با كاركرد ايمني توسط رئيس پروژه و مدير مهندسي مشخص مي شود.

بهبود طراحي :
6-4-4- بازنگري طراحي :
در برنامه ريزي طرح مراحل مناسبي از طراحي توسط رئيس پروژه و يامدير مهندسي تعيين ميگردد تا با مرور طرح نتايج طرح ريزي مورد بررسي قرار گيرد. اين بازنگري ها طي جلسات با حضور تمامي نمايندگان بخشهاي مرتبط انجام شده و صورتجلسه مي گردد.7-4-4- تصديق طراحي :
طراحي پس از اتمام توسط مدير مهندسي مورد تائيد قرار گرفته تا اطمينان حاصل شود ستانده ها با نيازمنديها تطابق دارد . اين امر با انجام محاسبات به روشهاي ديگر و يا با طراحي هاي مشابه صورت مي پذيرد.
8-4-4- صحه گذاري :
پس از تصديق طراحي و ساخت محصول به منظور اطمينان از مطابقت محصول با نيازمنديها ، مدير مهندسي با همكاري رئيس پروژه و كارشناسان مربوطه عملكرد محصول در شرايط عملياتي را  ارزيابي نموده و نهايت با تائيد مشتري صحه گذاري مي گردد.
9-4-4- تغييرات طراحي :
كليه تغييرات توسط مدير مهندسي قبل از اجرا مشخص شده و پس از تدوين و بازنگري جهت نگهداري در پرونده و اجرا در اختيار رئيس پروژه قرار مي گيرد.
5-4- كنترل مدارك :
1-5-4- كليات :
در سيستم كيفيت شركت محور سازان ايران خودرو جهت كنترل مدارك مطابق نيازمنديهاي استاندارد 94ـ9001 ـ I SO روش اجرايي كنترل مدارك تهيه شده و مدير تضمين كيفيت مسئوليت كنترل مدارك را بعهده دارد.
همچنين مدارك برون سازماني از قبيل استانداردهاي محصول واطلاعات رسيده از مشتري در صورت بكارگيري در سيستم كيفيت ، توسط مدير خدمات مديريت مطابق روش اجرايي مدارك آرشيو تحت كنترل مي باشد.
2-5-4- تصويب و صدور مدارك و داده ها :
مدارك و مستندات سيستم كيفيت توسط افراد مرتبط با موضوع تهيه گرديده و پس از تهيه توسط افراد مجاز مورد بازنگري و تائيد قرار مي گيرند. مدارك سيستم كيفيت‌توسط مدير‌تضمين‌كيفيت معتبر‌و‌منتشر مي گردند . مدارك سيستم كيفيت داراي نشانه اعتبار بوده و مدارك غير معتبر از مدارك معتبر جداسازي شده اند . مدارك معتبر با مهر آبي و امضا واحد تضمين كيفيت معتبر گرديده و مدارك منسوخ با مهر قرمز (غير معتبر) مشخص مي گردند. همچنين اعتبار داده ها توسط درج امضاي تائيد كننده هاي مجاز بر روي فرمها و سوابق مربوطه مشخص مي گردند. نمونه هايي از مدارك مربوطه  در اين شركت ، نقشه ها ، استانداردها ، دستور العملهاي بازرسي ، دستورد العملهاي كاري ، نظامنامه كيفيت ، دستور العملهاي اپراتوري و … مي باشند.
واحد تضمين كيفيت ليست روشهاي عمومي  و دستورالعملهاي سيستم كيفيت را بصورت مرتب و دوره اي تهيه و منتشر مي نمايد تا آخرين وضعيت مدارك مذكور در دوره هاي مشخص ، نشان داده  شود.
همچنين واحد تضمين كيفيت آخرين وضعيت فرمهاي سيستم كيفيت را بصورت مرتب و دوره اي ثبت ومنتشر مي نمايد . نام و شماره مدرك روشهاي اجرايي در ضمائم آورده شده است.
3-5-4- تغييرات در مدارك و داده ها :
مدير تضمين كيفيت مسئوليت نظارت بر تغييرات مدارك را بعهده دارد . نامبرده مسئوليت دارد تا  حدامكان براي بازنگري مدارك از افرادي استفاده نمايد كه مدارك مذكور در مرحله قبل تهيه و بازنگري نموده اند . همچنين مديرتضمين كيفيت مسئوليت دارد سوابق تغييرات در مدارك را به نحو مؤثر نگهداري نمايد.تغييرات در مدارك سيستم كيفيت در صفحه اول هر مدرك و در قسمت تغييرات كه به همين منظور پيش بيني شده است . مشخص مي گردد.

6-4-خريد :
1-6-4- كليات :
جهت حصول اطمينان از خريداري كالاها مطابق نيازمنديهاي سيستم كيفيت ، روش اجرايي خريد تدوين و اجرايي شده است . واحد خريد مسئوليت اجراي روش مذكور را بعهده دارد.

پيمانكاران فرعي تائيد شده مشتري :
شركت محورسازان ايران خودرو از پيمانكاران تائيد شده كه براساس روش ارزيابي موجود شركت ميباشد خريد مي نمايد و در موارديكه مشتري جهت خريد با خدمات مورد نياز محصول خود، ليست تامين كنندگان تائيد شده خود را در اختيار اين شركت قرار دهد ، از آن خريد خواهد شد ،‌بديهي است استفاده از تامين كنندگاني كه مشتري تائيد و معرفي نموده است رافع مسئوليت اين شركت از لحاظ كيفيت قطعات ،‌مواد و خدمات نمي باشد.
2-6-4- ارزيابي پيمانكاران فرعي :
پيمانكاران فرعي بر پايه توانايي برآورده كردن نيازهاي شركت بصورت دوره اي مورد ارزيابي قرار مي گيرند . پيمانكاران فرعي به 4 دسته تقسيم ومورد ارزيابي قرار مي گيرند.
(پيمانكاران)تامين كنندگان توليدي :‌
اين بخش از تامين كنندگان بر پايه ارزيابي هاي انجام شده به دو قسمت تقسيم مي شوند . دسته اول تامين كنندگان قابل قبول مي باشند كه به سه دسته درجه بندي شده اند و دسته دوم تامين كنندگان و شرايط آنها با توجه به تقسيم بندي و توانايي آنها در فرم بت شده است .
تامين كنندگان خارجي :
اين دسته از تامين كنندگان با توجه به سوابق آنها مورد ارزيابي قرار مي گيرند و در دو دسته درجه بندي و در ليست تامين كنندگان خارجي ثبت مي گردند.
آزمايشگاهها :‌
اين دسته از تامين كنندگان با توجه به ارزيابي هاي انجام شده در دو دسته درجه بندي و در ليست آزمايشگاههاي مجاز ثبت مي گردند.
مراكز كاليبراسيون :
الف ـ اين دسته از تامين كنندگان با توجه به ارزيابي هاي انجام شده در يك دسته ثبت مي گردند
ب ـ پيمانكاران فرعي با توجه به كالاهاي تامين شده توسط آنها ارزيابي مي گردند و ارزيابي‌ها ، پارامترهاي ارزيابي و كالاهاي مورد نظر مشخص شده است .
تيم ارزيابي كننده در ارزيابي ها به گزارشاتي كه به كيفيت عملكرد پيمانكاران فرعي مرتبط مي باشد توجه نموده و آنها را مد نظر دارد .تعدادي ازاين گزارشات بدين قرار مي باشند :‌گزارشات مميزيهاي داخلي ،‌گزارشات واحد كنترل كيفيت و …
ج ـ سوابق ارزيابي تامين كنندگان در واحد خريد نگهداري مي گردد تا در هنگام نياز مورد استفاده قرار گيرند.
3-6-4- داده هاي خريد :
تمامي واحدهاي شركت محورسازان ايران خودرو موظفند مشخصات كالاي مورد درخواست را بطور كامل در فرمهاي درخواست خريد ثبت و به واحد برنامه ريزي ارسال نمايد . واحد برنامه ريزي مسئوليت نهايي بررسي و تكميل فرمهاي درخواست خريد را بعهده دارد  و واحد مذكور موظف است فرمهاي مذكور را پس از بررسي ، تائيد نموده و به واحد خريد ارسال نمايد تا خريد كالا توسط واحد خريد انجام گيرد.
هرگونه اطلاعات تكميلي از شناسنامه كالاي مذكور قابل استخراج مي باشد.
4-6-4- تصديق محصول خريداري شده :
1-4-6-4- تصديق بوسيله عرضه كننده در محل پيمانكار فرعي :
در حالت عادي تصديق كالاها درمحل پيمانكار فرعي در سيستم كيفيت شركت بعنوان يك نياز تعريف نشده است و در صورتيكه در شرايط خاص اين امر مورد نياز باشد، در زمان عقد قرارداد با پيمانكاران فرعي توافقات لازم با پيمانكاران مذكور  توسط واحد خريد صورت مي گيرد.
2-4-6-4-تصديق بوسيله مشتري از محصول فراهم شده توسط پيمانكاران فرعي :
چنانچه تصديق كالاهاي خريداري شده از پيمانكاران توسط مشتري بعنوان يك نياز در قرارداد فروش درج شده باشد ،‌در مرحله بازنگري قرارداد ، امكان اين امر مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد.
تصديق بوسيله مشتري رافع مسئوليت شركت محورسازان ايران خودرو جهت تامين محصول قابل قبول نيست .
7-4- كنترل محصول تدارك شده بوسيله مشتري :
جهت تشريح چگونگي عملكرد سيستم كيفيت  در مورد اين قسمت از استاندارد 2000ـ
9001 ـ I SO روش اجرايي برخورد با محصول تدارك شده بوسيله مشتري تدوين و به اجرا در آمده است .
در شرايط عادي شركت محورسازان ايران خودرو از مواد تدارك شده بوسيله مشتريان در توليدات خود استفاده نمي كند.
در صورتيكه برحسب مورد و نياز ، اقلامي توسط مشتريان تدارك شود ، با اقلام مذكور همانند محصولات خريداري شده توسط واحد خريد برخورد خواهد شد.
واحد كنترل كيفيت در اين موارد موظف است گزارشات بازرسي اقلام مذكور را جهت واحد فروش ارسال نمايد تا مراتب به اطلاع مشتري رسانده شود.
تصديق كالاهاي تدارك شده توسط مشتري ، رافع مسئوليت مشتري در تهيه مواد قابل قبول نخواهد بود.
چنانچه مشتري اقدام به ارسال بسته بندي هاي محصول نمايد ، اين شركت موظف است تمامي آنها را كنترل نمايد و ارسال تجهيزات بسته بندي رافع مسئوليت اين شركت در اجراي كنترلهاي لازم نمي باشد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه