ويژگی های قراردادهای نفتی ايران قبل و پس از انقلاب اسلامی

ويژگی های قراردادهای نفتی ايران قبل و پس از انقلاب اسلامی
ويژگی های قراردادهای نفتی ايران قبل و پس از انقلاب اسلامی
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 145 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقدمه :
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگونيهايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي  حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاءمي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي ميتواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي ابتدائاً بر آن ميباشيم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازيم،در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد  دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy  Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق خصوصي مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي و جاي  مي گيرند. دسته اول موسوم به قرار دادهاي“ مشاركت در توليد Production  Shairing ” ميباشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل تحت اجرا مي باشد كه مورد پژوهش و تحليل قرار مي گيرد.
لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قوانين مصوب داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، هم اكنون نيز مشابه آن  به عنوان خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيهاي اين نوع جديد قراردادي كه بيع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهاي خريد خدمات مي باشد با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامي تحت  عناوين ديگر منعقد مي گرديد مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن بررسي ويژكيهاي انواع قرار دادهاي نفتي ايران با يكديگر ابتدائاً ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و سپس به مقايسه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران قبل و پس از انقلاب كه تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند پرداخته، تجزيه و تحليل حقوقي به عمل آورد و تا انتهاي رساله بتواند در خصوص نظام حقوقي اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ايران بررسي مفيدي ارائه نمايد، جهت نيل به اين هدف، رساله در دو بخش مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است:
بخش اول :
فصل اول معرفي كلي نفت و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و وجوه اشتراك و افتراق آنها را شامل مي گردد
فصل دوم به اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي  ايران  اختصاص يافته است.
بخش دوم :
فصل اول ويژگيهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران قبل از انقلاب اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهد.
فصل دوم ويژگيهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي را بررسي مي نمايد.
جهت تدوين اين رساله كه به روش كتابخانهاي تهيه گرديده دو روش توصيفي تحليلي بكار برده شده است، در آخر پايان نامه به نتيجه گيري كلي پرداخته، پس از آن “پيوستها” شامل جداولي كه در متن رساله به آنها اشاره گرديده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذي كه براي تهيه اين رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به اين وظيفه پژوهشي خاتمه بخشيده شده است.

 
 چكيده پايان نامه»

دراين پايان نامه ضمن بررسي كليه قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران از بدو انعقاد قرارداد امتيازي 1901 دارسي تا كنون به شناخت ويژگيهاي نظام حقوقي هر يك و قياس آنان با يكديگرپرداخته ، نظر به عنوان  اين رساله كه قراردادهاي بين‌المللي نفت را مورد بررسي قرار مي‌دهد لذا نمونه‌گيري افراد موضوعيت نداشته بلكه انواع قراردادهاي داخلي در زمينه نفت و گاز به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته است.اين پژوهش با بكارگيري  دو روش توصيفي و تحليلي و به شيوه كتابخانه‌اي تدوين شده است ، شامل وضعيت شكلي و ماهيتي مفاد انواع قراردادهاي نمونه در زمينه نفت و گاز از نظر حقوقي كه گونه‌هاي متفاوت را بررسي نموده معايب و مزاياي موجود در آنها در تطبيق با ساير نمونه‌هاي مشابه از قبيل مدت، وضعيت مالي، وضعيت غير مالي و ساير موارد مطروحه مي‌باشد.مي‌بايست با پژوهشي علمي از منظر حقوقي  و با تكيه بر ميثاقها و قراردادهاي بين‌المللي و تطبيق ويژگيهاي هر يك با لحاظ نمودن واقعيت‌هاي جهان امروز به گزينش اصلح دست يابيم . بديهي است با بهره‌برداري بهينه  از اين نعمات ( نفت و گاز ) سرشار خداوندي كه از جمله به سرزمين ما نيز اعطاء فرموده است به گونه‌اي انعقاد قراردادهاي بين‌المللي اقدام ورزيم كه حاوي شرايط جامع  و در بر دارنده حداكثر منافع ملي با بهره‌برداري مناسب متضمن حفظ و توسعه ميادين بوده و با دستيابي به آخرين فن‌آوري روز و انتقال دانش و آموزش نيروي انساني داخلي به مسئوليت خود در قبال نسل آينده تداوم بخشيم.

   
فهرست مطالب

مقدمه   بخش اول

فصل اول : كليات ، تعريف4 مبحث اول: كليات و مفاهيم5                                                
گفتار اول) روند تاريخي نفت6
گفتار دوم) اقتصاد و مالكيت نفت
بند اول: اقتصاد نفت11
بند دوم: مالكيت نفت13
الف ) مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام13
ب ) مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران14
پ ) مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب16
مبحث دوم:اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها18
گفتار اول) تعريف 18
بند اول : انواع قراردادهاي دولتي 18
بند دوم : اركان قراردادهاي بين المللي 19
گفتار دوم : سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز19
بند اول :  سيستم‌هاي امتيازي 20
بند دوم :  قراردادهاي امتيازي نوين21
بند سوم :  متن امتياز نامه 23
بند چهارم :  انواع امتياز نامه 24
گفتار سوم : سيستم‌هاي قراردادي29
بند اول :  قراردادهاي مشاركت در توليد 29
بند دوم :  قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري31
بند سوم :  قراردادهاي خدماتي 33
الف ) قراردادهاي صرفا" خدماتي 34
ب ) قراردادهاي خريد خدمات خطر پذير 34
پ ) قراردادهاي خدماتي بيع متقابل 35
فصل دوم : قراردادهاي بين المللي نفتي ايران38
مبحث اول: اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران39
مبحث دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي48
مبحث سوم: بررسي تحليلي مكانيسم هاي عمليات اكتشاف ، توسعه و بهره برداري در قراردادهاي بين المللي نفتي ايران 52
گفتار اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران... 52
بند اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران 58
بند دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران 62
بند سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران 65
الف ) توسعه ميادين به روش بيع متقابل ايران67                                                                 
ب ) قرارداد مراحل فاز 2 و 3 ميدان مشترك پارس جنوبي68                                                

بخش دوم
فصل اول: ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران قبل از انقلاب اسلامي71
مبحث اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران72
گفتار اول) ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي 72
گفتار دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس 77
گفتار سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي 82
گفتار چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان83

مبحث دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت
ايران85
گفتار اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران 86
بند اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 195489
گفتاردوم) ويژگيهاي ساير قراردادها 93
بند اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس 93
بند دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه96
بند سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973) 102

فصل دوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران106
مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي 107
مبحث دوم)   پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي 108
گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي  نفتي ايران109
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل112
مبحث سوم)آیا تغییر شکل قراردادهای نفتی موجب انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی خواهد شد115
مبحث چهارم) برخی از آرای دیوان داوری بین المللی در دعاوی نفتی ایران118
گفتار اول: رای داوری در قضیه کنسرسیوم118
گفتار دوم: رای صادره در قضیه آموکو125
گفتار سوم: رای صادره درقضیه سدکو132
ـ نتيجه‌گيري135

         پيوست‌ها
فهرست منابع و مآخذ

منابع فـارسي141

منابع انگليسي142فهرست منابع و مآخذ
•    منابع فارسي
- كتابها:
1- «تاريخچه و متن قراردادهاي مربوط به نفت ايران»، كتاب سفيد، انتشارات شركت ملي نفت ايران، تهران، 1344.
2- كاتوزيان، محمدعلي، «اقتصاد سياسي ايران»، چاپ پنجم، انتشارات مركز، 1374. تهران
3 - اعتمادي، يوسف ، «مجموعه قوانين حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني»، تهران 1352، ص 226
4- رزاقي، ابراهيم، «اقتصاد ايران»، نشر ني، تهران 1376.
5 - اتحاد، رحيم ، «مروري بر عملكرد بخش نفت در برنامههاي گذشته»، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، ص70 1361،  ص70
6 - فونتن، پيتر ، «جنگ سرد نفت ايران» ترجمه شمسالدين امير علائي، ص 244
7- گرامي، محمدعلي، «مالكيتها»، نشر روح، قم، 1358.
8-  موحد، محمدعلي، «نفت ما و مسائل حقوقي آن»، انتشارات خوارزمي، تهران، 1353.
9- موحد، محمدعلي، «درسهايي از داوريهاي نفتي»، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بينالملل رياست جمهوري، تهران 1376.
10- نراقي، محمدمنصور، «مباني حقوقي و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي خاورميانه»، جلد 1، انتشارات صبح امروز، تهران، 1350.
11- شواردن، بنجامين، «خاورميانه نفت و قدرتهاي بزرگ»، ترجمه عبدالحسين شريفيان، چاپ دوم، ناشر: شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، 1354.
12- مبصر، داريوش، «كالبدشكافي سرمايهگذاريهاي صنعت نفت»، چاپ اول، انتشارات كوير، تهران 1379.
13- ذوقي، ايرج، «مسايل سياسي اقتصادي نفت ايران»، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران 1378.
14- فرهنگي، حسين، «حل و فصل اختلافات داوري در قراردادهاي نفتي ايران»،رساله دكترا، دانشگاه تهران، 1355.
15- گروه نويسندگان، كالبد شكافي سرمايهگذاريهاي صنعت نفت، چاپ اول، انشارات كوير، 1379، ص 20
16 – مقداشي، زهير ، «تجزيه و تحليل مالي امتيازات نفتي خاورميانه»، چاپ اول، انتشارات پيروز، سال 1354، ص 57-54.
17- دولونه، ژاك و ژان ميشل شارليه، «اسرار نفت»، ترجمه ژاله عليخاني (باستي)، شركت انتشارات خامه، تهران، 1369، ص 153-152.
18 – موتمني،  منوچهر، «ملي كردن در حقوق بينالملل 1368  » ص 380.
- مقالات:
1- محبي، محسن، «رژيم قانون حاكم ديوان داوري ايران- ايالات متحده در دعاوي نفتي و تأثير آن در روند داوري بينالمللي»، مجلة حقوقي دانشكده حقوق،دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 28-27، تهران 1378.
2- آقازاده، غلامرضا، «نفت و خليج فارس»، نشر دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه، تهران 1368، صفحات 66-50.
3- ملكپور، ملكرضا، «بررسي مسايل خليج فارس در ابعاد اقتصادي»، نشر دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي»، تهران، 1368، صفحات 524-513.


•    منابع انگليسي
-كتابها:
BOOKS:
1- Anand, P.P. “New States and International Law” (Delhi: vikas, 1972).
- Essaies:                                          - مقالات:
1- Fesharaki, Feradoun, “Joint Development of Offshore Petroleum Resources: The Persian Gulf   Experience” (1987) 6 Energy.
2- Onorato, T. William, “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit” (1977) 26 International and Comprative law Quarterly.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه