طراحی و ساخت قالب قطعه دسته موتور چپ خودرو

طراحی و ساخت قالب قطعه دسته موتور چپ خودرو
طراحی و ساخت قالب قطعه دسته موتور چپ خودرو
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 138 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چکیده    16
مقدمه    17

فصل اول
مقدمه ای بر فرآيند های برشكاري ، بلانک زنی ، سوراخ زنی ، خم  و کشش ورق ها
1-1 مكانيك برش    18
1-2 نيروهاي برشي     19
1-3 مكانيزم و فرآیندهاي بلانك زني و سوراخ زني    20
1-4 ميزان لقي در فرآيندهاي سوراخ زني و بلانك زني    23
1-5 نیروی سنبه و ماتريس با لبه هاي برشي تخت    26
1-6 بازده ورق    26
1-7 الگوهاي دور  ريز  نوار ورق    27
1-8 فرآيند خمش ورق هاي فلزي    28
1-9 مكانيك خمش    29
1-10 نيروهاي خمشی    30
1-11 نيروي  خمش  در يك  قالب U شكل    30
1-12 شعاع خم    31
1-12-1 كمترين ميزان شعاع خم    31
1-12-2 بيشينه شعاع خم    34
1-12-3 ميزان مجاز خم     34
1-13 برگشت فنري    35
1-14 لقي    37
1-15 كشش عميق    38
1-16 مكانيك كشش عميق    38
1-17 قابلیت کشش عمیق    42
1-18 نيروها    43
1-18-1 اولين مرحله كشش    44
1-18-2 مراحل بعدي فرآيند كشش    45
1-19 عيوب پديد آمده ضمن كشش عميق     45
1-20 روانكاري در فرآيند كشش    46

فصل دوم
محاسبات طراحی اجزاء قالب
2-1 محاسبات مربوط به طراحی قالب بلانک    48
2-1-1 محاسبات ابعاد بلوک ماتریس    48
2-1-2  محاسبه نیروی برش بلانک    49
2-1-3 محاسبه ابعاد بلوک سنبه و سنبه گیر    50
2-1-4 محاسبات مربوط به كانال ورق    52
2-1-5 تنش فشاري وارد بر سنبه و سنبه گير    54
2-1-6 محاسبات مربوط به فنر    55
2-2 قالب كشش و خم    56
2-2-1 محاسبات نيروي خم    56
2-2-2 محاسبه نيروي كشش    59
2-2-3 محاسبات مربوط به فنر    60
2-2-4 بررسي نيروي خم و كشش بر سنبه    60

فصل سوم
محاسبه  عرض  ورق
3-1 مقدمه    62
 3-2 انتخاب ماده    63
3-3 جنس قطعه    65
3-4 عملیات کشش وخم    65
3-5 جنس قالب    65
3-5-1 قالب بلانک    66
3-5-2 قالب بلانک    67
3-5-3 قالب کشش وخم    68

فصل چهارم
نقشه قالب ها
4-1 نقشه های مربوط به قالب بلانك (OP 05)    71
4-2 مقدمه ایی بر فولادهای ابزار سرد    78

فصل پنجم
5-1 فولادهای ابزار    80
5-1-1 تقسیم بندی فولادهای ابزار    80
5-1-2 طراحی فولادهاي ابزار آلیاژی    83
5-1-3 آنیل كردن فولادهای ابزار    87
5-1-4 تنشگیری فولادهای ابزار    89
5-1-5 سخت کردن فولادهای ابزار    90
5-1-6 پیشگرم و آستنیته کردن    90
5-1-7 سختی پذیری و تشکیل مارتنزیت    93
5-1-8 تشکیل کاربید در مرز دانه ها    95
5-1-9 بازپخت فولادهای ابزار    97
5-1-10 دگرگونی آستنیت باقیمانده و باز پخت دو مرحله ای در فولادهای ابزار    100
5-2 فولادهای ابزار سردکار پرکرم و پرکربن    101
5-2-1 متالورژی فیزیکی فولادهای پرکرم و پرکربن    101
5-3 عملیات حرارتی    102
5-4 سخت کردن    103
5-5 باز پخت    106
5-5-1 کاربرد و خواص فولادهای پرکرم و پرکربن    111
5-5-2 بررسی عملیات حرارتی فولاد D6 ( SPK )    112
5-6 سایش    119
5-6-1 تعریف سایش و عوامل مؤثر بر آن    119
5-6-2 آزمايشات سايش خشك    120
5-6-3  سايش روانكاري شده    124
5-6-4 انتخاب مواد براي شرايط سايش ساينده    125
5-7 روشهای افزایش مقاومت سایشی فولادهای ابزار سردکار    127
5-8 نتیجه گیری    136
5-9 مراجع و ماخذ    137
5-9-1 منابع لاتین    138
5-9-2 منابع  اینترنتی    138فهرست اشکال

فصل اول
شکل  1- 1 طرحی شماتیک از  فرآیند  برشـکاری.    18
شکل  1- 2 طرح  شماتیکی ازبرشـکاری با لبه های برشی تــخت.    20
شکل 1-3  بلانـک زنی و ســوراخ زنی.    21
شکل 1-4 مراحـل فرآیند برشکاری.    21
شکل 1-5  نمایی از لبه های برش  یافتـه  ورق  فلزی.    22
شکل 1-6  میزان لقی سنبه و ما تـریـس.    24
شکل 1-7 بازده نوار ورق در طرح بلانک مورد نظر.    27
شکل 1-8 نمونه های متداول قطعات خم شده از ورق فلزی.    29
شکل 1-9 شماتیکی از اصطلاحات بکار رفته در فرآیند خمش.    30
شکل 1-10  خمش   U.    30
شکل 1-11 پیدایش ترک که نتیجه موازی بودن جهت خمش با جهت نورد ابتدایی ورق.    33
شکل 1-12 خمش در جهت عمود برجهت نورد ابتدایی ورق موجب جلوگیری از تمایل به ترک.    33
شکل1-13 نمای شماتیــک برگشت فنـری.    36
شکل 1-14 میزان لقی c   بین سنبه وماتـریس.    37
شکل1-15 نمایی شما تیکی از فرآیند کشش عمیق.    39
شکل  1-16 متغیرهای مشخص در فرآیندکشش عمیق.    39
شکل 1-17 ا یجاد شکاف یاگسیختگی درکشش عمیق.    41
شکل 1-18 چروکید گی بر روی قطعه کار.    46


فصل سوم
شكل(3-1)  طراحي گام حركتي ( layout) درنوار ورق.    64

فصل پنجم
شکل(5-1):مقایسه سختی کاربیدهای آلیاژی ، سمنتیت و زمینه فولاد کربنی.    85
شکل(5-2): سختی نسبی کاربیدهای آلیاژی ، سمنتیت و مارتنزیت در فولادهای تندبر.    85
شکل (5-3): مقطع همدمای ناحیة غنی از آهن سیستم سه تايی آهن –کرم –کربن    86
شکل (5-4):  مقاطع عمودی نمودار تعادلی سیستم سه تائی آهن –کربن – کرم.    87
شکل (5-5): میکروساختار نوری فولاد ابزار D2 در شرایط آنیل شده.    88
شکل (5-6): اثر دماهای آستنیته کردن و بازپخت بر روی سختی فولاد ابزار A2 .    92
شکل (5-7): میکرو ساختار الکترونی عبوری از مارتنزیت لایه ای تشکیل شده در فولاد ابزارH13 .    94
شکل (5-8): میکروساختار الکترونی    95
شکل (5-9): شمائی از نمودار سردشدن پیوسته برای یک فولاد ابزار معمولی.    96
شکل (5-10): سختی و آستنیت باقیمانده بر حسب تابعی از دمای بازپخت برای فولاد ابزار  A2      97
شکل (5-11): سختی و آستنیت باقیمانده بر حسب تابعی از دمای بازپخت برای فولاد ابزار  H13      98
شکل (5-12): سختی  برحسب تابعی از دمای بازپخت برای انواع فولادهای ابزار تندبر.     99
شکل (5-13): ثصوير ميكروسكوپ الکترونی عبوری از کاربیدهای آلیاژی.    100
شکل (5-14): سیکل عملیات حرارتی فولاد D3.    102
شکل (5-15): منحنی سختی بر حسب دمای آستنیته کردن در فولادهاي سردكار .    104
شکل (5-16): نمودار TTT و CCT فولاد D3.    105
شکل (5-17): اثر دمای آستنیته کردن بر اندازة دانه فولاد D3 .    105
شکل (7-18): اثر دمای آستنیته کردن بر سختی بازپختD2 و D3     107
شکل (5-19): عملیات حرارتی مربوط به فولاد D2    108
شکل (5-20): عملیات حرارتی مربوط به فولاد D3 ِD6 ,.    109
شکل (5-21): عملیات حرارتی مربوط به فولاد D4 .    110
شکل (5-22): عملیات حرارتی مربوط به فولاد D5 , و D7 .    111
شکل (5-23):سختی پذیری فولادِِِِD3  با درصدهای منگنز مختلف و فولاد D6 .    112
شکل (5-24):تأثیر دمای سخت کردن بر روی سختی فولادهايA2وD2وD6.    113
شکل (5-25) :تأثیر دمای سخت کردن فولادD2     114
شکل (5-26):   تأثیر دمای بازپخت بر  سختی فولاد A2.    115
شکل (5-27):  تأثیر دمای بازپخت بر سختی فولاد D2.    116
شکل (5-28):  تأثیر دمای بازپخت بر روی سختی فولاد D6 .    117
شکل (5-29): نمودارهاي سختی - دمای آستنيته كردن  فولاد     118
شکل (5-30): الگوی سایش لغزشی چند مادة مهندسی روی فولاد SAE  52100.    119
شکل (5-31): دستگاه اندازه گیری سایش پین روی سطحی.    120
شکل (5-32): دستگاه آزمایش پین روی دیسک.     121
شکل (5-33): ماشین پین –بوش.     121
شکل (5-34): اصول آزمایش بلوک روی رینگ.     121
شکل (5-35): آزمایش سایش توسط استوانه متقاطع .     121
شکل (5-36): استفاده از نمونه های تخت و انحنا دار در آزمایشات سایش .     122
شکل (5-37): رابطه شمايی  مقاومت به سایش ،سختی و چقرمگی شکست .     125
شکل (5-38): نمودار کلی انتخاب فولاد سردکار و انجام مراحل آماده سازي.    128
شکل (5-39): مکانیزمهای خرابی فولاد ابزار سردکار.     128
شکل (5-40): کاربیدهای غنی از وانادیم موجوددر فولادهاي PM10V     129
شکل (5-41): مقايسه مقاومت به سایش فولادهای PM  ودیگر فولادهای ابزار سردکار .     130
شکل (5-42): مقایسه کاهش وزن فولادهایPM وفولادهای ابزار سردکار در طي سايش.    131
شکل (5-43): شماتیک روش آزمایش انجام شده .    132
شکل (5-44): ساختار کوئنچ شده فولاد ابزار D3 .    132
شکل (5-45): ساختار لايه سخت شده.    132
شکل (5-46): ساختار لایه انتقال داده شده در فولاد.     133
شکل (5-47): مقایسه سختی پوشش هاي مختلف     133
شکل (5-48 ): نمودارهاي عمق سایش     135فهرست جداول

فصل اول
جدول1-1 ميزان لقي مورد استفاده برا ساس درصدي از ضخامت ورق    25
جدول1-2 مقادير مطلق لقي مورد استفاده براي برخي از مواد    25
جدول1-3 مقادير مطلق m  و n    28
جدول 1-4 مقادیر فشار مخصوص (MPa ) p    31
جدول 1-5 مقادیر ضریب c    33
جدول1-6 مقادير برگشت فنري    38
جدول1-7 تعداد مراحل كشش براي توليد فنجان استوانه اي شكل (N)    42
جدول1-8 نسبت بهينه m در مورد كشش فنجانهاي استوانه اي بدون فلنج    43
جدول1-9 ضریب تصحیح(tal ß  n = f ).    44
جدول1-10 نوع روانکار    47

فصل پنجم
جدول (5-1): امكان تشكيل کاربیدهای فلزات واسطه    83
جدول(5-2):مشخصه های کاربیدهای آلیاژی موجود در فولادهاي آلياژي.    84
جدول (5-3): ترکیب متوسط فولادهای معمول گروه D مطابق کلید فولاد .    101
جدول (5-4) :خواص فولادهای مشهور گروه D.    102
جدول (5-5): اثر دمای آستنیته کردن بر درصد وزني فازهاي تشكيل شده .    103
جدول (5-6) : مقایسه بعضی از خواص فولادهای تجاری گروه D.    112
جدول (5-7 ): مقایسه مقاومت به سایش و تافنس فولاد.     130

چکیده
هدف در این پروژه طراحی قالب با توجه به استانداردهای موجود در طراحی و انتخاب مواد برای ساخت قطعات قالب میباشد . قطعه در نظر گرفته شده برای این موضوع : قطعه دسته موتور چپ خودرو پژو میباشد، که این قطعه از دو قالب تشکیل شده که در ذیل توضیح مختصری در مورد آن داده شده است :
1 – قالب برش ( پانچ و بلانک ) : که این قالب به صورت ترکیبی طراحی شده است .
2 – قالب خم ( کشش ) : که در این قالب قطعه دور بر شده توسط قرارهای تعبیه شده بر روی قالب در موقعیت صحیح قرار می گیرد . در این قالب خم هایی که بر روی قطعه اعمال می شود به صورت بالا و پائین میباشد که در طراحی اینگونه قالبها برای خم و کشش نیرو از دو سمت بالا و پائین اعمال میشود که از بالا توسط اسلاید پرس و از پائین توسط ارپین نیرو اعمال می شود .
کلمات کلیدی: طراحی قالب، دسته موتور، افزایش مقاومت، قالب های بدنه، عملیات حرارتی

5-9 مراجع و ماخذ
]1[ ربيعي،قنبري،مقصودي،جوادي فخار،"راهنماي كاربران عمليات حرارتي"،انتشارات جهان نو ، ،ص 390-408 ، 1379.
]2[حجازي ، ج، "بررسي پديده سايش جهت انتخاب مواد فلزي در شرايط سايشي مختلف" ،انتشارات دانشگاه تهران ،1381 .
]3[مرعشي، م، "متالورژي كاربردي فولادها(2)"، انتشارات شركت نورد و توليد قطعات فولادي، صفحۀ142-145، 1375.
]4[گلعذار، م-ع، "اصول و کاربرد عمليات حرارتي فولادها و چدن ها"، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان،صفحۀ 359-386، 1370.
]5[ بولیانویک، و، مترجم: سید احسان روحانی"پرسکاری ورق ها ،فرآیند ها وقالب ها" انتشارات طراح،1384.
]6[ تسچاتش، ح، مترجم: عبدا... ولی نژاد "مهندسی عملی شکل دادن"، انتشارات طراح، 1381. 
]7[تسچاتش، ح، مترجم: عبدا... ولی نژاد "جداول واستاندارد های طراحی و ماشین سازی" 1379.
]8[ جانسون، ب، مترجم: ابراهیم واحدیان "مقاومت مصالح (بیر جانستون )"، انتشارات علوم دانشگاهی، 1383.
]9[ وکوتا، ب، مترجمان: عبدا... ولی نژاد ، کیان جوادی فخار ، سید احسان روحانی،"گام به گام طراحی وساخت قالب های برش"، انتشارات طراح، 1358.
]10[ کلر، الف-اسچر، ک- کلین، و، مترجمان: عبد ا... ولی نژاد ، مهندس محمد نصیری نیا، "طراحی وساخت قالب وقیود" انتشارات طراح، 1384.
]11[ خادمی اقدام، ص- نصیری زنوزی، ب،"خواص مواد صنعتی" انتشارات مدرسه، 1374.
]12[ اردلان، غ، "طراحی و محاسبه انواع قالبهای فلزی"، انتشارات آثار اندیشه، 1382.
]13[ ستاره شناس، ی، "اصول نقشه کشی وطراحی قالب"، نشر انتشارات، 1379.
5-9-1 منابع لاتین

[14] G.Krauss,”Steel:Heat treatment and processing principles”Colorado school of mines,1989.
[15] Read-Hill,R.E.,Abbaschian,R.,Physical Metallurgy Principles,PWS Publishing,Boston,1994.
[16] Brooks,C.R.,Heat Treatment of Ferrous Alloys,McGraw-Hill Book Company,1979.
[17] Kern,R.F.Suess,M.E,Steel Selection,John Wiley &Sons,1979.
[18] Unterweiser,P.M.,Heat treaters Guide,American Society for Metals,1982.
[19] Grossmann,M.A.Bain,E.L.,Principles of Heat Treatment,American Society for Metals,5th ed.,1968.

5-9-2 منابع  اینترنتی

[20] WWW.SETAAK.COM
[21] WWW.IHDM.DE
[22] WWW.AUTO-ENG.IR
[22] WWW.WIKIPROJECT.PRO/FORUM

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه