گزارش کارآموزی معماری

گزارش کارآموزی معماری
گزارش کارآموزی معماری
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 25 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


 مقدمه:
  انجام طراحی برای اجرای بنائی است که بتوانند وظايف مورد انتظاررا به خوبی به انجام برساند واجرای طرح يعنی اينکه بايد اهداف از پيش تعيين  شده ای را که در  طراحی  مد نظر  بوده  است   جامه عمل بپوشانيد.در کل  اجرای طرح يعنی عينيت بخشيدن به آن طرح  مطابق  نقشه ها و مدارک اجرايی است که حاصل ديد و تفکر طراح میباشد.
هربنا ازلحظه شروع به آن تالحظه ای که به بهره برداری میرسد،يكسری مراحل کلی که  بايد طبق برنامه  زمانبندی خاص توسط ناظر و پيمانکار اجرا شود .
اين مراحل عبارتند از:
      1ـ برنامه ريزی                 4ـ کنترل کيفيت
2ـ طرح محاسبه                5ـ آغاز بهره برداری  
3ـ اجرا ونظارت بر اجرا        6 ـ راه اندازی
 که پس از انجام اين مراحل وحصول اطمينان از قابليت بهره برداری از آن در اختيار استفاده کنندگان گذاشته شود.
در مراحل که در فوق ذکر شد برای  انجام اين موارد  يک سری ظوابط  خاصی نيز بايد مدنظر گرفته شود که عبارتند از:         
      1 ـ طرح در چهار چوب فنی باشد
2 ـ اقتصادی بودن طرح
3 ـ از لحاظ زييست محيطی مورد توجه باشد
4 ـ زيبايی طرح
5 ـ اثرهای اجتماعی وسياسی
رعايت اين ضوابط در اين و عملکرد آتی بنا و عمر  مفيد آن مؤ ثر ميباشد،اما بيشترين اثر مربوط به مرحله اجرا و نظارت  ميباشد به طوری که تجربه نشان مي دهد که اکثر کاستی ها وعمر مفيد بنا ها درگير همين مرحله اجراو نظارت می باشد. دراين  پروژه به  طور خلاصه اجرای سازه بتنی می باشدموردبررسی قرارمی گيرد.تضمين کيفيت ازطرف اجراکننده در روند ساختن بناها و به جای مفهوم کنترل کيفيت توسط  دستگاه نظارت که در عمل بخش عمده وظايف دستگاه اجرا و دستگاه نظارت مي باشد که در هم ادغام است .در واقع دستگاه بر حسب وظيفه ای که دارد سعی می کند طرحی که اجرای آن به اوسپرده میشود بر مبنای نقشه ها وبا رعايت مشخصات طرح بسازد که مسئوليت او به اجرای کار طبق نقشه هاو مشخصات درزمانی مشخص ومعمولا با  هزينه ای معين محدود می شود.اجراکننده درچهار چوب مسئوليت خود به مديريت زمان مديريت برنامه و سرمايه می پردازد و مديريت کيفيت را بدون اينکه به تأمين کيفيت مطلوب بی توجه باشد به دستگاه نظارت  واگذار می کند و دستگاه  نظارت درستی انطباق کاربا نقشه ها ومشخصات فنی فارغ از چگونگی تهيه طرح و بدون وارد شدن در جزئيات انتخاب روش اجراي کيفيت مصالح وکار انجام شود رادرچهارچوب مدارک اجرائی طرح ،کنترل و مشخصات  فنی و برنامه زمانبندی اجرا را پی گيری می کند و اجازه داده تا کار ادامه دهد و در اين  روش  کار  دستگاه  اجراکننده و دستگاه  نظارت همزمان نمی باشد و رفت وآمدهای متعددی را بين دو دستگاه بوجود مي آوردو مدت اجرای طرح را افزايش می دهد.اما به منظور بهره برداری سريع از کاربريهای مجموعه در حال ساخت وصرفه جويی وقت با مديريت زمان ،سرمايه،کيفيت به صورت مشترک توسط دستگاه اجرا کننده ودستگاه نظارت صورت مي گيرد .
-روش اجرای طرح ساختمان وپيمان:
برای اجرای يک طرح  ساختمانی معمولا  عوامل  متعددی دست به دست يکديگر داده وبا مشارکت و همکاری تک به تک آنها که وابسته و ملزوم يکديگر هستند باعث می شوند که ابنيه ساختمانی به مرحله اجرا درآيد از جمله ميتوان به مشارکت صاحبکار،کار فرما،مجری طرح،ناظر ، پيمانکاران  جزء ، سازندگان مصالح و لوازم  و فروشندگان  آنها ، توليدکنندگان، فروشندگان و اجاره دهندگان تجهيزات ونيروی انسانی، نهادهای مديريت شهری وادارات دولتی را شامل می شود.
-مشخصات کارگاهها:
کارگاه  ساختمانی اصولا به  محلی اطلاق می شود که عمليات بنائی و ساخت لوازم و نيم رخهای مورد نياز به کار برده می شود ودر کارگاه با وسايل وابزار ومصالح گوناگونی سر کار دارند. برنامه ريزی کارگاهی بايد طوری  باشد که هنگام  کار يا تخليه مصالح مزاحمتی برای همسايگان وسايرين ايجاد نشود وازکارهای پرسروصدادر شب خودداری شود.(  در صورتی که کارگاه در شهر باشد  ). اين مجموعه واقع درمجتمع صنايع فولاد اهواز مي باشد.
در کارگاه  پيمانکار  موظف  است وسايل  فوق  را متناسب با نوع کار فراهم  نموده و به وسيله مسئولان  فنی خود صحت عملکرد وسايل حفاظتی را مرتبا مورد بررسی قرار گيرد.
چند مورد از موارد ايمنی درکارگاه عبارت است از:
1 ـ پوشيدن چکمه های لاستيکی ودرصورت نيازچکمه های ضدضربه. 
2 ـ داشتن کلاه ايمنی برای کارگرانی که درطبقه هاي تحتانی کار ميکنند.         
3 ـ داشتن لباس مناسب درحين کار.
4 ـ ايمنی بودن پرتگاههای ساختمان مثلا نسبت به نرده در اطراف راه پله وجلوی آسانسور طبقات.
5 ـ ايمني های لازم برای داربست های ساختمان.
6 ـ داشتن دستکشهای ايمنی حرارتی و ضد برقی برای جوشکاران.
7 ـ ايمنی از مسير های اطراف در صورت  تردد افراد و يا ماشين که احتمالا در  معرض پرتاب  مصالح  هستند از  قبيل نصب  سقفهای حفاظتی . 
8 ـ ايمنی درهنگام خاکبرداری  .
9 ـ ايمنی دربه کاربردن وسايل الکتريکی مخصوصا دستگاههای با برق فشار قوی.
ـ اصول اجرای يک ساختمان بتنی:
 اجرای موفقيت آميز ساختمانهای بتن آرمه ،علاوه بر شناخت در مورد عمليات خاکی،گود برداری،پی کنی ،حفاظت ديوارهای گود و سايرفعاليت های اجرائی که جنبه عمومی دارند مستلزم  شناخت درباره عوامل مؤثر اجرای سازه های بتن که عبارتنداز:
1 ـ آرماتور     2 ـ قالب           3 ـ بتن                  4 ـ مواد تشکيل دهنده بتن    
5 ـ  اختلاط    6 ـ بتن ريزی    7 ـ باز کردن قالب      8 ـ عمل آوردن بتن
وموارد زير در ساخت نيز اهميت زيادی دارد :
ـ مواد ومصالح تشکيل دهنده بتن،شامل سيمان،آب،مصالح سنگی ومشخصات آنها وروشهای کنترل اين مشخصات .
ـ مواد ثانوی شامل مواد افزودنی و مواد فرعی و چگونگی کاربرد موفقيت آميز آنها.
ـ منابع موادتشکيل دهنده بتن ونحوه تهيه يا تدارک،حمل به کارگاه، تحويل گرفتن وکنترل کيفيت،باراندازی وانبارکردن آنهادرشرايط مطلوب.
ـ تعيين نسبتهای اختلاط موادمتشکله بتن به منظوردستيابی به بتنی با مشخصات مورد نظر ،چگونگی برداشت واختلاط مواد ،مطابق نسبتهای تعيين شده.
ـ مقررات مربوط به حمل ريختن جادادن ومتراکم کردن بتن تازه وعمل آوردن آن.
ـ مشخصات موردانتظارازبتن تازه وبتن گرفته وسخت شده وروشهای کنترل اين مشخصات .
ـ مصالح مختلف قالب و چگونگی تدارک وبه کاربردن آنها در شرایط مختلف.
ـ مشخصات انواع ميلگردهاآرماتورو چگونگی کنترل اين مشخصات.
ـ تدارک ميلگردهای مورد نياز،حمل آنها به کارگاه،نحوه کنترل کيفيت ، تحويل گرفتن وانبار کردن ميلگرد ها در شرايط مناسب.
ـ مقررات مربوط به بريدن ،شکل دادن ومصرف ميلگرد در کارگاه.
 ـ سازمان دادن کارگاه به منظور تأمين گردش کار مطلوب به نحوی که فعاليتهای مختلف تداخل پيدا نکندوانجام فعاليتي باعث توقف فعاليتی ديگرنشود.
ـ برنامه ريزی کردن کارگاه وزمانبندی کردن مراحل کار به دليل عدم برخوردبا فصل زمستان ويا يخبندان برای انجام مراحل بتن ريزی.
با دارا بودن شناخت کافی در زمينه های فوق،اجرا کنند قادر خواهد   بودعمليات اجرائی طرح موردنظررامتناسب باحجم وگسترده،عمليات  به عملهای اصلی وجزء عملها تقسیم کرده،برنامه زمانبندی اجرارا به   نحو مطلوب تدوين کارراطبق برنامه وبارعايت مشخصات موردنظراجرا  نمايد.
  پس ميتوان به روشنی ديد که در هر حال،اجرا بايد با رعايت ضابطه
در حداقل زمان ،حداقل انرژی ،حداقل هزينه به حداکثر نتيجه عملا ممکن خواهد شد.
  فصل اول:
  زمين کارگاه(محل احداث):
 زمين کارگاه يکی از مهمترين قسمتهای ساختمان است که درهنگام  تخريب و يا ساخت بايد ابعاد مجاز را زير نظر داشت. سازه ای که در  طرح شهرداری(طرح توسعه)قرارداشته باشدارزش ملاتی از نظر قيمت ساخت ندارد وچه بسا با اشتباه ساختن سازه درحريم غرمجاز شهرداری باعث بروز مشکلات فراوان ازجمله گرفتن پايان کار می باشد.
البته در زمينهائی  که درشهرکها ساخته می شود نيز رعايت جا نمائی بلوک ها از اهميت خاصی برخوردار است . هميشه در شروع ساخت بايد متراژ زمين يا متراژ خيابان ويابر موجودتوجه خاص کردواگر هرکدام مشکل ابعاد داشت بايد قبل از شروع ساخت با ادارات زير بط در جريان بود .در صورت نداشتن مشکل متراژ ميتوان از روشهای مختلف برای برداشت ويا تحويل زمين اقدام کرد.
1.    اگر اطراف محل احداث سازه های مشخصی از جمله خيابان ياخانه نوساز وجود نداشت بايد از عوامل شهرداری در تحويل زمين کمک گرفت وآنها با استفاده از دوربين نقشه برداری وبا رعايت موقعيت جغرافيايی زمين اقدام به بررسی مي نمايند که روش کار به شرح زير می باشد :
دوربين رادر امتداد ديوار نزديکترين واحد مسکونی يا محور خيابان قرارداده وزاويه افقی را نسبت به آن صفرــ صفر کرده وبا توجه به نقشه وفاصله دراين امتدادبه وسيله مترکشی1 نقطه از ساختمان را مشخص کرده وحال با چرخاندن زاويه افقی دوربين به 90 درجه در اين امتدادبه وسيله متر کشی نقطه ديگری از زمين را مشخص کرده و چوب يا ميخ کوبی میکنيم. برای پيدا کردن نقطه چهارم دوربين را در يکی از نقاط ديگر که قبلا مشخص شده قرارداده به طوريکه زاويه صفرــصفر آن روی نقطه ديگر مشخص شده باشد ، زاويه دوربين را 90درجه چرخانده و نقطه نامعلوم  نيز دراين امتداد می باشد که با متر کشی اين نقطه نيز مشخص می شود.در  شهرک اين کار به کمک نقاط ارتفاعی معلوم (بنچ مارک) که توسط کارفرما ومشاور تهيه ودر اختيار شر کت ها ودستگاه  نظارت  قرار می گيرد انجام می شود .
2.    در اطراف محل احداث ساختمان وجود دارد و ساختمان ازسمت گذر آزاد است در حالت اولويت تعيين زمين با حريم گذر است ودر صورت کم بودن متراژ با متراژ موجود درسند زمين ميتوان آن را با مسئولان شهرداری واداره ثبت املاک واسناد در جريان گذاشت ودرصورت تخلف ساخت ساختمانهای مجاور بايد خسارت آنرا پرداخت کرده وجزء سند مالکيت زمين مجاور قرار ميگيردبه هر حال دراين روش اولويت با حريم گذراست .ميتوان اين حالت رادر شکل زير بررسی کرد:
پس از مشخص کردن ابعاد وحدود محل احداث ساختمان ميتوان شروع به پاکسازی محل از  جمله تخريب يا خاکبرداری کرد.امّا بهتراست که قبل از شروع کار اطراف محل کار رابا ديوارهای کاذب به صورت کامل مجزا کرد که در شهرک اين کار به کمک تور های سيمی (فنس) انجام می شود، تا بتوان  کنترل افراد ووسايل ورودی و خروجی ويا ماشينهای مجاز به ورود به کارگاه راکنترل کردواز ورود افراد  متفرقه به گارگاه جلوگيری کرد.هرگاه بايد در جلوی درب ورودی اطلاعات کامل  از نظر نوع کاربری وشرکت ويا شخص سازنده(پيمانکار) ويا شرکت ويا شخص سفارش دهنده (کارفرما)مشخص شود تادر يافتن آدرس توسط افراد متفرقه وپيمانکاران درگير راحت تر شود.
     فصل دوم :
گود برداری وتنگ گذاری:
بعد از مشخص شدن موقعيت زمين قسمتی از زمين را که عمليات ساخت وتاز در آن انجام شود را توسط رنگ ويا گچ آن را مشخص کرده وميزان گود برداری را با استفاده از نقشه های استراکچر ومعماری کمک می گيريم.
ميزان گود برداری باتوجه به اينکه درنقشه ذکر شده است ولی ميزان گود برداری به پارمتر های بسيار مهمی بستگی دارداز جمله:
1ـ خاک محل :با توجه به ميزان بار بری ومقاومت فشاری وبرشی  خاک که بايد در آزمايشگاه  خاک نتايج آن بدست آيد ثبت شود و همچنين خصوصيات شيميايی و فيزيکی خاک محل نيز بايد مشخص گردد.مثلاميزان ناخالصي ها مثل وجودآهک درخاک و همچنين بالا بودن ميزان سولفاتها وکلريدها و املاح و...در خاک در ميزان باربری خاک تاثير ميگذارد . در صورت وجود بيش از مقدار مجاز سولفاتها ونمکها در خاک محل بايد بر قسمتهای بتنی سازه که در معرض قرار گيری خاک وآبهای زير زمينی قراردارند از سيمانهای ضد سولفات استفاده می کنيم.در شهر اهواز مقاومت فشاری مجاز خاک بين 1.2kg/cm²    تا   ² kg/cm 1.0   ميباشد .
2ـ  ميزان آبهای زيرزمينی وسفره های آب زير زمينی:به علت وجود نداشتن سفره های زير زمينی در اين منطقه وپايين بودن سطح آب زير زمينی مشکلی از اين لحاظ نخواهيم داشت چون می تواند در ميزان باربری تاثير بگذاردو تاثيری در ضريب اطمينان ما نمی گذارد و ميتوان به ميزان دلخواه گود برداری کرد.
3ـ ميزان عمق پی:هرچه عمق بزرگتر باشد حجم گود برداری نيز زياد ترخواهد شد. 
4ـ شرايط آب وهوايی:يکی از پارامترهايی که در عمق گودبرداری مؤثر است عمق يخبندان ميباشدکه در مناطق گرمسير به علت گرم بودن هوا می توان گودبرداری را کمتر انجام داد و همچنين در آب و هوای سرد به علت يخ زدن بايد ارتفاع گودبرداری را زيادتر نمود.
برای جلوگيری از عدم ريزش خاکهای اطراف زمين کار که درزير پیوساختمانهای مجاورقراردارد بايد در هنگام خاکبرداری با ماشينهای  مکانيکی وخاکبرداری با فاصله مجاز از اطراف ساختمانها وديوارها وپی های مجاورانجام گيردمعمولا به فاصله 0.5m ويا 1m انجام گيرد.
پس از انجام خاکبرداری با ماشينهای مکانيکی در محدوده مجاز بايد در اطراف ساختمان در جاهايی که ساختمان ويا ديوار قرار دارد بايد تنگ گزاری شود که بايد به صورت زير عمل نمود:
1ـ مشخص نمودن جاهايی در کف خاک ساختمان که احتمال عبورفنداسيون وجود ندارد.
2ـ قراردادن تير آهن وتير چوبی به صورت عمودی بر ديوار همسايه  برجاهای حساس وجاهايی که احتمال ريزش در پی دارد .
3ـ قرار دادن تير آهنهايی با زوايايی 30 تا 40 درجه و قرار دادن در کف محل خاکبرداری شده در محدوده غير کاری و محکم کردن جای پای تير آهن مورب.
موارد زير ميتواند در بهتر عمل کردن تنگ گزاری ها مؤثر باشد:
1ـ گود کردن جای پای تير آهن مورب و قرار دادن اجسام خارجی از جمله سنگ چوب واجر در محل پشت تير آهن به دليل فرو رفتن در خاک.
2ـ پر کردن فضاهای خالی بين تير چوبی ويا آهنی حايل ديوارهمسايه با ديوار ويا خاک به دليل وارد نمودن نيروی گسترده .
3ـ در صورت بودن تير اهنی در قسمت حايل ديوار بهتر است با تير آهن مورب به صورت برش اجرا شود.
پس از تکميل تنگ گذاری اطراف ساختمان نوبت به کندن خاکهای   باقيمانده در مجاورت ديوارها وجاهای حساس می رسد که به وسيله نيروی انسانی و وسايل سبک ساختمانی تخريب وبرداشته می شودو بايد نکات زير را در حين خاکبرداری دستی مدنظر گرفت:
ـ در مواقع بارندگی بايد اطراف پی ساختمان مجاور با پلاستيک يا  ديگر  مواد عايق پوشانده شود تا از خيس شدن زير پی  ساختمان مجاور جلوگيری شود .
ـ عمليات تخريب واجرای ستونها مجاور پی اطراف ساختمانهای موجود هر چه زودتر بايد انجام    گيرد تا احتمال ريزش ساختمان مجاور کمتر شود.
پس از تکميل خاکبرداری و تنگ گزاری نوبت به اجرای فنداسيون پی ساختمان میرسد که در فصل بعدی توضيح خواهم داد.
 فصل سوم :
بتن مگر وکرسی چينی فنداسيون:
بتن مگر : نقشی  که بتن  مگر در  يک سازه ايجاد مي کند  به  هيچ شکل نقش  باربری و تحمل  بارهای به آمده ناشی از  ساختمان نمی باشدو صرفا  نقش  جدا کننده  بين زمين و  بتن فنداسيون را دارد که اگر  فرضا بتن  مگر ايجاد نشده باشد خاک زمين همجوار بتن فنداسيون شده و آب شيره ناشي از بتن را جذب می کند و بتن حالت پوکی و تخلخل پيدا کرده و نقش با ربری را از دست خواهد داد .از ديگر موارد استفاده از بتن مگر ايجاد يک سطح صاف برای تمامی قسمتهای زير  پی  ميباشد که اين عمل اگر  همراه  با  تراز  کردن باشد نتيجه بهتری خواهد داشت. ملات به کار رفته در اين نوع بتن مگر در حدود 100الی 150 کيلوگرم بر متر مکعب بتن است .
از ديگر موارد استفاده از بتن مگردراستحکام سطح زيرين فنداسيون است که با قسمت  قبل کاملا فرق دارد اين نمونه بتن مگر معمولادر زمينهای سست اجرا می شود وبا کندن زمين ورساندن به خاک مورد نظر با استفاده از بتن با عيار 250 ــ 200 کيلوگرم بر متر مکعب با سنگهای لاشهای بزرگ در محل فنداسيون پرشده تا به تراز کف فنداسيون برسد. که درساختمانهای شرکت بدليل خاک برداری به ميزان موجود درنقشه وهمچنين چون اين واحد و با توجه به نقشه جا نمائی وارتفاعی  در نقشه بتن مگر به حالت معمولی ريخته می شود .ضخامت  بتن  مگر در حالت معمولی در حدود  5 -10cm  مي باشد که برای  اجرای دقيق آن به وسيله ريسمان کشی انجام می شود .البته لازم است قبل از ريسمان کشی کليه کفها به وسيله شلنگ خط تراز ،تراز شودتا ضخامت بتن مگر تقر يبا يکسان شود.
 کرسی چينی: نقش  اصلی کرسی چينی  به عنوان قالب برای بتن ريزی فنداسيون ميباشدکه ارتفاع اين کرسی چينی بستگی به ارتفاع فنداسيون ميباشد که معمولا با استفاده از آجر وماسه وسيمان کم عياراجرامی شود اجرای کرسی چينی به دوصورت است:
1ـ در اين حالت فنداسيون در داخل کف خاک خاکبرداری شده اجرا می شود يعنی پس از اتمام  خاکبرداری محل دقيق فنداسيون ها مشخص شده و دوبار توسط دست ويا ماشين در خاک حفر میشود اين در مواردی است که مقدار خاکبرداری داخل کفهای فنداسيون کم باشد.
2ـ در اين حالت فنداسيون و کرسی چينی درکف خاک،خاکبرداری اجرا شده و فضاهای اطراف پايه های فنداسيون  و رابط ها با خاکهای اضافی از کندن خاک محل پر ميشود.
نکات زير ميتواند دراجرای کرسی چينی قابل قبول باشد:
1ـ آجرکارشده درکرسی چينی ميتوانندازآجر تخريب شده ساختمان قبلی (در صورت وجود)استفاده کرد.
2ـ پس از اجرای کرسی چينی برای عدم جذب آب و شيره بتن توسط آجرهای قالبی بهتردر سطح تماس ازمصالح عايق ازجمله پلاستيک استفاده کرد .
3ـ  پس از  اجرای فنداسيون می توان  آجر های کار شده را  دوباره تخريب کرده و دوباره درجاهای
    ديگر ساختمان کار کرد.
4ـ سطح پشتی آجر کرسی چينی شده را بايد پر از خاک و يا لااقل با شيب حدود45 درجه پرنمود تا در هنگام بتن ريزی تخريب نشود.
فصل چهارم:
آرماتور بندی پی:
  توضيحات تئوری و با توجه به محاسبات انجام شده ونقشه های دردسترس که در آن شماره  ميلگرد ها و تعداد آنها مشخص شده است که اين تشخيص و يا محاسبات معمولا با توجه به ميلگردهای موجود دربازارميباشدکه از لحاظ اقتصادی نيز به صرفه درآمد و اين ميلگردهای مورد نيازرا از بازار تهيه نموده و به کارگاه انتقال می دهيم .انبار کردن ميلگرد هادرکارگاه بايددروضعی مناسب به نحوی که بتوان به سادگی  ميلگردهای مورد نظر را شناسايی کرده و از انبار برداشت کرد و برای جلو گيری از زنگ زدگی و آلودگی ميلگردهابايد از تماس مستقيم با زمين جلوگيری شودکه ميتوان با گذاشتن تعدادی تير چوبی در فواصل مناسب در برخورد با زمين جلوگيری کردو در مواقع بارندگی می توان با پهن کردن پلاستيکهای عايق رطوبتی (نايلون) از خيس شدن آنها جلوگيری کرد. سپس اقدام به بريدن ميلگردها در اندازه های مشخص شده در نقشه استراکچر کرد و پس از خم کردن و قلاب کردن ميلگرد لازم اقدام به بافتن ميلگردها طبق نقشه های خواسته شده توسط مفتولهای سيمی (سيم اسپوک)   ي نماييم.
نکته قابل نظر اينکه نوع ميلگردهااز نظر مقاومت دقيقا بايد بر اساس نقشه اجرا و از استفاده خاموتهای حرارتی که به صورت دست سازوبا خم کردن ورق ويا کشيدن ميلگردها بدست می آيد جدا خوداری شود .
 آئين نامه :ACI
ـ حداقل قطر های نهای خم برای قلاب استاندارد برای خم آرماتورهای اصلی برا ی  ميلگردهای 

Ø10تاcm , Ø25 60 می باشد که  ميلگردهای اصلی ،در اين رنج قرار دارد.ميلگردهای مورد استفاده درپی ميلگرد20  Ø می باشدپس حداقل قطر خم  نهايی  برابر   12 cm می باشد. ميلگردهای مورد استفاده  در کلافهای  فنداسيون ميلگرد Ø18پس حداقل قطر نهايی برابر10.8cmميباشد.ميلگردهای مورد استفاده در ميلگرد ريشه هم  Ø 20 ميباشد .
ـ حداقل قطر نهايی خم برای قلاب استانداردبرای خم خاموتها برای ميلگردهای Ø 10تا Ø 16 برابر 4db میباشد.ميلگردهای مورداستفاده درکلافها برای خاموتها 10 ميباشد پس قطرخم نهايی برابر 4cm می باشد.
ـ طول قلاب استاندارد برای ميلگردهای اصلی که همه قلابهای بازاويه خم 90 درجه داشته اند طبق آئين نامه برابر خم90 درجه(گونيا) به اضافه طول مستقيم برابر حداقل  12db در انتهای آزاد ميلگرد پس بنابراين برای پی که ميلگردهای 20 Ø  را داشته اند علاوه بر قطر خم12 cm طول مستقيم برابر حداقل  24 cm می باشد.
ـ برای ميلگردهای کلاف فنداسيون که ميلگردهای  Ø 18ميباشدعلاوه برقطر خم برابر19.8cm طول مستقيمی برابرحداقل 21.6cmمی باشد.
ـ ميلگرد ريشه که 20 Ø می باشد علاوه بر قطر خمی برابر 12cm،طول مستقيمی برابر حداقل 24cm داشته باشد.
ـ طول  قلاب  استاندارد برابر خاموتها  علاوه بر خم 90 درجه  طول   مستقيمی برابربا bd 06  باشد ولی نبايد کمتر از mm60 در انتهای آزادميلگرد ،برای ميلگردهای به قطر 16 وکمتر استفاده شود.
خاموتهای مورداستفاده 10 Ø میباشدپس علاوه برخم mc4طول
 مستقيم برابر حداقل 6cm داشته باشد.
ـ در زمانی که بتن  ريخته می شود ،آرماتور بايد از گل و روغن ولاي وساير پوششهای غيرفلزی که چسبندگی بين  آرماتور را کاهش می دهد پاک  شود.
ـ حداقل فاصله آزاد بين ميلگرد های موازی در يک رديف بايدdbوبزرگتراز    2.5cmباشد.
ـ محدوديت فواصل آزادبين ميلگردهابايد برای فواصل آزاد بين
وصله پوششی تمامی و وصله ها يا ميلگردها مجاز نيز رعايت شود.
ـ محدوديت فواصل آزاد بين می لگردها بايد برای فاصله آزاد لازم تا کف بتن مگر را داشته باشد.
ـ پوشش بتن حداقل برای بتنی که روی زمين ريخته مي شود حداقل 7.5cm است.
ـ به تعداد ميلگردهای ستونها بايد از می لگرد ريشه استفاده کرد وقطرميلگرد ريشه نيز حداقل بايد برابر ميلگرد اصلی ستون باشد.
 آرماتور بندی (اجرا در کارگاه):
مراتب کار بدين صورت بود که ابتدا با توجه به نقشه تمام خا موتهای لازم را تهيه کرده وبعد شروع به بريدن ميلگردهای مورد نياز طبق نقشه آرماتور بندی نموده بدين ترتيب که ابتدا ميلگردهای حصيری پی ها (ميلگردهای اصلی تحتانی)را بريده وخم کرده وداخل پیگذاشته وقلاب های مورد نياز را نيز ايجاد کرده و بعد حصيری را به وسيله مفتولهای سيمی به يکديگر میبافند .بعد از کارگذاشتن حصيری ها با كمك كاور و خركها وبافتن آنها شروع به آرماتور بندی می کنيم که برای اين منظورنيز ابتدا ميلگردهای لازم را بريده و قلابهای لازم را به وسيله لوله ويا آچار F با گذاشتن آرماتوربر روی خرک که روی خرک قسمتی برای خم کردن ميلگرد ها نصب شده است که می توان به وسيله آن ميلگردها را به دلخواه خم کرد بعد از اتمام آرماتور بندی کلافها شروع به آرماتوربندی ميلگردهای ريشه ميکنيم که البته پس از شروع کار ابتدا بايد با دوربين نقشه برداری ابتدا وانتهای محورهای اصلی ستونها را ميخ کوبی کرده وبا ريسمان آنها را به هم وصل کرده تا آکس ميلگردها مشخص شود.سپس شروع به بستن ميلگردهایريشه می کنيم.سپس نوبت به اجرای ستونها میرسد که می توان به دو روش عمل نمود:
1.    طول ميلگردهای اصلی ستونها را با قسمت قلابها وطول داخل سقف اول وپی وتعداد انتظار در طبقه بالاتر (اول) را حساب کرد وپس ازبريدن ميلگردوقلاب کردن آنها در فنداسيون اجرا نمود .از جمله محاسن اين روش کاهش در مصرف ميلگردها در قسمتهای اتصال ستونها ((over lab و از معايب آن خم شدن آرماتور تا زمان ريخته شدن وکثيف شدن ميلگردهاست.
 2.در هنگام اجرای ستونها با در نظر گرفتن over lab مناسب می توان ستونها را اجرا نمود.
-آرماتورهای مصرفی در سازه :
آرماتورهای مصرفی از کارخانه ذوب آهن اصفهان تهيه شده که از نوعA2    مقاومت جاری شدن   kg/cm² 3000 مي باشد که کاربرد آنها ترتيب زير می باشد:
10 Ø  ←  خاموتها
12 Ø  ← شناز مخفی
14 Ø  ←ميلگردهای طولی شناز
16 Ø  ←خاموت زير ديوار باربر
18 Ø  ←ميلگرد طولی و تقويتی سقف
22 Ø  ←تيرهای سقف زير زمين
25 Ø  ←ستونها
آرماتور بندی فنداسيون در اين سازه   kg 8156.2 می باشد.
فصل پنجم:
بتن ريزی فنداسيون:
روشهای زيادی وجود داردتا در پروژه های بزرگ هم از لحاظ اقتصادی پروژه بهينه باشد و هم از لحاظ علمی ،با تمام قوانين اجرا شود که اين موارد در بتن سازی وبتن ريزی می تواند شامل مواردی باشند ازجمله :
اول اينکه ،در پروژه های بزرگ احتياج به شن وماسه داريم که اگرمعدنی از شن وماسه داشته باشيم هم از لحاظ زمانی هم ازلحاظ اقتصادی به صرفه تر خواهد بود که با راه اندازی معدن وتوليد شن وماسه وحمل مصالح توليد شده به کارگاه ميتوانيم گامی مثبت دراجرای پروژه های بتنی انجام دهيم چرا که شن وماسه از ملزومات اصلی کارهای بتنی می باشد.سپس باتهيه سيمانهای لازم برای اجرای وحمل آن به کارگاه و کنترل کمی وکيفی وانبار کردن سيمان درکارگاه در شرايط مناسب ،چرا که بايد از مصرف سيمانهای فاسد خودداری کرد.يکی از ملزومات ديگر بتن ،آب می باشد که ميتوان پس ازتأمين آب وايجادمخزن مناسب برای ذخيره کردن آن به مقدار کافی اقدام نمائيم.پس از انجام اين مراحل ،ميتوانيم با انجام دادن آزمايشهايی برای بدست آوردن بتنی عالی اقدام نمائيم .که در زير تعدادی از آنهانام برده شده است:
1.    تعيين نسبتهاي اختلاط برای دستيابی به بتن مورد نظر.
2.    برداشت مصالح مطابق نسبتهای تعيين شده و اختلاط آنها بنحو مطلوب.
3.    کنترل کيفيت بتن در مراحل مختلف.
از آزمايشهای ديگر می توان موارد زير را نام برد:
1ـ تعيين ميزان کارائی بتن توسط آزمايش اسلامپ.                                            
2ـ تعيين ومشخص کردن مقدار آب اختلاط بتن برحسب اندازه تاحداکثردانه ها وشکل دانه ها ونوع دانه بندی ومقدار حباب هوا وميزان اسلامپ .
3ـ تعيين نسبت،آب به سيمان که دراين مرحله می بايستدو ضابطه را در نظر گرفت:
الف) مقاومت که در اصل می بايست از مقاومت ميانگين نمونه استوانه ای استفاده شودب) ميزان اسلامپ و يا وارفتگی ويا کارائی بتن با توجه به آزمايش اسلامپ.                                     4ـ تعيين مقدار سيمان که با توجه به نسبت وزنی آب به سيمان از گام سوم ومقدارآب ازگام دوم و مقدار وزنی سيمان از رابطه( 1) بدست می آید.
نسبت آب به سيمان    = وزن سيمان  /  وزن آب                
5ـ تعيين وزن شن که بر حسب حداکثر اندازه دانه هاو جدول نرمی ماسه ها،بهترين حجم شن درواحد حجم بتن در جداولی که موجود مي باشدبدست می آيد.
6 ـ تعيين وزن مخصوص بتن تازه که با توجه به حداثر اندازه دانه ها، وزن مخصوص بتن تازه    وبه  عبارت ديگر وزن يک متر مکعب بتن بدست می آيد.
7ـ تعيين وزن ماسه که از کم کردن وزن مخصوص از وزن شن و وزن سيمان و وزن آب بدست می آيد.
اختلاط بتن :
برای اختلاط بتن در صورتی که حجم بتن لازم کم باشد از بتونيرهای کوچک مکانيکی (mixer) با ظرفيتهای کم تاحدود  500litوبرای جاهايی  که حجم بتن لازم متوسط باشد از بتونيرهای با ظرفيت بيشتر بين 500 تا1000 ليتر استفاده کرد ودر بتن ريزهای حجيم از مخلوط کنهای بزرگتر استفاده می شود.بايد دانست که در بتن ريزيهايی کم نسبت اختلاط به صورت حجمی ميباشد که نمونه بارز آن در کارهای کوچک ديده می شود که با بيل دستی با پيمانه های مخصوص انجام ميگيرد.ولی دربتن ريزيهای حجيم  نسبت اختلاط وزنی ميباشد. و حسن اين روش وزنی دقت وسرعت آن است.پس از وزن کردن مصالح ،مصالح را توسط تسمه نقاله يا لودر يا دراگلاين يا در کارهای خيلی کوچک با بيل های دستی درون جام ريخته می شود.آب لازم نيز توسط شلنگ به طور جداگانه درون جام هدايت می گردد که مقدار آن نيز توسط دستگاه تنظيم می گردد و در کارهای کوچک توسط پيمانه های کوچک آب اضافه می گردد که مقدار آن نيز توسط  کاربر دستگاه تنظيم می گردد.بعد اضافه کردن مصالح لازم  اختلاط صورت می گيرد که زمان آن نيزمی بايست طبق استاندارد های مختلف صورت گيرد ولی در مواقعی به علت کارآِِ يی کم مخلوط کن اين زمان تغيير می کند.
از انواع مخلوط کنها (mixer) می توان نمونه های زير را نام برد:
1. مخلوط کن با جام دوار   2. مخلوط کن با جام ثابت 3.کاميونهای مخلوط کن
بتن  مورد   نياز ما  در  اين  قسمت   توسط   كاميون هاي  ميكسر دار  وبا (concrete  pomp  ) انجام  شد .در بتن ريز ي با استفاده از  (chalk  line   ) كه با دوربين نقشه برداري  تراز يابي مي شود سعي مي شود كه سطح بتن را صاف و همتراز كنيم.
- سيمان تهيه شده از كارخانه سيمان كارون مي باشد و از نوع تيپ 5 مي باشد.
در اين سا زه حجم بتن فنداسيون  92.5m³وقا لبندی فنداسيون  ² m 235.9
می باشد..
برای ساخت بتن از پيمانه ها و مواد زير استفاده می کنيم :
دا نه ريز 18 بيل شن 08
دانه درشت 13 بيل شکسته بادامی
سيمان  10بيل
آب  دو سطل
اسلامب بتن حاصل 7يا8  می شود .
-  در اين سازه
عيار بتن فنداسيون 300 کيلو گرم بر متر مکعب
عيار بتن سقف 350 کيلو گرم بر متر مکعب   
عيار بتن ستون  350 کيلو گرم بر متر مکعب
عياربتن مگر 150 کيلو گرم بر متر مکعب
مقاومت فشاری نمونه استوانه ای 28 روزه    Cm² kg/ 210 می باشد
و  مقاومت فشاری نمونه ای مکعبی 7 روزه    kg/cm² 285می باشد.
فصل ششم:
        ستونها:
برای اجرای ستونها ،ديوارها وساير اعضای قائم که نزول بار از طريقآنها صورت می گيرد وتا آخرمراحل اجرائی وکنترلها به شرح زير می باشد:
ابتدا با کنترل کردن محورها وبا تأثير کنترل ،اجازه برای آرماتوربندی داده می شود ،بعد با کنترل شکل وبويژه اجزای تشکيل دهنده ،شبکه آرماتورعرضی ،قطر يا طول ،تعداد و پاکيزگی ميلگردها (نوع آنها در موقع تحويل کنترل شده) از داشتن اين موارد اطمينان حاصل مي کنيم.سپس با انجام قالب بندی وتثبيت موقعيت قالب وتثبيت موقعيت قفسه آرماتور توسط فاصله نگهدارها،عمليات قالبندی را به اتمام  ميرسانيم وبعد از اين موارد با کنترل  شکل ابعاد موقعيت و کيفيت سطوح، آب بندی درزها، استحکام و پايداری شکل قالب و اجزای نگهدارنده آن و چگونگی تثبيت قفسه آرماتور نسبت به قالب ودادن اجازه بتن ريزی ، مشروط به آمادگی و کنترل آمادگی بتن ريزی مطابق «برگ اجازه بتن ريزی» ودر صورت مهيا بودن مصالح (به مقدار لازم که تمام شدن آنها باعث توقف کار نشود) ،مقدمات را برای انجام بتن ريزی آماده می کنيم.البته قبل از اين مورد بايد وسايل وتجهيزات برداشت،مشخص بودن نسبتهای اختلاط ،آماده  بودن وسايل اختلاط ،حمل،ريختن ،جا دادن و متراکم کردن وبالا آخره آماده بودن امکانات برای بتن ريزی و کنترل کيفيت بتن و نمونه برداری ،ساختن و نگهداری آزمونه و آزمايش آنها
وامکانات عمل آوردن بتن ريخته شده را آماده می کنيم .بعد از اين موارد بتن ريزی آغازشده وکنترلهای کيفی لازم نيزدرهنگام بتن ريزی بر روی آن انجام  می شود .سپس بعد از گرفتن بتن برای باز کردن قالبها اجازه گرفته شده که بايد تأئيد ناظر صورت گردد . بررسی و کنترل سطوح قالب برداری شده بلا فاصله پس از جدا کردن قالب از سطوح و دادن اجازه عمل آوردن بتن و ارائه طريقی برای رفع نقايص احتمالی را مد نظر قرار میدهيم .اين موارد ذکر شده دربالا يک روندکلی تئوری شده از مراحل زدن يک ستون می باشد که اين تئوری يک تئوری عملی است که در کارگاه اين موارد تئوری و عملی ديده می شود  ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه