آزمایش و محاسبه ارزش ماسه

آزمایش و محاسبه ارزش ماسه
آزمایش و محاسبه ارزش ماسه
20,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 11 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست
آزمايش 1 :  محاسبه ارزش ماسة ( SE )
آزمايش 2 :  محاسبه مقاومت فشاري آجر
آزمايش 3 :  محاسبه درصد جذب آب آجر
آزمايش 4 :  اندازه گيري جرم حجمي سيمان
موضوع آزمايش : محاسبه ارزش ماسة ( SE ) كه هدف آن تعيين مرغوبيت و كيفيت ماسه است .
وسايل :
1.    استوانه پلاستيكي مدرج كه دو نمونه داريم ( 1 تا 380 ميلي متر – 0 تا 15 اينچ ) .
2.    ميله وزنه دار كه داراي سر فلزي – وزنه و نشانه پلاستيكي است .
3.    درپوش پلاستيكي .
4.    مايه استوكس .
5.    مخزن حاوي استوكس .
6.    ماسه .
7.    سيفون .
8.    پيمانه ماسه كه ظرفيت آن 100 گرم باشد .
محلول استوكس :
مواد مورد نياز براي ساختن محلول :
1.    استوكس : كلروركلسيم به ميزان 45 گرم
2.    گليسيرين 2050 گرم يا 1640 ميلي ليتر
3.    آلوئيد فرميك 47GR يا 45 M ميلي ليتر ( با 40% حجمي )
4.    آب مقطر
روش ساخت :
كلرور كلسيم خشك را در 2/1 گالن ( 79/3 =1 گالن ) آب مقطر حل مي كنيم . ( واكنش اين دو گرماده است ) پس از سرد شدن محلول آنرا از كاغذ صافي يا گاز وايتمن رد مي كنيم سپس آن را درون ظرفي ريخته و گليسيرين و آلوئيد فرميك را به آن اضافه مي كنيم .سپس به وسيله اضافه كردن آب مقطر حجم محلول را به يك گالن ( 79/3 ليتر ) افزايش مي دهيم .
محلول بدست آمده پس از افزايش حجم محلول استوكس غليظ مي باشد . براي اين
آزمايش حدود 80 تا 90 ميلي ليتر از اين محلول را به يك گالن آب مقطر اضافه مي
كنيم . به دليل اينكه محلول استوكس چسبندگي ذرات رس را از بين مي برد و سرعت ته نشين شدن مواد در داخل اين محلول كم است از آن در اين آزمايش استفاده مي كنيم .
استوانه پلاستيكي : 
از 0 تا MM380 مدرج شده است و داراي يك درپوش پلاستيكي است .
ماسه :
–    ماسه استاندارد ماسه اي است كه از الك شماره 4 # عبور كند اما از الك شماره 200 # عبور نكند .
–    مهمترين آلودگي ( فيلتر ) ماسه لاي و رس است كه باعث كاهش مقاومت ماسه مي شوند .
–    براي بتن فيلتر بايد به صفر برسد . و براي اين منظور بايد ماسه را روي الك شماره روي الك شماره 200 # شست .
سيفون :
روش سيفون كردن  : 
بعد از اينكه مخزن محلول استوكس را در ارتفاعي به اندازه 1 تا 20/1 متر بالاتر از استوانه قرار داديم هوا را با فشار از طريق لوله مشخص شده وارد مخزن مي كنيم كه به دنبال آن محلول از لوله ديگر خارج مي شود . براي قطع كردن جريان محلول بايد مخزن را از ارتفاع گفته شده پايين آورد .
ميله وزنه دار :
شرح آزمايش :
ماسه خشك را درون پيمانه اي به ظرفيت 100 گرم مي ريزيم و سطح آنرا صاف مي كنيم . محلول استوكس را به روش سيفون كردن تا ارتفاع 4 اينچ يا 102 ميلي گرم درون استوانه مي ريزيم و سپس بوسيله قيف ماسه را از درون پيمانه در استوانه مي ريزيم و بعد استوانه را به مدت 10 دقيقه كنار گذاشته تا ماسه دورن استوكس خوب خيس بخورد . پس از اين زمان درپوش پلاستيكي استوانه را گذاشته و دوبار آنرا واژگون مي كنيم تا ماسه خوب روان شود . سپس استوانه را در بين دو كف دست قرار داده و در مدت S30  به تعداد 90 بار حركت رفت و برگشتي انجام مي دهيم تا نيروي چسبندگي ذرات از بين برود . سپس درپوش را برداشته و از طريق سيفون كردن ارتفاع محلول استوكس دورن استوانه تا 380 MM افزايش مي دهيم . به اين شكل كه نوك ميله فلزي سيفون را تا انتهاي استوانه وارد كرده و همزمان با خروج محلول آنرا خوب به هم ميزنيم سپس درپوش را گذاشته و سپس استوانه را به مدت 20 دقيقه در سطح بدون لغزشي قرار مي دهيم .
بعد از اين زمان بالاترين ارتفاع مصالح دورن استوانه را مي خوانيم . ( عدد رس = M ) . سپس درپوش را برداشته و ميله وزنه دار را طوري وارد استوانه مي كنيم كه نه با حالت ضربه باشد و نه با حالت فشار . بدين طريق سر فلزي ميله وزنه دار روي مصالح ته استوانه مي ايستد كه از نشانه پلاستيكي تا سر فلزي اندازه آنرا با N نشان مي دهيم و از نشانه فلزي تا ته استوانه اندازه آنرا با K نشان مي دهيم . تفاضل عدد N از K عدد ماسه است . ( K-N ) .
با قرار دادن K , N , M در فرمولهاي زير درصد SE ( ارزش ماسه يي ) محاسبه مي شود .
آزمايش دوم : محاسبه مقاومت فشاري آجر
وسايل :
1.    جك مقاومت فشار آجر با ظرفيت 120 تن
2.    ماله ( كمچه )
3.    كوليس
4.    آجر
جك فشاري :
آجر :
آجر نصفه :
شرح آزمايش :
چون قطر فكهاي جك مقاومت فشاري 15 CM بوده كه از طول آجر كمتر مي باشد بايد از نيم آجر استفاده كرد . بدين شكل كه آجر را از وسط دو نيم كرده و سطح مقطع مؤثر در برابر نيرو را اندازه گيري مي كنيم .
روش اندازه گيري سطح مقطع مؤثر :
با استفاده از كوليس از L3 , L2 , L1  قطر سوراخ ها را كه با D4 , D3 , D2 , D1 نشان داده ايم اندازه مي گيريم . سپس ميانگينD   هاي بدست آمده را كه D5 مي ناميم محاسبه مي كنيم .
سپس LM را كه متوسط ( L )ها مي باشد را بدين صورت حساب مي كنيم .
سپس مساحت كل سطح آجر بدون كسر مساحت سوراخها كه با A نشان داده ايم حساب مي كنيم .
سپس سطح مقطع مؤثر را كه با AN نشان مي دهيم بدين صورت حساب مي كنيم .
كه در اين آزمايش چون نصف آجر 4 سوراخ كامل و دو نصفه سوراخ دارد كه جمعاً 5 سوراخ مي شود . پس سطح مقطع سوراخ عبارت است از :
عمليات محاسبه سطح مقطع مؤثر :
A   =A-5()
A   =106/  664-5  ()

A =106/664-46/7173125=59/9476875CM

A=59/9476875CM              =  سطح مقطع مؤثر
بعد از محاسبه سطح مقطع مؤثر نمونه را زير جك مقاومت فشاري كه ظرفيت آن 120 تن است قرار داده و تا حدي اعمال نيرو مي كنيم كه شكسته شود . بعد از شكسته شدن عدد بدست آمده را از دستگاه گيج قرائت كرده ( 27500 TON ) و با قرار دادن اين عدد و عدد سطح مقطع مؤثر در فرمول زير مقاومت فشار آجر را محاسبه مي كنيم
حال با توجه به اندازه هاي زير نوع آجر را مي توان مشخص كرد .
مرغوبيت آجر ماشيني و سفالي بر اين اساس تعيين مي گردد .
الف ) درجه 1 : داراي مقاومت kg = krs = n 300 است .
                                    cm2                    m2
ب ) درجه 2 : داراي مقاومت kg = krs = n 250 است .
                                  cm2                    m2
ج )درجه 3 : داراي مقاومت kg = krs = n 150 تا 100 است .
                                 cm2                   m2
موضوع آزمايش :محاسبه درصد جذب آب آجر
وسايل :
1.    گرم خانه ( oven )
2.    ترازو با دقت %1 gr
3.    تشت آب
4.    دستمال نخي تميز
5.    آجر
شرح :
در اين آزمايش مي خواهيم ببينيم يك آجر حداكثر چه آبي را مي تواند جذب كند . به همين دليل آجر را به مدت 24 ساعت درون تشت آب قرار مي دهيم .پس از اين زمان آجر را اشباع از آب فرض مي كنيم . سپس آجر را از آب خارج كرده و آب سطحي آنرا با يك دستمال نخي تميز خشك كرده بصورتي كه زماني كه آجر را در دست مي گيريم دست ما مرطوب نشود .
سپس آجر اشباع با سطح خشك ( s.s.d ) را وزن كرده ( W1 = ) به اين وزن وزن در حالت اشباع گفته مي شود . سپس آجر را به مدت ساعت درون OVEN به دماي 150C قرار مي دهيم و پس از اين زمان آجر را خارج كرده و وزن مي كنيم . ( W2 =) با قرار دادن اعداد حاصل در فرمول زير درصد جذب اب آجر را محاسبه مي كنيم ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه