بررسي عملكرد و نگهداری از شبکه و سد

بررسي عملكرد و نگهداری از شبکه و سد
بررسي عملكرد و نگهداری از شبکه و سد
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 105 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی استان خوزستان _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست عناوين و اطلاعات موجود در گزارش كارآموزي
مقدمه     1
    آشنايي با شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري استان خوزستان     2
    شركت بهره برداري و آبياري ناحيه شمال     
    سد دز    
    سد شهيد عباسپور    
    شبكه آبياري گتوند   
    شبكه آبياري كرخه و شاوور   
    شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري مارون    
    شركت توليد و انتقال آب جنوب شرق   
عملكرد شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري ناحيه شمال     18
گزارش ادارة مطالعات و آب شناسي (ناحيه شمال)    24
عملكرد شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري جنوب شرق و شبكه هاي تحت پوشش     37
    شبكه هاي حوزة زهره   
    شبكه هي حوزة مارون    
    آخرين تصاوير مربوط به وضعيت كانال شهيد رجايي    
عملكرد شبكه هاي آبياري كرخه و شاوور و شبكه هاي تحت پوشش    55
    شبكه آبياري كرخه   
    شبكه هاي آبياري مدرن ، تلفيقي و سنتي شاوور    
    شبكه هاي آبياري دشت اوان ويس   
    شبكه هاي آبياري شهيد رجايي و شهيد دامغاني   
    سدهاي انحرافي كرخه ، شاوور ، خيرآباد    
    شرح وظايف كارشناسان آب شناسي    
عملكرد بهينه‎سازي سازهاي اندازه‎گيري آب در شبكه‎هاي آبياري و زهكشي استان خوزستان     67
عملكرد شش ماهه نگهداري و بهره برداري شبكه هاي آبياري و تأسيسات آبرساني    80
نقشه هاي مربوط به شبكه هاي آبياري تحت پوشش استان خوزستان    98

 

مقدمه
استان خوزستان با وسعت 67282 كيلومتر مربع داراي 5 رودخانه‎ كارون ، دز ، كرخه ، زهره و هنديجان با آورد سالانه جمعاً 6/31 ميليارد مترمكعب آب مي‎باشد . مجموع اراضي محدوده دشتها 2/4 ميليون هكتار است كه از اين مقدار حدود 6/1 ميليون هكتار قابل كشت است ( كلاسهاي 1و2و3) در حال حاضر 4500000 هكتار از اين اراضي به طريقه سنتي برداشت آب از رودخانه‎ها و حدود 220000 هكتار از طريق شبكه‎هاي مدرن ، آبياري مي‎شوند لذا اراضي آبي مورد استفاده كشاورزي جمعاً 670000 هكتار مي‎باشند . سالانه حدود 7/7 ميليارد مترمكعب از آبهاي سطحي به لحاظ عدم مهار و استفاده از دسترس خارح مي‎شود .

اراضي در دست مطالعه و اجرا براي شبكه‎هاي آبياري حمدود 570000 هكتار است كه ميزان 240000 هكتار از آنها شامل بخشي از اراضي آبي فعلي است و جنبه بهبود آبياري  داشته و مابقي بصورت توسعه آبياري اراضي مورد توجه مي‎باشند ، عليعذا يش‎بيني مي‎شود با مهار تمامي آبهاي جاري در رودخانه‎هاي خوزستان شبكه‎هاي آبياري مدرن و سنتي به حدود 1000000 هكتار توسعه يابند. در اينجا جا دارد كه از همة عواملي كه در اين مدت به من ياري رسانده و اطلاعات مورد نظر را در اختيار من قرار داده اند تشكر و قدرداني كنم (جناب مهندس سقاوي ، چوبدار ، عباسپور ، دعاوي)
امور نظارت بر شبكه هاي آبياري :
اين امور مسئوليت نظارت بر عهده دار بوده و در حال حاضر شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري ناحيه شمال ، گتوند ، كرخه و شاور ، بهبهان و توليد و انتقال آب جنوب شرق ررا تحت نظارت دارد . تأمين و توزيع آب كشاورزي مورد نياز در اراضي تحت پوشش بشرح زير از اهداف عمده اين امور مي باشد . ضمناً مشخصات و تاريخچه سد مخزني دز و شهيد عباسپور كه تامين كننده آب مطمئن براي بخشي از شبكه هاي استان مي باشند در گزارش آمده است .

شركت بهره برداري آبياري ناحيه شمال :
اراضي شبكه آبياري ناحيه شمال از سمت شمال به تپه ماهورهاي شمال دزفول و از جهت جنوب به اراضي هفت تپه و رودخانه شاوور و از شرق به رودخانه شوره و              از مغرب به رودخانه كرخه محدود مي گردد . در سال 1337 هم زمان با                     ساختمان سد دز مطالعه و طراحي قسمتي از شكه آبياري در اراضي به                           مساحت 20000 هكتار به صورت آزمايشي توسط مهندسين مشاور عمران و منابع و شركت هلندي هايدمي شروع و در اواسط سال 1341 ساختمان شبكه آبياري آزمايشي دز آغاز و در اوايل شهريور 1342 به بهره‎برداري رسيد .

 با تكميل و بهره‎برداري و بررسي نتايج طرح آزمايشي ، دز مطالعه و طراحي بقيه ازاضي آبخور رودخانه دز به مساحت خالص 72000 هكتار ديگر توسط مهندسين مشاور عمران شروع و از سال 1346 به مرحله اجرا درآمد و در آغاز ماه سال 1356 بطور كلي تكميل گرديد. شبكه آبياري ناحيه شمال با مساحت ناخالص 125 هزار هكتار، كه بزرگترين شبكه آبياري كشور مي‎باشد را تحت پوشش دارد اراضي شبكه‌ آبياري دز از سمت شمال به تپه ماهورهاي شمال دزفول و از جهت به راضي هفت‎تپه و رودخانه شاوور و از شرق به رودخانه شوره و از مغرب به رودخانه كرخه محدود مي‎گردد.
سد دز
سد مخزني دز يكي از تأسيسات بسيار مهم برقابي كشور است كه از نظر توليد نيرو ، تأمين آب كشاورزي و كنترل سيلابها تأثير بسزايي در زندگي اقتصادي و اجتماعي كشور ، بخصوص منطقه خوزستان دارد.
سازند محل سد از كنگلو مراي بختياري مربوط به پليوسن تشكيل گرديده و با توجه به دانه‎بندي كنگلومرا و غيرقابل نفوذ بودن آن و باريكي تنگه و يالهاي پرشيب كه ارتفاع هر كدام از آنها تا كف دره رودخانه حدود 500 متر مي‎باشد . بهترين محل براي احداث سد قوسي بوده است. مخزن سد به ظرفيت 570/2 ميليارد متر مكعب و قدرت تنظيم آب ساليانه‎اي ، معادل 80 ميليارد متر مكعب است.
اين سد داراي 2 واحد سرريز از نوع اوجي است كه هر واحد مجهز به دو دريچه قطاعي مي‎باشد و حداكثر قدت تخليه سرريزها برابر 6000 متر مكعب در ثاينه است همچنين دو دهانه آبگير در رقوم 275 متر در بدنه سد قرار گرفته كه هر مجرا به چهار شاخه منشعب شده و هر شاخه يك واحد توربين 65 مگاواتي را تغذيه مي‎كند آبگذري هر توربين در شرايط رقوم حداكثر 64 متر مكعب در ثانيه است و داراي 8 تورين مي‎باشد كه مجموعاً‌520 برق توليد مي‎نمايند.
در رقوم 220 متر در بدنه سد 3 مجراي تخليه با مدخل شيپوره‎اي كه قطر خارجي آنا در سمت درياچه 43/4 متر است بادبي حداكثر طراحي معادل 235 متر مكعب در ثانيه براي تأمين هدفهاي زير احداث شده است .
1-    تخليه جريانهاي غليظ در زمان وقوع سيلاب بمنظور كاهش انباشتگي رسوبات در مخزن سد.
2-     تأمين آب مورد نياز پايين دست سد در شرايطي كه سطح آب درياچه به رقوم 290 متر نزول مي‎كند و بناچار توليد برق آبي متوقف شده و خروج آب از توربين‎ها قطع مي‎گردد.
3-     تأمين كسري خروجي از سد در شرايطي كه آب خروجي از توربين‎ها تكافوي تأمين نيازهاي كشاورزي و ساير مصارف و ساير مصارف را نمي‎كند.
4-     تخليه سد در شرايط اضطراري تا رقوم 220 متر
مشخصات سد دز در جدول شماره 1 آورده شده است .
رديف    مشخصات كلي سد دز
1.        نوع سد     بتني دو قوسي
2.        ارتفاع تاج سد     354 متر از سطح دريا
3.        ارتفاع عميق ترين بخش پي     151 متر از سطح دريا
4.        ارتفاع سد از پي     203 متر
5.        طول تاج سد    212 متر
6.        نسبت طول به ارتفاع L/H    2/1 متر
7.        حجم كل مخزن     570/3 ميليارد متر مكعب
8.        حجم مفيد مخزن    670/2 ميليارد متر مكعب
9.        ضخامت بدنه در پي    27 متر
10.        ضخامت بدنه در تاج سد     5/4 متر
11.        حداقل تراز بهره برداري     290 متر
12.        حداكثر تراز بهره برداري     352 متر
13.        ظرفيت تخليه پيش بيني شده براي سرريز    6000 متر مكعب در ثانيه
14.        قدرت مولدها    520 مگاوات
1- سد شهيد عباسپور
سد شهيد عباسپور در فاصله 135 كيلومتري شمال‎شرقي شهرستان اهواز و از نوع بتني دو قوسي با ارتفاع 200 متر بر روي رودخانه كارون در نزديكي روستاي كوشك احداث گرديده است. اين سد داراي سه سرريز با ظرفيت تخليه 16500 متر مكعب در ثانيه مي‎باشد و همچنين يك تكيه‎گاه بتني با ارتفاع حدود 56 متر براي تحمل نيروهاي رانش فوقاني سمت چپ سد، كه تشكيل ديواره انتهائي سمت راست سازه سرريز را نيز مي‎دهد در تكيه‎گاه سمت چپ سد احداث شده است .
در قسمت پاياب در فاصله 56 متري از بدنه سه نيروگاهي به قدرت 1000 مگاوات ( داراي چهارتوربين كه هر كدام با قدرت 250 مگاوات) ساخته شده است. با توجه به توپوگرافي منطقه ، مخزن سد شهيد عباسپور با سطحي معادل 54 كيلومتر مربع داراي قابليت ذخيره حدود 3 ميلياردمتر مكعب آب مي‎باشد.
از لحاظ موقعيت زمين‎شناسي پي سد بر روي تشكيلات سازند آهك آسماري متعلق به دوران اليگوميوسن بنا نهاده شده است در اين محل رودخانه كارون دره نسبتاً عميق و پرنشيبي را بموزات جريان و تقريباً عمود بر لايه‎هاي طاقديس كارون ايجاد كرده است . سنگ آهك آسماري در  محل احداث به سه طبقه تحتاني ، مياني و بالايي كه داراي صخامي بالغ بر 470 متر مي‎باشد و بر روي يكديگر قرار گرفته‎اند كه سد ، نيروگاه و سرريز بر روي آسماري مياني و فوقاني بنا شده و تنها قسمتي از عمليات پرده تزريق و تونلهاي انحراف موقت مسير رودخانه در سنگ آهك آسماري تحتاني قرار دارند.


مشخصات كلي سد شهيد عباسپور
1- نوع سد     بتني دو قوسي
2- ارتفاع تاج سد     542 متر از سطح دريا
3- ارتفاع عميق‎ترين بخش پي    342 متر از سطح دريا
4- ارتفاع سد از پي     200 متر
5- طول تاج سد    380 متر
6- نسبت طول به ارتفاع H/L    9/1 متر
7- حجم كل مخزن    1/3 ميليارد متر مكعب
8- حجم مفيد مخزن    8/1 متر
9- ضخامت بدنه در پي    5/33 متر
10-ضخامت بدنه در تاج سد    6 متر
11-حداقل تراز بهره برداري     487 متر از سطح دريا
12-حداكثر تراز بهره برداري     5/532 متر از سطح دريا
13-ظرفيت تخليه پيش بيني شده براي سرريز    16500 متر مكعب در ثانيه
14-قدرت مولدها    1000 مگاوات
15-  تاريخ شرع و خاتمه ساختمان
1349 – 1356
2- شبكه آبياري گتوند

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه