کارآموزی در سد و نيروگاه دز

کارآموزی در سد و نيروگاه دز
کارآموزی در سد و نيروگاه دز
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 22 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

بسمه تعالي
قبل از هر مطلبي از همكاري صميمانه مركز آموزش و مسئولين دفتر فني سد و نيروگاه دز تشكر مي كنيم .
استان خوزستان هميشه به استان زرخيز معروف بود . و حوزة آبگير پنج رودخانة كرخه ، دز ، كارون ، جراحي و هنديجان است كه از سلسله جبال زاگرس سرچشمه مي گيرند و جريان آب آنها به  5/3 ميليون متر مكعب در سال مي رسد كه قسمت اعظم آن بدون استفاده پس از عبور از دشت پهناور خوزستان به خليج فارس مي ريزد بيش از پنج هزار سال پيش به علت استفادة صحيح وسنتي ازاين رودخانه ها خوزستان به اوج عظمت و آباداني رسيده وانبار غلة دنيا نام گرفته بود .
و همين فراواني نعمت موجب تسلط و اقتدار امپراتوري ايران گرديده بود .
 البته هجومهاي پي در پي سلطه گران بر اين استان سر ترقي و اعظمت آن را متوقف ساخت و به نيروهاي خلاقة اين سرزمين چنان لطمه اي وارد كرد كه آن را تبديل به بياباني خشك و سوزان نمود .
اقداماتي كه براي مهاركردن قدرتهاي طبيعي و بهبود وضع اراضي اين استان صورت گرفته چنانچه به طور هيچ مورد بهربرداري قرار گيرد مي توان آينده روشني را براي آن پيش- بيني كرد و اميدوار بود روزي خواهد رسيد كه خوزستان رونق و اعظمت گذشته خود را بازيابد دو سد بزرگ دز و كارون و سد اعظيم كرخه علاوه بر تأمين برق مورد نياز صنايع كشور قسمت مهمي از اراضي حاصلخيز خوزستان را آبياري مي كنند .
تعريف سد :
 سد ديواره اي است بتوني، خاكي ، چوبي يا فلزي كه به منظور جلوگيري از سيلاب وذخيره
( 1 )
كردن آب جهت آبياري وانحراف آب و يا توليد برق برروي رودخانه ساخته مي شود . براي ساختن سد به هر منظور شرايطي از نظر طبيعي لازم است كه به طور خلاصه به شرح زير مي باشد.
1- وجوديك رودخانة پرآب و دائمي
2- عبور از يك درة تنگ و مرتفع
3- داشتن حوضچه آبگير به منظور نگهداري آب
4- مناسب بودن ديواره هاي درة و حوضچه از نظر زمين شناسي
 
با در نظر گرفتن موارد فوق براي ساختن سد برسيهاي مقدماتي صورت مي گيرد شامل :

1-  تهية عكس هاي هوائي از مسير رودخانه و دره محل ساختمان سد و حوضچه آبگير
2 -  تهية نقشه هاي توپوگرافي با استفاده از عكس هاي هوائي
3–   برسيهاي  زمين شناسي و نمونه برداري از قسمتهاي حوضچه آبگير و مسير رودخانه و ديوارهاي دره
4 – اندازه گيري ميزان آبدهي رودخانه مورد نظر در فصول مختلف سال با در نظر گرفتن بيلان ساليانه
5 – تعيين محل مناسب براي ساختمان سد و نمونه برداري از اعماق مناسب مختلف ديوارة دره و مشخص نمودن وضعيت زمين شناسي پي و تكيه گاه سد
6 – تعيين ارتفاع مناسب براي سد با در نظر گرفتن وضعيت حوضچه آبگير درياچه
7 – ساختن راه ارتباتي مناسب به محل ساختمان سد
پس ازانجام برسيهاي مقدماتي فوق اقدام به منحرف نمودن آب رودخانه از محل سد حفر
( 2 )
تونل انحرافي و پي كني وتراشيدن قسمتهاي فرسوده تكيه گاههاي سد مي گردد و تا سر
حدمكان پي و تكيه گاهها رادرمقابل نفوذ وفشار آب درياچه با تزيقات سيمان استحكام مي بخشد 0 سپس ساختمان سد وقسمتهاي مختلف آن با مصالح مورد نظر شروع مي- گردد.

سد دز:
سد دز از انواع سدهاي جدارنازك بتني دو قوسي است كه برروي رودخانة دز در   25
كيلومتري شمال شرقي دزفول و به فاصلة 22 كيلومتري از انديمشك ساخته شده وتكيه گاههاي آن كنگلومراي بختياري است كه از نظر استكام وعدم نفوذ پذيري از مرغوبيت زمين شناسي خاصي برخوردار است .
بنده دراولين قدم ازكار آموزي خود فيلمي از خلاصه فعاليتهاي سازندگان سد را تماشا كردم و صادقانه اعتراف مي كنم كه باعث شد ‏نسيت به غريبه هايي كه به اين جديت براي آباداني سرزمين تلاش كرده اند به ديدة اقرام بنگرم .
 
(( كار اين كرة خاكي به سامان نخواهد رسيد مگراينكه همة ما به اين باور برسيم كه در اين سيارة معلق در فضا داراي سرنوشت واحدي هستيم )) .
در مرحلة بعد با راهنمايي برادر عزيزم جناب آقاي مهندس صفاري نسب به مطالعه نقشه –
هاي مختلف پرداخته و اطلاعات كلي از مو قعيت سد ، نيروگاه ، تونلهاي انحرافي و راهاي دسترسي به دست آورده و با مكانيزم كلي آن آشنايي پيدا كردم .
ازتفاع سد دز  203  متر و طول تاج آن  212 متر است ، عرض سد در پي 22  متر و تاج
( 3 )
آن 5/4  متر ميباشد . مخزن درياجه گنجايش 3/3  ميليون متر مكعب آب دارد و سطح آن بالغ بر 6300  هكتار و طول مخزن آن به  60  كيلومتر مي رسد ، حداقل آبدهي رودخانه قبل از ساختمان سد به  50  متر مكعب در ثانيه مي رسيده و حداكثر آن با طغيانهاي خسارت بار ساليانه توام بوده ولي بعد از ساختن سد آبدهي آن به حد ثابتي رسيده و در تمام طول سال به طور متوسط به  187  متر مكعب در ثانيه ميرسد و از طغيان رودخانه جلوگيري مي كند . نيروگاه سد از نوع نيروگاههاي زير زميني است كه در تكيه گاه سمت چپ قرار دارد و داراي  8  واحد مولد برق با قدرت مجموع  520  مگاوات مي- باشد .
دو تونل اصلي به نام پاور تونل شمارة 1 و 2  هر كدام به قطر دو متر و طول  230  متر آب را از ارتفاع  285  متري ( از سطح درياي آزاد ) از درياچه گرفته و تو سط 8  مجراي آب بر به توربين ها هدايت مي كند كه قطر هر كدام از آنها  4  متر و طول آن  117  مترمي- ‎باشد و آب را از ارتفاع  273  متري با شيب  25% به ارتفاع  169 متري از سطر دريا به توربين ها هدايت مي كند . فاصله مجراهاي آب براز يگديگر  5/12  متر مي باشد و در انتهاي هر يك شير پروانهاي بزرگ به قطر  2/3 متر وجود دارد كه در مواقع ضروري جهت مسدود كردن مجراي آب و جلوگيري از ورود آب به توربين استفاده مي شود .
يك تونل انحرافي براي تغيير مسير رودخانه و شروع ساختمان سد حفر شده و طول آن 670  متر و قطر آن 15  متراست كه بعد از اتمام كارها ساختمان وسط آن به ضخامت 40  متر بتن ريزي و مسدود شده و دو تونل مجزا از يكديگر به نام سرريز در تكيه گاه سمت چپ سد يكي به قطر 14  متر و طول 400  متر و ديگري به قطر 6/12  متر و طول 40 در ارتفاع 355 متر از سطر دريا حفر شده كه براي تنظيم ارتفاع آب درياچه و سرريز نمودن آبهاي اضافي از آنها استفاده مي شود .
دهانه ورودي اين سرريزها توسط درهاي آهني قوسي باز و بسته مي شود و حداكثر توان
( 4 )
خروجي آنها جمعاً 6000  متر مكعب در ثانيه مي باشد .
سه عدد شير مخروطي بزرگ بقطر 5/1 متر دهانه هاي آبياري را كه در ارتفاع 222  از سطر دريا در بدنه سد قرار دارند باز و بسته مي كنند آبدهي اين دريچه ها 180 متر مكعب در ثانيه مي باشد . كه از آنها بيشتر براي تنظيم آب در كانالهاي كشاورزي استفاده مي شود .         
         پيوست نقشه هاي موجود :                                           
( 5 )
قبل از شروع كار و آشنايي با كارشناسان كنترل پايدار مي رسد ، بر اين باور بودم كه بدن سد دز از بتن مسلح ساخته شده و فقط نوع آماتورهاي آن برايم نامشخص بود هنگامي كه متوجه شدم در بدنه سد ازآرماتور استفاده نشده و بلوكهاي بتني به صورت جدار هم برروي يكديگر قرار دارند حقيقتاً شوكه شدم و هضم اين مسئله برايم مشكل بود دراين مورد از تك تك افراد سؤال كردم و جالب اينجاست كه كليه كارگران واحد نگهداري با من هم عقيده بودند .
ولي توضيحات مهندس خادم استاد دانشگاه و مسئول مطالعات فني وكنترل پايداري سد مرا كاملاً متقاعد ساخت بدنه سد يك جسم يكپارچه و بي جان كه در دره اي عميق براي ممانعت از عبور آب ساخته شده نيست بلكه مشكل از بلوكهاي است كه هر كدام تحت تأثير نيروهاي وارده حركات و عكس العمل هاي مخصوص به خود را دارند .
با ورود به كالري هاي درون بدنه سد و ديدن ابزارهاي مختلف و آشنايي با طرز كار مكانيزم عمل آنها اين باور به انسان دست مي دهد كه بدنه سد همچون موجودي جان دار است كه ابزارهاي تعبيه شده در آن هر كدام به نوعي بيانگر حالات دروني و وضعيت سلامتي آن مي باشند .
در اينچا از كارشناسان محترمي كه دانسته هاي تئوري و تجربي خود را با اخلاص تمام در اختيار بنده گذاشته اند به نامهاي آقايان هوشنگ جعفري و شير فتح الهي ، كمال تشكر و  قدر داني مي نمايم .
و ماحصل توضيحات آنان و مطالعه مقالات مختلف در اين رابطه و كار عملي دارم به شرح زير توضيح مي دهم .
( 9 )
همان طوري كه اشاره شد از نظر كارشناسان متخصص سد يك جسم زنده اي دست است كه دائماً داراي حركت آرام بوده و نسبت به تغيرات دما ، فشار آب و ساير عوامل ديگر تأثير پذير مي باشد . اين تأثير پذيري در مقابل عواملي مثل زلزله خيلي زياد و در مقابل ساير عوامل مانند خزش تا تغييرات حجم بتن ( تورم )  خيلي كم مي باشد . هدف ما  اندازه گيري مي بايستي خيلي دقيق و افرادي كه اندازه گيري را انجام مي دهند بايستي بدور از هر گونه  خطايي اقدام به قرائت اندازه گيري ها نمايند .
نتايج اندازه گيري ها با آنچه كه مهندس مشاور در طراحي و محاسبات مربوطه به عنوان حركات نرمال مطرح كرده است مي بايستي مقايسه شود ، كه نتيجه اين مقايسات امكان كنترول رفتار سد را براي ما ميسر ميسازد .
در اينجا ميتوان رفتار غير نرمال را محاسبه كرده و تدابير حفاظتي نظير تخليه آب مخزن سد را بمنظور حفاظت مناطق مسكوني پاياب قبل از آنكه هرگونه تخريبي در سد بروز نمايد اتخاذ كرد .
اين امر اهميت اندازه گيريهاي مرتب و سپس بلافاصله انجام محاسبات مربوطه ترسيم حركات وتجزيه تحليل آن به منظور دستيابي به يك كنترل واقعي را آشكار مي سازد.
طبيعي نخواهد بود اگر مثلاً محاسبات مربوطه به تغيير شكل هاي اندازه گيري شده بوسيله پاندول ها هر 6 ماه سالي يك بار انجام شوند .زيرا در حقيقت براي اهالي كه در پاياب سد زندگي مي كنند مسلماً جالب نخواهد بود كه يك سال بعد بدانند ، چرا سد شكسته شد ؟
سدهاي قوسي سازه هاي بسيار مقاومي هستند و كنترل پي آنها از مهمترين مسائل آن مي باشد . حجم بتن مصرفي در يك سد قوسي در مقايسه با يك سد وزني مشابه آن حدود 50% كمتر مي باشد .
( 10 )
پارامتر هاي تعيين كنندة رفتار يك سد :
1-    تراز آب مخزن : يكي از مهمترين پارامترها در كنترل سد است كه با ذكر تاريخ اندازه گيري در فرم قرائت نوشته شود . قرائت پاندول بدون ذكر تاريخ وتراز مربوطه آب مخزن بي فايده است . دقت تراز آب مخزن بايد به دسي متر باشد  مخصوصاً در ترازهاي بالا كه مقدار نيروهاي وارده به سرعت با افزايش تراز آب مخزن افزايش مي يابد . فشار كل وارد بر سازه متناسب با مجذور ارتفاع ( 2 H )  افزايش مييابد بنابراين در قوس تاج سد به ارتفاع 100  متر ، اثر نيروي رانش آب در 13  متر فوقاني مخزن به اندازة نيروي رانش آب  50  متر تحتاني ميباشد .
2-     دما : دماي آب وهوا معمولاً به وسيلة دماسنج معمولي جيوه اي اندازه گيري مي- شود. در محل تاج سد يك دماسنج مخصوص قرار دارد كه با مكانيزمي ساده حداكثر دما وحداقل آن را در يك شبانه روز ثبت مي كند .
        براي اندازه گيري دماي بتن از وسايل الكتريكي كار گذاشته شده در بتن استفاده مي شود آگاهي از دماي متوسط بتن در سدهاي قوسي ضرورت دارد زيرا تغيير مكانهاي ناشي از تأثير حرارت در قوس بر اثر تغييرات دما محاسبه مي شود .
كنترل رفتار يك سد در 3  تا 5  سال اول به دليل تأثير همزمان عوامل متعدد كار ساده هاي نمي باشد . اما سپس از طي پنج سال اول رفتار سازه واضع وكنترل آن آسانتر ميشود .
( 11 )
واحد تعميرات و نگهداري سدها
اصولاًوقتي سدي ساخته شد و در پشت آن درياچه تشكيل گشت بزرگترين وخطرناكترين عامل مخرب آن همان آب درياچه است چون نفوذ آب در پي و تكيه گاه سد از يك طرف وفشار آب درياچه بدنه سد از طرف ديگر پوسته سد را تهديد به تخريب ميكنند لذا جهت مبارزه با اين دو عامل مخرب يك سري اقدامات ايمني لازم است صورت گيرد تا در درجه اول بتوان از اشباع شدن پي و تكيه گاه سد از آبها نفوذي جلوگيري كرد و در درجه دوم توسط ابزار آلات دقيقي كه در بدنه سد و تكيه گاهها كار گذاشته ميشوند موقعيت و حالت سد را مشخص نمود و حركات آنرا اندازه گيري كرد . واحد تعميرات و نگهداري سدها در زمينهاي فوق و تعميرات قسمتهاي مختلف سدو نيروگاه و مجاري آب بر فعاليت مي نمايند.
1-    جلوگيري از اشباع تكيه گاه و پي سد از آبهاي نفوذي
    همانطور يكه قبلاً ذكر شد آب درياچه در پي و تكيه گاههاي سد نفوذ مي كنند چنانچه اين آبهاي نفوذي راهي براي خروج نداشته باشند موجب اشباع شدن پي و تكيه گاه سد از آب مي شوند و اگر چنين حالتي پيش آيد پي و تكيه گاه حالت خميري پيدا كرده و مقاومت و استحكام لازم را براي تحمل وزن سد و فشار آب درياچه نخواهد داشت و اگر آبهاي نفوذي را ه خروجي براي خود پيدا كنند و ادامه جريان آب مي تواند موجب شسته شدن پي و تكيه گاه سد گردد . ادامه دو حالت فوق سبب تخريب و فروريختن سد مي- گردد ، بنابراين ميبايست اين آبها نفوذي چنان به بيرون هدايت شوند كه از اشباع شدن تشكيلات زمين شناسي پي و تكيه گاه جلوگيري شود . بدين منظور در تكيه گاهها و پي سد در ارتفاعات مناسب و به تعداد لازم كالرهاي نفوذ و تزريق سيمان حفر ميگردد درون
( 12 )
اين كالري سوراخهاي  تزريق سيمان و  زهكش بطولها و  زواياي مناسب  خطر ميشوند كار
 اين گا لري ها درجه اول اين است كه با توجه به تزريقات سيمان كه درون تكيه گاه و پي سد درقسمت گالري تزريق سيمان صورت ميگيرند از نفوذ آب بدرون تشكيلات زمين تا سرحد امكان جلوگيري شود و در درجة دوم آبهاي نفوذي را قبل از آن كه بتواند تشكيلات را از آب اشباع نمايند به بيرون هدايت كنند ،  در قسمت گالري تزريق سيمان براي اينكه بتوان از نفوذ آب تا حد ممكن جلوگيري كرد بر حسب ميزان تخلخي كه تشكيلات زمين شناسي دارد و ضريب نفوذ ‏‏‏‏‏‏ پذيري كه ميتوان براي آن پيش بيني        نمود ، سوراخها با طول ها و زواياي مناسب وعمود برسطح جريان آب حفر ميگيردد وتوسط دو غاب سيمان با غلظت هاي معين تزريق ميشود و با اين كار ديواري نامرئي از سيمان در داخل تكيه گاه و پي سد بوجود آورده ميشود كه از نفوذ آب جلوگيري ميكند .
در قسمت نفوذ بر حسب ميزان آبدهي كه ميتوان از تشكيلات زمين شناسي محل انتظار داشت سوراخهائي عمود برجهت خطوط جريان آب و بطولهاي مناسب بنام زهكش حفر ميگردد . زهكش ها سبب ميشوند كه آبهاي نفوذي بدرون آنها جمع شده و به بيرون هدايت شوند ، آبها نفوذي در جريان خود مقداري از مواد قابل حل را در خود حل و حمل ميكنند و بسا اتفاق ميافتد كه اين مواد بصورت رسوبي سخت در سوراخها نشست ميكند ادامه اين رسوب گذاري باعث پر و مسدود شدن سوراخها ميگردد ، بمنظور جلوگيري از اين اتفاق بطور مرتب ميزان آبدهي هر كدام از زهكش ها برحسب ليتر بر ثانيه اندازه گيري ميشود تا چنانچه تغييري در آبدهي آنها ظاهر شد ، اقدام لازم به منظور برگرداندن آبدهي آن بحالت اول صورت گيرد .
( 13 )
ابزارآلات دقيق واحد نگهداري سدها          
قسمتي از برنامه تعميرات و نگهداري سد مراقبت از بدنه سد و حصول اطلاع  از موقعيت و  
چگونگي و حالت آن است به همين منظور ضمن مراحل ساختماني سد ابزار آلات دقيقي در بدنه سد كار گذاشته ميشود كه با قرائت آنها ميتوان حركاتي را كه سد در پرتو نوسانات ارتفاع آب  درياچه و درجه حرارت و يا زلزله و سيلابهاي سنگين از خود نشان ميدهند اندازه گيري كرد وحالت آنرا مشخص نمود و بدينوسيله از مرغوبيت وعادي بودن موقعيت سد اطمينان حاصل كرده در حالت عادي مجموعه اطلاعات از وضعيت و چگونگي سد طبق يك برنامه ثابت جمع آوري ميگردد ولي در موارد غير عادي مانند بروز زلزله يا سيلابهاي سنگين برنامه فوق العادة قرائت ابزارآلات دقيق دارد .
ابزار آلات دقيق واحد نگهداري سد عبارند از :
شاقول مستقيم و معكوس                        INVERTED PENDULUM PENDULUM   &  
كيلومتر يا تراز                                                                                CLINOMETER            
راك متر                                                                                      ROCK   METER
جونيت متر                                                                                    JOINT  METER
 ترمو متر                THERMOMETER                                                                                 استرين متر                                                                                 STRAIN  METER                       
اكسنتو متر                                                                                EXTENSOMETER
لرزه نگار ( زلزله سنج )                                                            ACCELEROGRAPH
هركدام از اين دستگاها فاكتري از عوامل تغيرات دهنده وضعيت وچگونگي بدنه سد را بشرح زير اندازه گيري ميكنند .
( 15 )
1- شاقول مسستقيم و معكوس
شاقول وسيله اي است كه ميزان انحراف سد از خط قائم را مشخص ميكند يا اين معني كه نوساناتي را كه سد در اثر تغيرات ارتفاع آب درياچه و درجه حرارت و يا زلزله از خود نشان ميدهد اندازه گيري ميكند . هر شاقول داراي چهار قسمت مشخص بشرح زير است .

الف-  نقطه اتكاء كه در ديواره سد قرار دارد
ب- سيم شاقول كه رشته سيم محكم و مخصوص است و انقباض و انبساط از خود نشان نميدهد وقطر آن بستگي بطورسيم شاقول دارد .
ج- وزن متصل به سيم كه در انتهاي شاقول وصل ميگردد و وزن آن بستگي بطول سيم شاقول دارد بطوريكه بتوان سيم شاقول را تا سر حد ماگزيمم كشش دهند .
 د- مخزن روغن كه وزنه شاغول در آن غوطه ور ميگردد تا از نوسانات سيم جلوگيري شود .

در شاقول مستقيم نقطه اتكاء شاقول در بالا و عامل كشش دهنده سيم ( وزنه ) در پائين نقطه اتكاء قرار دارد ولي در شاقول معكوس جمله اتكاء در پائين وعامل كشش سيم عامل سيم شاقول كه يك  مخزن توخالي غوطه ور در ظرف پر از روغن است در بالا  قرار  گرفته         
براي اندزگيري نوسانات سيم شاقول از دستگاهي بنام كرديسكوپ       COORDISCOPE  
استفاده ميشود كه شامل دو خط كش عمود بر هم در يك صفحه است بر روي هر كدام از اين خط كشها يك عدسي پايه دار بصورت كشوئي وجود دارد ، يكي از خط كش ها حركات سد را در سمت چپ و راست و ديگري در سمت بالا و پايين دست رودخانه نشان ميدهد .  بكمك  عدسي ها ميتوان سيم  شاقول را مشاهده  كرد در محلي كه سيم  شاقول
كاملاً در عدس ديده ميشود عد مربوط به آن به آن حالت برروي
( 16 )
خط كش قرائت ميگردد .                                                                                                            1
وبدينوسيله وضعيت سيم شاغول و در نتيجه بدنه سد نسبت به خط قائم تا  20     ميليمتر كه حساسيت كرد يوسكوپ است مشخص ميگرد .
كلينوميتر                   CLINOMETER
ييكلينوميتر يا تراز دستگاهي است كه انحرافات افقي سد را در ارتفاعات مختلف و درجوار ايستگاههاي قرائت شاقول اندازه گيري ميكند وداراي قسمتهاي زير است :
الف ) يك لوله فلزي بطول يك متر كه ساير قسمتهاي كلينوميتر برروي آنها بسته شد .
ب  ) دو بازي استقرار كه هر كدام زبان سوراخ دار جهت سوار شدن برروي مقره ها دارند و در منتهي اليه لوله كلينوميتر در يك سطح پيچ شده اند .
ج  ) دو تراز ثابت بر روي ميله كلينوميتر كه افقي بودن محل استقرار را در جهت طول و عمود بر كلينوميتر تنظيم مي كند .
د  ) با يك تراز متغيير كه در امتداد تراز طولي قرار دارد و داراي يك پيچ تنظيم افقي و شش دريچه  مدرج  است  .  دريچه پائيني بر حسب ميليمتر و دريچه  بالائي بر حسب يك
      1 
250    ميليمتر تقسيم بندي شده اند ، با استفاده از پيچ تنظيم اين تراز را به حالت افقي در آورده ودرجات زاويه از روي دريچه اي مدرج قرائت ميكنند .روي اين دريچه ها عدسي متحرك وجود دارد كه قرائت درجات را آسانتر مينماييند .
( ه )   دو مقر استقرار كه در بدنه سد روي يك خط افقي و بفاصله يك متر از هم كار

( 18  )
گذاشته شده اند و هر كدام يك كلاهك هستنند آنها را از صدمه ديدند و جرم گرفتن مصون نگه ميدارد .
  طرز كار با كلينوميتر
استفاده صحيح از يك ابزار دقيق وقتي ميتوان انتظار داشت كه دستگاه كوچكترين صدمهاي نديده با شد و براي حصول اطمينان از اينكه كلينوميتر ضمن حمل و بالا و پائين شدن از راه روها وگالري ضربه و صدمه اي نبيند بايد آن را در جلوي خود كه نرم و بدون حركت و با درجه حرارت ثابت است قرار دارد و با احتياط آن را حمل كرد كه به دستگاه صدمه اي وارد نشود .
براي اندازه گيري زاويه كجي بدنه سد توسط كلينوميتر قبل از هر كار بايد مطمئن بود كه سوراخهاي زباله استقرار كلينوميتر و مقرهاي آن نيز هستند يا خير چون كوچكترين جرم برروي آنها اشباع بزرگي را در اندازه گيري نشان ميدهد . پس از مطمئن شدن از تميز بودن قسمتهاي فوق كلينوميتر را با احتياط و بدون فشار روي مقرها قرار ميدهند وبايد سعي شود كه بيش از مدت لازم در دست نگهداري نشود چون از نظر انتقال درجه حرارت اهميت دارد ، تابش آفتاب و وزش باد ميتوانند تغييراتي در قرائت بوجود آورند . به همين علت كلينوميتر را پس از سوار كردن در جايگاه بعد از چند دقيقه كه حرارت اثر اتش برطرف شد اندازه گيري را شروع ميكنند .
3 – جونيت ميتر
جونيت  ميتر وسيله اي  است كه  فاصله اي  بين  قالب هاي  سد  را  در  ارتفاعات  
مختلف  اندازه گيري  ميكند  و داراي  دو  نقطه  اتكاء ويك  قسمت قابل ارتجاع است  ،  نقطه اتكاء در يك  قالب  و  نقطه  اتكاء  ديگر در  قالب  مجاور و در نتيجه   قسمت  قابل  ارتجاع   بين دو  قالب  قرار ميگيرند  با   كم
                                ( 19 )
 با اندازه  گيري درجه حرارت آب درياچه در ارتفاعات مختلف و اندازه گيري درجه حرارت بتون سد توسط  ترموترها و مقايسه آنها با يكديگر اين اين  ارتباط مستقيم بخوبي  مشاهده  مي گردد . ترموتر تشكيل شده از يك استوانه برنجي بطول تقريبي 5/9  سانتي متر كه در داخل آن يك سيم پيچ مقاوم تعبيه شده ، اين سيم پيچ توسط يك كابل سه رشته اي به فيش هاي موجود در يك جعبه چوبي درون گالري هاي  بازرس وصل مي گردد .  سيم پيچ داخل ترمومتر  بر حسب درجه حرارت هاي مختلف ، مقاومتهاي مختلفي  از خود نشان ميدهد كه با استفاده از يك اهم متر حساس ، مقاومت تا       1    اهم اندازه-                                                                                              100                                                                                            
گيري ميشود و با بكار بردن ضريب  رابطه اي كه بين اهم و درجه حرارت درون بتون سد مشخص ميگردد .
5 – استرين ميتر  STRAIN  METER  
استرين ميتر وسيله اي است كه ميزان فشردگي و فشار دروني بتون بدنه سد را در قسمتهاي مختلف نشان ميدهد ، بدين ترتيب كه بر حسب فشردگي و فشار يكه در داخل بتون بوجود مي آيد استرين ميتر فركانس هاي مختلفي توليد ميكند ،  چون اصولاً استرين ميتر وير وير و مور موري را كه در پرتو فشردگي بتون بدنه بوجود مي آيد به فركانسهاي منظم تبديل ميكند كه ميزان اين سر وصدا ها بستگي به ميزان فشار وارد آمده به بدنه سد دارد بنابراين تغييرات  فركانس بستگي كامل به تغييرات ارتفاع آب درياچه دارد .  استرين ميترها بصورت هاي تك ، دو ، پنج ، نه و دوازده واحدي درون بتون سد قرار داده ميشود .
( 21 )  ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه