آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب

آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب
آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 210 صفحه _ فرمت WORD _ به همراه نقشه های اتوکد _ مطالعه موردی استان خراسان رضوی _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب

فصل اول: سيماي كلي طرح                                            

1-1-1- كليات    8
1-1-2- وسعت  11
1-1-3- موقعيت جغرافيايي    11
1-1-4- تقسيمات کشوري استان خراسان رضوی 13
1-2- مطالعات شهرستان تربت حیدریه 15
1-2-1- كليات    15
1-2-2- وسعت    16
1-2-3- موقعيت جغرافیایی 16
1-3-  شهر دولت آباد 18
1-3-1- كليات    18
1-3-2- وسعت 22
1-3-3- موقعيت جغرافیایی22
1-3-4- زمين شناسي    25
1-3-4-1- وضعيت خاک    27
1-3-4-2-توپوگرافي    27
1-3-4-3- وضعيت لرزه خيزي    28
1-3-5- مشخصات کالبدي شهر دولت آباد    32
1-3-6- کاربري اراضي در طرح هادي    32
1-3-7- تراکم موجود شهر     35
1-3-8- وضعيت فضاي سبز    35
1-3-9- محدوده استحفاظي و خدماتي
1-3-10- جهات رشد و توسعه
1-3-11- پيش بيني کاربريهاي اصلي در طرح هادي    40
1-3-12- کاربريهاي اراضي خدماتي موجودوپيشنهادي در طرح هادي و درصد تحقق آن    42
1-3-13- طرحهاي زير بناي توسعه شهر در آينده    45
فصل :دوم هواشناسي   
2-1- ايستگاههاي هواشناسي خراسان    47
2-2- دما    48
2-3- تعداد روزهاي يخبندان    50
2-4- تعيين عمق يخبندان    52
2-5- رطوبت نسبي    54
2-6- آمار بارندگي    57
2-6-1- بارندگي متوسط ساليانه    57
2-6-2- بارندگي متوسط فصلي    59
2-7- ساعات تابش آفتاب    60
2-8- باد    61
2-9- اقليم    62
2-9- 1- اقليم شهر دولت آباد    63
2-10- بررسي نتايج هواشناسي    69
فصل سوم : جمعيت   
3-1- جمعيت    71
3-1-1- پيشگفتار    71
3-1-2- بررسي جمعيت شهرستان تربت حيدريه    71
3-1-3- بررسي منابع مختلف جمعيتي شهر دولت آباد و تغييرات آن    72
3-1-3-1- سرشماري نفوس و مسکن    72
3-1-3-2- آمار مرکز بهداشت    74
3-1-3-3- آمار طرح هادي شهر دولت آباد    76
3-1-3-4- سوابق مطالعاتي مشاورين قبلي    76
3-1-3-5- برآورد جمعيت سال 1375 تا 1385    77
عنوان    صفحه
3-1-4- وسعت خانوار    77
3-1-5- ترکیب جنسی جمعیت و نسبت مردان به زنان    78
3-1-6- ترکیب سنی جمعیت    78
3-1-7- میزان موالید و مرگ و میر شهر دولت آباد    81
3-1-8- میزان با سوادی جمعیت 6 ساله     81
3-1-9- مهاجرت    82
3-1-10- ترکیب سنی مهاجران    83
3-2- روشهای پیش بینی جمعیت آینده شهر    84
3-3- برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش تصاعد هندسي    86
3-3-1- انتخاب فرض برتر    87
3-4- برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش ترکيبي    88
3-4-1- رشد طبيعي جمعيت    88
3-4-1-1- ميزان مواليد وباروري    88
3-4-1-2- باروري کل TFR    89
3-4-1-3- ميزان مرگ و مير    90
3-4-2- آينده نگري جمعيت    90
3-4-3- رشد مطلق    93
3-5- تحليل و نتيجه گيري    94
فصل چهارم : مطالعات منابع آب   
4-1- آبهای سطحی    96
4-2- منابع آبهای زیر زمینی    98
4-3- حوضه آبریز دشت زاوه تربت حیدریه    98
4-4- آبهای سطحی دشت زاوه    98
4-5- آبهای زیر زمینی دشت زاوه    99
4-5-1- زمین شناسی دشت زاوه    99
4-5-2- سطح سفره آب زیر زمینی    99
4-5-3- کیفیت آب زیر زمینی    99
عنوان    صفحه
4-5-4- نوسانات سطح آب زیر زمینی در پهنه آبرفتی زاوه    103
4-5-5- تغییرات حجم مخزن سفره آب زیر زمینی در دشت زاوه    103
4-5-6- ارزیابی بیلان هیدروژئولوژی دشت زاوه    107
4-5-7- برداشت از منابع آب زیر زمینی     107
فصل پنجم : وضعیت موجود شبکه آبرسانی    
5-1- تاریخچه تأمین و توزیع آب شرب    110
5-2- منابع تأمین آب شهر دولت آباد    110
5-3- مخزن ذخیره    111
5-4- خطوط انتقال و شبکه توزيع آب شرب شهر      113
5-5- بررسي روند واگذاري انشعابات    116
5-6- آمارتعداد مشتركين به تفکيک نوع مشترک    116
5-7- کيفيت منابع آب    118
5-8- اثر آب بر روي تجهيزات انتقال و توزيع آب شرب    121
5-9- فشار سنجي و اتفاقات    125
5-10- مشکلات موجود شبکه    129
5-11- اولويتهاي پيشنهادي اصلاح و توسعه مربوط به شبکه آبرساني شهر     130
فصل ششم : مصارف آبي       
6-1- مقدمه    132
6-2- عوامل مؤثر برمصرف آب    132
6-2-1- شرايط اقليمي منطقه    132
6-2-2- وضعيت فرهنگي و اقتصادي مردم    132
6-2-3- نوع جامعه    133
6-2-4- فشار آب    133
6-2-5- قيمت آب    133
6-2-6- مديريت سيتم آبرساني    133
6-3- مصارف آب در گذشته    134
6-3-1- مصارف خانگي    134
عنوان    صفحه
6-3-2- مصرف سرانه عمومي    137
6-3-3- مصرف سرانه تجاري- صنعتي    140
6-3-4- مصرف سرانه فضاي سبز عمومي    142
6-3-5- تلفات    143
6-3-6- برآورد مصرف سرانه کل بين سالهاي1380 تا 1385    144
6-4- پيش بيني مصارف    144
6-4-1- پيش بيني مصارف سرانه خانگي طي سالهاي مختلف طرح    144
6-4-2- پيش بيني مصرف سرانه عمومي    149
6-4-3- پيش بيني مصرف سرانه تجاري و صنعتي    149
     6-4-4- پيش بيني مصرف فضاي سبز    150
     6-4-5- برآورد تلفات در سال افق طرح    151
     6-4-6- پيش بيني مصرف سرانه کل    151
     6-5- تعيين ضرايب مصرف    152
     6-5-1- ضريب حداکثر مصرف روزانه    153
     6-5-2- ضريب حداکثر مصرف ساعتي    155
     6-6- برآورد کلي نياز آب در افق طرح    157
     فصل هفتم : مباني کلي طرح   
     7-1- دوره طرح    159
     7-1-1- تعيين دوره طرح يا افق طرح    159
     7-2- اصطلاحات رايج در طرح آبرساني    162
     7-3- انواع شبکه هاي توزيع آب    162
     7-3-1- نوع شبکه پيشنهادي    164
     7-4- سرعت آب    164
     7-4-1- حداکثر سرعت آب    164
     7-4-2- حداقل سرعت آب    164
     7-5- فشار آب    165
     7-5-1- حداکثر فشار آب    165

عنوان    صفحه
7-5-2- حداقل فشار آب    166
7-6- افت فشار زياد در شبکه توزيع    166
7-7- حداقل قطر لوله    168
7-8- دبي طراحي لوله    169
7-9- ضوابط تأمين نيازهاي آتشنشاني    169
7-9-1- تعداد آتش سوزيهاي همزمان    170
7-9-2- دبي قابل برداشت از هر شير آتشنشاني    170
7-9-3- تعداد ومحلهاي شيرهاي آتشنشاني    171
7-9-4- فاصله شيرهاي آتشنشاني    172
7-9-5- فشار مجاز شبکه براي آتشنشاني    172
7-10- لوله ها     173
7-10-1- انواع لوله هاي مورد استفاده در طرح هاي آبرساني    173
7-10-2- مقايسه فني انواع لوله ها    177
7-10-3- مقايسه اقتصادي بين انواع لوله ها    179
7-11- انواع شيرها در خطوط انتقال و توزيع    181


فصل اول : سيماي كلي طرح

1-1- مطالعات خراسان رضوي

1-1-1- کليات

خراسان در پهلوي خوراسان تلفظ مي شد كه به معني سرزمين خورشيد طالع است. اين نام در اوايل قرون وسطي بطور كلي به تمامي ايالات اسلامي كه در سمت مشرق كوير لوت تا كوه هاي هندوستان قرار گرفته بودند اطلاق مي شود ، حدود خارجي خراسان در آسياي مركزي بيابان چين و پا مير و از سمت هند جبال هندوكش بود ولي بعد ها اين حدود هم كوچكتر شد تا آنجا كه قرون وسطي كه يكي از ايالات ايران بود مشتمل بر سرزمين هاي واقع در جنوب جيحون و شمال هندوكش مي شد.
 اديان و مذاهب در استان خراسان
استان خراسان  بعلت مجاورت با تمدن بزرگ هند و چين و انتقال جريانات مذهبي اين دو تمدن بزرگ تحت تاثير قرار گرفته بعنوان مثال ميتوان از دين بودا ، فردك ، بهاءفريد در خراسان نام برد ولي مهم ترين مذهب در خراسان مذهب تشيع مي باشد كه از ديرباز در خراسان مورد حمايت مردم قرارگرفته است بعنوان مثال با ورود امام رضا به خراسان و استقبال فراوان مردم شهرهاي مرو و نيشابور و ديگر نقاط و شورش هاي علويان در شمال و شمال شرقي ايران به خصوص در زمان هارون الرشيد كه مامون را وادار كرد كه با امام هشتم شيعيان از در سازگاري در آيد و ولايتعهدي را به رهبر جناح مخالف تفويض نمايد نشانه بارز قدرت و نفوذ تشيع در خراسان قرن دوم و سوم است . بعلت كثرت شيعيان در اين منطقه پادشاهان وقت منجمله سلطان محمود غزنوي و سلطان سنجر سلجوقي به تكميل و ترميم فضاهاي آستان قدس و مقام امامت پرداختند.                                

 آثار تاريخي منطقه
آثار تاريخي هر منطقه بيانگر تاريخ و هويت آن منطقه و ارزش و اعتبار آن در گذشته         مي باشد .استان پهناور خراسان رضوي  بعلت وسعت و قدمت داراي آثار تاريخي فراوان در نقاط مختلف مي باشد كه بعلت پراكندگي و كثرت آنها از ذكر تمامي آنها خودداري مي گردد و به چند نمونه اكتفا مي گردد.


- سبزوار
         سبزوار داراي نقاط قديمي فراوان مي باشد از آن جمله:
1-    مسجد جامع سبزوار متعلق به قرن 7 هجري قمري
2-     مسجد پامنار متعلق به دوره سربداران
3-    منار خسروگرد كه تنها بازمانده از شهر قديم بيهق است
4-    آرامگاه حاج ملاهادي سبزواري فيلسوف بزرگ دوره قاجاريه
5-    امامزاده شعيب بن موسي بن جعفر

- خواف
       1 -  مسجد گنبد خرابه هاي سنگان يا سنجان خواف كه باز مانده مسجدي از شهر آبادي در قرن اول اسلامي است و قسمت هايي از آن متعلق به قرن سوم هجري قمري  و دوران صفويه        مي باشد
       2 -  مسجد جامع خرگرد خواف كه در سال 450 هجري قمري به دستور خواجه نظام الملك وزير ملكشاه سلجوقي ، در قريه خرگرد خواف كه در آن زمان آبادي بزرگي بود ، ساخته شده است.
       3 -  مدرسه غياثيه خرگرد خواف از قرن نهم كه به دستور خواجه غياث الدين احمد خوافي وزير شاهرخ تيموري ، ساخته شده است.
       4 -  مسجد ملك زوزن خواف در قريه زوزن خواف كه در قرن 7 هجري قمري ساخته شده است.

- شهرستان تربت حيدريه
       1- مسجد ومزار قطب الدين حيدر سرسلسله فرقه متصوفه حيدريه       
       2 - آرامگاه عارفي بنام شيخ حيدركه از دوره سلجوقي يا تيموري باقي مانده است
       3 – بازه آهو در رباط سفيد تربت حيريه كه بصورت 4 طاقي است كه احتمالا آتشكده هاي آن از  دوره ساساني است


- شهرستان مشهد
        1-  حرم مطهر امام رضا ( ع) و صحن ها و ايوانها
        2 – مسجد گوهر شاد
        3 – مسجد هفتاد و دو تن و حمام مجاور آن كه هر دو در مدخل بازار سرشور قرار دارند
        4 – آرامگاه فردوسي در طوس
        5 – آرمگاه شيخ بهائي در حرم مطهر
        6- آرامگاه خواجه ربيع
        7- آرامگاه خواجه اباصلت و خواجه مراد
        8- مصلاي مشهد
        9 – آرامگاه نادر در شهر مشهد
       10 – گنبد سبز در مشهد
       11 – بقعه هارونيه در كنار جاده مشهد

  لهجه و زبان

سرزمين پهناور خراسان ، سكونت گاه اقوام و مردمان گوناگون با لهجه ها و زبانهاي متفاوت بوده است . از نظر پراكندگي گويش ها ، نواحي مركزي و جنوبي به زبان فارسي تكلم مي كنند وگويش آنها محلي مي باشد . مانند نيشابوريها ، تربت حيدري ها و مشهد يها  . در نواحي شمالي زبان كردي نيز رايج است زبان تركي و عربي نيز بطور پراكنده رايج است.

  اقوام و نژاد

از اقوام گوناگون كه به اين منطقه مهاجرت نموده اند مي توان از اقوام زير نام برد:
1- گرايلي ها   2- شاملوها   3- تركمن ها     4- ابن زند    5- ازبكها


صنايع دستي
استان خراسان رضوي بعلت وسعت و تنوع آن داراي هنرهاي تزئيني و صنايع دستي فراوان و متنوع مي باشد . از جمله آنها قالي خراسان مي باشد كه داراي شهرت فراوان است و قالي هاي بلوچي و تركمن و مشهدي ، بيرجندي و كاشمر ، سبزواري بنام مي باشد . علاوه بر قالي سنگ فيروزه ، سنگ پازر ، صنايع سنگي ، كاشيكاري ، معرق سازي ، مقرنس كاري ، قلاب دوزي ، هنرهاي تزئيني بر روي پارچه را نيز مي توان نام برد.

1-1-2- وسعت

            استان خراسان با وسعتي بيش از 238 هزار كيلومتر مربع وسيع ترين استان كشور مي باشد و اين استان در سال 1383 مطابق مصوبه مجلس شوراي اسلامي به سه استان خراسان شمالي به مركزيت بجنورد و خراسان رضوي به مركزيت مشهد و خراسان جنوبي به مركزيت بيرجند تقسيم شده است كه استان خراسان رضوي داراي و  127735 كيلومترمربع مي باشد.

1-1-3- موقيعت جغرافيايي
       
            استان خراسان رضوي بين مدار جغرافيايي 33 درجه و 30 دقيقه تا 37 درجه و 41 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 56 درجه و 19 دقيقه تا 61 درجه و 18 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است.
اين استان از شمال و شمال شرقي به طول حدود 6/531 كيلومتر داراي مرز مشترك با كشور تركمنستان بوده و از شرق به طول حدود 302 كيلومتر داراي مرز مشترك با كشور افغانستان بوده و از لحاظ مرزهاي داخلي از شمال غربي با استان خراسان شمالي ، از جنوب با استان خراسان جنوبي و از غرب و نيمه شمال غربي به استانهاي يزد و سمنان محدود مي شود . نقشه  شماره 1-1 موقعيت استان خراسان رضوي در ايران را نشان ميدهد .


نقشه ايران1-1

1-1-4- تقسيمات كشوري استان خراسان رضوي

             استان خراسان رضوي داراي 20 شهرستان، 69 شهر، 64 بخش و 161 دهستان ميباشد . تقسيمات کشوری استان خراسان رضوی در جدول شماره 1-1 ارائه گرديده است . نقشه شماره 1-2 بيانگر تقسيمات سياسي استان به تفکيک شهرستان ، بخش و دهستان ميباشد .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه