بررسی روش همرسوبی برای ساخت نانو ذرات فریت

بررسی روش همرسوبی برای ساخت نانو ذرات فریت
بررسی روش همرسوبی برای ساخت نانو ذرات فریت
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 85 صفحه _ فرمت WORD _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب
فصل اول: فن آوری نانو
1-1 مقدمه2
1-2 تعریف نانو تکنولوژی3
1-3 نانو مواد8
1-3-1 خواص نانو مواد9
1-3-2 دسته بندی نانومواد12
1-4 زیرساختارها درنانو تکنولوژی17
1-5 مواد نانو بلوری18
1-6 نانوذرات19
1-7 نانو کامپوزیت ها19
1-8 نانو کپسول ها19
1-9 مواد نانو حفره ای20
1-10 نانو الیاف21
1-11 نانو سیم ها22
1-12 فولرین ها22
1-13 نانو لوله های کربنی23
فصل دوم: فریت ها
2-1 مقدمه26
2-1-1 تاریخچه... 26
2-1-2 خواص وکاربردها27
2-2 سرامیکهای مغناطیسی چیستندوچه کاربردهایی دارند27
2-3 ساختار اسپینلی30
2-4 ساختار اسپینلی معکوس31
2-5 چند نکته در مورد فریتها31

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری
3-1 روش تهیه نانو ذرات36
3-1-1 روش فیزیکی36
3-1-2 روش فیزیکی- شیمیایی37
3-1-3 روش شیمیایی37
3-1-3-1 همرسوبی شیمیایی37
3-1-3-2 روش هیدروترمال39
3-1-3-3 روش سل-ژل40
3-1-3-4 روش مایسل معکوس41
3-2 وسایل اندازه گیری نانو ذرات بکارگرفته شده دراین پایان نامه و شناسای آنها43
3-2-1 میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM43
3-2-2 میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)44
3-2-3 دستگاه پراش اشعه ایکس(XRD)45

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی
4-1 مقدمه49
4-2 ساخت نمونه هایی از نانو ذرات فریت Ni-Znبه روش هم رسوبی51
4-2-1 تهیه نمونه (1)52
4-2-2 تهیه نمونه (2)55
4-2-3 تهیه نمونه (3)57
4-2-4 تهیه نمونه (4)59
4-2-5 تهیه نمونه (5)65
4-3 ساخت نانو ذرات فریت Zn به روش همرسوبی70
4-4 بیان مشکلات71
4-5 پیشنهادات72
4-6 نتیجه گیری72

 فهرست شکلها وجدولها

فصل اول:فن آوری نانو
شکل(1-1)6
شکل(1-2)6
شکل(1-3) تصویر شماتیکی نانوخوشه14
شکل(1-4) تصویر شماتیکی نانو سیم15
شکل(1-5) تصویر شماتیکی نانو لوله15
فصل دوم: فریت ها
شکل(2-1) نمونه ای از فریت های تجاری29
شکل(2-2) فریت های نرم تجاری30
شکل(2-3)ساختار اسپینلی30
فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری
شکل(3-1) تصویر الکترونیکی روبشی سطح یک فلز43
شکل(3-2) نمودار شماتیکی اجزائ الکترونی روبشی44
فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی
شکل (4-1) تصویری از دستگاه هموژونایزر و راکتور وسیرکولاتور53
شکل (4-2) الگوی پراش نمونه(1)54
شکل (4-3) تصویری از دستگاهی با موتور کولر و راکتور و سیرکولاتور55
شکل (4-4) الگوی پراش نمونه(2) قبل از حرارت دهی55
شکل (4-5) الگوی پراش نمونه(2)بعد از حرارت دهی56
شکل (4-6) مقایسه پیک های نمونه(2) قبل و بعد از حرارت دهی56
شکل (4-7) تصویری از دستگاهی باهمزن مغناطیسی و راکتور57
شکل (4-8)الگوی پراش نمونه (3 ) قبل از حرارت دهی58
شکل (4-9)الگوی پراش نمونه (3) بعد از حرارت دهی58
شکل (4- 10) مقایسه پیک های نمونه(3) قبل و بعداز حرارت دهی59
شکل (4-11) الگوی پراش نمونه(4) قبل از حرارت دهی61
شکل (4-12) الگوی پراش نمونه (4) بعد از حرارت دهی61
شکل (4-13)SEM  نمونه (4) قبل از حرارت دهی62
شکل (4-14) SEM نمونه (4) قبل از حرارت دهی62
شکل) 4-15)SEM  نمونه (4) بعد از حرارت دهی63
شکل(4-16)  SEMنمونه (4) بعد از حرارت دهی63
شکل(4-17TEM ( نمونه (4) بعد از حرارت دهی64
شکل(4-18) TEM نمونه (4) بعد از حرارت دهی64
شکل (4-19) الگوی پراش نمونه(5) قبل از حرارت دهی66
شکل (4-20) الگوی پراش نمونه (5) بعد از حرارت دهی67
شکل (4-21)SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهی67
شکل (4-22) SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهی68
شکل (4-23) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهی68
شکل(4-24) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهی69
شکل(4-25)الگوی پراش فریت روی71


فهرست جدول:
جدول(1-1)11
 جدول (4-1)52
جدول (4-2)65
جدول (4-3)69


چکیده

هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی می باشد. روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانوذراتی مانند فریت نیکل- روی می باشد. برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد.
    ماده بدست آمده را در دمای حدود 600 درجه سانتیگراد به مدت2 ساعت حرارت داده شده و برای نمونه های بدست آمده براساس تغییر نسبت مولی و سرعت چرخش دستگاه همزن و مدت حرارت دهی‘ توسط پراش اشعهX ‘ تصاویر SEM و TEMمقایسه گردید. اندازه نانوذرات حدود 14 نانومتر قبل از حرارت دهی و 10 نانومتر بعد از حرارت دهی برآورد شدند. کوچکترین اندازه در نسبت مولی یک به یک و دمای 600 درجه سانتیگراد و سرعت چرخش همزن به میزان 5000 دور در دقیقه بدست آمده است.


1-1 مقدمه
یک نانومتر یک میلیاردم متر (m 9-10) است. این مقدار حدوداً چهار برابر قطر یک اتم هیدروژن است. مکعبی با ابعاد5/2 نانومتر ممکن است حدود 1000 اتم را شامل شود. کوچکترین مدار های تجمعی امروزی با ابعادی در حدود 250 نانومتر در هر لایه به ارتفاع یک اتم ، حدود یک میلیون اتم را در بردارند. در مقایسه یک جسم نانومتری با اندازه‌ای حدود 10 نانومتر، هزار برابرکوچکتر از قطر یک موی انسان است و قطر هر گلبول قرمز خون nm7000 و قطر هر مولکول آب برابر با nm3/0 است [1].
اهمیت مقیاس نانو در این است که در این مقیاس، مواد خواص کاملاً متفاوتی از خود نشان      می دهند. دو دلیل عمده برای متمایز شدن خواص مواد در مقیاس نانو وجود دارد، اول افزایش قابل توجه سطح واحد جرم مواد است این ویژگی باعث بهبود استحکام، خواص الکتریکی و افزایش واکنش پذیری مواد می گردد. برخی مواد در مقیاس نانو واکنش پذیر هستند در حالیکه در مقیاس بزرگتر جزو مواد خنثی محسوب می شوند. دلیل دوم آشکار شدن تاثیرات کوانتومی در این مقیاس است، که باعث تغییر در خواص الکتریکی، اپتیکال و مغناطیسی مواد می شود. مواد می توانند یک بعد (پوششها و لایه ها)، دو بعد (نانو سیم ها و نانو تیوبها) و یا سه بعد (نانو ذرات) در مقیاس نانو داشته باشند.
خواص موجی شکل (مکانیک کوانتومی) الکترونهای داخل ماده و اثر متقابل اتمها با یکدیگر از جابجایی مواد در مقیاس نانومتر اثر می‌پذیرند. با تولید ساختارهایی در مقیاس نانومتر، امکان کنترل خواص ذاتی مواد ازجمله دمای ذوب، خواص مغناطیسی، ظرفیت بار و حتی رنگ مواد بدون تغییر در ترکیب شیمیایی بوجود می‌آید. استفاده از این پتانسیل به محصولات و تکنولوژیهای جدیدی با کارآیی بالا منتهی می‌شود که پیش از این میسر نبود. نظام سیستماتیک ماده در مقیاس نانومتری، کلیدی برای سیستمهای بیولوژیکی است [2].
1-2 تعریف نانو تکنولوژی
نانو تکنولوژی محدوده ای از تکنولوژی است که در این محدوده انسان می تواند انواع ترکیبات، آلیاژها، وسایل و ابزارها به طور کلی، سیستم ها و سازه های گوناگون را در مقیاس اتمی و مولکولی و در ابعاد نانومتری (یک میلیاردم متر) طراحی کرده و به مرحله ساخت برساند. روش ساخت در اکثر موارد، بصورت جابجا نمودن اتم ها و مولکل ها و قرار دادن آنها در موقعیت های مناسب می باشد. همچنین می توان نانو تکنولوژی را بر اساس اجزا تشکیل دهنده این نامگذاری، یعنی (نانو) و (تکنولوژی)، تعریف نمود. تکنولوژی در کل به معنی ساخت ابزارهای کاربردی با استفاده از قوانین علمی می باشد؛ همانطور که گفته شد، یک نانومتر به معنی یک میلیاردم متر است. محدوده ابعادی مورد بحث در نانو تکنولوژی عبارت است از ابعادی بین ۱ تا ۱۰۰ نانومترمی باشد. اما این محدوده، بخش زیادی از محدوده ابعادی علوم مختلف، از بلورشناسی با اشعه X گرفته تا فیزیک اتمی و مباحث شیمی و... را شامل می شود، لذا برای مشخص کردن محدوده کاری فرض می کنیم که نانو تکنولوژی تنها شامل ساخت و تولید در محدوده تعریف شده با استفاده از وسایل مخصوص می باشد.
بطور خلاصه نانو تکنولوژی شامل دستکاری مواد در مقیاس اتم ها بوده؛ که شامل قرار دادن اتم ها در جای خاص خود می باشد و اجازه می دهد تا موادی سبکتر، محکم تر، ارزان تر، تمیزتر و با دقت ابعادی بالاتر ساخته شوند. به زبان ساده تر می توان گفت که اجسام و مواد نانومتری، تعداد زیاد ولی قابل شمارشی از اتم ها و مولکول ها را دارا می باشند [3].


2-1 مقدمه
به طور کلی فریت به آن دسته از مواد مغناطیسی اطلاق می‌شود که جزء اصلی تشکیل دهنده آنها اکسید آهن است و پارامترهای مغناطیسی مطلوبی نظیر ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی، اندوکسیون اشباع و مقاومت ویژه الکتریکی بالا (درحدودΩcm1012) از جمله اصلی ترین خصیصه‌های آنها به شمار می رود. بدین جهت کاربردهای بسیار وسیعی را در زمینه صنایع برق، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر و… به خود اختصاص داده‌اند [8 ،9].
2-1-1 تاریخچه
تحققیقات علمی راجع به فریت‌ها از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد. پس از آن تحقیقات به طور جدی توسط دو دانشمند ژاپنی به نام های تاکشی و یوگورو در جهت کاربردهای صنعتی دنبال شد نتایج تحقیقات آنها بر روی فریت‌های مس و کبالت درسال ۱۹۳۲ ارائه گردید [9].
       پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ شخصی به نام اسنوک وجود ماده‌ای مغناطیسی از نوع سرامیک (فریت) را با خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی بسیار بالا، مقاومت الکتریکی خوب و تلفات هدایتی کم جهت استفاده در رادارها کشف و در سال ۱۹۴۷ نتیجه تحقیقات خود را منتشر کرد. در سال ۱۹۴۸ شخصی به نام نیل تئوری خود را بر مبنای فری مغناطیس ارائه داد. پس از آن تحقیقات مغناطیس بر اساس فریت‌ها گسترش یافت و دانشمندان دیگر توانستند ترکیبات مختلفی از مخلوط اکسیدهای آهن، نیکل ، منگنز و روی را مورد آزمایش قرار دهند و به نتایج بسیار مطلوبی از نظر مقاومت الکتریکی بالا در مقایسه با فلزات دست یابند [9].
2-1-2 خواص و کاربردها
با وجودی که آلیاژهای مغناطیسی و سیستم‌های فلزی، بالاترین ضریب نفوذپذیری مغناطیسی را دارا می‌باشند اما به دلیل مقاومت الکتریکی پایین، امکان استفاده از آنها در فرکانس های بالاتر ازKHZ۱ عملاً میسر نیست و بنابراين امکان استفاده از فریت‌های مغناطیسی سرامیکی از این حیث در محدوده فرکانسی وسیعی وجود دارد.بر این اساس ترکیبات متعددی با ساختارهای کریستالی متفاوت برای کاربردهای مختلف معرفی شده‌اند [9].
2-2 سرامیکهای مغناطیسی چیستند و چه کاربردهایی دارند
مواد مغناطیسی از جمله مواد مهندسی بسیار مهمی هستند که کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص داده اند. به طور مثال می توان به کاربرد آنها در سیستم های الکترونیکی اشاره کرد که هر روزه از آنها استفاده می کنیم.
       به طور کلی مواد مغناطیسی به دو دسته سخت مغناطیس (نظیر آهنرباهای دائم) و نرم مغناطیس (نظیر مواد مغناطیسی با پسماند مغناطیسی کم) تقسیم بندی می شوند:
1- آهنرباهای دائم سرامیکی: مواد مغناطیسی دائم به دسته ای از مواد اطلاق می شود که خاصیت مغناطیسی خود را پس از حذف میدان مغناطیسی خارجی حفظ می کنند و کاربردهای وسیعی را به خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال می توان از کاربرد آنها در یخچال ها، موتورهای جریان مستقیم، نگهدارنده ها، دستگاه های سنجش، بلندگوها و بسیاری موارد دیگر نام برد [10].
       فریت‌های سخت (آهنربا) یا هگزافریت‌ها خانواده‌ای از آهنرباهای دائم سرامیکی با فرمول عمومی 19O12MFe و همچنین محلولهای جامد آنها، مثلاً (1-x)۱9O12NxMFe هستند (که M و N یکی از عناصر Pb، Ba یا Sr هستند). از آنجایی که این مواد بصورت اکسید بوده و جزو مواد سرامیکی هستند، پس از لحاظ مکانیکی نیز سخت می‌باشند. اما واژه‌ی "فریت‌های سخت" نشئت گرفته از سختی مکانیکی آنها نبوده و به علت قابلیت تبدیل این مواد به آهنرباهای دائم با نیروی وامغناطیسی قابل توجه‌است.
2- فریت های نرم مغناطیس:  مواد نرم مغناطیس بطور کلی با اعمال میدان های ضعیف مغناطیسی، خاصیت مغناطیسی از خود نشان می د هند. وقتی نیروی اعمالی حذف می شود، خاصیت مغناطیسی باقیمانده در آن ها تضعیف می گردد. اهمیت نرم مغناطیس ها در بسیاری از سیستم های الکتریکی و الکترونیکی مشهود است.
       مواد نرم مغناطیس در سیستم های توزیع نیرو، تغییر انرژی الکتریکی به مکانیکی، ارتباطات و مایکروویو مورد استفاده قرار می گیرند. آنها همچنین به عنوان مبدل های الکتریکی و مواد فعال جهت ذخیره سازی اطلاعات در بسیاری از سیستم های اطلاع رسانی عمل می کنند. بسیاری از کاربردهای جدید آنها در اثر بهبود خواص و ویژگی های این مواد بوده است. شکل 2-1 نمونه ای از فریت های تجاری را نشان می دهد.  مواد اولیة فریت های نرم مغناطیس، اکسیدهای سرامیکی هستند که اکسید آهن به عنوان جزء اصلی آنها می باشد. فریت ها می توانند ساختار های کریستالی متفاوتی را دارا باشند.


روش های ساخت فریت ها
3-1 روش تهیه نانو ذرات
روش های زیادی برای تهیه نانو ذرات وجود دارند که فقط تعدادی از آنها برای تولید اکسیدهای فلزی، بانضمام فریت ها استفاده می شوند در این فصل این روش ها را به اختصار مرور می کنیم. روش های ساخت نانو ذرات فریت عبارتند از:
3-1-1 روش های فیزیکی
در این روش ذرات به قسمت های کوچک شکسته می شوند و اندازه آنها تا مقیاس نانو کاهش   می یابد از جمله در این روش می توان نمونه را آسیاب کرد (سایش از طریق آسیاب شدن گلوله ای مدنظر می باشد). از اشکالات این روش این است که اندازه ی ذرات کنترل نمی شود و همچنین انرژی کافی در ماده سبب بی نظمی در آرایش کاتیون در طول شبکه اکسیژن می شود که این دو موضوع سبب ناهمگنی نمونه می شود. از محاسن آن این است که برای تولید انبوه به صرفه می باشد [14].


3-1-2 روش فیزیکی – شیمیایی
این روش ترکیبی از هر دو روش مکانیکی و شیمیایی می باشند [14].
3-1-3 روش شیمیایی
در این روش ذرات اتم های سازنده رشد می یابد(ذرات تشکیل می شوند). و برای ساخت نانو ذرات حاوی کاتیون استفاده می شود.روش های گوناگون شیمیایی عبارتند از:
1- روش همرسوبی، 2- روش هیدروترمال، 3- روش های کاهش، 4- روش سل.ژل، 5- روش مایسل معکوس، 6- روش سیترات ژل.
3-1-3-1 همرسوبی شیمیایی
یکی از روشهای معمول برای تولید اکسید نانو ذرات روش همرسوبی می باشد و این روش غالباً در دمای اتاق و در فاز مایع رخ می دهد. در این روش ذرات رشد پیدا می کنند تا ته نشین شوند و این واکنش کمتر از یک ساعت زمان نیاز دارد و ذرات با ابعاد نانوتشکیل می گردند. اندازه ذرات در این روش حدود 11-12 نانو متر می باشد [14، 15]. به عنوان مثال فریت نیکل- روی ومنگنز- روی از این روش تهیه می شوند. در مورد ساخت فریت در فصل4 بیشتر توضیح داده می شود.


4-1 مقدمه
ساخت نانو ذرات فریت   به روش همرسوبی
برای ساخت فریت   به روش همرسوبی عوامل مختلفی چون تغییرات نسبت مولی  نسبت به  ، دمای تشکیل رسوب اولیه، دمای کوره، سرعت مخلوط شدن و ترتیب ریختن محلول های اولیه می تواند موثر باشد. در این پایان نامه با دستگاه های مختلفی مانند : همزن شیشه ای، همزن مغناطیسی و هموژنایزردر مرحله انجام واکنش که دارای سرعت های متفاوتی بودند و با زمان های متفاوتی کار کردیم تا عواملی چون زمان وسرعت ودما را برای تشکیل فریت مورد بررسی قرار دهیم. در واکنش همرسوبی محصولات واکنش که بندرت قابل حل می باشند، وقتی تشکیل می شوند که در شرایط فوق اشباع باشند.
برخی مواقع در همرسوبی نیاز به حرارت دهی وجود ندارد بلکه واکنش ها در دماهای بین 50 تا 100 درجه انجام می شوند. و هیدروکسید در همان ظرف به محصول اکسیددار تبدیل می شود مانند 4O3Fe. طی یک فرایند همرسوبی ذرات کریستالی کوچک تشکیل و سپس متراکم می شوند تا ذرات بزرگتری که ناپایدارترند تشکیل شوند. این شرایط درPH بالا اتفاق می افتد ]21[.

دانشمندان زیادی ساختار اسپینلی 4O2 Fe5/0 Zn5/0Ni را با رسوب دهی مخلوط نیترات هایNi ونیترات های Zn و Fe 2O 3 تحت اثر   و حرارت دهی بالاتر از 300 درجه سانتیگراد تهیه کرده اند. اندازه نانو ذرات از9 تا90 نانومتر با توجه به دمای حرارت دهی تغییر می کند ]26-28 .[ولی برای تشکیل نانو ذرات 4O2MnFe با اندازه 5 تا 25 نانو متر با رسوب دهی 3+Fe , 2+Mn در دماهای بالا تا 100 درجه سانتیگراد ساخته شده است ]20,22,23 [.
تغییرات نسبت مولی 4/0 - 6/0 و 5/0- 5/0 برای داشتن واکنش کامل مناسب است. همچنین از دیگر عوامل موثر در واکنش همرسوبی نحوه اضافه کردن واکنشگرها می باشد (ترکیب و آهنگ اضافه کردن) که بر روی اندازه ذرات اثر دارد. اضافه کردن باز ( ) به مخلوط نمک های محلول اولیه به صورت آهسته باعث کامل شدن واکنش می شود ]24[.
یکی دیگر از عوامل موثر در واکنش های همرسوبی PH محیط واکنش می باشد که در اندازه ذرات موثر است. در فریت ها مواردی که در PH کمتر از 10 ساخته شده اند ساختار آمورف پیدا کرده اند و در PHحدود 12 علاوه بر کامل شدن واکنش اندازه ذرات نیز کاهش یافته است ] 11 ،24، 25 [.


4-2 ساخت نمونه هایی از نانو ذرات فریت  به روش همرسوبی
دستگاه های استفاده شده برای ساخت نانوذرات فریت  به قرار زیر می باشند.
1-    گرم کن و همزن مغناطیسی
2-    هموژنایزر ساخت شرکت هایدولف آلمان
3-    ترازوی دقیق مدل Mattler H30 با دقت 0001/0 گرم
4-    دستگاه اشعه ( XRD ) ساخت فلیپس مدل60/3040PW
5-    دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (  SEM) ساخت آلمان مدل Leo9145OVP
6-    دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (  TEM) ساخت آلمان مدل Leo912AB
7-    دستگاه همزن شیشه ای با سرعتی حدود 700 دور در دقیقه
8-     کوره

 

مراجع
[1]. www.nanoarticle.com
 
[2]. http://danesh.mygiti.com/content/view/54/6/

 [3]. www.nano.org
 [4]. فتح الله کریم زاده، احسان قاسمعلی، سامان سالمی زاده، "نانومواد؛ خواص، تولید و کاربرد"، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 1384

[5]. Brock, J.R, in. nanostructured materials: science& technology, pub. By Kluwer Acad, ISBN, 0-7923-5071-5, 1997

[6]. Michael Kohler & Wolfgang Fritzsche," Nanotechnology (An Introduction to Nanostructuring techniques), Wiley-VHC, ISBN: 978-3-527-30750-0, 2004
[7].http://www.crnano.org/whatis.htm

  [8]. Brian S. Mitchell, An Introduction to Materials  Engineering  and  Science,, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2004

[9]. Somiya, Sh., Advanced Technical Ceramics, Academic press, 1989 chapter 11,12

 [10].A. H. Morrish, " The physical principles of magnetism" , Newyork: wiley p.502 (1965)
[11]. http://fa.wikipedia.org

[12]. T. Sato," Formation and Magnetic properties of Ultrafine spinel ferrite" , IEEE Transutions on magneties, 6 (1970) 765-799

[13]. www.matter.org.uk

 [14]. ام. ویلسون، نانو تکنولوژی علم پایه وتکنولوژی نو ظهور، ترجمه جعفر وطن خواه دولت سرا، نشر طراح، تهران 1383 

[15]. V. J. Mohanraj, Y. chon, Nanoparticles-A Review, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 5(1)(2006) 561-573

 [16]. R. Massart, IEEE Trans, Magn. 17, 1247(1981)

[17 ]. یون پ. اوریلی، نظریه کوانتومی جامدات، ترجمه سید اکبر جعفری، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، پاییز 1384 
[18]. R. W. Kelsall, I. W. Hamley, M. Geoghegan,  Nanoscale scince and Technology, John Wiley & Sons, (2005)

[19].C. T. Seip, E. E. Carpenter, C. G. Magnetic Properties of a Seiries of ferrite
 Nanoparticles Synthesized in Reverse Micclles; IEEE Trans On Maneties, Vol.34, No 4, (1998) 1111-1113

 [20]. B. Fultz and J.M. Howe, Transmission Electron Microscopy and Electron Diffraction of Materials Springer, 2001

[21]. B. L. Cushing, V. L. Kolesnichenho, and C. J. O'Connor, " Recent Advances in the liquid- phase syntheses of Inorganic Nanoparticles" , chem.Rev. , 104 ( 2004 ) 3893-3946

 [22]. G. A. Ewijk, " phase behavior of mixtures of magnetic colloidsand nonadsorbing polymer", PHD thesis, university of Utrecht (2000)

[23]. Sh. Sun, H.Zeng," Monodisperse MFe2O4 (M = Fe,.Co, Mn,.Ni) Nanoparticles American Chemical Society 126(2003) 273-279
[24]. B. Kavlicoglu" synthesis of surface modified ferrifluid" , PHD thesis,  university of Nevada, Reno, (2005)

[25]. P. Berger, "preparation and properties of an aqueous ferrifluid" , Journal of chemical education, 76 (1999 ) 943-948

[26]. A.S. Albuquerque, "Nano sized powders of NiZn ferrite:Synthesis, structure, and magnetism",journal of applied physics, 2000, 4352-4357, .vol 87. No 9
[27]. www.science central.com

[28]. I. H. Gul, W. Ahmed, Maqsood "Electrical and magnetic characterization of nanocrystalline Ni-Zn ferrite by Co-precipitation route" , Journal of magnetism and magnetic Materials (2007)

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه