طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت vakt و تاثیر آن بر کاهش اختلالات نوشتاری

طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت vakt و تاثیر آن بر کاهش اختلالات نوشتاری
طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت vakt و تاثیر آن بر کاهش اختلالات نوشتاری
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 171 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی کودکان پسر پایه دوم ابتدایی شهر سنندج _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه 10
بیان مسئله 12
ضرورت و اهمیت انجام تحقيق 15
اهداف تحقيق 18
فرضیه های تحقيق 19
تعريف مفهومي متغيرها20
تعريف عملياتي متغيرها21
متغیرهای تحقيق 22

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 24
بخش اول (مباني نظري25
طراحي آموزشي25
تعاريف طراحي آموزشي 26
ويژگي هاي طرح آموزشي 28
نقش طراح آموزشي33
استدلال هاي اساسي در مورد فرايند طراحي آموزشي 34
مزاياي كاربرد فرايند طراحي آموزشي 39
مزاياي طراحي آموزشي در آموزش و پرورش عمومي40
رويكردهاي طراحي آموزشي42
طراحي آموزشي در سطح خرد 45
طراحي آموزشي در سطح كلان45
تعريف يادگيري46
نظريه هاي يادگيري48
اصول يادگيري60
مشكلات يادگيري61
اختلالات يادگيري62
مشخصه هاي اوليه در ناتواني يادگيري65
طبقه بندي اختلالات يادگيري65
عوامل دخيل در اختلالات نوشتاري74
اختلالات كنترل حركتي74
اختلالات ادراك بصري76
اختلالات حافظه بصري77
چپ دستي77
نظريه هاي چپ دستي79
عوامل مؤثر بر چپ دستي82
شرايط مؤثر بر بد خطي84
خطاهاي متداول در نوشتن89
آموزش چگونه نوشتن به كودكان چپ دست92
روش نظامدار واكت (vakt94
الگوي پيشنهادي طراحي آموزشي بر اساس روش نظامدار واكت97
بخش دوم (پیشینه تجربي) 100
تحقيقات انجام شده در داخل كشور100
تحقيقات انجام شده در خارج كشور103
جمع بندي و نتيجه گيري107
فصل سوم:روش شناسي تحقیق
مقدمه 109
روشتحقيق 110
طرح تخقيق 111
جامعه آماری 114
حجم نمونه و روش نمونه گیری 114
ابزار گردآوري داده ها 115
روایی ابزار تحقيق 115
پايايي ابزار تحقيق115
روش تجزیه و تحلیل داده ها 116
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث در مورد فرض اول
بحث در مورد فرض دوم
بحث در مورد فرض سوم
بحث در مورد فرض چهارم
پیشنهادات پژوهش
محدودیت های پژوهش
منابع و مراجع
ضمائم


چكيده:
 هدف پژوهش طراحی آموزشی مبتنی برروش نظامدارواکت (VAKT) و بررسی تأثیرآن برکاهش اختلالات نوشتاری کودکان پسر پایه دوم ابتدایی شهر سنندج بود. روش پژوهش آزمایشی و جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل  138 نفر دانش آموز دارای اختلال نوشتاری  می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 40 نفر انتخاب شد. پس از انتخاب طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل،گروه آزمایش در معرض  متغیر مستقل که طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت می باشد قرار می گیرند.و گروه کنترل به روش معمول در مدارس آموزش می بیند. داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم افزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، یافته ها نشان داد: .
1.طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سطح تأثیر(p=0/001) دارد.2. طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سطح (p=0/005) تأثیر دارد. 3. طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات حافظه بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سطح  (p=0/001)تأثیر دارد4. طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات چپ دستی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سطح (p=0/000) تأثیر دارد. نتیجه گیری: استفاده ازروش نظامدار واکت بر کاهش اختلال نوشتاری دانش آموزان ویژه یادگیری منتهی می شود.
کلید واژه ها: طراحی آموزشی، روش نظامدار واکت، اختلالات نوشتاری، دانش آموزان ویژه یادگیری.


مقدمه:
    از نیمه قرن بیستم (دهه 1960) پژوهش و مطالعه درباره کودکاني آغاز شده است که حالت و کردار آنان برای بسیاری از پدران، مادران، معلمان و مددکاران حیران کننده است. این گروه، علی رغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهره¬گیری از آموزش¬های ویژه قادر به ادامه تحصیل نیستند، یا برخی دیگر ممکن است یک روز مطلب را به خوبی فراگیرند و روز دیگر تمام آن را فراموش کنند ( كريمي، 1388). عده ای دیگر در پاره¬ای از کارها بر بسیاری از همگنان خود پیشی می¬گیرند و در قسمتی دیگر مانند کودکان کوچک تر از خود عمل می¬کنند. بسیاری از این کودکان تنها در یادگیری یک درس خاص دچار مشکل هستند، اما برخی از آنان در یادگیری چند موضوع درسی مشکل دارند. مشکل یادگیری این کودکان معمولاً با افزایش سن آنان شدیدتر می¬شود (همان منبع).
یکی از موارد شایع اختلال یادگیری، اختلال در نوشتن (رشدی) است که به طور متنوع به کلینیک¬های کاردرمانی مراجعه دارند. اختلال نوشتن یک اختلال مهارت آموزشی تعریف می¬شود که در دوران کودکی ظاهر می¬شود. این کودکان معمولاً وارونه ¬نویسی می¬کنند یا بسیار بد خط می‏نویسند. برخی از محققان عقیده دارند که بدنویسی این کودکان معمولاً به دلیل عدم هماهنگی آنان است ( چالفانت، ترجمه رونقي و همكاران، 1377).
   اختلال نوشتن بوسیله مهارت های نوشتنی که به طور قابل توجه پایین تر از سطح مورد انتظار با توجه به سن، ظرفیت هوش و سطح آموزش که بوسیله یک آزمون هنجارگزینی شده تعیین می شود، توصیف شده است. مؤلفه های اختلال نوشتن شامل املای ضعیف، اشتباهات در دستور زبان و نقطه گذاری، و دستخط ضعیف است. ناتوانی های نوشتن اغلب با دیگر اختلالات یادگیری همراه است (كرمي، 1383). مشکلات خواندن و نوشتن ممکن است به طور اولیه ناشی از اختلال کلی در عملکرد هوش باشد که در عقب ماندگی ذهنی دیده می شود. این را می توان با اجرای یک آزمون هنجاریابی شده هوش آن را ارزیابی نمود. نارساخوانی (و پی آمد آن نادرست نویسی) اصطلاحی کلّی است که وجود مشکلاتی را در قلمرو زبان نوشتاری مشخص می کند (والاس و مك لافلين، ترجمه منشي طوسي، 1370). باتوجه به این نظر که "آنچه خوب یادگرفته می شود به خوبی نیز به یاد آورده می شود (سیف ،1387). در این تحقیق (طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت و تأثیر آن بر کاهش اختلالات نوشتن در کودکان پسر پایه دوم) سعی شده تا با پرداختن به وضعیت کنونی آموزش نوشتن ، مشکلات روش آموزش آن بررسی شود، و با استفاده از طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت در جهت افزایش کیفیت تدریس این درس گام های مثبت برداشته شود. یکی از سؤالات که نیاز به بررسی بیشتر دارد این است که آیا روش نظامدار واکت با توجه به چشم اندازهای مثبتی که در آموزش و یادگیری دارد می تواند میزان تحقق اهداف درس خواندن و هجی کردن را در کودکان دارای اختلال افزایش دهد و یا اثر بخشی چندانی در این زمینه ندارد؟

 

منابع فارسي:

1-    احديان، محمد.(1382). مقدمات تكنولوژي آموزشي، تهران: بشري.
2-    احمدآیی، آرزو (1382). پرورش توانایی های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری ، تهران: مبنا.
3-    اسدی دوست، نوشین (1387). تأثير روش يکپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراکي-حرکتي بر مشکلات حرکتي کودکان نارساخوان پايه هاي اول تا سوم مقطع ابتدايي شهراصفهان.  پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گرایش روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان.
4-    افضل نیا، محمدرضا (1384). طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری، تهران: سمت.
5-    آقازاده،محرم(1388). روش های نوین تدریس(بر پایه پژوهش های:مغز محوری،ساخت گرایی،یادگیری از طریق همیاری،فراشناخت و...)، تهران: نشر آییژ.
6-    انجمن روانپزشکی آمریکا (2002). متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی، ترجمه محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس، چاپ چهارم.
7-    ای. گلاور، جان و برونینگ، راجر اچ.روانشناسی تربیتی اصول و کاربرد آن، ترجمه: علینقی خرازی(1385)، تهران : مرکز نشر دانشگاه.
8-    ایچ ایلوارد، الیزابت؛ آر براون، فرانک. تشخیص و ساماندهی ناتوانی های یادگیری،  ترجمه رضا برادری(1377)، تهران:  انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
9-    باشعور لشکری ، مریم (1379). نارسایی های ویژه یادگیری ، تهران: دنیای هنر.
10-    بیابانگرد،اسماعیل (1384).روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی و رفتاری، تهران:نشر دوران.
11-    تبریزی، مصطفی(1382). درمان اختلالات دیکته نویسی، تهران: انتشارات فراروان.
12-    تبریزی،مصطفی(1384). درمان اختلالات خواندن، تهران:  نشر گفتمان.
13-    جوان بخت، جعفر (1383). رشد آموزش ابتدایی، مجله رشد آموزش ابتدايي، سال هفتم فروردین  شماره 57 . 
14-    چالفانت، کرک. اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی، ترجمه: سیمین  رونقی،زینب خانجانی، مهین وثوقی رهبری(1377)، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
15-    حاج بابایی، مرتضی و دهقانی هشتجین، یاور ( 1386). آشنایی با ویژگی ها و مسائل کودکان استثنایی، نشر کتاب های درسی ایران.
16-    حداد، وادی و دراکسلر، الکساندرا. فناوری برای آموزش، قابلیت ها، پارامترها و چشم اندازها، ترجمه: محمدرضا سرکار آرانی و علی رضا مقدم (1386)، تهران، نشر نی.
17-    خوش خلق، ایرج (1383). راهنمای آموزش و ارزشیابی مهارت املای فارسی در کلاس درس ،تهران: نشر لوح زرین.
18-    دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1381) نشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
19-    دلاور،علی(1387). روش های آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
20-    رضوی، سیدعباس.(1386). مباحث نوین در فناوری های آموزشی.اهواز: دانشگاه شهید چمران.
21-    رمضانی، مژگان(1383(. تاثیر برنامه های ترمیمی در فراگیری دانش آموزان نارسا نويس پایه سوم دبستان شهرستان گچساران، پایان نامه ارشد،دانشگاه طباطبایی.
22-    رمي زفسكي،اي.جي. طراحي نظام هاي آموزشي تصميم گيري در برنامه ريزي درسي و طراحي برنامه درسي، ترجمه هاشم فردانش (1386)، تهران: انتشارات سمت (تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي1987).
23-    زندی، بهمن (1383). روش تدریس زبان فارسی در دوره ی دبستان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چاپ ششم.
24-    سانتراک، جان دبلیو (2008). روان شناسی تربیتی، ترجمه : شاهده سعیدی و مهشید عراقچی و حسین دانش فر (1387)، نشر رسا تهران، چاپ اول.
25-    سورسوری، کلثوم (1389). طراحی و تولیر رسانه آموزشی املا و بررسی تأثیر آن بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
26-    سيف، علي اكبر (1387). روان شناسي پرورشي نوين:روان شناسي يادگيري وآموزش، تهران: دوران
27-    سیف، علی اکبر (1388). روانشناسی تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ بیستم.
28-     شریعتمداری، علی ( 1367 ). روانشناسی تربیتی، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم.
29-    شهرآرای، مهرناز (1377). روانشناسی یادگیری کودک و نوجوان. انتشارات رشد.
30-    شهیم، سیما (1373). مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
31-    صفر زاده، مهتاب (1390). رشد ابتدایی دوره ی 11 بهمن 86 شماره 90.
32-    طحان کار دزفولی، مریم ( 1389). بررسی تأثیر و مقایسه دو روش درمانی چند حسی فرنالد و ادراکی – حرکتی کپارت در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
33-    فتح آبادی، جواد(1377). روش تدریس املا در دوره ابتدایی،تهران: انتشارات صیانت.
34-    فردانش ، هاشم (1387). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ، تهران: سمت.
35-    فرشاد فر، عزت الله (1379). اصول و روش های آماری، کرمانشاه: طاق بستان.
36-    فریار، اکبر و رخشان، فریدون (1379). ناتوانی های یادگیری، تهران: انتشارات مبنا.
37-    كمپ و همكاران.طراحي آموزش اثر بخش، ترجمه: غلامحسين رحيمي دوست(1387)، اهواز: دانشگاه شهيد  چمران (تاريخ انتشار به زبان اصلي،2004).
38-    کرمی، جهانگیر(1383). بررسی همه گیرشناسی ناتوانی یادگیری املا و اثر روش درمان چند حسی در کاهش این ناتوانی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز، رساله دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
39-    کریمی، یوسف (1388). روانشناسی تربیتی، نشر ارسباران، چاپ 11.
40-    کریمی، یوسف(1383). اختلالات یادگیری، مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه،تبریز: نشر ساوالان.
41-    کوپر، پل و اریگان، فینتان چ. تعلیم و تربیت کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی، ترجمه : ابولفضل شریعت پناهی ( 1378)، انتشارات رشد.
42-    لشين، بي.پولاك و رايگلوث. راهبرد ها و فنون طراحي آموزشي، ترجمه هاشم  فردانش (1386)، تهران: انتشارات سمت.
43-    معتمدی،  فرشته (1386). رشد معلم دوره ی ابتدايي،  مجله رشد معلم، شماره 210.
44-    ملکیان، فرامرز،جامه بزرگ، زهرا(1388). فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی رسانه ها و روش های آموزشی، انتشارات دانشگاه آزاد کرمانشاه.
45-    نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم (1369).اختلالات یادگیری، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم.
46-    هادی پور، عظیم (1385). رشد اموزش ابتدایی دوره ی دهم بهمن 85 شماره 82 .
47-     هالاهان، دانیل پی و کافمن، جیمز ام (1994). کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه ترجمه: مجتبی جوادیان (1378)، انتشارات استان قدس رضوی، چاپ پنجم.
48-    هامیل،دونالد؛  بارتل، نتی آر. آموزش دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری و رفتاری، ترجمه: اسماعیل بیابانگردومحمدرضا نائینیان(1381)، تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
49-    هژبری، عذرا (1383) رشد اموزش ابتدایی آبان 83 شماره 61 .
50-    والاس، جرارد و مک لافلین، جیمز. آ(1969). ناتوانی های یادگیری مفاهیم و ویژگی ها، ترجمه: تقی منشی طوسی (1370)، انتشارات استان قدس رضوی، چاپ دوم .

 

منابع لاتين:

1-    Banathy,B.H.(1987) "Instructional systems design.In R.M.Gagne"(ED.) Instructional technology:Foundations(pp.85-112).Hillsdale,NJ:Lawrence Earlbaum Associates.
2-    Bowsher,J.E.(1989)"Educating America:lessons learned in the nations corporations".new York:john wiley&sons.
3-    Burton,J.,Moore,D.,&Magliaro,S.(1996)"Behaviorism and Instructional technology".In D.jonassen(ED.).Handbook of research for educational communications and technology.new York:Macmillan.
4-    Dean,P.J.(2009)"Examining the practice of Human performance technology".performance improvement quarterly,9(1),66.
5-    Dick,W.,Carey,L.,&Carey,J.(2005)"the systematic design of instruction"(6th ed.)Boston:Allyn&Bacon.
6-    Ertmer,P.,&Quinn,.J.(2003)"the ID casebook:case studies in instructional design".upper saddle River,NJ:Merrill//prentice Hall.
7-    Gagne,R.M.,wager.w.w.,Golas,k.C.,&Keller,J.M.(2005)"principles instructional design"(5th ed.) Belmont,CA:Wadsworth.
8-    Gustafson,K.L.,&Branch,R.(2009)"what is instructional design?"chapter2, Jorjia university.
9-    Gustafson,K.L.(2002)"survey of instructional development models".(4th ed.).syracuse university:ERIC Clearinghouse on information resources.
10-    Hallahan, Daniel P., & Mercer, Cecil D (2006). Learning Disabilities: Historical Perspectives. Learning Disabilities Summit.
11-    Hunter SJ, Donders J. (2008).Pediatric neuropschological intervension.1st Ed. New York: Cambridge;. P. 224-53.
12-    Jochems.Wim et all(2009)"integrated E-learning".london:Routledgefalmer.edit2.
13-    Kaufman,R.(2000)"Mega planning:practical tools for organizational success".thousand Oaks,CA:sage.
14-    Merrill,M.david.(2009)"Firest principles of instruction. instructional design theories and models".vol3.Building a common knowledge.
15-    Merrill.david(2002)” first principle of instruction”.available at:http://www.id2.edu Jones.bryn.
16-    Morrison,G.,Ross,S.,&Kemp,J.(2004)"Designing effective instruction"(4th ed).Hoboken,NJ:j.Wiley&sons.
17-    Reddi .usha v et all (2003)” educational multimedia:at hand book for teacher-               developers”.new delhi: commonwealth educational media center for asi.
18-    Smith J. (2005). Occupational therapy for children. 5th Ed. Philadelphia: Evolve; P. 587-615.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه