معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

ارتباط بين ريسک سيستماتيک سهام عادی و نسبت های مالی شركت ها

ارتباط بين ريسک سيستماتيک سهام عادی و نسبت های مالی شركت ها
ارتباط بين ريسک سيستماتيک سهام عادی و نسبت های مالی شركت ها
230,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 190 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
چكيده:
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
پيشينه تحقيق
فرضيه تحقيق:
متغیرهای تحقيق:
هدف تحقيق و دلایل انتخاب موضوع:

فصل دوم
چارچوب نظری :
محدودیتهای تحقیق
مقدمه
تعریف ریسک
طبقه بندی ریسک
ریسک مالی 
ریسک ورشکستگی 
ریسک سیاسی 
ریسک بازار 
ریسک گریزی
تئوری پرتفوی مارکوئیتز
روشهای اندازه گیری ریسک
نرخهای بازدهی مورد انتظار
کوواریانس بازدهی ها
کو واریانس و همبستگی
انحراف معیار پرتفوی
فرمول انحراف معیار پرتفوی
مرز کارآ
مرز کارآ و مطلوبیت سرمایه گذاران
تئوری بازار سرمایه
فرضیات تئوری بازار سرمایه
تدوین تئوری بازار سرمایه
دارایی بدون ریسک 
کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک
پرتفوی بازار 
اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی
تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک
اندازه گيري ريسك در CML
مدل قيمت گذاري دارائي سرمايه اي:
خط بازار اوراق بهادار SML
تأثير فاصله زماني
تأثير شاخص بازار
تئوري قیمت گذاري آربيتراژ APT
نظريه ميلر و موديگلياني
نسبت هاي مالي
انواع نسبت هاي مالي
ديدگاه نقدينگي
ديدگاه سودآوري
ديدگاه اهرمي
ديدگاه فعاليت
ريسك مالي:
كاربرد نسبت هاي مالي
مدل هاي ارزيابي سهام
نسبت هاي مالي و ريسك سيستماتيك
نسبت هاي مالي و نرخ بندي اوراق قرضه
نسبت هاي مالي و ورشكستگي
رابطه تئوريك بين متغيرهاي تحقيق و ريسك
نسبت هاي اهرمي
ماليات شركت
اندازه شركت Firm Size
صرفه جويي¬هاي مقياس Economier of Scale
نسبت سود نقدي به سود هر سهام
سياست سرمايه در گردش
نسبت دارايي جاري به فروش
انتخاب سياست سرمايه در گردش
نسبت هاي نقدينگي
نسبت هاي گردش و سود دهي
سوابق تحقيق
تحقيق هامادا
تحقيق لو
تحقیق بیور، کتلروشولز
تحقیق بلکویی
تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ
تحقیق بنزین و شالیت
سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی


فصل سوم
سایر تحقیقات
مقدمه
روش تحقیق
تحقیقات آزمایشی
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
روش آزمون فرضیه
روش تجزیه و تحلیل داه ها

- تحلیل عاملی
- تحليل رگرسيون چندگانه
- آزمون معني دار بودن ضرايب كلي (f)
- آزمون معني دار بودن ضرايب جزئي رگرسيون(t)
قلمرو تحقيق

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها
 مقدمه : -
مقادير و متغيرهاي تحقيق
توصيف و تحليل متغيرهاي تحقيق
تحليل ماهيت متغيرها و روش تجزيه و تحليل
آزمون فرضيه تحقيق

فصل پنجم
خلاصه و نتيجه گيري و پيشنهادها
منابع فارسی
منابع لاتین


چكيده:
اين تحقيق به مطالعه ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترين عواملي كه در تصميم گيري براي خريد سهام موثر است بازده و ريسك آن در مقايسه با ساير فرصت هاي سرمايه گذاري است. بنابراين در سرمايه گذاري ريسك و بازده نقش كليدي دارند. هدف از اندازه گيري ريسك، افزايش توانائي در اتخاذ تصميم بهتر است. ريسك پذيري را مي توان احتمال تحمل زيان تعريف كرد. معمولا ريسك امكان وقوع يك رويداد نامطلوب است. روش هاي مختلفي براي تجزيه و تحليل ريسك و بازده يك دارائي وجود دارد. براي بررسي رابطه نسبت هاي مالي با ريسک سيستماتيك با استفاده از فرمول كوكران 90 شركت به صورت تصادفي انتخاب شده و اطلاعات و داده هاي آماري از اسناد سازماني گردآوري و تحقيق با روش همبستگي و علي مقايسه اي و با هدف كاربردي مطالعه شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها و ازمون فرضيه از تحليل عاملي استفاده شده است كه 10 صورت مالي به 4 عامل كلي نسبت هاي نقدينگي، نسبت هاي اهرمي، نسبت هاي فعاليت و سياست تقسيم سود كاهش يافته است و تاثير اين عوامل و با تحليل رگرسيون چندگانه بر روي ريسك سيستماتيك سهام عادي بررسي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه عامل نسبت هاي اهرمي  عامل سياست تقسيم سود به صورت معني دار ريسك سيستماتيك سهام عادي را تبيين مي كنند. اما عامل نسبت هاي نقدينگي و عامل نسبت هاي فعاليت تاثير معني داري بر ريسك سيستماتيك سهام عادي ندارند.  براساس نتايج كلي فرضيه تحقيق "بين ريسک سيستماتيک سهام عادي و نسبت هاي مالي رابطه معناداري وجود دارد." تائيد شده است.
مقدمه
 
(ارتباط بين ريسك سيتماتيك سهام عادي و نسبتهاي مالي )
 
طبق نظريات هيات تدوين استانداردهاي حسابداري آمريكا هدف اصلي حسابداري اين است كه براي سرمايه گذاري و ديگر استفاده كنندگان اطلاعاتي سودمند ارائه نمايد تا آنها بتوانند بدان وسيله جريانهاي نقدي آتي را از نظر مبلغ، زمان دستيابي و عدم اطمينان پيش بيني و ارزيابي نمايند.
به عبارت ديگر، هدف اصلي حسابداري و تهيه صورتهاي مالي، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهيل در تصميم گيري است. يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري نيز سودمندي در پيش بيني است. معيار ارزش پيش بيني، ارتباط بين رويدادهاي اقتصادي مورد علاقه تصميم گيرنده و متغيرهاي پيش بيني كننده مي باشد. اگر اطلاعات حسابداري براي تصميم گيري سودمند باشد، بايد امكان پيش بيني بعضي از رويدادهايي كه به عنوان داده هاي ورودي مدل هاي تصميم-گيري استفاده مي شود، فراهم كند. مدل هاي تصميم گيري را مي توان از طريق تئوري¬هاي توصيفي، واكنش سرمايه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداري شناسايي كرد.
تحقيقات نشان داده است كه سودهاي حسابداري منعكس كننده عواملي هستند كه قيمت هاي سهام را تحت تاثير قرار مي دهند به عبارت ديگر سودهاي حسابداري، اطلاعاتي را به بازار سهام منتقل مي¬كنند. البته علاوه بر سودها، ساير اطلاعات حسابداري نيز در بازار سرمايه در دسترسي سرمايه گذاران  قرار دارد. به عنوان مثال گزارش هاي مالي سالانه شركت ها شامل ترازنامه و صورت سود و زيان اطلاعات حسابداري بيشتري را فراهم مي كند.
سرمايه گذاران، تحليل گران مالي و ... از اين اطلاعات در تصميمات سرمايه گذاري استفاده مي كنند. بنابراين مي توان گفت كه اين اطلاعات نيز همانند سود، عواملي را به بازار سهام منعكس مي كنند و ارزش بازار دارايي ها را تحت تاثير قرار مي دهند.
استفاده از اطلاعات حسابداري مجزا از سود براي اهداف ارزش گذاري و تاثير مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM) منتهي به اين گرديد كه محققان حسابداري اثباتي به بررسي اين موضوع بپردازند كه آيا اطلاعات حسابداري، عواملي را كه ارزش اوراق بهادار را تحت تاثير قرار مي دهند، منعكس مي كنند؟
طبق مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي، ارزش بازار يك دارايي، تابعي از جريانهاي نقدي مورد انتظار دارايي، ريسك جريانهاي نقدي آن دارايي(B) ، قيمت بازار ريسك و نرخ بازده بدون ريسك مي باشد.
بعيد است كه نرخ بازده بدون ريسك و قيمت بازار ريسك كه در CAPM مشخص شده اند، با متغيرهاي داخلي شركت در ارتباط باشند ولي ممكن است اطلاعات حسابداري شركت بتواند براي برآور جريانهاي نقدي مورد انتظار و ريسك اوراق بهادار شركت مفيد واقع گردد. (زيمرمن1982 ) بنابراين تعجب آور نيست كه تحقيقات، شواهدي را فراهم نمايند مبني بر اينكه اطلاعات حسابداري براي برآورد جريانهاي نقدي مورد انتظار و ريسك مفيد هستند.
دومين تحقيق محقق در بر آن است كه به طور تجربي ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و اطلاعات حسابداري را در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران بررسي نمايد.

 

منابع فارسی:
1-    احمدپور، احمد، 1378، «مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
2-    آذر، عادل و منصور مومنی، 1375، آمار وکاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، چاپ دوم.
3-    افشاری، اسدا... ، مدیریت مالی در تئوری و عمل، انتشارات سروش
4-    جهانخانی، علی، 1376، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار، نشریه حسابدار، شماره 111
5-    جهانخانی، علی، و علی پارسائیان، 1376، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
6-    خاکی، غلامرضا، 1382، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم
7-    خالقی مقدم، حمید، و علی رحمانی، سودمندی اقلام صورتهای مالی غیر از سود در پیش بینی سود، مطالعات حسابداری، شماره 1
8-    دلاور، علی، 1382، مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، چاپ دوم
9-    سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی، 1379، روش های تحقیق در علوم رفتاری، موسسه انتشارات آگاه، چاپ سوم
10-    شباهنگ، رضا، 1372، مدیریت مالی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری، جلد اول
11-    شریعت پناهی، 1376، سید مجید، مدیریت مالی
12-    قالیباف، علی، 1378، ارتباط بین اهرم مالی، ریسک سیستماتیک، و ریسک غیر سیستماتیک، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
 
منابع لاتین:
1-    Ball , R. & P.Brown, Autman 1968, '' An Emperical Evaluation Of Accounting Numbers '' , Journal Of Accounting Reasearch , PP: 159-178
2-    Beaver,W.P.Keller , & M.Scholes, October 1970," The Accounting Review, PP: 654-682
3-    Belkaoui, A., Winter 1978 , " Accounting Determinants of Systematic Risk In Canadian Common Stock : A Multivariate Approach ", Accounting & Business Research, PP: 3-10
4-    Benzion , U. & S. Shalit , September 1975 , " Size , Leverage , and Dividend Record As Determinants Of Equity Risk ", The Journal Of Finance, PP: 1015-1026
5-    Bowman , G.R., June 1979, " The Theoretical Relationship Between Systematic Risk and Financial (Accounting) Variables " The Journal Of Funance , PP:617-630
6-    Breen , W.J & E.M. Lerner, May 1973 , " Corporate Financial Strategies and Market Measures Of Risk and Return " , Journad Of Finance,PP: 339-351
7-    Evans,J.L., & S.H. Archer, December 1968, " Diversification and The Reduction Of Dispersion : An Empirical Analysis " , Journal Of Finance,PP: 761-767
8-    Fischer, D.E, & R.J. Jordan, 1987, Security Analysis and Portfolio Management, 4 Edition
9-    Frielman , M., & L.J Savage , August 1984 , " The Utility Analisis Of Choice Involving Risk ", Journal Of Political     Economy , PP: 279-304             
10- Gonedes, N.J., June 1973, " Evidence Of Information Content Of Accounting Numbers: Accounting-Based and Market–Based Estimated Of Systematic Risk ", Jornal Of Financial and Quantitaive Analysis, PP: 407-443
11-Hamada, R., March 1969 , " Portfolio Analysis, Market                                                   Equlibrium and  Corporation Finance " , Journal Of Finance
12-Hamada, R., May 1972, " The Effect Of Firms Capital Structure On The Systematic Risk Of Common Stocks ", Journal Of Finance , PP:435-452
13-Jahankhani, A., & L.Morgan, Autuman 1980, " Commercial Bank Finacial Policies and Their Impact On Market Determined Measures Of Risk ",Journal Of Research,PP: 169-178
14-Lev, B., September 1974 , " The Association Between Operational Leverage and Risk ", Journal Of Financial and Quantitative Analysis, PP:621-641
15-Levy, H.,& Sarnat, 1984, Portfolio and Investment Selection, Hall, PP: 236
16-Lintner,J., December 1965, " Security Prices, Risk and Maximal Gains From Diversification ", Journal Of Finance, PP: 587-615
17-Markowiz, H.,March 1952," Portfolio Selection ", Journal Of Finance, PP: 77-91
18-Markoqiz,H.,1959, Portfolio Selection-Efficient Diversification Of Investments (New Yourk: Wiley & Sonns)
19-Modigliani, F. & M.Miller, June 1958 ," The Cost Of Capital, Corporation Finance and The Theory Of Investment ", American Economic Review
20- Mossion, J., October 1966,"Equilibrum In a Capital , Asset Market ", Econometrica, PP: 768-783
21-Penman,S.H.,2001, Financial Statement Analysis and Security Valuation, 1 th Edition, Mc GrowHill
22-Reilly, F.K., & D.J Wright, Spiring 1988, " Comparision Of Published Betas", Journal Of Portfolio Management, PP: 64-69
23-Reilly,F.K., & R.A. Akhtar, 1995," The Benchmark Error Problem With Global Capital Markets ", Journal Of Portfolio Management, PP: 33-52
24-Reilly, F.K., & K.C.Brown, 2000,Investment Analysis and Portfolio Management, 6 th Edition, Harcourt Collage Publisgers
25-Roll, R.,March 1977," A Critique Of Asset Pricing Theorys Tests ", Journal Of Financial Economics, PP:129-176
26-Roll,R., September 1978," Ambiguity When Performance Is Measured By The Securities Market Line ", Jornal Of Finance, PP:1051-1069
27-Roll,R., Winter 1981," Performavce Evaluation and Benchmark Error II ", Journal Of Portfolio Management, PP: 17-22
28-Ross, S., December 1976," The Arbitrage Theory Of Capital Asset Pricing ", Journal Of Economic Theory, PP: 341-360
29-Ross, S ., 1977 , Return, and Arbitage, in Risk and Return in Finance, ed, I. Friend and J.Bicksler, PP:189-218
30-Salmi, T., I.Virtanen, P.Yli-olli & J.P.Kallunki, August 1997,"Association Between Accounting and Market-Based Variables ", Paper Presented in Workshop Financial Statement Analysis , University Of Vaasa
31-Sharp, W.F., September 1964," Capital Asset Prices : Atheory Of Market Equilibrium Under Consitions Of Risk ", Journal Of Finance, PP: 425-442
32-Spiro, P.S., Winter 1990, " The Impact Of Interest Rate Changes On Stock Price Volatility ", Journal Of Portfolio Management , PP:63-68
33-Statman, M., Winter 1981," Betas Compared : Merrill Lynch Vs. Value Line", Journal Of Portfolio Management, PP: 41-44
34-Statman,M,September 1987" How Many Stocks Make a Diversified Portfolio ? ", Journal Of Financial and Quantitative Analysis , PP: 353-363
35-Tobin, J., February 1958," Liquidity Performance As Behavior Towards Risk", Reviw Of Economic Studies, PP: 65-85
36-Zimmerman, 1982, Positive Accounting Theory

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه