سد و سد سازی

سد و سد سازی
سد و سد سازی
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 48 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقدمه
1كليات   1                                   
2-تعاريف عمومي2
محور سد 2
مقطع عرضي سد 3
ارتفاع سازه اي 4
ارتفاع هيدروليكي 4
طول سد4
ترازهاي درياچه 4
سد وزني روي پي سنگي (پي غير قابل نفوذ) و سد وزني روي پي قابل نفوذ (مصالح دانه‌اي) 5
3-معيار براي انتخاب محل سد6
4- درزها 6
-درز انقباض عرضي 7
-بلوك 7
-درز اجرايي افقي (در ارتفاع ) 7
-درز انقباض طولي 7
5-سيستم خنك كننده بتن تازه 8
6-گالريها و راهروها 9
7-نوارهاي آبند (واتراستاپها) 9
8-بارهاي موثر بر سدهاي وزني9
-بارهاي مقاوم 9
-بارهاي محرك 10
-تركيبات بار 11
9-تشريح بارهاي وارد بر سد 12
-بار مرده  12
-وزن آب بر روي وجوه بالادست و پايين دست 13
-فشار جانبي آب 13
-فشار رسوب13
-فشار بركنش 13
-نيروهاي زلزله 14
-روش استاتيكي معادل براي سدهاي كوتاهتر از 100 متر 17
-روش طيفي براي سدهاي بلندتر از 100 متر  17
-فشار موج 18
-فشار باد 18
-فشار يخ 18
10-هندسه اوليه مقطع سد19
-تعيين حداقل عرض پايه براي شرايط طراحي مختلف 19
11-روشهاي تحليل و تعيين تنشها در سدهاي وزني20
-روش وزني (رفتار طره اي20
-روش پيگاد 20
-روش بار آزمايشي 21
-روش اجراي محدود 22
-روشهاي تجربي 22
12-معيارهاي پايداري و ايمني سدها 22
13-مفروضات در مورد روش وزني 22
14-تاثير خواص الاستيك شالوده در تنشهاي سد 23
15-سدهاي بتني پايه دار23
-مزاياي سدهاي بتني پايه دار 23
-انواع سدهاي پايه دار 24
16-مشخصات فني بتنهاي حجيم 26
-سيمان 26
-آب27
-سنگدانه ها 27
-مشخصات مكانيكي بتنهاي حجيم 27
-آزمايشهاي كنترل كيفيت 28
-كنترل درجه حرارت29
-لايه هاي بتن ريزي29

 

تحقيق در مورد سد, مستلزم اطلاعات كاملي از نظر اقتصاد مهندسي زمين شناسي, لرزه شناسي, ژئوتكنيك, سازه, هيدروليك, هيدرولوژي, هيدروالكتريك و… مي‌باشد. لذا بايد اذعان كرد كه كسب اين مجموعه اطلاعات براي يك فرد تقريباً غير ممكن است ولي مي توان با استفاده از افراد متخصص در رشته هاي فوق اين نقيصه را برطرف نمود.
مجموعه تهيه شده حاصل راهنماييها و اطلاعات متخصصين رشته هاي فوق مي‌باشد.
کلیات تاریخچه
سد وزني يك سازه بتني توپر است كه به واسطه وزن خود در مقابل نيروهاي وارده مقاومت مي كند. تا اواسط قرن نوزدهم, سدهاي بنايي بدون توجه به اصول طراحي ساخته مي شدند. قديمي ترين سد وزني ثبت شده, سد وزني الكانته در اسپانياست كه زمان ساخت آن بين 1579 تا 1594 مي باشد.سد فورن (شكل1) كه بين سالهاي 1861 تا 1866 بر روي رودخانه لوير در 9 كيلومتري بالا دست سنت اتين فرانسه ساخته شد, شكل اوليه سدهاي مدرن امروزي است. در سال 1855 تحقيقات سازيلي و دلوكره منجر به برقراري يك مقطع عرضي منطقي با مقاومتهاي مساوي در ترازهاي مختلف شد. نظريه نامبردگان بر مبناي اصول زير قرار داشت:
الف: پايداري مقطع در مقابل واژگوني در حول لبه پايين دست
ب: پايداري در مقابل لغزش در امتداد صفحه پايه و درزهاي افقي در ترازهاي مختلف
پ: قانون ذوزنقه براي تعيين تنشهاي بهره برداري (روابط معمول مقاومت مصالح)
 شکل 1- سد فورن در فرانسه
مهندسينی كه در حدود سالهاي 1900, به دنبال خطوط تئوريك بودند, شرايط وقوع و توسعه يك ترك از بالا دست, فشار استاتيك آب, فشار بركنش آب و موارد ديگر را مطالعه و معيارهاي پايداري زير را پيشنهاد كردند.
1-بدون توجه به تراز وقوع ترك, كرنش الاستيك در انتهاي ترك در يك درز افقي بايد فشاري باقي بماند. (معيار پلتريا)
2-كرنش فشاري الاستيك در يك ترك, كه فرض مي شود از بالا دست باز شده, بايد طوري افزايش يابد كه تمايلي براي توسعه به سمت پايين دست نباشد. (شرط هافمن)
3-تنش فشاري الاستيك در يك درز افقي بايد بزرگتر از فشار هيدرواستاتيك باشد, به نحوي كه درز به صورت بسته باقي بماند. (معيار موريس لوي)
توزيع فشار بركنش توصيه شده براي طرحي از طرف محققين مختلف, از فشار هيدرو استاتيك كامل يكنواخت در تمام عرض قاعده (در تراز پايه يا هر درز افقي در ترازهاي مختلف) تا توزيع مثلثي با فشار هيدرواستاتيك كامل در بالادست و فشار صفر در پايين دست, اختلاف داشت.
مباحثات انجام يافته روي فشار بركنش منجر به نتايج زير شد:
الف: بايد اقداماتي در جهت نفوذناپذيري پي انجام شود.
ب: زهكش هايي براي كاهش فشار بركنش در قاعده سد تعبيه گردد.
پ: توزيع فشار بركنش از بالادست به سمت پايين دست داراي تغييراتي باشد.
2-تعاريف عمومي
I-محور سد
به عنوان يك مبناي هندسي, تصوير لبه بالا دست تاج سد (بالاترين تراز سد), به عنوان محور سد يا محور مبناي سد انتخاب مي گردد. محور سد در پلان, در اكثر اوقات مستقيم است, ليكن برحسب شرايط توپوگرافي, گاهي به صورت منحني و يا با ناحيه وسطي مستقيم و نواحي جناحي منحني انتخاب مي شود.
II-مقطع عرضي سد
يك سد وزني معمولاً داراي سه نوع مقطع شامل: مقطع غير سرريز, مقطع سرريز و مقطع آبگيري براي نيروگاه مي باشد.
شيب وجه پايين دست مقطع عرضي غيرسرريز و مقطع عرضي آبگير معمولاً ثابت بوده و مقدار آن در حدود 7/0 تا 8/0 افقي به 1 قائم مي باشد.
منحني تاج مقطع سرريز سد, با توجه به منحني عمومي سطح زيرين آبشار (جريان آب از روي سرريز لب تيز) انتخاب مي شود. شيب وجه پايين دست نيز طوري انتخاب مي شود كه در بالا به منحني تاج و در پايين به منحني حوضچه آرامش يا جام سرريز مماس شود
 
شکل 2 – مقطع عرضی سرریز سد وزنی
سرريز ممكن است آزاد باشد و يا دبي سرريز توسط دريچه هايي كنترل گردد. مقطع آبگيري شامل تجهيزاتي از قبيل اشغال گير, دهانه شيپوري لوله آبگير, تيرك آب بند, دريچه هاي اضطراري, لوله تحت فشار مي باشد. در صورت وجود فضاي كافي, نيروگاه در پاي مقطع آبگير ساخته مي شود.

III- ارتفاع سازه اي
ارتفاع سازه اي يك سد بتني يا بنايي, اختلاف بين تراز تاج سد تا پايين ترين نقطه حفاري شده در شالوده است سدهايي تا ارتفاع 30 متر در رده كوتاه, بين 30 تا 100 متر در رده متوسط و بالاتر از 100 متر, در رده مرتفع محسوب مي شوند مرتفع ترين سد وزني دنيا, سد ديكسن در سويس با ارتفاع 284 مي باشد
IV-ارتفاع هيدروليكي
ارتفاع هيدروليكي اختلاف بين ترازهاي پايين ترين نقطه در بستر اوليه رودخانه در محور سد تا بالاترين تراز كنترل شده آب مي باشد.
V- طول سد
طول سد عبارت است از طول اندازه گيري شده, در امتداد محور سد از تكيه گاه چپ تا تكيه گاه راست در تراز تاج سد
VI-ترازهاي درياچه:
1-حداكثر تراز عادي
2-تراز سرريز
1-تراز بستر رودخانه, 2-تراز سطح آب در حالت عادي, 3- پي (فونداسيون), 4-رأس مثلث تئوريك, 5-پايه, 6-عرض پايه, 7-تاج, 8-وجه بالادست, 9-وجه پايين دست, 10-شيب بالادست, 11-ترانشه آب بند, 12-زهكش قائم, 13-چاهك بازديد, 14-گالري (راهرو) بازديد, 15-راهرو, 16-درز انقباضي, 17-سوراخ تزريق, 18-شيب وجه پايين دست
شکل 3
3-حداكثر تراز در سيلاب طرح
4-حداكثر تراز در سيلاب كنترل ايمني
VII- سد وزني روي پي سنگي (پي غيرقابل نفوذ) و سد وزني روي پي قابل (مصالح    دانه اي)
تمام سدهاي با ارتفاع بزرگتر از 10 تا 15 متر كه با هدف سد مخزني ساخته مي شوند, روي پي سنگي (غيرقابل نفوذ) احداث مي گردند. در مقياس سدهاي كوتاه تا 10 متر كه اغلب با هدف سد انحرافي ساخته مي شوند, و به بند انحرافي موسومند, احداث سد روي پي نفوذپذير (مصالح دانه اي) مي تواند مورد توجه قرار گيرد. از نقطه نظر سازه اي اصول طراحي اين دو نوع سد وزني در موارد زير داراي اختلاف است:
1-ميزان تنش فشاري مجاز پي در حالت پي نفوذپذير, به مراتب كوچكتر از پي سنگي است و در نتيجه عرض قاعده سد در پي هاي نفوذپذير بزرگتر مي باشد.
2-در كنترل در مقابل لغزش افقي, بين سد وزني و پي نفوذپذير (مصالح دانه اي), چسبندگي وجود نداشته و عامل مقاومت در مقابل لغزش افقي فقط اصطكاك است. اين مسئله در بخش مربوطه مورد تدفيق بيشتر قرار خواهد گرفت.
3-در سد وزني روي پي نفوذپذير بايد توجه خاص به تراوش (نشت) آب از زير بدنه سد در محيط نفوذ پذير پي داشت.
4-فشار بركنش آب در قاعده هر دو نوع سد وزني روي پي سنگي و پي نفوذپذير وجود دارد
3-معيارهايي براي انتخاب محل سد
محل مناسب براي سد وزني بايد احتياجات زير را برآورده سازد:
1-گلوگاه تنگ در محل دره و بالادست وسيع
2-بستر سنگي بي نقض كه قادر به مقاومت در مقابل نيروهاي استاتيك و ديناميك باشد
3-دره با شيب هاي جناحين پايدار
4-پي با ثابت هاي الاستيك يكنواخت ترجيح دارد.
4-درزها
اكثر سدها از نقطه نظر اجرايي و همچنين آزاد كردن تنشها و كرنشهاي حرارتي و جلوگيري از ترك ناشي از آنها, به قطعاتي تقسيم بندي مي شوند. حدفاصل بين دو قطعه را درز  مي گويند. درزهاي مورد استفاده در يك سد بتني وزني عبارتند از:
الف-درز انقباض عرضي
ب-درز اجرايي افقي
پ-درز انقباض طولي
4-1-درز انقباض عرضي
روش جاري ساخت سدهاي بتني وزني, تقسيم سد به بلوكهايي مي باشد كه دو بلوك مجاور توسط يك درز عرضي, كه درز انقباض عرضي خوانده مي شود, از يكديگر جدا مي گردند. درز انقباض عرضي به صورت قائم, عمود بر محور سد و در تمام عرض از فونداسيون تا تاج سد ادامه دارد. فواصل درزهاي عرضي بين 12 تا 18 متر با مقدار معمول 15 متر مي باشد.
بلوك
قسمتي از سد وزني كه در حد فاصل دو درز انقباضي عرضي قرار مي گيرد, بلوك ناميده مي شود.
4-2-درز اجرايي افقي (در ارتفاع)
گاهي مواقع به منظور كنترل گرماي آبگيري, ارتفاع هر مرحله بتن ريزي, به 75/0 متر محدود مي شود. درز ما بين دو مرحله بتن ريزي در ارتفاع, كه يك درز افقي است, درز اجرايي افقي ناميده مي شود
4-3-درز انقباض طولي
با افزايش ضخامت سد, هم از نقطه نظر اجرايي و هم از نقطه نظر وقوع ترك با صفحاتي قائم و به موازات محور سد, بتن ريزي يك بلوك را نمي توان در تمام ضخامت سد به طور يكپارچه انجام داد و تعبيه درزهاي انقباض طولي (با صفحاتي به موازات محور سد) الزامي مي باشد.

5-سيستم خنك كننده بتن تازه
در سدهاي بتني خنك كردن بتن اغلب با پيش خنك كردن سنگدانه ها و آب مصرفي و پايين آوردن دماي بتن در هنگام بتن ريزي انجام مي شود.در صورت عدم موفقيت به كنترل دما به اين روش, بايد داخل بتن لوله كشي شده و با عبور آب خنك از اين لوله ها در حين گرفتن بتن, از افزايش درجه حرارت جلوگيري شود.فاصله لوله ها در هر لايه لوله كشي در صفحه افقي بين 6/0 تا 8/1 متر و فواصل لايه هاي افقي در ارتفاع در حدود 5/1 متر مي باشد. قطر لوله هاي به كار رفته در حدود 1 اينچ است. از عوامل ديگري كه در كاهش درجه حرارت آبگيري بتن مفيد است, كاهش ارتفاع بتن ريزي در يك مرحله است.تنش ايجاد شده در هر نقطه از بتن به علت تغيير در درجه حرارت, از رابطه زير محاسبه مي شود.
(1)                                                              
f=تنش ايجاد شده در بتن (سعي مي شود به 14 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع محدود شود)
c=ضريب انقباض, انبساط حرارتي بتن در حدود   بر درجه سانتيگراد
 = ضريب الاستيسيته بتن در حدود   تا   (به علت خزش پلاستيك مقدار آن به نصف تقليل مي يابد)
R= ضريب ممانعت در مقابل كاهش طول (در محل اتصال سد به شالوده در حدود 1 است, ليكن با افزايش ارتفاع از شالوده مقدار آن كم مي شود)
  = دماي بتن ريخته شده (سانتيگراد)
  = افزايش درجه حرارت به علت آبگيري (سانتيگراد).
  = دماي پايدار محيط (سانتيگراد)
6-گالريها و راهروها
به منظور انجام عمليات چال زني, تزريق, زهكشي, بازرسي, كنترل دستگاههاي اندازه گيري و غيره مجموعه اي از راهروها و گالريها در داخل بدنه سد وزني ايجاد مي گردد.
7-نوارهاي آب بند (واتراستاپها)
همان طور كه گفته شد در بالادست درزهاي عرضي در نزديكي وجه بالادست, 2 تا 3 رديف واتراستاپ تعبيه مي شود كه وظيفه آنها آب بندي درز و همچنين جلوگيري از فرار دو غاب تزريق است. در گذشته جنس نوارهاي آب بند از مس يا منل (آلياژي از نيكل و مس) بود, ليكن امروزه اكثراً از نوارهاي آب بند لاستيكي استفاده مي شود.
8-بارهاي موثر بر سدهاي وزني
عامل پايداري سدهاي وزني در مقابل نيروهاي وارده, وزن آنهاست . سد وزني با توجه به وزن قابل توجه خود در مقابل لغزش و واژگوني ناشي از نيروهاي وارده مقاومت كرده و آنها را به پي انتقال      مي دهد.
1-بارهاي مقاوم شامل:
(الف) وزن سد (نيروي  )
(ب) فشار جانبي آب پايين دست (فشار پاياب)
(پ) وزن آب موجود در وجه بالادست (نيروي  )

2-بارهاي محرك شامل:
(الف) فشار جانبي آن مخزن (نيروي  )
(ب) فشار بركنش (آپ ليفت) (نيروي U)
(پ) فشار موج
(ت) فشار يخ (نيروي  )
(ث) تنشهاي حرارتي
(ج) فشار رسوب (نيروي  )
(چ) نيروي القايي زلزله در بدنه سد (نيروي افقي   و نيروي قائم  )
(ح) اضافه فشار هيدرو ديناميك آب مخزن در حين زلزله (نيروي  )
(خ) فشار باد.
تأثير نيروهاي مقاوم و محرك سد, ايجاد واكنش R بر قاعده آن مي باشد.
 شکل 4- نیروهای موثر بر سدهای وزنی
تركيبات بار
آيين نامه هندوستان (IS:6513-1972) مطالعه تركيبات بار زير را در طراحي سدها توصيه مي كند:
1-    تركيب بار A (شرايط اجرا): ساختمان سد تمام شده, ولي در مخزن آن آب اندازي نشده و فشار پا ياب وجود ندارد.
2-    تركيب بار B (شرايط عادي بهره برداري): تراز درياچه در حالت پر + پاياب در حالت خشك + فشار بركنش در حالت عادي (چاههاي زهكش عمل مي كنند) + فشار يخ + فشار رسوب.
3-    تركيب بار C (شرايط سيلابي): تراز درياچه در حالت سيلابي در حالي كه آب از سرريزها, سرريز مي كند + تمام دريچه ها باز + پاياب در تراز سيلابي + فشار بركنش در حالت عادي + فشار رسوب.
4-    تركيب بار D: تركيب بار A + زلزله
5-    تركيب بار E: تركيب بار B + زلزله
6-    تركيب بار F: تركيب بار C + حداكثر فشار در حالي كه چاههاي زهكش كار نمي كنند.
7-    تركيب بار G: تركيب بار E + حداكثر فشار بركنش در حالي كه چاههاي زهكش كار نمي كنند.
يو – اس – بي – آر تركيبات بارگذاري زير را در طراحي سدها پيشنهاد مي كند:
1-تركيب بار عادي شامل تراز عادي درياچه + بار مرده + فشار بركنش + فشار رسوب + فشار يخ + پاياب. اگر لزوم اعمال اثر حرارت باشد, از حداقل درجه حرارت معمول استفاده شود.
2-تركيب بار غير عادي شامل تراز حداكثر طرح درياچه + بار مرده مناسب + فشار بركنش + فشار رسوب + پاياب. اگر لزوم اعمال اثر حرارت باشد, از حداقل درجه حرارت در زمان وقوع استفاده شود.
3-تركيبات بار فوق العاده: شامل تراز عادي درياچه + بار مرده مناسب + فشار بركنش + فشار رسوب + فشار يخ + پاياب + زلزله حداكثر طرح. اگر لزوم اعمال اثر حرارت باشد از حداقل درجه حرارت استفاده شود.
4-ساير تركيبات بار: تراز حداكثر طرح درياچه + بار مرده مناسب + فشار رسوب + پاياب+ فشار بركنش در حالت غير عادي (زهكشها كار نمي كنند). اگر لزوم اعمال اثر حرارت باشد, از حداقل حرارت در زمان وقوع استفاده شود.
5-بار مرده تنها
6-هر كدام از تركيبات فوق براي پايداري شالوده
7-هر تركيب بار ديگري كه طرح تشخيص دهد.
9-تشريح بارهاي وارد بر سد
9-1-بار مرده
شامل وزن بتن سد (با وزن مخصوص 4/2 تن بر متر مكعب) و تجهيزات دائمي مثل پايه ها و دريچه ها مي باشد.
9-2- وزن آب بر روي وجوه بالادست و پايين دست
در روي وجوه شيبدار بالادست و پايين دست, وزن گوه اي از آب با وزن مخصوص يك تن بر متر مكعب در محاسبات پايداري منظور مي شود
9-3- فشار جانبي آب
طبق اصول استاتيك سيالات, فشار ناشي از آب در عمق h مساوي wh مي باشد كه به طور قائم بر سطح مورد نظر اعمال مي شود
9-4-فشار رسوب
رسوبات جمع شده در كف مخزن, ايجاد نيروي قائم و فشار افقي در روي وجه بالادست مي نمايند. در محاسبه نيروي قائم, وزن آن قسمت از رسوبي كه در روي ناحيه شيبدار وجه بالادست قرار دارد, با وزن مخصوص    منظور می شود .
9-5-فشار بركنش
‌‌‌‌آب موجود در مخزن به مرور زمان در درزها, شكافها و حفرات موجود در بدنه و در محل تماس بدنه با سطح زمين رسوخ كرده و يك فشار رو به بالا, (بركنش), در كليه مقاطع افقي سد به وجود مي‌آورد. براساس مطالعات تئوريك و اندازه گيريهاي عملي فوق معيارهاي انتخاب فشار بركنش به صورت زير در نظر گرفته مي شود:
الف: فشار بركنش در تركيبات بارگذاري عادي
ب: فشار بركنش براي تركيبات بارگذاري غير عادي
پ: تاثير زلزله
9-6-نيروهاي زلزله
زلزله دو تاثیر در نیروهای طراحی سدها دارد:
الف:  ایجاد اضافه فشار دینامیکی در فشار آب پشت سد
ب: ایجاد نیروی القایی افقی و قائم در بدنه سد
اضافه فشار هیدرودینامیکی آب مخزن
مطالعات تئوریک نشان می دهد که توزیع اضافه فشار هیدرودینامیکی آب مخزن به علت ارتعاشات  زلزله در ارتفاع مخزن به صورت سهمی است.متداولترین روش برای تعیین اضافه فشار دینامیکی، روش زنگار می باشد که توسط يو- اس – بي – آر توصيه شده است. طبق اين روش اضافه فشار هيدروديناميك در عمق Z از رابطه زير به دست مي‌آيد:
 
در رابطه فوق:
 = شدت اضافه فشار هيدروديناميكي
 = ضريب زلزله افقي طبق جدول زير
ضريب 
شدت نسبي خطر لزله
0    بدون خطر
0.05    كم
0.1    متوسط
0.15    بالا
0.2    شديد
در آيين نامه هندوستان, ضريب   به صورت زير تعريف مي شود:
كه   طبق فهرست زير به دست مي‌آيد:
0.08                            مناطق با خطر نسبي بالا
 0.06                        مناطق با خطر نسبي متوسط
0.045                          مناطق با خطر نسبي پايين
I= ضريب اهميت كه مقدار آن براي سدها مساوي 2 منظور مي شود.
 =ضريب اندركنش شالوده- خاك زلزله كه براي سدها مقدار آن مساوي واحد فرض مي گردد.
W=وزن مخصوص ‌آب (مساوي 1 تن بر متر مكعب)
H=حداكثر عمق آب مخزن (متر)
C= ضريبي كه از رابطه زير به دست مي‌آيد و تابعي از عمق z مي باشد:
(3)                        
Z=عمق از سطح آب تا تراز مورد نظر براي محاسبه فشار هيدروديناميك
 =عميق حداكثر C طبق رابطه زير
(4)                                                        
  زاويه اي كه وجه بالادست سد با امتداد قائم مي سازد.
با محاسبه سطح زير نمودار اضافه فشار, برآيند اضافه فشار در عمق Z از رابطه زير به دست مي‌آيد:
(5-الف)                                                         
و لنگر اضافه فشار نسبت به ترازي در عمق Z برابر است با:
(5-ب)                                                        
نيروي القايي زلزله برجسم سد در امتداد افقي (روش ضريب زلزله ثابت)
مقدار نيروي القايي زلزله در امتداد افقي از رابطه زير به دست مي‌آيد و محل تاثير آن در مركز ثقل مقطع مورد مطالعه منظور مي شود:
(6)     
در رابطه فوق   در قبل تعريف شده و:
W=وزن قطعه مورد نظر
V=نيروي اينرسي القايي زلزله در امتداد افق
مولفه قائم شتاب زلزله
مولفه قائم شتاب زلزله مي تواند باعث سبكتر يا سنگين تر شدن جسم سد شود. براي در نظر گرفتن تاثير شتاب قائم زلزله, مي توان وزن مخصوص بتن را در ضريب   ضرب كرد كه در آن   شتاب قائم زلزله بوده و مقدار آن در حدود نصف شتاب افقي   در نظر گرفته مي شود...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه