بررسی تکنولوژی های OLEP و OLTP

بررسی تکنولوژی های OLEP و OLTP
بررسی تکنولوژی های OLEP و OLTP
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
فايل نمونه: برای دانلود رایگان مقاله لاتین کلیک کنید.pdf
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات ترجمه شده: 18 صفحه _ فرمت WORD _ فایل لاتین مقاله در قسمت "فایل نمونه" به صورت رایگان آماده دانلود است _ دانلود مقاله بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

خلاصه:
این مقاله دیدگاهی راازخزانه اطلاع رسانی,استخراج اطلاعات,تکنولوژیهای(او ال ای پی),(او ال تی پی)کشف ویژگیها,کاربردها ومعماری خزانه داری اطلاعات میباشد. نگهداری اطلاعات به فرآیند تحلیلی آن لاین(او ال ای پی),نیازهای عملکردی واجرایی که کاملأ بانیازهای کاربردهای روندبخشی تعاملی که بطورسنتی ازطریق پایگاههای اطلاعاتی عملکردی حمایت میشوند.نگهداری اطلاعات ابزار(او ال ای پی)فرآیند بخشی تحلیلی آن لیتی راارائه میدهد برای تحلیل تعاملی اطلاعات چند بعدی جزئیات متنوع که به استخراج اطلاعات مؤثرسهولت میبخشد.نگهداری اطلاعات وفرآیند تحلیلی آن لیتی (او ال ای پی) عناصراصلی حمایت ازتصمیم گیری میباشند,که بطور فرآینده ای یک کانونی میشوند برای صنعت پایگاه اطلاعاتی (او ال تی پی) مشتری مدار است وبرای تعامل وفرآیند پرسش توسط منشی ها,مشتریان وحرفه های صنعت اطلاعات یک سیستم (او ال ای پی) بازار مدار میباشد وتوسط کارگران با دانش برای تحلیل اطلاعات بکاربرده میشود,شامل مدیران,مجریان وتحلیلگران.نگهداری اطلاعات و(او ال ای پی)به عنوان هدایت گران صنایع پدیدار گشته اند که به ذخیره اطلاعات ,سازمان دهی وسپس به دستیابی مهم سهولت میبخشد.حمایت ازتصمیم گیری بعضی از نیازهای نسبتأ متفاوت را روی صنعت پایگاه اطلاعاتی قرارمیدهد که درمقایسه باکاربردهای فرآیندی تعاملی سنتی آن لیتی میباشد.
کلمه های کلیدی:نگهداری اطلاعات,(او ال ای پی)(او ال تی پی),استخراج اطلاعات, تصمیم گیری وحمایت از تصمیم.
1.مقدمه:
      یک خزانه اطلاعاتی یکموضوع جهت دار,کامل شده,تنوع بخش زبان,مجموعه غیر فراری از اطلاعات میباشد که بطورابتدایی برای تصمیم گیری سازمانی برده میشود(اینمون .دبلیو.اچ.1992).
    بطورنمونه خزانه اطلاعات بطور جداگانه از پایگاههای اطلاعاتی عملکردی سازمان نگهداری میشود. دلایل زیادی برای انجام این عمل وجود دارد.خزانه اطلاعات از فرآیند تحلیلی آن لاین حمایت میکند(او ال ای پی),نیازهای اجرایی وعملکردی که از آنها کاملأ متفاوت میشوند.باکاربردهای فرآیند   ی تعاملی آن لاینی که بطورسنتی توسط پایگاه های اطلاعاتی عملکردی حمایت میشوند(او ال تی پی).
خزانه اطلاع رسانی مجموعه ای از تکنولوژیهای حمایت تصمیم گیری,هدفدار به سمت توانمندسازی کارگربا دانش میباشد(مجری,مدیرتحلیل گر)که بهتروسریعتر تصمیم گیری کند.خزانه اطلاع رسانی به عنوان یک ابزار تحلیلی از یک مدل اطلاعاتی حمایت ازتصمیم عمل میکندواطلاعاتی راذخیره میکند که روی آنها یک اقدام مهم نیاز دارد به تصمیم گیری استراتزیکی.
اطلاعات را میتوان به شیوه های گوناگون زیادی از پایگاه های اطلاعاتی ذخیره کرد.یکمعماری پایگاه اطلاعاتی که اخیرأپدیدارشده "خزانه اطلاعات"میباشد,یک مخزن چند منبع اطلاعاتی نامتجانس,سازمان یافته نخست یک نقشه شکل یافته دریک سایت واحد به منظور سهولت بخشیدن به تصمیم گیری مدیریتی, صنعت خزانه داری اطلاعات شامل خالص کردن اطلاعات,کامل کردن اطلاعات,وفرایندبخشی تحلیلی آن لاین.(او ال ای پی)بجای تکنیک های تحلیل گری قرارمیگیرد باعملکردهایی مثل خلاصه کردن, تحکیم بخشیدن وجمع آوری,به علاوه توانایی بررسی کردن اطلاعات از زوایای مختلف.
تا ده سال پیش خزانه داری اطلاعات ناشناخته بود.امروزه,شرکت های زیادی درحال دریافت اطلاعات شغلی قابل توجهی از خزانه داری اشان میباشند.اولین بنگاه آمریکایی(اف ای سی)یک بانک منطقه ای درجنوب شرقی,60میلیون دلار در سال1990 از دست داد واسنادی توافقی باقانونمندیها.یک گروه مدیریتی باسابقه یک خط مشی مشتری رابایک خزانه اطلاعاتی درمرکزآن خط مشی توسعه داد.بااستفاده از خزانه اطلاعاتی(اف ای سی)توانست سود بردن ازتمام مشتریان وتولیداتش راتأمین کند,برنامه ها را گسترش دهندبرای جذب,نگهداری وافزایش پایگاه مشتری مداری,محصول جدید سودمندو پیشنهادات خدمت بوجودآورنده  ودوباره طراحی کنند کانالهای توزیع رابرای افزایش سوددهی وبهتربرخوردکردن بانیازهای مشتریان.خزانه اطلاعاتی کمک کرد به(اف ای سی)برای سودمند شدن,ابداع را درصنعت خدمات مالی.ازمقدمه مفهوم خزانه داری اطلاعاتی در اواخر دهه ی 1980(ای.جی.دلوین/مورفی 1988),سیستمهای خزانه اطلاعاتی اکنون یک ترکیب بوجود آمده از سیستمهای اطلاعاتی دورنمایی در اکثر شرکتها میباشند.به دلیل شکست زیاد میزان پروژههای خزانه اطلاعاتی چندین مدل برنامه ریزی برای ساختن سیستمهای خزانه اطلاعاتی منتشرشدن بادرنظرگرفتن نیازهای خاص خودشان (ای.جی. اینمون1996,کیمبال1996,گاردنر1998,سیمون1998)بااین وجود این روشها اساسأ روی برنامه های تکنیکی تمرکز داشتند,مانند مفاهیم معماری ومدل دادن اطلاعات,اما براساس مطالعات درباره عوامل موفقیت انتقادی از خزانه اطلاعاتی,عوامل سازمانی,سیاسی وفرهنگی حداقل به مهمی عوامل تکنیکی میباشند.(فرولیک/لیندسی2003,هی وانگ ای تی آل.2002,فینگان/سامون1999) بعلاوه اکثر متدهای توسعه فاقد مفاهیم اطمینان دهی به ارزیابی طولانی مدت وایجاد سیستمهای خزانه داری (او"دنل ای تی آل.2002),که چالشهای سازمانی ابتدایی میباشند.(مییر/وینر 2001).تااکنون تنها تعداد اندکی مؤلف یک نظریه گرفته شده سازمانی را در مورد سیستمهای خزانه داری اطلاعات گزارش کرده اند .کاچور (2002)فعالیتها وساختارهای سازمانی را برای مدیریت خزانه اطلاعاتی توصیف میکند.
2.خزانه اطلاع رسانی
2.1تعریف خزانه اطلاع رسانی
براساس نظریه( دبلیو.اچ.اینمون),یک معمارراهنما درساختارسیستمهای اطلاع رسانی , یک مجموعه موضوع مدار,کامل باتنوع وقت,وفراری از اطلاعات در حمایت از فرآیند تصمیم گیری مدیریتی می باشند.بنابراین,خزانه اطلاع رسانی را میتوان یک خزانه اطلاعاتی ثابت معنی دار گفت که به عنوان یک ابزار فیزیکی مدل اطلاع رسانی حمایتی از تصمیم گیری گفت و اطلاعاتی راکه ذخیره میکند زمانی است که نیاز دارد به تصمیمهای استراتژیکی.بنابراین,معماری آن رامیتوان گفت که ساخته میشود بوسیله اطلاعات کامل کننده از چند منبع نامتجانس برای حمایت وسوالات گوناگون ,گزارش تحلیلی وتصمیم گیری.خزانه های اطلاع رسانی ابزار روند بخشی تحلیلی آنا لایتی ارائه میدهند برای تحلیل درون عاملی اطلاعات چند بعدی از جزییات گوناگون ,که به استخراج اطلاع رسانی مؤثر سهولت میبخشند.نیازهای اجراوعملکردی()کاملأ بانیازهای کاربردهای فرآیندی آنالیتی که بطور سنتی  توسط پایگاه های اطلاع رسانی حمایت میشوند تفاوت دارند.
اکنون میتوان اطلاعات را به انواع مختلف از پایگاههای اطلاع رسانی ذخیره کرد.یک نمونه از پایگاه اطلاع رسانی که اخیرأ پدیدار گشته خزانه اطلاع رسانی میباشد,که یک خزانه ای از منابع اطلاع رسانی نامتجانس میباشد,سازمان یافته نخست یک طرح کامل شد در یک سایت منفرد به منظور سهولت بخشیدن به فرآیند تصمیم گیری مدیریتی.(لاتبلستیبل)تکنولوژی خزانه اطلاع رسانی شامل خالص کردن اطلاعات , کامل کردن اطلاعات وفرآیندبخشیتحلیلی آنالیتی(او ال ای پی),یعنی,تکنیکهای تحلیلی باعملکردهایی مثل خلاصه کردن,یکپارچه کردن وجمع وجور کردن,بعلاوه توانایی در نظرگرفتن اطلاعات از زوایای مختلف.یک خزانه اطلاع رسانی به عنوان مجموعه ای غیر فرار,جهت دار,کامل,با وقت متنوع از اطلاعات تعریف کرد که به عنوان یک ابزار فیزیکی اطلاع رسانی حمایتی تصمیم گیری تعریف کرد واطلاعات را ذخیره میکنید که روی آن یک اقدام نیاز به تصمیم گیری استراتژیکی دریک خزانه اطلاع رسانی اطلاعات تاریخی,خلاصه شده وجمع وجورشده مهمتر از ثبتهای فردی و جزئی میباشند.چون که خزانه های اطلاع رسانی شامل اطلاعات جمع وحورشده میباشد,شاید از چندین پایگاه اطلاع رسانی عملی,پیش از زمانهای بسیار طولانی,آنها تمایل دارند که خیلی بزرگتراز پایگاه های اطلاعات رسانی عملی باشند.اکثر پرسشها برروی خزانه های اطلاع رسانی فاقد عمومیت میباشند وپرسشهای پیچیده ای هستند. که میتوانند دست وپایی پیداکنند به میلیونها ثبت وضبط واجرای تعداد زیادی دریافت تصاویر, ملحق شود وکامل گردد.بخاطر پیچیدگی پر توان عملی پرسش وجواب زمانها مهمتراز توان عملی درون تعاملی دارند.
خزانه داری اطلاع رسانی مجموعه ای از تکنولوژیهای پشتیبانی تصمیم گیری,هدفمند به سمت توانمند سازی کارگر با دانش(مجری,مدیر,تحلیل گر)برای بهتر وسریعتر تصمیم گیری.تکنولوژیهای خزانه داری اطلاع رسانی بطور موفقیت آمیزی دربسیاری از صنایع توسعه پیدا کرده اند:ساخت(برای سفارش بارگیری و پشتیبانی از مشتری),خرده فروشی(برا ی استفاده کاربر ومدیریت کردن موجودی کالا) ,خدمات مالی,(برای تحلیل وتجزیه کردن,تحلیل وتجزیه کردن خطر,تحلیل وتجزیه کردن کارت اعتبار ,وکشغ کلاهبرداری),حمل ونقل(برای مدیریت ناوگانی),ارتباطات مخابراتی(برای تجزیه وتحلیل تلفنی وکشف کلاهبرداری),منافع(برای تجزیه وتحلیل کاربرد نیرو),ومراقلتهای بهداشتی(به منظور تجزیه و تحلیل نتایج).این مقاله یک نقشه راهی از تکنولوژیهای خزانه داری اطلاع رسانی را ارائه میدهد,با تمرکز بر نیازهای اطلاع رسانی که خزانه دارد اطلاع رسانی قرارمیدهد برسیستمهای مدیریتی(دی بی ام اس اس).

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه