انگیزه کار و دینامیک های پویایی رضایت شغلی کارمندان

انگیزه کار و دینامیک های پویایی رضایت شغلی کارمندان
انگیزه کار و دینامیک های پویایی رضایت شغلی کارمندان
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
فايل نمونه: انگیزه کار و دینامیک های پویایی رضایت شغلی کارمندان.pdf
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات ترجمه شده: 16 صفحه _ فرمت WORD _ فایل لاتین مقاله در قسمت "فایل نمونه" به صورت رایگان آماده دانلود است _ دانلود مقاله بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

انگیزه کار و دینامیک های ( پویایی های)رضایت شغلی کارمندان
Work motivation and job satisfaction dynamics of textile employees

The main objective of the research is to evaluate the effective dynamics of work motivation and job satisfaction of textile employees. It analyzes the effectiveness of psycho-social, economic, organizational and managerial tools over individuals’ motivation in terms of maintaining the motivation and job satisfaction of the employees in the business. The data gained from employees of a textile enterprise in Tekirdag are analyzed by using factor analysis (Principal Components with Varimax Rotation) and a regression model. As a result, economics tools by employee is positively and significantly (p=0.001) related to the level of motivation increase perceived by the employee. Second regression model plays an important role in determining the level of job satisfaction except economic and psychosocial tools and has a positive effect on increasing employee motivation with implementations carried out to increase employee satisfaction at work.

Key words: Motivation, job satisfaction, factor analysis, textile employees.


اهداف اصلی این پروژه ، ارزیابی دینامیک های مؤثر ، انگیزش کار و رضایت شغلی کارمندان منسوجات است و تاثیر ابزار روانی – اجتماعی ، اقتصادی ، سازمانی و مدیریت را بر انگیزه افراد از نظر حفظ انگیزه و رضایت شغلی کارمند ان در این حرفه تحلیل می کند.
داده های فراهم شده از نظر کارمندان موسسه منسوجات در " تکیرداگ " با استفاده از تحلیل فاکتور ( جزییات اصلی با چرخش " واریماکس" ) و مدل رگرسیون ( برگشت) تحلیل می شود. در نتیجه ، ابزار اقتصادی کارمند ، به طور مثبت و معنا دار ( 001/=p) مرتبط با سطح افزایش انگیزه ادراک شده توسط کارمند است. دومین مدل رگراسیون ، نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی بازی میکند. جز ابزار اقتصادی و روانی ، اجتماعی و دارایی اثر مثبت بر افزایش انگیزه کارمند با اجراییاتی برای افزایش رضایت کارمند سر کار است.
واژگان کلیدی :  انگیزه ، رضایت شغلی ، تحلیل فاکتور ، کارمندان منسوجات.
INTRODUCTION
Motivation is one of the issues that have been debated in every field today. Answers have been searched for questions such as "What is motivation?", "How does one get motivated?", "What should be done to increase motivation?" Motivation basically has two dimensions
(Anonymous I, 2010), one being “making employees work better, more efficiently and effectively” from the point of view of managers, the other being “enabling employees to do their jobs in the best way with enjoyment and desire” from the point of view of employees. In fact, the aim of all is the same: to maintain employees’ effectiveness, efficiency and happiness in doing their jobs. Job satisfaction describes how content an individual is with his or her job. The happier people are within their job, the more satisfied they are said to be. Job satisfaction is not the same as motivation, although it is clearly linked. Job design aims to enhance job satisfaction and performance; methods include job rotation, job enlargement and job enrichment. Other influences on satisfaction include the management style and culture, employee involvement, empowerment and autonomous work groups.

 

مقدمه :
انگیزش یکی از مقوله هایی است که امروز در هر زمینه ای بحث می شود و پاسخ های این گونه پرسش ها جستجو می شوند: " انگیزه چیست؟" " چگونه کسی انگیزه می یابد؟ " " چه باید کرد تا انگیزه زیاد شود؟ "
به طور اساسی انگیزه دارای دو تعبیر است : یکی آن که باعث می¬شود کار کارمندان بهتر شود و کارآمدتر و موثرتر به نظر مدیران ،کار کند و دوم ، آنچه باعث می شود کارمندان بتوانند به بهترین وجه کار کنند که به نظر مدیران ، توام با خشنودی انجام وظیفه کنند. در حقیقت هدف هر دو یکی است یعنی قصدشان حفظ کارایی و رضایت کارمندان از انجام کارشان است. رضایت شغلی ، نشان می دهد یک نفر چه قدر از شغلش راضیست. افراد راضی تر از شغلشان ، شادترند. سایر چیزهای موثر به رضایت شامل سبک و فرهنگ مدیریت ، مشارکت کارمند ، اختیار دادن و گروه های کار خود مختار است .
Job satisfaction is a very important attribute which is frequently measured by organizations (Anonymous 2010). Job satisfaction is one of the most researched topics in the field of organisational behaviour (Bahadur and Gurpreet, 2007; Al and Hussami, 2008). “Managers, supervisors, human resource specialists, employees, and citizens in general are concerned with ways of improving job satisfaction” (Cranny, Smith and Stone, 1992). Judge, Hanisch, and Drankoski (1995) supported the submission of Cranny et al., by advising that it was imperative for human resource managers “to be aware of those aspects within an organization that might impact most employees’ job satisfaction, and to enhance these aspects because, in the long run, the results will be fruitful for both the organization and the employee”. Rosnowski and Hulin (1992) submitted that the most informative information to have about an employee in an organization was a valid measure of their overall level of job satisfaction.

رضایت شغلی یک ویژگی بسیار مهم است که مکرر توسط سازمان ها اندازه گرفته ی شود. رضایت شغلی یکی از موضوعاتی است که بیش از همه در زمینه ی رفتار سازمانی ، پژوهش شده است. مدیران ، ناظران متخصص منبع انسانی ، کارمندان وشهروندان به طور کلی با شیوه های بهبود رضایت شغلی مرتبط می¬شوند. " جاج" " هانیچ " " درانکوسکی" از پیروی " کرانی" و همراهانش به این توصیه حمایت می کنند که ، از این جنبه های درون یک سازمان آگاه باشید که امکان دارد بر رضایت شغلی اکثر کارمندان اثر بگذارد و این جنبه ها را تقویت کند چون در درازمدت این نتایج برای هم سازمان و هم کارمند مفید خواهد بود.  "رسنوسکی" و " هولین" پذیرفتن که بیشتر اطلاعات آگاه کننده ای که باید در مورد یک کارمند در سازمان داشت ، یک معیار معتبر تعیین سطح کلی رضایت شغلی است. ضرورت یک معیار معتبر تعیین رضایت شغلی به پیشنهاد " رسنوسکی" و " هولین " احتمالا انگیزه ای در پس بعضی پروژه ها در مورد رضایت شغلی بوده است. در موسسات ، انگیزه یک محرک درونی است که کارمندان را قادر می سازد بر اهداف موسسه تمرکز کنند و بر توانایی کارمندان  به جهت غلبه بر موانع اجرایی لازم و کاراییشان موثر است .
مدیریت انگیزه که می تواند " مدیریت نیروهایی" تعریف شود که رفتار انسان را در مسیر مطلوب قرار می دهند و آن را برای هدفی معیین به حرکت در می آورند ، فرآیندی مشکل است. اجرای موفق این فرآیند نیازمند رضایت شغلی هم هست.
هدایت افراد با انگیزه های مختلف  و نیازهای متفاوت در راستای اهداف یک سازمان ، کار آسانی نیست. باید توجه داشت که نیازی پشت سر و هدفی پیش روی هر رفتاری است . به منظور این که بتوان رفتار انسان را در مسیر اهداف سازمان قرار داد و به طرق مختلف این کار را انجام داد و اهداف سازمان را به اهداف پرسنل نزدیک کرد ، باید نیاز در پشت سر و اهداف پیش روی رفتار را به درستی درک کرد . در این نقطه ،به نظر می آید باید کاری بزرگی توسط مدیران موسسه در ایجاد ارتباط بین کارمند و مدیریت و حفظ سطح کارآیی مورد نظر همه تکنیک ها و برنامه های افزایش انگیزه و رضایت شغلی انجام شود چون اجر ای شغل که یک مدیر باید در یک سازمان حفظ کند،به نظر می آیدارتباط نزدیکی با فرآیند انگیزه ورضایت شغلی دارد. مدیریتهای موسسه که کارمندان را از نظر نیازهای روان شناختی و فیزیو لوژیک و اجتماعی ،بررسی و ارزیابی می کند ،همچنین می تواند راهنمایی برای بهره بردن از کارآیی شان  در سطحی حداکثر بیابند.
انگیزه چیزی است که مردم برای اجرای بهتر نیاز دارند. به هر حال همه با یک چیز انگیزش نمی یابند. وقتی کسی انگیزه می یابد،به رضایت میرسد و در نتیجه بهتر کار و مسئولیت پذیری می کند و قابلیت تولیدش بهتر می شود اگر خوب گوش کند که چه وظیفه ای دارد یا انعطاف پذیری بیشتری نسبت به برنامه های کارش نشان می دهد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه