بررسی و شناخت انواع فلزات

بررسی و شناخت انواع فلزات
بررسی و شناخت انواع فلزات
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 100 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست
1- موادفلزي    7
1-1- ويژگيهاي اصلي فلزات    7
2-1 ساختمان اتمي فلزات    8
3-1-بررسي حالتهاي انحلالي فلزات    10
4-1-انجمادكريستالي    11
1-4-1-سرعت انجمادكريستالي (KG )    11
2-4-1- تعداد مراكز تشكيل بلور يا كريستال (KZ)    12
3-4-1-مادون انجماد (T)    12
5-1 روش هاي تحقيق درباره ساختمان فلزات وتشخيص معايب احتمالي    13
1-5-1-بررسي ماكروسكپي ساختمان فلزات    13
1-1-5-1-تجزيه ساختماني و گرافيكي با اشعه ايكس و اشعه گاما    13
2-1-5-1-آزمايش مغناطيسي    14
3-1-5-1-روش جوشاندن قطعات در روغن    14
4-1-5-1-آزمايش به روش اچ كردن    14
5-1-5-1-روش كنترل توسط فشار    15
2-5-1-بررسي ميكروسكپي ساختمان فلزات    15
6-1-خواص عمومي فلزات    16
1-6-1-خواص فيزيكي فلزات    16
1-1-6-1- قابليت ذوب    16
2-1-6-1- قابليت هدايت الكتريكي    16
3-1-6-1-قابليت هدايت حرارتي    16
4-1-6-1- خاصيت مغناطيسي    17
5-1-6-1-وزن مخصوص    17
2-6-1-خواص شيميايي فلزات    17
3-6-1-خواص مكانيكي فلزات    17
1-3-6-1- استحكام    17
2-3-6-1-قابليت مفتول شدن    18
3-3-6-1-قابليت تورق    18
4-3-6-1-سختي    18
5-3-6-1-سفتي    18
1-4-6-1-قابليت ريخته گري فلزات    19
2-4-6-1-قابليت چكش خواري فلزات    20
3-4-6-1-قابليت جوشكاري فلزات    20
4-4-6-1-قابليت انجماد ماشيني    20
7-1- طبقه بندي فلزات    20
1-7-1- فلزات آهني    20
1-1-7-1- آهن    21
2-1-7-1- آهن تجارتي خالص    22
3-1-7-1-فولاد    22
1-3-1-7-1- فولا د كربني    23
2-3-1-7-1-فولاد آلياژي    24
1-2-3-1-7-1-نيكل و كروم    26
2-2-3-1-7-1-منگنز    27
3-2-3-1-7-1-واناديوم، موليبدن وبورون    28
4-2-3-1-7-1- عناصر ديگر همراه فولاد    28
3-3-1-7-1-انواع محصولات فولادي    29
1-3-3-1-7-1-محصولات كار نشده فولادي    29
2-3-3-1-7-1-محصولات كار شده فولادي    30
4-1-7-1-چدن    30
1-4-1-7-1-چدن معمولي    31
1-1-4-1-7-1-چدن سفيد    31
2-1-4-1-7-1-چدن خاكستري    31
3-1-4-1-7-1-چدن مختلط    31
2-4-1-7-1-چدن مخصوص    31
3-4-1-7-1-چدن هاي فرو آلياژ    31
4-4-1-7-1-چدن نرم (ماليبل )    31
5-4-1-7-1-چدن كروي    32
6-4-1-7-1- چدن هاي تغيير يافته    32
2-7-1-فلزات غير آهني    32
1-2-7-1- آلومينيوم    32
2-2-7-1-مس    33
3-2-7-1-روي    34
4-2-7-1-قلع    34
5-2-7-1- سرب    34
6-2-7-1-كادميوم    35
7-2-7-1-آنتيموان    35
8-2-7-1-منيزيم    36
9-2-7-1-نيكل    36
10-2-7-1-تيتانيوم    36
2- تکنولوژي ساخت و روشهاي مختلف شکل دهي    38
1-2-ريخته گري    38
1-1-2-ريخته گري با قالبهاي موقت    39
1-1-1-2-مدل هاي ريخته گري    39
2-1-1-2-ريخته گري با قالب هاي ماسه نمناك    40
3-1-1-2-ريخته گري با قالبهاي سيليكات سديم –گاز كربنيك    42
4-1-1-2-ريخته گري با قالب گيري پوسته اي    42
5-1-1-2- ريخته گري با مدل ذوب شدني (ريخته گري دقيق)    45
2-1-2- ريخته گري با قالب هاي دائمي    48
1-2-1-2- ريخته گري ثقلي (ريژه)    49
2-2-1-2-ريخته گري تحت فشار    49
3-2-1-2-ريخته گري گريز از مركز    51
4-2-1-2-ريخته گري مداوم    52
2-2-فورجينگ:    53
1-2-2-چكش ها و پرسهاي فورج    54
2-2-2-قالب هاي فورج    55
3-2-متالوژي پودر (گرد فلز كاري)    56
4-2-ورق كاري    58
1-4-2-انواع ورق    58
2-4-2-رسم و پياده كردن نقشه بر روي كار    58
3-4-2-برش ورقهاي فلزي    59
1-3-4-2-قيچي ها    59
2-3-4-2-سنبه ماتريس برش    62
3-3-4-2-سنبه ماتريس كشش    65
4-2-2-خم كاري    66
1-4-4-2-ابزارهاي خم كاري دستي    66
2-4-4-2-ابزارهاي خم كاري ماشيني    67
5-4-2- اتصالات    69
1-5-4-2- اتصالات موقت    69
2-5-4-2-اتصالات دائم    70
5-2- تراشكاري    71
6-2-جوشكاري    72
1-6-2- جوشكاري با برق    72
2-6-2- جوشكاري با اكسي استيلن    73
3-6-2- جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ    73
4-6-2-جوشكاري مقاومتي    74
5-6-2-لحيم كاري    75
1-5-6-2- لحيم كاري نرم    75
2-5-6-2 لحيم كاري سخت (زرد جوش كردن)    75
7-2-روشهاي خاص شكل دهي    75
1-7-2-روش انفجاري    76
2-7-2- روش تخليه الكتريكي    76
3-7-2-شكل دادن الكترومغناطيسي    77
3- ابزارهاي جانبي    78
1-3- برنده ها    78
2-3-براده بردارها    78
1-2-3- اره ها    78
1-1-2-3- اره دستي    79
2-1-2-3-اره هاي ماشيني    79
2-2-3-سوهان    80
1-2-2-3- سوهانهاي تخت معمولي    80
2-2-2-3-سوهانهاي خاص    80
3-2-2-3-سوهانهاي سوزني    81
4-2-2-3-سوهانهاي درشت    81
5-2-2-3-سوهانهاي ماشيني    81
3-2-3-قلاويز و حديده    82
1-3-2-3-قلاويز    82
2-3-2-3-حديده    83
4-2-3-فرزها    84
5-2-3-الماسها و تيغه هاي برش و فرم    85
6-2-3-مته ها    85
7-2-3-قلم ها    86
8-2-3-سنباده    86
4-جيگ و فيكسچرها    87
1-4-جيگها (راهنماها)    87
2-4-فيكسچرها (قيدها)    88
5-راههاي حفاظت در برابر خوردگي    89
1-5-طراحي    89
2-5- حفاظت كاتدي    90
3-5 اندودكاري    91
1-3-5-رنگ كاري    91
2-3-5-غوطه وري    91
3-3-5-فلز افشاني    91
4-3-5- اندودهاي پلاستيكي و لاستيكي    92
4-5-آبكاري    92
5-5-نوار پيچي    92
6- استانداردها    93
7-برنامه ريزي، نقشه هاي توليدي، بازرسي و كنترل    98
9-منابع و مآخذ    1001- موادفلزي
1-1- ويژگيهاي اصلي فلزات
فلز يك عنصر شيميايي است كه داراي جلاي خاصي بوده، مي تواند جانشين عنصرهيدروژن در اسيدها بشود و در تجزيه الكتريكي (الكتروليز) بار الكتريكي مثبت  charge-positive برداشته و بر روي كاتد  cathode آزاد گردد.
H2SO4   +   Fe        FeSO4     +    H2
                      سولفات آهن
به علاوه فلرات داراي خواص ارتجاعي واستحكام و سفتي و سختي قابليت تورق و مفتول شدن و هدايت حرارت برق و مقاومت در برابر اسيدها و رطوبت مي باشند.
فلزاتي كه خواص نامبرده را بيش از همه دارند و در صنايع مختلف فلزي چه بصورت خالص و چه بصورت آلياژ مورد استفاده قرار مي گيرند، در جدول زير خلاصه مي شوند:
سلينيم    Se    جيوه    Hg    آهن    Fe
سديم    Na    روي    Zn    ايريديوم    Ir
کادميوم    Cd    موليبدن    Mo    باريوم    Ba
کلسيم    Ca    مس    Cu    پلاديوم    Pl
کروم    Cr    روديم    Rh    تانتالوم    Ta
طلا    Au    سرب    Pb    تنگستن    W
ليتيم    Li    نقره    Ag    قلع    Sn
منيزيم    Mg    تيتان    Ti    آنتيموان    Sb
نيکل    Ni    زيرکونيم    Zr    آرسنيک    As
منگنز    Mn    سزيوم    Ce    بريليوم    Be
اورانيوم    U    کبالت    Co    بيسموت    Bi
واناديوم    V    کلمبيوم    Cb    تلوريوم    Te
توريم    Th    آلومينيوم    Al       
جدول شماره 1- فلزاتي که هم به صورت خالص و هم به صورت آلياژها به کار گرفته مي شوند

9-منابع و مآخذ
تكنولوژي قالبهاي فورجينگ و فورمينگ     مؤلف: مهدي دشتري
فن لحيمكاري                مؤلف: ريچارد بربستر    مترجم: محمد رضا افضلي
متالوژي پودر                 مؤلف: گوردون راوسون    مترجم: دكتر علي حائريان اردكاني
مواد و فرايندهاي توليد جلد دوم         مؤلف: اي. پال دگارمو     مترجم: دكتر علي حائريان اردكاني
اصول ريخته گري             مؤلف: دكتر جلال حجازي
راهنماي ورقكاري             مؤلف: رن فورنيد سوزي فوريند  مترجم: عماد حجتي
كتاب جامع فلزكاري            مؤلف: ماكينو             مترجم: بيژن شادپي
تكنولوژي فلزات             مؤلف: مهندس ايرج طهماسيان
جيگ ها و فيكسچرها             مؤلف: Hiram E.Granz      مترجم: جواد فرازمند
مهندس طلاسازي جلد 1         مؤلف:  Erhard   Breph     مترجم: مهندس محمدرضا فرامرزي
طاحي و ساخت قالبو قيود         مؤلف:
طراحي و ساخت مدلهاي ريخته گري     مؤلف: Rolf Roller     مترجم: مهندس عبدالله ولي نژاد
مباني تكنولوژي خوردگي         مؤلف: اينار ماستون     مترجم: عسگر هورفر
اصول نوين جوشكاري             مؤلف: Willam A.BowDitch/AN
كتاب درسي آبكاري بر اساس استاندارد ملي مهارت جلد اول      مؤلف: ناصر ميزانپور
فن لحيم كاري                 مؤلف: ريچارد بروستر     مترجم: محمد رضا افضلي
لحيم                     مولف: كليفوردل. باربر     مترجم: دكتر عباس كشت ورزي
جوشكاري با اكسي استيلن         مؤلف: علي رمضانخاني
جوشكاري با گاز محافظ آرگن و الكترود تنگستن             مترجم: علي رمضانخاني
آشنايي با صنعت لوله و پروفيل فولادي در ايران  -گروه تحقيق و توسعه سنديكاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي
 Keller, Eberhard/schere, kilgus, Roland/klein Wolfgang         مترجم: مهندس عبدالله ولي نژاد، مهندس نصيري نيا

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه