بررسی مناطق عملياتی انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد ، تكنيک شبه تحليل پوششی داده ها و برنامه ريزی چند هدفه

بررسی مناطق عملياتی انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد ، تكنيک شبه تحليل پوششی داده ها و برنامه ريزی چند هدفه
بررسی مناطق عملياتی انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد ، تكنيک شبه تحليل پوششی داده ها و برنامه ريزی چند هدفه
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 173 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
توجه به ارزيابي عملكرد سازماني در طي سالهاي اخير موجب گسترش چارچوبها و متدولوژي هايي نظير كارت امتيازدهي متوازن، مدلهاي تعالي سازماني، هزينه يابي بر مبناي فعاليت و ... گرديده كه هر يك مزاياي گسترده اي را ارائه نموده اند اما مبحث ذي نفعان چندگانه در بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي كه بيشترين توجه را برمشتريان متمركز مي كنند موجب بروز مشكلاتي در بكارگيري اين تكنيكهاي جديد در بخش دولتي گشته است كه با ارزيابي مدلهاي مختلف مديريت عملكرد، چارچوب منشور عملكرد قادر است تا نيازهاي ذي نفعان چندگانه را در بخش دولتي پوشش دهد.
از طرفي يكي از متدهاي موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمين كارايي «تحليل پوششي داده ها» مي باشد كه با وجود برخي محدوديتها، يك متدولوژي توانمند، استاندارد و شفاف است كه به مديران اجازه مي دهد تا  تعداد نسبتا زيادي ورودي و خروجي، با مقياس هاي متفاوت را بطور همزمان مورد تحليل قرار دهند.
در اين تحقيق، عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز بعنوان يكي از سازمانهاي تابعه شركت ملي گاز ايران مورد بررسي قرار گرفته است كه با توجه به مزايا و معايب مدلها و چارچوبهاي گوناگون در زمينه ارزيابي عملكرد سازماني، مدل منشور عملكرد بعنوان چارچوب كلي انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از ديگر تحقيقات در زمينه انتخاب شاخص ها نيز كمك گرفته شده است.از آنجا كه هر يك از مناطق عمليات انتقال گاز داراي تعدادي ايستگاه تقويت فشار بعنوان سازمانهايي وابسته هستند، به منظور تحليل اطلاعات بدست آمده و اندازه گيري كارايي هر يك از واحدها و زير واحدها، از مدلي تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهاي چند بخشي» استفاده شده است كه به منظور رتبه بندي كامل واحدها و زيرواحدها، اين مدل با برنامه ريزي چندهدفه تلفيق گرديده است.
واژه هاي كليدي: ارزيابي عملكرد سازمان، منشور عملكرد، مدل شبه DEA ، مناطق عمليات انتقال گاز

 

فهرست مطالب

فصل اول  کلیات تحقیق
مقدمه
مساله اصلی تحقیق
تشریح و بیان موضوع .
ضرورت انجام تحقیق
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
اهداف اساسی تحقیق.
روش تحقیق.
روشهای گردآوری اطلاعات
قلمرو تحقیق
مکان تحقیق.
جامعه آماری.
نمونه آماری
محدودیتهای تحقیق.
تعریف واژه های تخصصی طرح
چگونگی ارتباط   مباحث تحقیق
فصل دوم  ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بخش اول  ارزیابی عملکرد
مقدمه.
تاریخچه و تعاریف.
تعریف ارزیابی عملکرد .
دلایل ارزیابی و مدیریت عملکرد
چگونگی ارزیابی عملکرد
هزینه یابی یر مبنای فعالیت
مدل سینک و تاتل
ماتریس عملکرد
مدل نتایج و تعیین کننده ها
هرم عملکرد
کارت امتیازدهی متوازن
فرایندهای کسب و کار.
مدل تعالی سازمان.
مدل تحلیل ذی نفعان
چارچوب مدوری و استیپل
فرایند ویسنر و فاست
راهنماییهای انتخاب شاخص ها
مدل منشور عملکرد
بخش دوم تحلیل پوششی داده ها
مقدمه
تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها.
تعریف تحلیل پوششی داده‌ها.
ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها.
محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA
مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا.
مدل پوششی CCR( مدل ثانویه).
مدل BCC-نهاده گرا.
مدل جمعی
مدل تراکم
رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع
مدل رتبه‌بندی کامل آندرسون ـ پیترسون
تغییرات کارایی در طول زمان
الگوبرداری با استفاده از DEA
تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی.
مدل شبه DEA چند جزئی
بخش سوم  پژوهش های کاربردی مرتبط
مقدمه
کارت امتیازدهی متوازن  ارزیابی عملکرد واحد تعمیرات.
مدل منشور عملکرد  ارزیابی عملکرد شرکت DHL.
مدل منشور عملکرد  ارزیابی سازمان London Youth.
مدل منشور عملکرد  ارزیابی سازمانهای سنتی و الکترونیکی.
مدل منشور عملکرد  ارزیابی عمکرد شرکت House of fraser.
مدل EFQM و DEA .
مدل BSC و DEA
فصل سوم  الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق
مقدمه.
سیمای صنعت گاز ایران
انتخاب شاخص های عملکرد
مدل شماتیک و ریاضی تحقیق
مدل ریاضی
فصل چهارم  جمع آوری داده ها و حل مدل
مقدمه.
روش جمع آوری اطلاعات.
داده های عددی ساخت مدل.
مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز
افزایش تفکیک پذیری نتایج.
کارایی متقاطع مسئله.
کاستیهای کارایی متقاطع.
مدل DEA/AHP.
الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP.
کاهش تعداد متغیرها.
متوازن کردن داده ها
فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
نتایج حاصل از چارچوب منشور عملکرد.
نتایج حاصل از مدل کمی.
پیشنهادهای حاصل از تحقیق
پیشنهاد تحقیقات آتی
منابع.
ضمائم

 

فهرست شکلها
شکل (2-1 )  تعریف هفت شاخص عملکرد.
شکل (2-2 )  مدل سه بعدی محققین پروژه TOPP.
شکل(2-3)   ماتریس ارزیابی عملکرد.
شکل(2-4)  چارچوب نتایج و تعیین کننده ها.
شکل (2-5)   هرم عملکرد.
شکل (2-6)   کارت امتیازدهی متوازن
شکل(2-7)   ورودی، فرایند، خروجی و نتایج
شکل(2-8)   مدل تعالی سازمان
شکل(2-9)   مدل تحلیل ذی نفعان
شکل(2-10)   متد ممیزی و ارتقای PMS.
شکل(2-11)   طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست.
شکل(2-12)   رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان.
شکل(2-13)   منشور عملکرد و رابطه بین وجوه آن.
شکل(2-14)  برنامه ریزی آرمانی.
شکل(2-15)  فرایند تولید برای DMUp.
شکل(2-16)  فرایند تولید برای DMSUj.
شکل(3-2)  خروجی نیمه ساخته.
شکل(3-3)   مدل شماتیک منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل

 

فهرست جداول
جدول(2-1)  پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملکرد
جدول(2-2)   برگه ثبت شاخص های عملکرد
جدول(2-3)   مقایسه بین منشور عملکرد و BSC
جدول (2-4)  ماتریس کارایی متقاطع.
جدول(2-5)   کارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات.
جدول(2-6)   سوالات کلیدی جهت انتخاب شاخص های شرکت DHL
جدول (2-7)   قسمتی از شاخص های LY
جدول(2-8)   تفکیک عناصر مدل EFQM به دو گروه.
جدول(2-9)  شاخص های انتخاب شده توسط BSC.
جدول(3-1)  پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملکرد.
جدول(3-2)  شاخص های بالقوه
جدول(3-3)   رکورد شیت مربوط به هر شاخص
جدول(3-4)   لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی.
جدول(3-5)   متغیرهای مدل.
جدول(4-19)   ماتریس کارایی متقاطع واحدها
جدول(4-20)   ماتریس کارایی متقاطع زیر واحدها.
جدول(4-21)   مقایسات زوجی واحدها
جدول (4-22) ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها.
جدول(4-23)   نتایج حاصل از آنتروپی شانون
جدول(4-24)  نتایج حاصل از AHP.
جدول(4-25)  اوزان نهایی
جدول(4-26)  داده های موزون
جدول(4-27)   تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP.
جدول(4-28)  نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها.
جدول(5-1)  نتایج حل مدل تلفیقی
جدول(5-2)   نتایج ماتریس کارایی متقاطع مناطق.
جدول(5-3)   نتایج ماتریس کارایی متقاطع ایستگاهها.
جدول(5-4)   مقایسات زوجی واحدها.
جدول(5-5)  رتبه کارایی هر یک از مناطق.
جدول(5-6)  رتبه کارایی هر یک از ایستگاهها.

 

فهرست نمودارها
نمودار(2-1)   نویسندگان در زمینه ارزیابی عملکرد با بیشترین ارجاعات
نمودار(2-2)  تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال
نمودار(2-3)  تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA
فهرست مدلهای ریاضی
مدل(2-1)  مدل اولیه CCR نهاده گرا.
مدل(2-2)  مدل اولیه CCR نهاده گرا.
مدل(2-3)  مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی).
مدل(2-4)  مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده
مدل(2-5)  مدل پوششی BCC نهاده گرا
مدل(2-6)  مدل جمعی
مدل(2-7)  مدل BCC ستاده گرا
مدل(2-8)  مدل تراکم.
مدل(2-9)  مدل اندرسون-پیترسون.
مدل(2-10)  مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا
مدل(2-11)  مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum
مدل(2-12)  مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax
مدل(2-13)  مدل شبه DEA چند جزئی
مدل(3-1)   تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه

 

مقدمه
نظارت و ارزيابي موضوعي است كه از زمان مطرح شدن نظريات كلاسيك مديريت همواره مدنظر بوده است. به عبارت ديگر تمام نظريات مديريت به نحوي به موضوع نظارت، كنترل و ارزيابي بها داده و آنرا يكي از وظايف اساسي مديريت دانسته اند. اما آنچه قابل ذكر است، تغيير نگرشي است كه در اين رابطه صورت گرفته است.
پس از انتقاد «كاپلن و نورتن» از اطلاعات سنتي حسابداري و مالي ، مدلهاي بسياري جهت ارزيابي عملكرد معرفي گرديد كه علت آن نيز ناتواني سيستم هاي ارزيابي عملكرد سنتي و مالي در فراهم كردن اطلاعات مناسب و لازم براي تصميم گيري مديران بود. اما با وجود پيشرفتهاي قابل توجه در طراحي چارچوبها و سيستم هاي ارزيابي عملكرد، بسياري از شركتها همچنان به شكلي ابتدايي بر شاخص هاي سنتي تكيه كرده اند.
از طرفي چارچوبهاي مدرن و جديد، تنها مباحث مفهومي را بيان كرده و به ندرت به كاربردي كردن آنها پرداخته اند و نيازي كه هم اكنون در اين زمينه وجود دارد، كار بيشتر براي عملياتي كردن اين مفاهيم كلي مي باشد بطوريكه بتوان براي هر سازمان، ارزيابي منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان را انجام داد.
توسعه و گسترش وظايف دولت و به تبع آن سازمانهاي دولتي، امر ارزيابي عملكرد آنها را اجتناب ناپذير ساخته است چرا كه محدوديت منابع، سرعت و كيفيت ارائه كالاها و خدمات، تشديد رقابت و ضرورت انجام هدفمند امور، زمينه توجه به عملكرد اينگونه سازمانها را فراهم آورده است. اما تا كنون نظامي جهت اجراي اين امر طراحي نشده و در صورت ارزيابي، از روشهاي غير علمي و بيگانه با نظريات جديد دراين زمينه استفاده شده است. لذا اين پژوهش با تركيب دو رويكرد كيفي و كمي به دنبال ارائه يك الگوي مناسب ارزيابي عملكرد در مناطق عمليات انتقال گاز است.
مساله اصلي تحقيق
به دليل عدم وجود سيستم ارزيابي عملكرد مناسب دراكثرسازمانهاي دولتي نظيرمناطق عملياتي انتقال گاز و محدوديتها و كمبودهاي مدلها و تكنيكهاي موجود در اين زمينه ، ارائه الگويي جامع و عملياتي براي ارزيابي عملكرد ضروري به نظر مي رسد ، كه در اين تحقيق سعي خواهد شد تا با تلفيق چارچوب منشور عملكرد و مدلي جديد در زمينه تحليل پوششي داده ها (DEA) و برنامه ريزي آرماني اين الگو ارائه گردد.
 
تشريح و بيان موضوع
ارزيابي عملكرد و بهره وري در دهه هاي اخير هم از جانب مجامع علمي و هم مديران و ديگر استفاده كنندگان مورد توجه بسيار قرار گرفته است . متدها و تكنيكهاي بسياري جهت ارزيابي عملكرد ايجاد شده است كه هر كدام مجموعه اي از شاخص ها را جهت ايجاد توازن در ديدگاههاي سنتي و تك بعدي به عملكرد معرفي مي نمايند. اما علي رغم تمامي اين پيشرفتها در ارزيابي عملكرد ، بسياري از سازمانها همچنان بر شاخص هاي عملكرد سنتي و مالي متكي هستند.(Tangen ,et al, 2004)
چارچوبها ومتدلوژي هاي مختلفي ازجمله: مدل تعالي سازماني ،  BSC ، ABC   ، هزينه كيفيت ، ارزش افزوده ذي نفعان و ... ايجاد شده اند كه هر كدام جذابيتها و منافع بسياري را به همراه دارند اما هميشه موفق نبوده اند . مفاد هر يك از مدلها منحصر به فرد بوده و جنبه هاي متفاوتي از عملكرد را معرفي مي نمايند و به نظر مي رسد همگي جامع و كامل باشند اما با اين وجود هر يك از اين تكنيكها و مدلها داراي نقاط ضعفي هستند.( Neely , et al,2001) بعنوان مثال يكي از پر كاربردترين مدلهاي ارزيابي عملكرد BSC است كه عملكرد را از  چهار جنبه مختلف مورد بررسي قرار مي دهد( مالي ، مشتريان ، فرايندهاي داخلي و خلاقيت ويادگيري ) ولي يكي از مشكلات اين مدل عدم توجه به نيازهاي ذي نفعان ديگر و متقابلا كمكهاي آنهاست . بايد توجه داشت كه هيچ مدل بهينه اي براي ارزيابي عملكرد وجود ندارد چرا كه عملكرد سازمان يك مفهوم چند بعدي مي باشد  لذا براي رفع اين كمبود تكنيك BSC ، يك مدل سه بعدي به نام "منشور عملكرد"   توسط آقاي "نيلي" در سال 2001 معرفي گرديده است كه PMS  را تحت پنج جنبه متفاوت ولي به هم مرتبط سازماندهي ميكند . اين پنج جنبه شامل : رضايت ذي نفعان – استراتژيها – فرايندها – توانمنديها و كمكهاي ذي نفعان مي باشد (Neely, et al, 2002). "نيلي" بيان مي كند استخراج شاخص ها از استراتژي ها (در روش BSC ) صحيح نمي باشد بلكه نيازها و خواسته هاي ذي نفعان مي بايستي محور اين انتخاب قرار گيرد.
از ديگر ضعفهاي روش  BSC  در اندازه گيري عملكرد تشخيص و انتخاب يك "بهترين" براي مقايسه ساير واحدها مي باشد و به دليل وجود شاخص هاي متعدد كارايي و موفقيت در ارزيابي عملكرد ، يك واحد يا سازمان خاص نمي تواند در همه زمينه ها پيشرو باشد . بنابراين مقايسه شركتها و يا واحدها از طريق BSC  غير ممكن است و براي حل پيچيدگي حاصل از تعداد متغيرها و عدم وجود مقياس مشخص براي معيارها از "تحليل پوششي داده ها" استفاده مي شود (Ricards, et al , 2004) . از آنجا كه در مدل "منشور عملكرد" نيز اين مشكل وجود خواهد داشت ، لذا به منظور رفع آن يكي از مدلهاي DEA  كه در ادامه توضيح داده مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
مدلهاي اوليه DEA    كه توسط "چارنز" و ديگران ايجاد شده ، بصورت گسترده اي مورد توجه قرار گرفته و دامنه كاربرد آن وسعت يافته است . حال اگر DMUها  از يكسري اجزاء تشكيل شده باشند كه خروجي هر يك ورودي ديگري باشد ، نيازمند بكارگيري ابزار اندازه گيري عملكردي مي باشيم كه با توجه به اطلاعات DMSUها  كارايي نهايي وكلي هرDMU را محاسبه نمايد (Amirteimoori, 2005).
يكي از مشكلات بكارگيري مدلهاي DEA ، "ضعف قدرت تفكيك " (در صورت كافي نبودن تعداد DMUها) و "توزيع غيرواقعي وزن به ورودي و خروجي هاي مدل" ميباشد . كه مدل "تحليل پوششي داده ها بر اساس مدل برنامه ريزي آرماني " نسبت به مدلهاي كلاسيك از توانايي بالاتري در قدرت تفكيك پذيري و ارائه وزنهاي واقعي دارد (مهرگان ، 1383). لذا در اين تحقيق از تلفيق مدل DEA توضيح داده شده و برنامه ريزي چندهدفه استفاده خواهد شد .
ضرورت انجام تحقيق
ايجاد بهبود در هر سازماني نيازمند اندازه گيري عملكرد سازمان و برنامه ريزي و هدفگذاري جهت بهبود عملكرد مي باشد. لذا ضرورت اندازه گيري عملكرد سازمان بر كسي پوشيده نيست . اما با وجود پيشرفتهاي قابل توجه اي كه در سالهاي اخير در طراحي چارچوبها و سيستمهاي ارزيابي عملكرد رخ داده است ، بسياري از سازمانها همچنان بر معيارهاي سنتي متكي هستند. يكي از دلايل بروز اين مشكل آنست كه مدلهاي جديد و پيشرفته در اين زمينه تنها مباحث مفهومي وبنيادي را بيان مي كنند و به ندرت عملياتي شده اند . لذا چگونگي بكارگيري اين چارچوبهاي عملياتي در يك سازمان خاص ، به منظور ايجاد يك سيستم ارزيابي عملكرد منحصر به فرد و بنا به نيازهاي آن سازمان موضوعي است كه كار بيشتري را مي طلبد (Tangen ,et al, 2004). با وجود تكنيكهاي متفاوت براي ارزيابي عملكرد و نقاط قوت و ضعف هر كدام ، در اين تحقيق مدلي نسبتا جديد تحت عنوان "منشور عملكرد" مورد توجه قرار خواهد گرفت و محقق  بر آن است  تا با تركيب آن و "مدل شبه تحليل پوششي داده ها"   و "برنامه ريزي آرماني"  يك الگوي مناسب و عملياتي را براي ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز ارائه دهد.

سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
در زمينه ارزيابي عملكرد سازمان تحقيقات زيادي صورت گرفته است . اما در زمينه استفاده از مدل "منشورعملكرد" تنها چند مقاله توسط پروفسور "اندي نيلي" ارائه گرديده است.
در زمينه ارتباط مدلهاي DEA و BSC نيز مقالاتي وجود دارد به عنوان مثال، در مقاله اي (Ricards ,2003) ،از BSC جهت انتخاب شاخص ها استفاده شده و سپس با استفاده از DEA استانداردها تعيين شده و مقايسه بين واحدهاي مورد ارزيابي، صورت گرفته است .
در زمينه " DEA& Multi-Component DMUs " نيز چند مقاله موجود است ، به عنوان مثال "فار" در مقاله خود يك فرايند چند مرحله اي را معرفي مي كند كه در آن خروجي هاي مياني در يك مرحله مي توانند هم محصول نهايي و هم ورودي مراحل بعدي باشند . همچنين در مقاله اي از "كوك" كارايي واحدها با داده هاي مشترك محاسبه گرديده است  و در نهايت در در سال 2005 مدلي براي ارزيابي عملكرد DMU هاي داراي DMSU ارائه گرديده است  (Amirteimoori, 2005).
در مورد رابطه بين DEA و برنامه ريزي آرماني علاوه بر مقاله آقاي "لي" كه سه مدل "حداقل كردن متغير انحرافي" ، "حداقل كردن مجموع متغبرهاي انحرافي" و "حداقل كردن حداكثر ميزان انحراف" را معرفي نموده است (مهرگان ،1383) مقاله اي در مورد تخصيص بودجه دانشگاه با استفاده از DEA و  MCDM  يافت گرديد(Caballero, et al ,2004).
اما در زمينه بكارگيري و ارتباط مدل "منشور عملكرد" و مدل "شبه DEA " و برنامه ريزي آرماني مطلبي ديده نشد.

اهداف اساسي تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز است كه با توجه به مدلهاي موجود و مورد مطالعه مدل نسبتا جديد "منشور عملكرد" جامعتر تشخيص داده شد. و با تلفيق آن با مدل "شبهDEA " و برنامه ريزي آرماني روشي نسبتا كامل و مناسب جهت ارزيابي ارائه خواهد گرديد.

روش تحقيق
اين تحقيق از نظر هدف از نوع كاربردي بوده و از نظر نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي مي باشد.

روشهاي گردآوري اطلاعات
بررسي سوابق و مدارك موجود ، پرسشنامه و مصاحبه
به منظور تعيين شاخصهاي ارزيابي لازم است با  مطالعات كتابخانه اي شاخصهاي هر وجه از منشور عملكرد مشخص شده و با جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه از مديران ، شاخصهاي مهم در ارزيابي DMU ها ( مناطق عمليات) و همچنين DMSUها (ايستگاههاي تقويت فشار) مشخص خواهد شد.
قلمرو تحقيق
اين تحقيق در بين مناطق عمليات انتقال گاز صورت خواهد گرفت و از نظر زماني با توجه به داده هاي موجود و قابل دسترسي تصميم گرفته خواهد شد.

مكان تحقيق
مناطق عمليات انتقال گاز شركت ملي گاز ايران

جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق مناطق عمليات انتقال گاز مي باشد اما از آنجا كه انتخاب يك تكنيك اندازه گيري مناسب به فاكتورهاي چندي نظير : 1-هدف اندازه گيري 2- زمان در دسترس براي اندازه گيري 3- وجود داده ها 4- هزينه اندازه گيري و... بستگي دارد. لذا ممكن است جمع آوري داده ها براي تمام جامعه آماري در زمان موجود ممكن نباشد پس به ناچار با توجه به بررسي هاي آتي و فاكتورهاي بالا تعداد اعضاء مورد بررسي جامعه آماري  مشخص خواهد شد.

نمونه آماري
از آنجا كه ما در اين تحقيق نمي توانيم با بررسي نمونه نتايج را به جامعه تعميم دهيم لذا مي بايستي جامعه آماري مورد بررسي قرار گيرد و نيازي به نمونه گيري نمي باشد.

محدوديتهاي تحقيق
در اين تحقيق ، هدف ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز بعنوان يكي از مهمترين زير مجموعه هاي شركت ملي گاز ايران است كه يكي از بزرگترين محدوديتهاي بر سر راه اين تحقيق پراكندگي مناطق و ايستگاههاي هر يك از آنها در سطح كشور است كه جمع آوري اطلاعات را با مشكل روبرو مي سازد. همچنين عدم وجود پايگاههاي اطلاعاتي در هريك از ايستگاهها و يا مناطق عمليات انتقال گاز جمع آوري اطلاعات مورد نياز را با مشكلات بسياري روبرو خواهد ساخت. از ديگر محدوديتهاي اين تحقيق، تعداد اندك واحدهاي مورد بررسي بدليل عدم وجود و يا دسترسي به اطلاعات مورد نياز ساير واحدها مي باشد كه اين امر موجب بكارگيري روشها و تكنيكهاي متنوع و مختلفي خواهد شد تا در نهايت جوابهاي قابل قبولي حاصل گردد.

تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح
منشور عملكرد (Performance prism): يكي از مدلهاي نسل دوم ارزيابي عملكرد سازماني كه داراي پنج وجه مي باشد. دليل تشبيه اين مدل به منشور اينست كه همانگونه كه منشور ، نور به ظاهر ساده سفيد را تجزيه كرده و پيچيدگيهاي آنرا مشخص مي سازد و اجزاء سازنده آنرا نمايان مي سازد ، اين مدل نيز مبحث به ظاهر ساده ارزيابي عملكرد سازماني را تجزيه كرده و جنبه هاي مختلف آنرا آشكار مي نمايد.
كارت امتيازدهي متوازن (Balance Scorecards): مدل ارزيابي عملكرد كه به چهار جنبه سازمان توجه دارد و به دليل برخي كمبودها و ضعفهاي آن اخيرا مدل "منشور عملكرد" بعنوان چايگزين معرفي گرديده است.
مدل شبه تحليل پوششي داده ها (DEA-like Model for Multi-Component): هرگاه هر واحد تصميم گيري (DMU) به چندين جزء تقسيم شود (DMSU) اين مدل جهت ارزيابي كارايي هر جزء و در نهايت هر واحد استفاده مي شود.
سيستم، چارچوب، مدل ( System , Framework , Model): سيستمها را مي توان بعنوان مجموعه اي از اجزاء به هم وابسته و هماهنگ كه در يك جهت عمل مي كنند تعريف نمود. روش تفكر درباره يك سيستم به منظور مدلسازي آن چارچوب ناميده مي شود و نمايش يك سيستم به منظور تشريح رفتار اجزاي آن را مدل مي نامند (Rouse ,et al, 2003). اما از آنجا كه با مرور در ادبيات موضوع، در اكثر مواقع ، اين سه واژه به يك مفهوم بكار رفته اند ، لذا در اين پژوهش نيز بين آنها تفاوت قائل نشده ايم.

سازماندهي تحقيق و چگونگي ارتباط مباحث
مباحت پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زير تدوين شده است:
1-    كليات تحقيق
2-    مباني نظري تحقيق
3-    معرفي مدل تحقيق
4-    تجزيه و تحليل اطلاعات
5-    نتيجه گيري و پيشنهادات

فصل اول: در اين فصل گزارش مختصري از كليات و مراحل شكل گيري انجام و سرانجام تحقيق، با معرفي اجمالي موضوع و ترسيم فضاي كلي اجرايي تحقيق به منظور شناخت اوليه و امكان ارزيابي و انتقال يافته هاي تحقيق ارائه گرديده است.

فصل دوم: اين فصل شامل سه بخش كلي مي باشد. در بخش اول در خصوص ارزيابي عملكرد سازماني و مدلها و چارچوبهاي گوناگون ارائه شده در اين زمينه توضيحاتي ارائه مي گردد. بخش دوم به مباني علمي مدل تحليل پوششي داده ها و معرفي برخي مدلهاي نوين در اين زمينه مي پردازد و در انتها مدل مورد استفاده در اين تحقيق بطور مفصل شرح داده خواهد شد. در بخش سوم مروري بر كارهاي عملي انجام شده در زمينه مدلهاي مورد استفاده در اين تحقيق و تلفيق مدلهاي ارزيابي عملكرد و تحليل پوششي داده ها  صورت خواهد گرفت.

فصل سوم: در اين فصل  شاخص هاي مدل بدست آمده و تلفيق مدل مورد بررسي و برنامه ريزي آرماني نشان داده شده و در نهايت مدل تحقيق ارائه خواهد گرديد.

فصل چهارم: در اين فصل ابتدا ، روش جمع آوري اطلاعات ارائه شده و پس از جمع آوري اطلاعات با كمك نرم افزارهاي مربوطه نتايج حل مدل نشان داده شده و به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته خواهد شد.

فصل پنجم: در اين فصل نتايج بدست آمده از اين تحقيق ارائه گرديده و پيشنهاداتي براي انجام تحقيقات بعدي آورده شده است. همچنين در انتها ضمائم تحقيق و منابع و ماخذ مورد استفاده ذكر گرديده است.

 

منابع

1.    آذر. عادل ،  رجب زاده .علي ، «تصميم گيري كاربردي » ، نگاه دانش ،1381.
2.    اصغرپور. محمد جواد، «تصميم گيري چند معياره » ، دانشگاه تهران ،1371.
3.    صفري. سعيد، «طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد با تاكيد بر شاخص هاي مديريت كيفيت در سازمانهاس توليدي با رويكرد تحليل پوششي داده ها» رساله دكتري، دانشگاه تربت مدرس، 1382.
4.    مهرگان. محمد رضا، «مدلهاي كمي در ارزيابي عملكرد سازمانها » ، دانشكده مديريت دانشگاه تهران ،1383.
5.    Adams, C. and Neely, A. (2000), "The performance prism can boost M&A success",www.som.cranfield.ac.uk/som/research/centres/cbp/products/prism.asp
6.    Adler, N., Friedman, L., Sinuany Stern, Z. (2002), "Review of ranking methods in the data envelopment analysis context", European Journal of Operational Research Vol 140, pp 249–265
7.    Amirteimoori, A. and Kordrostami, S. (2005), "DEA-like models for multi-component performance measurement", Applied Mathematics and Computation 163, pp.735-43
8.    Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., and Wells, R.B. (1997), "A stakeholder approach to strategic performance measurement", Sloan Management Review Spring, 25-37
9.    Bala, K. and Cook, W.D. (2003), "Performance measurement with classification information: an enhanced additive DEA model", The International Journal of Management Science, No.31, pp.439-50
10.    Bernolak, I. (1997), "Effective measurement and successful elements of company productivity: the basis of competitiveness and world prosperity", International Journal of Production Economics, Vol.52,pp.203-13
11.    Bourne, M. (2003), "Four steps to better performance measurement", Finance & Management Performance Measurement
12.    Bourne, M., Neely, A., Platts, K. and Mills, J. (2002), "The success and failure of performance measurement initiatives: perceptions of participating managers", International Journal of Operations & Production Management, Vol.22 , No.11, pp 1288-1310
13.    Bouyssou, D. (1999), "Using DEA as a tool for MCDM: some remarks", Journal of the Operational Research Society Vol 50, pp 974-978
14.    Brockett, P.L., Cooper, W.W., Shin, H.C. and Wang, Y. (1998), "Inefficiency and congestion in Chinese production before and after the 1978 economic reforms", Socio-Economic Planning Sciences No.32, pp.1-20
15.    Brown, M. (1996), Keeping Score: Using the Right Metrics to Drive World Class Performance, Quality Resources, New York,NY.
16.    Caballero, R., Galache, T., Gomez, T., Molina, J. and Torrico, A. (2004), "Budgetary allocations and efficiency in the human resources policy of a university following multiple criteria", Economics of Educatin Review, No.23, pp.67-74
17.    Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin, A.Y. (1994), "Data envelopment analysis: theory, methodology and applications", Kluwer Academic Publishers, Boston
18.    Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes E.L. (1978), "Measuring the efficiency of decision making units", European Journal of Operational Research No.2, pp,429-44
19.    Coelli, T. (1998), "multi-stage methodology for the solution of orientated DEA models", Operations Research Letters, Vol 23, Issues 3-5, pp143-49
20.    Cooper, W.W., Gu, B., and Li, S. (2001), "Comparisions and evaluations of alternative approaches to the treatment of congestion in DEA", ", European Journal of Operational Research No.132, pp,62-74
21.    Despotis, DK. (2002), "Improving the discriminating power of DEA: focus on globally eficient units", Journal of the Operational Research Society Vol  53, pp 314-323
22.    Doyle, J.R. and Green, R.H. (1994), "Efficiency and cross-efficiency in DEA: derivations, meanings and uses", Journal of the operational Research Society, Vol45, pp567-78
23.    Easton, L., Murphy, D.J. and Pearson, J.H. (2002), " Perchasing performance evaluation: with data envelopment analysis", European Journal of Purchasing & Supply Management Vol.8, pp.123-134
24.    Farrell, M.J. (1957), "The measurement of productive efficiency", Journal of the Royal Statistical Science Series A, General 120, pp.253-81
25.    Green,R.H.,Doyle, J.R., (1996), "preference voting and project ranking using data envelopment analysis and cross evaluation", European Journal of Operational Research Vol 90, pp 461–472
26.    Li, X.B. and Reeves, G.R. (1999), "A multiple criteria approach to data envelopment analysis", European Journal of Operational Research, No.115, pp507-17

27.     Norman, M. and Stoker, B. (1998), "Performance, efficiency and data envelopment analysis", in (Norman, Michael and Barry Stoker, ed.), Data envelopment analysis: The assessment of performance, Jonh Wiley & Sons Ltd, New York, pp 1-20.
28.    Rickards, R.C. (2003), "Setting benchmarks and evaluating balanced scorecards with data envelopment analysis", Benchmarking: An International Journal, Vol.10, No.3, pp.226-45
29.    Ruggiero, J. (2004), "Performance evaluation when non-discretionary factors correlate with technical efficiency", European Journal of Operational Research No.159, pp,250-57
30.    Sekitani, K. (2000), "Prioritization model for decision making units in Data Envelopment Analysis from uncertain cross-evaluation values by the eigenvalue method", http://www.ism.ac.jp/~tsuchiya/sympo/shukai99/ shukai99-papers/sekitani-m2.pdf
31.    Talluri, S. (2000), "A Data Envelopment Analysis: Models and Extensions" News Publication of the Decision Sciences Institute Decision line, Vol 31
32.    Thompson, R.G., Lee, E., Thrall, R.M., (1992), "DEA/AR efficiency of us independent oil/gas producers over time", computers & operations Research, Vol 19, pp 35-49
33.    Ferlie, E., Hartley, J. and Martin, S. (2003), "Changing public service organization: cerrent perspective and future prospects", British Journal of Management, Special Issue, Vol.14, pp.1-14
34.    Fortuin, L., (1988) "Performance Indicators- Why, Where and How?", European Journal of Operational Research Vol. 34, pp 1–9.
35.    Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997), "An integrated dynamic performance measurement system for improving manufacturing competitiveness", International Journal of Production Economics, Vol.48,pp.207-25
36.    Globerson, S. (1985), "Issues in developing a performance criteria system for an organization", International Journal of Production Research, Vol.23No4,pp.639-46
37.    Jackson, M. (2000), "An analysis of flexible and reconfigurable production systems", Dissertation No.640
38.    Kaplan, R.S and Norton, D.P. (1992), "The Balanced Scorecard _ Measures that Drive Performance", Harvard Business Review, January- Febaury
39.    Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), "The balanced scorecard: measures that drive performance", Harvard Business Review, January-February, pp.71-9
40.    Li, p. (2001), "Design of performance measurement systems: a srakeholder analysis framework", The Academy of Management Review. Mississippi State, April
41.    Marr, B. and Neely, A. (2001), "Measuring E-business performance", Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society, Orlando FI.
42.    Marr, B. and Neely, A.D. (2001), "Balanced Scorecard software report", Gartner, Stamford, CT.
43.    Marr, B. and Schiuma, G. (2003), "Business performance measurement: past, present and future", Management Decision 41/8 ,pp 680-87
44.    Martins, R.A. (2002), "The use of performance measurement information as a driver in designing a performance measurement system", Decision Support Systems, Vol.25, No.1, pp. 71-78
45.    Maskell, B. (1989), "Performance measures for world class manufacturing", Management Accounting, May,pp.32-33
46.    Medori, D. and Steeple, D. (2000), "A framework for auditing and enhancing performance measurement systems", International Journal of Operations & Production Management, Vol.20 No.5,pp 520-33
47.    Neely, A. and Adams, C. (2002), "Perspectives on performance: The performance prism", forthcoming in Journal of Cost Management.
48.    Neely, A., Adams, C. and Crowe, P. (2001), "The performance prism in practice", Measuring Business Excellence, Vol.5 No.2, pp. 6-12
49.    Neely, A., Marr, B., Roos, G., Pike, S., Gapta, O., (2003), "Towards the Third Generation of Performance Measurement", Controlling Haft 3/4, March/April.
50.    Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), "Performance measurement system design: a literature review and research agenda", International Journal of Operations & Production Management, Vol.15 , No.4, pp 80-116
51.    Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W. and Bourne, M.C.S. (1997), "Designing performance measures: a structured approach", International Journal of Operations & Production Management, Vol.17No.11,pp1131-35
52.    Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. and Kennerley, M. (2000), "Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach", International Journal of Operations & Production Management, Vol.20No.10,pp1119-45
53.    Sink, D.S. and Tuttle, T.C. (1989), "Planning and Measurement in your organization of the future", Industrial Engineering and Management Press, Norcross, GA, pp.170-84
54.    Tangen, S. (2004), "Professional practice performance measurement: from philosophy to practice", International Journal of Productivity and performance Management, Vol.53No.8,pp726-37
55.    Todorov, R. and Glanzel, W. (1988), "Journal citation measures: a concise review", Journal of Information Science, Vol.14 No.1,pp 47-56
56.    Toni, A. and Tonchia, S. (2001), "Performance measurement systems: models, characteristics and measures", International Journal of Operations & Production Management, Vol.21 No.1/2 pp 46-70
57.    Tsang,H.C., Jardine,K.S., Kolodny,H., (1999), " Measuring Maintenance Performance: A Holistic Approach", International Journal of Operation & Production Management, Vol.19 , No.7 , pp691-715
58.    Van Thiel, S. and Steward, D. (2004) "The Performance Paradox in the Public Sector", Public Performance and Management Review, Vol.25 , No.3, pp. 267-81
59.    White, G. (1996), "A survey and taxonomy of strategy-related performance measures for manufacturing", International Journal of Operations & Production Management, Vol.16 No.3,pp 42-61
60.    Wisner, J.D and Fawcett, S.E. (1991), "Link firm strategy to operating decisions through performance measurement", Production and Inventory Management Journal, Third Quarter, pp.5-11
61.    http://www.staceybarr.com/downloads/Vol%204%20Issue%202.pdf

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه