بررسی محاسبات گرمایی ساختمان

بررسی محاسبات گرمایی ساختمان
بررسی محاسبات گرمایی ساختمان
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 90 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقادير دماي طرح داخل و طرح خارج
دماي طرح خارج  22
دماي طرح داخل پيلوت همان دماي طرح خارج است.
دماي داخل راهپله عبارتست از:
   5 /0×= 48
دماي طرح داخل حمام و توالت از روش بيلان حرارتي بدست مي آيد.
 
دماي حمام
 60             0/29
 24/3             0/29
 17/8             0/45
 35             0/285
 7                 1/13
با توجه به فرمول ومقادير ذكر شده دماي طرح داخل حمام   61 بدست مي آيد.
دماي توالت
 60               0/29
 21/3             0/29
 17/8             0/45
 53             0/285
 7                 1/13
 39             0/285
دماي توالت با توجه به مقادير بالا  48  بدست مي آيد.
بنابراين دماهاي طرح داخل عبارتست از :
آشپزخانه     75
توالت         48
حمام         61
اتاق ها         75
هال         75
پذيرايي         75
راهپله         48
پيلوت         22
 
محاسبه بار گرماي هدايت از جداره ها
 
                     ضريب انتقال حرارت جداره
                                         مساحت جداره
                                          دماي طرح داخل
                                          دماي طرح خارج
محاسبه بار گرماي ناشي از نفوذ (روش حجمي)
                                                              1/1 × ضرايب تصحيح ×  ×241/0 ×0749/0 ×7
 بار حرارتي هواي نفوذي                    
 7  =حجم هواي نفوذي                            
محاسبات بار گرمايي جداره ها         طبقه اول
اتاق 1
ديوار بيروني غربي
                                                                                                             904 = (22 – 75) × 285/0× 57
ديوار مجاور با حمام
                                                                                                                   244 = (62 – 75) ×29/0 ×60
ديوار مجاور با راهرو
                                                                                                                 775 = (48 – 75) ×29/0 ×99 
پنجره
                                                                                                           1707 = (22 – 75)× 13/1 ×5/28 
كف
                                                                                                           997 = (22 – 75)× 18/0 ×5/104 
هواي نفوذي
                                               025/1 ×1/1 × 98/0 ×241/0 ×1/1 × (22 – 75) × 0175/0 ×828 
                                                                                                                                                               824   
طبقه اول
اتاق 2
جدار شمالي رو به بيرون
                                                                                                            1117 = (22 – 75) ×285/0 ×74 
ديوار بيروني غربي
                                                                                                        1602 = (22 – 75) ×285/0 × 101 
ديوار مشترك با حمام
                                                                                                                  244 = (61 –75) × 29/0 ×60
ديوار مشترك با پذيرايي
                                                                                                 0 = (75 – 75) × 29/0 ×60 
پنجره
                                                                                                        3192 = (22 – 75) × 13/1 × 3/53 
در
                                                                                                  0 = (75 – 75) ×45/0 × 18
كف
                                                                                                            1507= (22 – 75) ×18/0 × 158 
هواي نفوذي
                                         = 025/1 × 1/1 × 98/0 × 241/0 8 1/1 × (22 – 75) ×0175/0× 1595 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1628 
طبقه اول
حمام
ديوار بيروني غربي
                                                                                                               409 = (22 – 61) ×285/0 ×35 
ديوار مشترك با اتاق 1
                                                                                                                244 = (61 – 75) × 29/0 ×60 
ديوار با اتاق 2
                                                                                                                244 = (61 – 75) × 29/0 ×60 
ديوار با هال
                                                                                                                 97 =(61 – 75) × 29/0 × 24 
پنجره
                                                                                                                  309 = (22 – 61) × 13/1 ×7 
در
                                                                                                                316 = (61 – 75) × 45/0 ×18 
كف
                                                                                                               218 = (22 – 61) × 18/0 × 31 
هواي نفوذي
                                         442  = 1/1 × 025/1 × 98/0 × (22 – 61) × 241/0 × 0175/0 × 589  

طبقه اول
هال  وپذيرايي و آشپزخانه
ديوار بيروني شمالي
                                                                                                   2258 =  (22 – 75) × 285/0 ×5/149 
ديوار بيروني شرقي
                                                                                                3315 =  (22 – 75) × 285/0 × 6/ 199 
ديوار بيروني جنوبي
                                                                                                      793 =  (22 – 75) × 285/0 × 5/52 
در ورودي
                                                                                                            594 =  (22 – 75) × 45/0 × 25 
پنجره
                                                                                                       17/778 =  (22 – 75) × 13/1 × 13 
كف
                                                                                                     28/6029 = (22 – 75) × 18/0 ×632 
در بالكن
                                                                                                             430 =  (22 – 75) × 45/0 × 18 
ديوار مشترك با حمام
                                                                                                                   98 = (61 – 75) × 29/0 ×24 
در حمام
                                                                                                              113 = (61 – 75) × 45/0 × 18 
ديوار مشرف به توالت
                                                                                                               634 = (61 – 75) × 29/0 × 81 
در توالت
                                                                                                               219 = (48 – 75) × 45/0 × 18
هواي نفوذي
                                          408 = 1/1× 025/1 × 98/0 × (22 –61) × 241/0 × 0175/0 × 4017 
واحد جنوبي طبقه اول
اتاق 1

ديوار بيروني غربي
                                                                                                               860 = (22 –75) × 285/0 × 57
ديوار مجاور به حمام
                                                                                                                   244 = (61 –75) ×29/0 ×60 
ديوار مجاور به راهرو
                                                                                                                775 = (22 –75) × 29/0 × 99 
پنجره
                                                                                                         7/170 = (22 –75) × 13/1 × 5/28 
كف
                                                                                                          997 = (22 –75) × 18/0 × 5/104 
هواي نفوذي
                                884 = 025/1 × 1/1 × 98/0 × 241/0 × 1/1  × (22 –75) × 0175/0 × 828 

اتاق 2
ديوار بيروني جنوبي
                                                                                                              1117 = (22 –75) × 285/0 × 74 
ديوار بيروني غربي
                                                                                                          1602 =  (22 –75) × 285/0 × 101 
ديوار مشترك با حمام
                                                                                                                    244 = (61 – 75) × 29/0 ×60 
پنجره
                                                                                                             3204 = (14 –75) ×13/1 × 5 /53 
كف
                                                                                                              1508 = (22 –75) × 18/0 × 158 
هواي نفوذي
                                              884 = 025/1 × 1/1 × 98/0 × 241/0 × 1/1  × 53 × 0175/0 ×828 
حمام
ديوار بيروني غربي
                                                                                                                 409 = (22 – 61) × 285/0 ×35 
ديوار با اتاق 1
                                                                                                                   244 = (61 – 75) × 29/0 × 60
ديوار با اتاق 2
                                                                                                                   244 = (61 – 75) × 29/0 × 60
ديوار با هال
                                                                                                                    97 = (61 – 75) × 29/0 × 24 
پنجره
                                                                                                                    309 = (22 – 61) × 13/1 ×7 
در
                                                                                                                 316 = (61 – 75) × 45/0 × 18 
كف
                                                                                                                 218 = (22 – 61) × 18/0 × 31 
هواي نفوذي
                                                                            442 = 1/1 × 025/1 × 98/0 × 39 × 0175/0 × 589 
هال و پذيرايي و آشپزخانه


ديوار بيروني جنوبي
                                                                                                        1564 = (22 –75) × 285/0 × 5/103 
ديوار بيروني شرقي
                                                                                                        3317 = (22 –75) × 285/0 × 6/199 
ديوار بيروني شمالي
                                                                                                                  631 = (22 –75) × 285/0 × 50
در ورودي
                                                                                                                   304 = (22 –75) × 45/0 × 25 
پنجره ها
                                                                                                             7906 = (22 –75) × 13/1 × 132 
كف
                                                                                                               4999 = (22 –75) × 18/0 ×524 
ديوار مشترك با حمام
                                                                                                                    98 = (61 – 75) × 29/0 × 24 
در حمام
                                                                                                                113 = ( 61 – 75) × 45/0 × 18 
ديوار مشترك
                                                                                                                     98 = ( 48 – 61) × 29/0 ×81 =
در توالت
                                                                                                                   219 = (48 – 61) × 45/0 × 18 =
هواي نفوذي
                                4056 = 025/1 × 1/1 × 98/0 × 241/0 × 1/1  × 53 × 0175/0 × 3955 =
طبقه دوم واحد شمالي
اتاق 1
ديوار بيروني غربي
                                                                                                               904 = (22 – 75) × 285/0 × 57 =
ديوار مجاور با حمام
                                                                                                                  244 = (62 – 75) × 29/0 × 60 =
ديوار مجاور با راهرو
                                                                                                                 775 = (48 – 75) × 29/0 × 99 =
پنجره
                                                                                                           1707 = (22 – 75) × 13/1 × 5/28 =
كف
                                                                                                                 0 = (75 –75) × 18/0 × 5/104 =
هواي نفوذي
                                           075/1 × 1/1 × 98/0 × 241/0 × 1/1 × (22 – 75) × 0175/0 × 828 = 
                                                                                                                                                                  863 = 
طبقه دوم
اتاق 2
جداره شمال رو به بيرون
                                                                                                               1117 = (22 – 75) × 285/0 × 74 =
ديوار بيروني غربي
                                                                                                          1602 = (22 – 75) × 285/0 × 101 = 
ديوار مشترك با حمام
                                                                                                                    244 = (61 – 75) × 29/0 × 60 =
پنجره
                                                                                                             3192 = (22 – 75) × 13/1 × 3/53 =
هواي نفوذي
                                            075/1 × 1/1 × 98/0 × 241/0 × (22 – 75) × 1/1 × 0175/1 × 828 = 
                                                                                                                                                                 1706 =
طبقه دوم
حمام
ديوار بيروني غربي
                                                                                                                 409 = (22 – 61) × 285/0 × 35 =
ديوار مشترك با اتاق 1
                                                                                                                    244 = (61 – 75) × 29/0 × 60 =
ديوار با اتاق 2
                                                                                                                    244 = (61 – 75) × 29/0 × 60 =
ديوار با هال
                                                                          &a

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه