نیکلای مارکوف و معماری اسلامی

نیکلای مارکوف و معماری اسلامی
نیکلای مارکوف و معماری اسلامی
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 64 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

نيكلاي ماركف درسال 1882 در تفليس به دنيا آمد تحصيلات متوسط را در تفليس گذراند او تحصيلات عالي خود را در دانشگاه سنت پترزبورگ در دو رشته معماري وزبان فارسي گذراند. دانشگاه سنت پترزبورگ يكي ازمراكز شرق شناسي درروسيه به شمار مي رفت كه زبان ها ،وتاريخ مشرق زمين از مواد ورشته هاي تحصيلي آن محسوب مي شدند.
اوج فعاليت هاي ساخت درايران درسال هاي 1307 تا 1313 برساختمان هاي عمومي وخدماتي ازقبيل واحدهاي آموزشي ،اداري، حكومتي ،نظامي ، وفضاهاي شهري ازقبيل باغِ ملي ، ميدان مجموعه هاي اداري ،وخيابان متمركز است. دراين دوره عملكردهاي نويني مطرح مي شوند كه قبلاً درايران سابقه نداشتند. درتجارت معماري ايران امكانات محدودي به منظور جوابگويي به اين نيازها وجود داشت كه به راحتي با روش ها والگوهاي غيرمحلي ازقبيل معماري كلاسيك قابل جبران بود. به اين ترتيب نياز به عملكردهاي نوين، راه حل هاي آزمايش شده درتجارب جهاني را به دليل غيبت راه حل هاي داخلي در طرح ساختمان هاي اين مراكز مطرح كرد واشاعه داد.
معماري آرت دكو ازسبك مدرن وحتي آينده نگر گرفته تا سبك هاي تاريخي اروپا وروش هاي معماري باستاني ماياها و... را مورد استفاده قرارداده است. گزينش آزادانه دراين روش امكان استفاده ازآن را در ايجاد معماري هماهنگ با فرهنگ هاي مختلف فراهم كرده است. همين ويژگي توانسته آن را دراقصي نقاط جهان توسعه دهد و شخصيت هاي محلي را درتركيب با معماري تاريخي كشورهاي اروپايي يكجا ارائه نمايد. ارائه تعريف هاي دقيق تر از اين شيوه در سال 1925 (1304 ش) درنمايشگاه پاريس ومقارن آن با ساخت مدرسه البرز، دربررسي معماري ماركف بسيار قابل توجه است.
مدرسه البرز اولين كار موثر وشناخته شده معمار است كه گرايش اورا در استفاده ازمراجع دوره اسلامي وصفوي مطرح مي كند ونماينده جهشي درمعماري اين دوره است.
درطرح بناهاي ماركف تداومي دراستفاده ازفن آوري هاي موجود ودردسترس مشاهده مي شود. آجر وكاشي ،ديوارهاي باربر و..... ازآن قبيل اند. دركنار اين جريان ،روش هاي جايگزين درنقش كاشي وآجرتراش وحتي روش هاي فني درساخت قوس هاي تيز،برگرفته ازتجارب مرمت آثار باستاني ،درساخت بناهاي او كاربرد گسترده اي دارند.
استفاده ازفن آوري نوين درمقايسه با ساير فعاليت هاي ساختماني اين دوره ازقبيل پل سازي وراه آهن ،دركارهاي ماركف كمرنگ تر است. دركارهاي او فن آوري هاي محلي ارجح هستند. با اين وجود وبه خصوص درساخت سالن هاي توليد كارخانجات ،استفاده ازمقاطع آهن واتصالات پيچ ومهره اي وكف هاي سبك قابل توجه اند.
نيكلاي ماركف درطول دودهه اول قرن ازمعدود معماران پيشگام محسوب مي شود كه توانسته شيوه هاي اصيل معماري دوره صفوي را درتركيب هاي متناسب وموزون با نيازهاي طراحي موسسات تمدني جديد هماهنگ سازد. علاقه اوبه سرزمين ايران ،استفاده او از گرايش هاي معماري آرات دكو درشرايط روز وهماهنگي آن با جريانات بين المللي ،امكان رشد واشاعه روش كاراو را فراهم آورد.
مراجع معماري دوره اسلامي وصفوي
ماركف از جمله معماراني است كه توانسته با گرايش به معماري دوره اسلامي وصفوي ،بناهايي با شخصيت هاي مستقل طراحي كند. روش هاي شخصي اودر به كارگيري اين شيوه عمدتاً درمراكز آموزشي ازقبيل مدارس ابتدايي تا عالي تبلور يافته است. عملكرد نوين اين مركز احتياج به نقشه اي خطي داشت. دراين رابطه استفاده ازهندسه كلاسيك به لحاظ وجود مشتركاتي با هندسه معماري دوره اسلامي وصفوي ازقبيل تقارن ،ريتم ومحوربندي راه حل مناسبي بود. بناهاي آموزشي ماركف درهندسه وتركيب حجمي وهمچنين درنحوه ارتباط با فضاي پيراموني درزمره آثار كلاسيك محسوب مي شوند.
استفاده مارك ازمعماري دوره صفوي درعناصر وجزييات بنا است. درمدرسه البرز ودارالمعلمين عالي ،او مستقيماً ازايوان با تزيينات مقرنس وطاق هاي تيز همراه با لچكي هاي كاشي درورودي اصلي استفاده كرده است. درطرح هاي او بازشوها با قوس ايراني طراحي شده اند واستفاده ازكاشي وتزيينات آجري درآن ها كاربرد گسترده اي دارد. مراجع ماركف دراين گروه منحصر به دوره اسلامي وصفوي نيست واو با حفظ محوريت آن ها گزينش هايي ثانوي ازمراجع تاريخي اروپا ومراجع باستاني ايراني دارد. درمدرسه عالي فلاحت ودانشسراي مقدماتي به عنوان نمونه آثار معماركه رجعت كمتري به دوره اسلامي دارند، همچنان نقش كاشي ازتزيينات اصلي بنا به شمارمي رود.
مراجع تاريخي اروپا
ماركف درطرح بناهاي اداري وعمومي عمدتاً متوجه مراجع تاريخي اروپاست. بناهاي او دربرخي موارد با حذف چند جزء كه به صورت استثناء به كاررفته اند، مي توانند درزمره آرت دكو بين المللي محسوب ودرهرنقطه ديگري ازجهان ساخته شوند.
بناهاي اداري ماركف احساسي ازوقار، تسلط، والقاي حاكميت دارند وكاربرد عناصري ازقبيل برج هاي بلند ،تكرار اجزاء درنما، وتركيب هاي سه بخشي در جزئيات وهندسه درآن ها معمول بوده است.
مراجع معماري باستاني ايران
مراجع معماري باستاني ايران به عنوان گزينشي ثانوي دركارهاي ماركف به چشم مي خورد. در آثاري ازاو كه گرايش اصلي شان مراجع تاريخي اروپاست ، سهم استفاده ازمراجع باستاني افزايش مي يابد، واين به دليل تشابهات قابل توجه دراصول اين دو نوع معماري است. درساختمان پست استفاده ازرياضيات وهندسه درتركيب بنا وجوه مشتركي بين معماري تاريخي ايران واروپا محسوب مي شوند. درساختمان مدرسه البرز ،با وجود غلبه مراجع دوره صفوي واسلامي، ارجاعاتي به معماري قبل از اسلام وجود دارد وخط ممتدي دراين رابطه ملاحظه مي شود. به اين ترتيب اين بنا مي تواند بيان تجسم يافته اين اعتقاد باشد كه معماري دوره اسلامي درتداوم معماري دوره ساساني شكل گرفته است. اين نظر درهمان دوره متوسط آندره گدار باستان شناس ومعمار فرانسوي مطرح شده است.
 بناهاي آموزشي
ساختمان هاي آموزشي، شامل مدارس ابتدايي تا عالي ،ازمهمترين ((موسسات تمدني جديد)) محسوب مي شوند كه دردودهه اول قرن حاضر،درگستره وسيع سرزمين ايران ودرمراكزشهري آن ساخته شده اند. دراين دو دهه ((وزارت معارف واوقاف وصنايع مستظرفه)) عهده دارطرح وايجاد مدارس بوده است. مجموعه اي ازمعماران ايراني وخارجي تحت نظرآندره گدار، باستان شناس ومعمارفرانسوي ،دربخش طراحي اين سازمان گرد هم آمده اند وماركف نيز نقش موثري دراين مجموعه داشت . او به سرپرستي آندره گدار،دركنارمعماراني چون ماكسيم سيرو،درطرح وساخت بناهاي دانشگاه تهران ،موزه ايران باستان، مدارس مقاطع ابتدايي تا عالي درسراسر كشور ونيز مراكز آموزشي ديگر سازمان هاي دولتي وغيردولتي فعاليتي موثر است. ساختمان مدرسه البرز به سفارش هيئتي مذهبي به رياست دكترجردن ،دانشسراي عالي ،مدرسه عالي فلاحت ،ودبيرستان انوشيروان ازآن جمله اند.
مدارس ومراكز آموزشي درمعماري ماركف نقش وسهمي عمده دارند. ازاين ميان تاملي برمدرسه البرز(1340) ،دانشسراي عالي (1307) ، مدرسه عالي فلاحت (1307) ،دانشسراي مقدماتي (1316) درتهران وچند مركز آموزشي درديگر نقاط (دبستان هاي ساري وهمدان –1312 و1313) بيانگر شيوه كار او درطرح مدارس است.
دبيرستان البرز
درسال 1300 باغ امير نظام كه درزاويه جنوب شرقي زمين هاي سابق قرار داشت ,خريداري شد ودرسال 1303 يك آمريكايي به نام رولستن مخارج ساخت دبيرستان البرز را دراين زمين تقبل كرد؛ يك سال بعد كه اين بنا آماده شد كلاس ها به آن منتقل گرديد. درسال 1308 اين موسسه به كالج تبديل شد. درسال 1312 ,ساختمان ديگري براي شبانه روزي به نام تالار لينكلن ويك ساختمان كوچك جهت بيمارستان ساخته شد. درسال 1319 موسسه فرهنگي وكالج البرز وشبانه روزي آن از آمريكايي ها خريداري وتصرف شد ودراختيار وزارت فرهنگ ايران قرارگرفت.
بناي دبيرستان البرز(1304)
حجم كشيده بنا ازتقارن كاملي برخوردار است كه دردو انتها به دوبال برگشته منتهي مي شود وورودي درمركز تقارن آن قرار دارد. تكرار پنجره ها وبازشوها دردو طرف به بال هاي برگشته ختم مي شود . ورودي ايواني است به تقليد ازمعماري دوره اسلامي كه با دوشبه برج درطرفين تركيبي متقارن دارد. شبه برج ها احساس وتصوري ازمعماري باستاني ايجاد مي كند.
ايوان اصلي راه به فضاي ستون دار ومتقارني مي برد كه پله درمحور تقارن آن قرار دارد. بالكن طبقه دوم ,استوار برچهار جفت ستون ,پيرامون آن مي چرخد ودو راهرو درطرفين, عمود برمحورمتقارن پله منشعب شده اند. استقرار اتاق هاي اداري وكلاس ها دريك طرف وگاه دردوطرف ,جهات ديد متنوعي از راهرروها به فضاي بيروني ايجاد كرده است. امتداد راهروها به دوسالن ختم مي شود كه ورودي هاي مستقلي ازحياط دارند. اين ورودي ها ازاصول طراحي مشابهي با ايوان ورودي تبعيت مي كنند ؛ اما درطرح آن ها ازجزئيات وتزئينات ساده تر ومقياس هايي كوچكتر استفاده شده است. تزيينات هردو ايوان ازلچكي ها وكتيبه هاي كاشي تا مقرنس هاي آجري ,جزئيات آشناي معماري دوره اسلامي هستند كه به فراواني درنماها به كاررفته اند . تكرار پنجره ها بين جرزها در قالب هاي عمودي به همراه تزيينات كاشي وآجرسازمان يافته اند وكنگره هاي عمودي برلبه بام برج ها , ارجاعي به معماري باستاني دارد.
تركيب وهندسه بنا مراجعي ازسبك هاي تاريخي اروپا ازجمله سبك كلاسيك وسبك باروك دارد كه براي پاسخگويي به نظام استقرار فضاهاي آموزشي درامتداد يك محور مناسب بوده است . تشابه اين سبك ها با شيوه هاي معماري باستاني ايران دراستفاده ازتقارن ,سكو,برج وكنگره بچشم مي خورد. اين بنا دركاربرد عناصري ازقبيل ايوان واستفاده ازكاربندي (درايوان اصلي) وهمچنين تزيينات كاشي وآجر ,به طور وسيعي ازمعماري دوره اسلامي ودوره صفوي بهره برده است.
دارالمعلمين ( دانشسراي عالي)
درسال 1307 شمسي كه دكتر عيسي صديق رياست تعليمات عمومي مملكت را به عهده داشت نگارستان دراثر بي آبي چندساله چون صحراي قفري بود وعمارت نيمه خراب مدرسه علميه درشمال آن قرارداشت. درآن سال برحسب پيشنهاد دكتر عيسي صديق نقشه ساختمان يك مدرسه متوسطه كامل با رعايت سبك معماري ايران واصول مدرسه سازي توسط مهندس ماركف تهيه واجرا شد. بعدها دوآپارتمان درحد انتهاي شمالي نگارستان براي سكونت معلمان فرانسوي ودرشمال مدرسه صنايع مستظرفه عمارتي سه طبقه براي تاسيس شبانه روزي شاگردان آغاز شد ,ولي نيمه تمام باقي ماند.
كارساختمان اصلي دانشسرا از سال 1307 شمسي تحت نام مدرسه شبانه روزي شروع شد ومطابق با نقشه ماركف ساختمان اصلي به جاي ساختمان قبلي 8 ضلعي قرار گرفت . درقسمت شمال محوطه 12 اطاق براي مسكن چهارخانواده معلمين اروپايي ودرقسمت شمال غربي اطاق هاي خواب ,حمام ,روشويي , وغذا خوري شاگردان طرح شده بود.
وقتي دارالمعلمين عالي (درسال 1311 ازخانه قوام الدوله واقع درخيابان شاهپور) به نگارستان انتقال يافت , دوآپارتمان شمالي كه داراي شش اطاق بودند به دفتر رياست ومدير داخلي ودبيرخانه وشوراي دارالمعلمين عالي اختصاص يافت. عمارت مركزي كه شامل پانزده كلاس ودو تالار بزرگ بود وبه محل تدريس وكتابخانه واجتماعات شاگردان تخصيص داده شد. عمارت جنوبي ساختمانش تكميل ومخصوص آزمايشگاه گرديد. اراضي واقع بين قسمت هاي اداري ومركزي وجنوبي براي درختكاري وگلكاري وتنفس دانشجويان آماده گشت. زمين بين دوعمارت جنوبي ومدرسه صنايع مستظرفه كه تقريباً پنج هزار متر مربع مساحت داشت براي انواع بازي ها چون فوتبال و واليبال وباسكت بال معين گرديد.
درموقع تكميل عمارت جنوبي وتغيير ساختمان ها ازاشعار واندرزهاي اساتيد بزرگ كشور استفاده شده است. ودر پيشاني ومدخل هربنايي به تناسب كاري كه درآن مي شد, دكتر عيسي صديق به كمك بديع الزمان فروزانفر ابياتي برگزيد وبه خط نستعليق بسيار خوش بركاشي نويساند ونصب كرد تا همواره مدنظر دانشجويان باشد ودراخلاق ورفتار آنها موثر شود.
علاوه برساختمان مركزي كه درسال 1307 توسط مهندس ماركف وبه دستور رئيس تعليمات وقت بنا شد ,دوبناي اصلي وچند بناي فرعي ديگر تا سال 1315 درمحوطه دانشسرا ساخته شده است. ساختمان آزمايشگاه ورصدخانه كه درضلع جنوبي دانشسرا قرارداشت دردوطبقه توسط مهندس ماركف طراحي وبنا شد.
كتابخانه دانشسرا توسط مهندس سموئيل سعيد كه درچند ساختمان همكاريهايي با ماركف داشته است, طراحي شد. عمارت كتابخانه به سال 1315 ه- ش درشمال شرقي باغ نگارستان بنا گرديد ودرهمان سال به دست محمدعلي فروغي نخست وزير وقت افتتاح شد. پروين اعتصامي شاعر نامدار ايراني سالها درسمت معاونت اين كتابخانه بوده است.
بناي دارالمعلمين (دانشسراي عالي – 1307)
بناي دانشسراي عالي با تخريب ساختمان 8 ضلعي باغ نگارستان متعلق به دوره قاجار درمحل آن ساخته شد. اين بنا با اندامي كشيده ودو بازوي برگشته آرام ومتين دردل باغ جاي گرفت ,به نحوي كه ورودي وجهت اصلي آن روبه جنوب باشد. بال هاي برگشته درشمال بنا فضاهايي را كه ازسه طرف محصور هستند ، ازباغ اصلي جدا مي كند. راهرويي سراسري ازدرون بنا ارتباط فضاي آموزشي واداري را برقرار مي كند وپنجره هاي ساختمان روبه فضاي سبزووسيع باغ گشوده مي شود. ورودي جنوبي ,ايواني با سقف مقرنس وكاشي كاري شده است. عنصر تكرارشونده درنماي جنوبي تركيبي ازسه پنجره ودوستون دارد كه سه بار درامتداد هربال تكرار مي شود , به قسمتي پيش آمده ختم مي گردد كه نمايي با سه پنجره دارد. تركيب دوستون بين پنجره ها دربدنه اصلي بارها مورد استفاده قرار گرفته است . تركيب هندسي بنا متكي برتقارن است ,درنماهاي فرعي نيز اين قاعده رعايت شده است. نماي شرقي ازيك ورودي وتكرار دو جفت پنجره درطرفين تشكيل شده ودركاربرد اجزا ازقبيل جرزها ,كتيبه ها ,ولچكي هاي كاشي همچنان تقارن رعايت شده است.
تركيب بنا با حجمي كشيده وبالهاي برگشته ونحوه استقرار آن دررابطه با محوربندي محوطه از ويژگي هاي هندسه كلاسيك بهره برده است. استفاده ازتقارن درتركيب حجمي ونماها مي تواند به همين مراجع نسبت داده شود, درحالي كه اين خصوصيات درمعماري ايراني دوره اسلامي هم با تشابه زياد مورد استفاده قرار گرفته است. عناصر مورد استفاده درنماها وورودي ها ازقبيل ايوان در ورودي جنوبي وهمچنين طاق هاي نيز,لچكي هاي كاشي ,جرزهاي آجري وكتيبه هاي كاشي در ورودي هاي فرعي معرف مراجعي ازمعماري دوره اسلامي هستند.
معماري دانشسراي عالي را درنظام مهندسي وتركيب بندي اصلي مي توان به سبك هاي تاريخي اروپا نسبت داد كه دربرخي موارد ازقبيل نظام هندسي وتقارن, ويژگي هاي مشابهي با معماري دوره اسلامي دارد. طرح نماي اين بنا وپوشش نهايي آن به جز چند مورد جزئي عمدتاً ازمراجع معماري دوره اسلامي بهره گرفته است . ساختمان دانشسراي عالي را مي توان درشمار بناهايي به شيوه آرت دكو با گرايش به معماري عالي دوره اسلامي ايران دانست.
مدرسه فلاحت
پيشينه
((مدرسه فلاحت مظفري )) اولين موسسه آموزش كشاورزي ايران ,به كوشش ميرزا نصرالله مشيرالدوله كه عهده دار وزارت امور خارجه نيز بود ,درسال 1279 درتهران تاسيس شد. براي اداره اين مدرسه مسيو داشر بلژيكي استخدام شد وبه عنوان مدير فلاحت ورياست مدرسه به كار پرداخت.
نهايتاً ((مدرسه عالي فلاحت)) در سال 1309 تاسيس و به سال 1319 به ((دانشكده كشاورزي )) تبديل شد وازموسسات دانشگاه تهران به شمار آمد. انجام اين امر به عهده مهندس ماركف افسر روسيه تزاري واگذار شد. اولين عمارتي كه طبق نقشه ونظارت اين مهندس روسي ساخته شد ,عمارت بزرگي است كه (فعلاً) به عنوان موزه جانورشناسي ازآن دردانشكده كشاورزي دانشگاه تهران دركرج استفاده مي شود.
وزارت فوائد عامه با تصويب اعتبار ونقشه اي كه ازطرف ماركف تهيه شده بود, قراردادي به منظور ساختمان مدرسه با اين معمار منعقد وازروز 27 مرداد 1307 شروع به احداث بنا شد. عمليات ساخت اوين بناي مدرسه عالي فلاحت درسال 1308 اختتام يافت ودر4 آذر همان سال افتتاح شد.
بناي مدرسه عالي فلاحت (1308شمسي)
براي ساخت مدرسه عالي فلاحت ,باغ وعمارات واراضي زراعتي قصر قاجار , واقع درقريه كرج به وزارت فلاحت واگذار گرديد. اين محوطه به وسعت 500 هكتار به دليل وجود آب فراوان واستعداد كافي براي كشت وزرع درفاصله مناسب آن با تهران انتخاب شده بود. علاوه بر عمارت قصرقاجار دراين باغ ,ازسال 1307 به بعد تعداد زيادي عمارات جديد آموزشي ,اداري وباغات نمونه دراين محل احداث شده است. اولين بناي مدرسه عالي فلاحت درمحدوده جنوب شرقي محوطه وانتهاي يكي از محورهاي اصلي ساخته شد, به نحوي كه اين معبر برمحور تقارن بنا منطبق است وساختمان سليمانيه ازابنيه باقيمانده از دوره قاجار درنزديكي آن قرار دارد . اين بنا داراي دوطبقه ويك زيرزمين است. ورودي اصلي بنا با پيش آمدگي نسبت به بدنه درانتهاي محور خيابان مقابل قرارگرفته وساختمان نسبت به آن تقارن كامل دارد. درنماي اصلي ,حجم ساده بنا با سقفي شيرواني وسه حجم پيش آمده شامل دوبرج درطرفين وراه پله دروسط تركيب شده است. شكل لبه بام دربرجها متفاوت وشامل تكرار كنگره هاست . برج ها با احجام ساده مكعبي بي شباهت به برج هاي قلعه ها نيستند. نماها تقارني كامل دارند ودرنماي جنوبي ,تكراري مشابه با بخش مياني (ورودي) درطرفين بنا اما با ابعادي كوچكتر وجزئيات كمتر وجود دارد كه بين هردوقسمت آن از تكرار سه تايي پنجره ها استفاده شده است. درنماي شمالي تكرار سه تايي توسط احجام پيش آمده ,يعني برج ها وراه پله ,شكل گرفته وپنجره هاي بين آنها دو باروهربار چهارمرتبه تكرار شده اند. دربدنه هاي شرقي وغربي ,پنجره هاي پيش آمده درمجاورت برج ها ديده مي شوند. تكرار جفت پنجره ها با ستونكي بين آنها دربرج ها ,تركيب پنجره هاي قوس دار درطبقه دوم و پنجره هايي با قوس خوابيده درطبقه اول درامتداد هايي عمودي كه درعناصر اصلي ازقبيل ورودي ها قاب بندي شده اند, شكل نرده بالكن ها ,تزيينات بدنه ها واستفاده ازپنجره هاي پيش آمده دركنار برج ها با مراجع گوناگوني ازسبك هاي اروپايي با منشاء تاريخي وجغرافيايي متنوع نسبت دارند. دراين بنا , قوس تيز دربازشوهاي طبقه دوم ,كاشي درلچكي ها وكتيبه ها وهمچني وجود كنگره ها درلبه بام برج ها عناصر انگشت شماري از بنا محسوب مي شوند كه به معماري ايران دردوره هاي اسلامي وباستاني تعلق دارند.
معماري مدرسه عالي فلاحت به شيوه آرت دكو ازمراجع متنوع وگوناگوني ازسبك هاي تاريخي اروپا بهره برده وسهم مراجع ايراني درحد استفاده ازبعضي عناصر و تزيينات بسياركم است.
مدرسه دارالفنون
(( نام مدرسه اي كه به فرمان اميركبير تاسيس شد دارالفنون بود محل دارالفنون همان جا بود كه (الان) دبيرستان دارالفنون هست. درسال 1266 هجري قمري دراين محل كه درشمال شرقي ارگ شاهي وقبلاً سربازخانه بود شروع به ساختمان مدرسه كردند.
تجديد بناي دارالفنون
درنقشه عبدالغفار كه به سال 1309 هجري قمري يعني به فاصله بيش از 40 سال ازساخت مدرسه ] دردوره قاجاريه[ تهيه شده ، ورودي اصلي دارالفنون ازجنوب وازطريق معبري متصل به خيابان الماسيه است . قورخانه مباركه ومسجد مهدعليا نيز دراين خيابان قراردارند. دراين نقشه خيابان الماسيه ازشمال به ميدان توپخانه وازجنوب به خيابان درب اندرون متصل مي  شده است.
تاتر وتماشاخانه مدرسه درشمال شرقي بنا ودرلبه خيابان ناصرخسرو ودر حدود شمالي موقعيت فعلي ورودي مدرسه قرار دارد. دكتر عيسي صديق دركتاب (( يادگار عمر)) درمورد شكل اوليه وتغييرات مدرسه كه به دستور او انجام شده است.
درموقع تجديد اين بنا درسال 1348 هجري قمري مطابق با 1307 شمسي رياست تعليمات عمومي كشور با عيسي صديق بود وبه مهندس ماركف خاطرنشان شد كه ساختمان جديد دارالفنون بايد تالار اجتماعات داشته باشد. بنابراين اظلاع شمالي ,شرقي ,وغربي اختصاص به كلاس درس داده شود وتالار اجتماعات درجنوب حياط قرار گيرد. مهندس ماركف اين نظر را به كاربست ولي با وسايل ومصالح آنروز نتوانست مانع رطوبت كف ديوارهاي تالار شود.
ساختمان قسمت غربي مدرسه دارالفنون كه داراي 12 كلاس ودوطبقه است خاتمه يافته وفقط جزئي تعميري باقي دارد.
بناي مدرسه دارالفنون (1307-1314 شمسي )
ورودي اصلي مدرسه از شرق وازخيابان ناصرخسرو است . پس ازطي فضاي واسط , راهروي طويلي راه به ايوان شمالي مي برد كه برمحور تقارن فضاي مياني يعني حياط مركزي قراردارد. ايوان ديگري درجنوب حياط درتقارن با ايوان شمالي است. سه طرف حياط به جز ضلع جنوبي را كلاس ها احاطه كرده اند. پنجره هاي كلاس ها به حياطي مشجر با حوضي درمركز گشوده مي شوند. آنچه كه نظم فضايي وهندسي حياط داخلي ,ايوان ها وبدنه ها را شكل مي دهد درتداوم معماري حياط هاي مركزي دوره اسلامي درمدارس ومساجد ايران است.
چهارارتباط فرعي مشابه با نمونه هاي مدارس قديمي ,ازچهارگوش بنا به راهروهاي سراسري درپشت كلاس ها وپله هاي طبقه بالا مي رسد. ايوان جنوبي كه درطرح اوليه محل ارتباط اصلي مجموعه با داخل ارگ سلطنتي بوده وورودي اصلي را تشكيل مي داده است , درتجديد بنا به بخش فرعي تبديل شده وبه اين ترتيب تعيير اساسي درموقعيت باغ مركزي (حياط ) دررابطه با محل ورود ايجاد كرده است. دراين تغيير سلسله مراتب اوليه ازبين رفته وارتباطي فرعي ازطريق راهرو ازخيابان ناصرخسرو جايگزين شده است. تمامي ساختمان هاي قاجاري مدرسه كاملاً متفاوت بوده است. ولي نظام عمومي استقرار بنا شامل قرارگرفتن درچهار طرف يك حياط مركزي با الگوي مدارس قديمي ايران ابقا شده است. تكرار ايوان هاي شمالي وجنوبي ,استفاده ازكاشي كاري, مقرنس, آجركاري وقوس تيز درتجديد بناي دارالفنون همگي درتداوم الگوهاي معماري دوره اسلامي وصفوي است. روش تجديد بناي مدرسه دارالفنون توسط ماركف را مي توان مبتني برپذيرش ساختار هندسي وفضايي قبلي بنا وانتخاب معماري اسلامي درپوشش نماها وعناصر وتزيينات به جاي معماري فرنگي دوره قاجار دانست  آنچه انتخاب قاطع اين روش را مورد ترديد قرارمي دهد, تغيير درموقعيت وسلسله مراتب ورودي درالگوي قديمي مدرسه وازسمت جنوب است كه احتمالاً پاسخ آن در موقعيت ودرجه بندي معابر درتاريخ تجديد بناست. به خصوص كه ورودي ودرب شرقي دارالفنون قبل از زمان تجديد بنا وبه سال 1292 شمسي ساخته شده ودرتجديد بناي سال 1307 وضع موجود بنا تلقي مي شده است.
دانشسراي مقدماتي تهران
پيشينه
((زمين دانشسرا درسال 1310 شمسي به قصد ايجاد ميداني ورزشي خريداري شد. سه سال بعد اين زمين به ساختمان دانشسراي مقدماتي اختصاص يافت.
وزارت فرهنگ زمين بازي مذكور را به دانشسراي تهران تخصيص داد ودرسال 1314 به مهندسي ماركف ساختمان آن را آغاز كرد)).
مساحت ارضي دانشسرا بالغ بر24000 مترمربع بوده است. ساختمان اصلي با زيربنايي معادل 2335 مترمربع درشمال اين اراضي روبه جنوب محوطه استقرار يافته است.
(( اين عمارت داراي دوطبقه است. طبقه اول مشتمل بريك تالار خطابه ويك تالار ورزش ودو لابراتور فيزيك وشيمي ويك كتابخانه ويك آسايشگاه مرضي وحمام ودوش ويك سفرخانه ويازده اطاق جهت كلاس هاي درس ومطالعه ودفاتر مدرسه است وطبقه دوم مشتمل بردو خوابگاه بزرگ ودواطاق مراقبت ودورخت كن ودو اطاق روشويي ويك  حمام ويك مستراح ويك تالار موزه طبيعي ويك اطاق بزرگ رسم ويك سالن پذيرايي است.
قسمت آمفي تئاتر درفوق سفرخانه قرارگرفته است. انبارها وآشپزخانه درشمال ومستراح هاي عمومي درزوايه شمال شرقي ودرخارج بناست. اراضي جلو عمارت شامل قسمت هاي باغچه بندي وحوض وزمين فوتبال وتنيس وباسكت بال واطراف آن داراي نهرهاي مشجراست.))
بناي دانشسراي مقدماتي تهران ((1314 شمسي )
دراين بنا نيزماركف مانند بسياري ازبناهايش ازهندسه وحجمي متقارن درطرح ساختمان استفاده كرده است. ورودي با پيش آمدگي نسبت به بنا وتكرار پنج قوس مساوي برمحور تقارن قرار دارد وسقف آن ,ايوان طبقه فوقاني است. راه پله مركزي به صورت رفت ازوسط وبرگشت ازطرفين ,درتركيب با ستون ها ونورگير سقف ,ارتباط آمفي تئاتر وسفره خانه را درنيم طبقه ها با راهروهاي طويل طبقات وكلاس ها وسالن ها برقرار مي كند. نظم خطي محوري شامل تكرار فضاها دردوطرف راهروها به سالن هاي وسيعي دردوانتهاي ساختمان بالهايي برگشته ختم مي شود  ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه