بررسی مبحث مخاطب شناسی

بررسی مبحث مخاطب شناسی
بررسی مبحث مخاطب شناسی
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 400 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول: مبانی وکلیات
    مقدمه 17
    اهمیت، ضرورت و جایگاه مخاطب شناسی در تبلیغات................................... 18
مخاطب در نگاه اسلام و دیگر مکاتب.............................................................20
مخاطب و فراگرد تبلیغی.................................................................................23
تعریف «فراگرد تبلیغی»...................................................................................25
نقش مخاطب در فراگرد تبلیغی.......................................................................31
ارتباط مخاطب با ارکان و اجزای تبلیغات........................................................33
1-    ارتباط مخاطب با هدف تبلیغ...................................................33
2-    ارتباط مخاطب با روش تبلیغ....................................................34
3-    ارتباط مخاطب با محتوا و موضوع تبلیغ....................................34
4-    ارتباط مخاطب با ابزار تبلیغ.....................................................34
5-    ارتباط مخاطب با مبلغ..............................................................35
تقسیم بندی مخاطب در فراگرد تبلیغی به اعتبارات گوناگون............................36
1-    علل و عوامل تقسیم بندی مخاطب...........................................36
2-    تقسیم بندی مخاطبان به اعتبارات گوناگون..............................37
خلاصه...........................................................................................................38
پرسش ...........................................................................................................40
منابع فصل اول................................................................................................41

فصل دوم: اصول ارتباطات و مهارت‌های تأثیرگذاری
    مقدمه.............................................................................................................45
    مهارت‌های تأثیرگذاری..................................................................................46
چگونه سخن آغاز کنیم؟..................................................................48
روش‌های نفوذ بر دیگران.................................................................49
شناسایی تمایلات اساسی دیگران .....................................................52
اثر بخش کردن گفتگوهای تلفنی.....................................................54
        چگونه نا آشنایان را با خود هم عقیده کنیم؟....................................................54
            چگونه دیگران را در جهت اهداف خویش هدایت کنیم ..................55
                اهمیت افراد را در نزدشان محسوس کنید............................55
            فرمانده یا فرمانبردار............................................................56
            اشاره به نام، حرفه و سرگرمی.............................................58
    شیوة درخواست کار و عمل و تصحیح خطا.....................................................60
        شش طریقه برانگیزاننده برای صدور دستور یا مطالبة کار و عمل........64
        ده تکنیک مؤثر برای اصلاح خطا.....................................................65
روابط خوب و مؤثر با همراهان و کارکنان.......................................................70
        هفت تکنیک برای مهارت در دقیق شنیدن........................................71
        چگونه به وسیله گوش کردن فرد خشمگین را آرام کنیم...................72
        یازده طریق برای برخورد مناسب با شکایت‌ها...................................74
        اهمیت ارتباطات غیر کلامی.............................................................76
    نقش متقاعدسازی در پیشرفت.........................................................................79
        استفاده از پرسش برای جلب توجه....................................................81
        مزایا و منافع پرسش‌های برانگیزاننده..................................................82
        پنج تکنیک برای آنکه نقطه نظرهایتان را به دیگران بقبولانید.............84
    خلاصه...........................................................................................................86
    پرسش............................................................................................................91
    منبع فصل دوم................................................................................................92

فصل سوم: تفاهم با دیگران (شیوه‌ها و مهارت‌ها)
    تفاهم با دیگران..............................................................................................95
        دو مهارت عمده برای رسیدن به تفاهم با دیگران...............................95
            گوش دادن........................................................................96
            همدلی و فرهنگ...............................................................99
        حق با کیست؟................................................................................105
        مداخله در توانایی خود در گوش دادن و همدلی.............................107
                          پیام و موقعیت..................................................................107
                       خود................................................................................110
                             ادراک نسبت به دیگری...................................................112
        گسترش توانایی گوش دادن و همدلی............................................113
    اعتبار یا مشروعیت در ارتباطات میان فردی....................................................117
        انواع اعتبار.....................................................................................120
            اعتبار اولیه.......................................................................120
            اعتبار ثانویه......................................................................120
            اعتبار نهایی......................................................................123
        ابعاد اعتبار......................................................................................124
    خلاصه.........................................................................................................129
    پرسش..........................................................................................................134
    منبع فصل سوم.............................................................................................135

فصل چهارم: بهداشت روانی
    بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد..............................................139
        مقدمه ...........................................................................................139
        بهداشت روانی در دورة کودکی.....................................................139
            لزوم آشنایی با مراحل رشد روانی – عاطفی کودکان........142
        بهداشت روانی در دورة نوجوانی....................................................146
        بهداشت روانی در دورة بزرگ‌سالی...............................................151
        بهداشت روانی در دورة پیری.........................................................154
    بهداشت روانی در محیط کار........................................................................156
        مقدمه.............................................................................................156
        شخصیت و رفتار در کار.................................................................158
            عزت نفس.......................................................................159
            منبع کنترل.......................................................................160
            درون گرایی و برون گرایی..............................................161
            جزم اندیشی....................................................................162
            اثربخشی شخصی.............................................................162
            نیاز به قدرت....................................................................163
            شوق خطر کردن.............................................................164
        نگرش‌ها و رفتار در کار.................................................................164
            رضایت از کار.................................................................165
            همانندسازی با سازمان......................................................165
            تغییر نگرش‌ها..................................................................167
        ادراک...........................................................................................168
            اولین برداشت..................................................................169
        اِسناد..............................................................................................170
        تعارض..........................................................................................173
        شکل‌های مختلف تعارض..............................................................175
            تعارض درون – فردی.....................................................175
            تعارض بین افراد..............................................................175
            تعارض درون – گروهی..................................................176
            تعارض بین گروه‌ها..........................................................176
        حل تعارض‌ها.................................................................................177
            اجتناب............................................................................178
            توافق...............................................................................178
            سازش.............................................................................179
            راهبرد خودکامگی..........................................................179
            راهبرد مردمی .................................................................179
            راهبردهای دیگر..............................................................180
        محاسن تعارض..............................................................................180
        معایب تعارض................................................................................181
    خلاصه.........................................................................................................182
    پرسش..........................................................................................................186
    منابع فصل  چهارم.........................................................................................187

فصل پنجم: شخصیت‌های نابهنجار و شخصیت‌های سالم
    شخصیت‌های نابهنجار ..................................................................................191
        تعریف شخصیت............................................................................191
        شخصیت نابهنجار...........................................................................192
        اختلال شخصیت پارانویایی............................................................193
        اختلال شخصیت اسکیزوئید............................................................195
        اختلال شخصیت اسکیزوتایپی........................................................198
        اختلال شخصیت ضد اجتماعی.......................................................201
        اختلال شخصیت مرزی..................................................................202
        اختلال شخصیت هیستریایی............................................................204
        اختلال شخصیت خودشیفته............................................................206
        اختلال شخصیت اجتنابی................................................................209
        اختلال شخصیت وابسته..................................................................212
        اختلال شخصیت وسواس فکری – عملی........................................215
    ویژگی‌های شخصیت سالم............................................................................217
        نظریه انسان بالغ یا الگوی پیشنهادی آلپورت....................................217
        نظریه انسان با کنش کامل یا الگوی پیشنهادی راجرز.......................220
        انسان بارور یا مولد یا الگوی پیشنهادی فروم....................................222
        انسان خواستار تحقق خویشتن یا الگوی پیشنهادی مزلو....................223
        انسان فردیت یافته یا الگوی پیشنهادی یونگ...................................227
        انسان این مکانی و این زمانی. الگوی پیشنهادی پرلز........................228
        انسان غیر محدود، الگوی پیشنهادی دایر.........................................230
        احساس خوشبختی.........................................................................235
        خوشبختی یا شادکامی از دیدگاه روان شناسی................................237
        چه کسی خوشبخت است؟.............................................................239
        نتیجه گیری....................................................................................242
    خلاصه.........................................................................................................243
    پرسش..........................................................................................................245
    منابع فصل پنجم............................................................................................246

فصل ششم: استرس و راه‌های پیشگیری و مقابله
    تعریف استرس..............................................................................................251
    استرس مثبت و استرس منفی.........................................................................252
    علت‌های استرس: دگرگونی‌ها و گرفتاری‌های زندگی..................................252
        دگرگونی‌های زندگی....................................................................253
        مقیاس ارزش‌یابی دگرگونی‌های زندگی.........................................253
        استرس بلند مدت...........................................................................257
        گرفتاری‌های زندگی......................................................................258
    پیامدهای استرس: واکنش‌های ارگانیسم........................................................259
        آثار فیزیولوژیک استرس................................................................259
        جنگ یا گریز................................................................................259
        استرس و دستگاه ایمنی..................................................................260
        استرس و بیماری‌های خطرناک.......................................................261
            بیماری‌های قلبی...............................................................261
        شخصیت تیپ A...........................................................................262
        زندگی با استرس............................................................................266
            شکل‌های سازگاری با حل مسائل حاصل از استرس..........267
    منابع لازم برای مبارزه با استرس: از سلامتی تا امکانات مالی...........................268
        سلامتی و توانایی............................................................................268
        افکار مثبت.....................................................................................268
        منبع کنترل.....................................................................................269
        توانایی اجتماعی شدن....................................................................270
        حمایت اطرافیان.............................................................................270
    راهبردهای سازگاری خاص: چگونگی کاهش استرس..................................271
        آرمیدگی.......................................................................................271
        ورزش...........................................................................................272
        توصیه‌های دیگر.............................................................................273
    خلاصه.........................................................................................................274
    پرسش..........................................................................................................276
    منابع فصل ششم............................................................................................276

فصل هفتم: روان شناسی سازگاری
    مقدمه...........................................................................................................281
    تعارض، ناکامی و اضطراب...........................................................................281
    مکانیزم‌های دفاعی........................................................................................284
        سرکوبی.........................................................................................288
        واکنش متقابل................................................................................293
        دلیل تراشی....................................................................................296
        انفصال...........................................................................................298
        فرافکنی.........................................................................................301
        جلب توجه.....................................................................................304
        جبران............................................................................................305
        همسان سازی.................................................................................311
        خیال بافی.......................................................................................314
        کناره‌گیری....................................................................................318
        منفی بافی.......................................................................................323
    نکاتی چند دربارة مکانیزم‌های دفاعی............................................................326
    خلاصه.........................................................................................................331
    پرسش..........................................................................................................337
    منبع فصل هفتم............................................................................................338

فصل هشتم: شیوه‌های ارتباطات و تعامل صحیح در کارگروهی
    مقدمه...........................................................................................................341
    دینامیک گروه..............................................................................................343
    فواید تعامل و گفتگو بین افراد......................................................................345
    خصوصیات رفتار و کنش‌ها‌ و واکنش‌های افراد در جمع...............................347
        الف – بایدها..................................................................................351
        ب – نبایدها...................................................................................352
    ارزش سنجی کار و فعالیت یک راهنما یا مدیر..............................................353
    افراد و نقش‌های متضاد در جمع و گروه........................................................355
        1- نقش‌های سازنده.......................................................................355
        2- نقش‌های تبیینی.........................................................................356
        3- نقش‌های پردازنده.....................................................................357
    چهره‌شناسی افراد گروه.................................................................................358
        1- چهره‌های مزاحم.......................................................................359
            ملابنویس........................................................................359
            موشکاف.........................................................................360
            پرحرارت........................................................................362
            پی جو.............................................................................362
            محتاط ............................................................................363
            لوده.................................................................................364
            بی اعتنا............................................................................365
            از خودراضی...................................................................366
            ساکت.............................................................................367
        2- چهره‌های مخرب......................................................................370
            ارباب..............................................................................370
            وراج و پرحرف...............................................................372
            شکاک............................................................................373
            مخل................................................................................374
            عیب‌جو...........................................................................374
            چاپلوس..........................................................................375
            ناراحت...........................................................................376
        چهره‌های تازه................................................................................377
            عضو تازه.........................................................................377
    خلاصه.........................................................................................................378
    پرسش..........................................................................................................380
   
فصل نهم: فنون و روش‌های مشاوره
    مشاوره.........................................................................................................383
        راهنمایی........................................................................................383
        مشاوره...........................................................................................387
        مقایسة راهنمایی، مشاوره و روان درمانی.........................................394
        انواع مشاوره...................................................................................396
            1- روش مستقیم..............................................................397
            2- روش غیر مستقیم........................................................397
            3- روش انتخابی..............................................................399
    مصاحبه مشاوره‌ای........................................................................................400
        شرایط انجام مصاحبة مشاوره‌ای......................................................402
    فنون مشاوره.................................................................................................409
        مقدمه.............................................................................................409
        1- گوش دادن...............................................................................410
            تعریف............................................................................410
            انواع پیام..........................................................................411
            انواع پاسخ‌های مشاور......................................................413
            نکات مهم در گوش دادن...............................................414
        2- انعکاس....................................................................................416
            تعریف............................................................................416
            طبقه‌بندی احساسات مراجع..............................................418
            مشکلات انعکاس............................................................418
            محاسن انعکاس...............................................................419
        3- سازمان دادن.............................................................................420
            تعریف............................................................................420
            انواع سازمان دادن............................................................423
            روش‌های سازمان دادن....................................................424
        4- رهبری......................................................................................425
            تعریف............................................................................425
            روش‌های رهبری.............................................................426
            انواع جملات رهبری کننده..............................................430
        5- تشویق......................................................................................433
            تعریف............................................................................433
            روش‌های تشویق.............................................................433
        6- سکوت.....................................................................................434
            تعریف............................................................................434
            علل سکوت.....................................................................435
            شکستن سکوت...............................................................436
        7- مقاومت....................................................................................437
            تعریف............................................................................437
            شناخت مقاومت..............................................................438
            علل مقاومت....................................................................440
            روش‌های مواجهه با مقاومت............................................441
        8- پایان جلسه................................................................................442
            تعریف............................................................................442
            زمان پایان جلسه...............................................................442
            روش‌های پایان دادن........................................................444
    خلاصه    ......................................................................................................445
    پرسش..........................................................................................................447
    منابع فصل نهم..............................................................................................448

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه