بررسی و آشنایی با روستای خان آباد

بررسی و آشنایی با روستای خان آباد
بررسی و آشنایی با روستای خان آباد
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 61 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

روستا در ايران
به طور کلي آباديهاي کشور ما از چند ديدگاه قابل بررسي است که از آن جمله به موارد زير اشاره مي شود .
- روستاها از نظر تعداد جمعيت ، تفاوت هاي فاحشي با هم دارند ، به نحوي که در بعضي از آنها بين 2000 تا 5000 نفر و در تعداد زيادي از آنها تا حدي کمتر از 500 نفر و به طور عمده کمتر از 250 نفر ساکن وجود دارد.
- شمار زيادي از روستاهاي کشور ما از نظر موقعيت مکاني , شرايط استقرار و پراکندگي با يکديگر متفاوت است . بسياري از آنها در جوار هم و بعضي در فاصله اي دور از هم قرار گرفته است . بسياري از آنها در مسير راههاي ارتباطي و خيل ديگري اصولا راه ارتباطي ندارد . بعضي از آنها در نواحي دشتي و برخي ديگر در نواحي کويري يا کوهستاني قرار دارد .
- از نظر شرايط آب و هوايي و خصوصيات طبيعي نيز روستاها با يکديگر متفاوت اند . گروههاي عمده اي در جوار منابع آب و برخي با کمبود آن روبرو مي باشد .
- روستاها و بويژه آنهايي که داراي جمعيت کمتر از 500 نفر مي باشند ، از نظر امکانات داراي کمبودهايي مي باشند .
- بيشتر روستائيان به صورت سنتي و به دور از پيشرفتهاي فني کشاورزي و دامداري به کار خود ادامه مي دهند . از اين رو منابع مالي و معيشتي و سطوح درآمدي کافي در اختيار ندارند . اين خود از جمله مهمترين عوامل مهاجر برانگيز روستايي مي باشد .
  روستا هاي ايران
به طور کلي آباديهاي کشور ما از چند ديدگاه قابل بررسي است که از آن جمله به موارد زير اشاره مي شود .
- روستاها از نظر تعداد جمعيت ، تفاوت هاي فاحشي با هم دارند ، به نحوي که در بعضي از آنها بين 2000 تا 5000 نفر و در تعداد زيادي از آنها تا حدي کمتر از 500 نفر و به طور عمده کمتر از 250 نفر ساکن وجود دارد .
- شمار زيادي از روستاهاي کشور ما از نظر موقعيت مکاني , شرايط استقرار و پراکندگي با يکديگر متفاوت است . بسياري از آنها در جوار هم و بعضي در فاصله اي دور از هم قرار گرفته است . بسياري از آنها در مسير راههاي ارتباطي و خيل ديگري اصولا راه ارتباطي ندارد . بعضي از آنها در نواحي دشتي و برخي ديگر در نواحي کويري يا کوهستاني قرار دارد .
- از نظر شرايط آب و هوايي و خصوصيات طبيعي نيز روستاها با يکديگر متفاوت اند . گروههاي عمده اي در جوار منابع آب و برخي با کمبود آن روبرو مي باشد .
- روستاها و بويژه آنهايي که داراي جمعيت کمتر از 500 نفر مي باشند ، از نظر امکانات داراي کمبودهايي مي باشند .
- بيشتر روستائيان به صورت سنتي و به دور از پيشرفتهاي فني کشاورزي و دامداري به کار خود ادامه مي دهند . از اين رو منابع مالي و معيشتي و سطوح درآمدي کافي در اختيار ندارند . اين خود از جمله مهمترين عوامل مهاجر برانگيز روستايي مي باشد .
- بخش عمده اي از ساختمان هاي روستايي کشور فرسوده شده و قسمتي نيز در دوران جديد ساخته شده است . مجموع آنها در مواجهه با زلزله ، سيل و ديگر عوامل نامساعد طبيعي قابليت مناسبي نداشته و از اين رو به نسبت نقاط شهري در معرض صدمات جاني و مالي بيشتري قرار دارند .
- ترويج بهداشت و توسعه تاسيسات درماني در اين روستاها توسعه چنداني ندارد . از اين رو روستائيان به طور عمده در معرض بسياري از بيماري ها قرار دارند .
- محصولات عمده ي توليدي روستاها از نظر بازاريابي ، بازار خوبي را در اختيار ندارد و بسياري از محصولات تحت تاثير واسطه ها و سلف خرها با قيمت هاي ارزاني خريداري مي شود و يا روي دست روستائيان مي ماند .
- خيل عظيمي از روستائيان در اثر وجود عوامل جاذب شهري به سوي شهرها مهاجرت کرده اند . اين مورد ضمن کاهش توليدات کشاورزي و نيروي شاغل در اين بخش ، روستائيان را به سوي فضاهاي نامتجانس و غريبه ي شهري سوق داده و با انبوهي از مشکلات مانند مسکن ، کار و تامين نيازهاي اوليه مواجه گردانيده است .
روستاهاي کشور ما پس از طي يک دوره ي پر ملال ارباب و رعيتي و مالکيت مطلق العنان بر روستاها ، به طور عمده قوام و اساسي را که در طول قرنهاي متمادي به طور عرفي دارا گرديده بود ، در اثر تغيير مديريت روستايي ، رواج وسايط ارتباط جمعي ، و تغييرات جمعيتي و کالبدي ، به سويي نهاده است . در بعضي از آنها معيشت کشاورزي و دامداري ، جاي خود را به مشاغل خدماتي داده است .
درمقابل مشکلات و مسائل زندگي در روستاها که شمه اي از آنها در بالا آمد و در اثر برنامه هاي مقطعي عمران شهري و منطقه اي که تاثير بسيار مهمي را بر روستاها گذاشته ، روز به روز روستا نشيني در مقابل شهرنشيني عقب نشيني کرده است . بر اين موارد بايد تمرکز بيشتر جمعيت در نواحي شهري و آثار ناموزون ناشي از مهاجرت ها را افزود . در مقابل اين مشکلات که علي الخصوص از دوران پس از اصلاحات ارضي و شروع به صنعتي شدن کشور نضج گرفته ، عمده ي برنامه هاي عمراني کشور در زمينه ي توسعه اقتصادي و اجتماعي مراکز سکونتي نتايج زير را به دست داده است :
- اجراي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي در نقاط پرجمعيت باعث دور افتادن نواحي روستايي به ويژه روستاهاي دور افتاده شده است .
- تهيه طرحهاي هادي و جامع و تفصيلي و ايجاد شهرکهاي همجوار با شهرها به منظور حل معضلات زندگي شهري و اسکان جمعيت در آنها بوده و از اينرو تهيه طرحهاي عمراني در سطح بعضي از روستاها نتايج مطلوبي را به دست نداده است . بلکه در برخي موارد نتيجه معکوس داشته است .
- ايجاد بازارهاي کار ناشي از صنعت در نقاط شهري و رواج مشاغل خدماتي و مبادله اي و غير توليدي ، عامل مشوقي در جذب جمعيت آماده به کار روستايي بوده است .
- استفاده ي شتابزده از بعضي از فنون عمراني کشاورزي و دامداري مانند حفر چاههاي عميق يا تغيير مراتع به اراضي کشاورزي ، در کوتاه مدت داراي نتايج مفيد و در بلندمدت داراي دست آوردهاي منفي بوده است . به نحوي که امکان حيات يک مورد باعث ممانعت از ادامه ي حيات مورد ديگر شده است .
به عنوان مثال ارائه برخي از خدمات رفاهي در نقاط شهري جذب جمعيت روستايي را به دنبال داشته است و ايجاد يک مرکز صنعتي ، جمعيت شاغل در کشاورزي را به سوي خود سوق داده است .
- اگر چه تلاش در زمينه ي بهبود شرايط روستايي کشور بويژه در سالهاي پس از انقلاب اسلامي در طيف گسترده اي مطرح شده و برنامه هاي عمراني زيادي مانند برق رساني ، آب رساني ، تشکيل تعاوني ها راه سازي و بهبود منابع آب و طرحهاي عمراني ديگري در روستاها به مرحله انجام رسيده ، ولي در مقابل خود طيف بسيار گسترده ي توسعه شهري را با ايجاد مشاغل ، توسعه تاسيسات رفاهي ، بالا رفتن سطح درآمد و تنوع مشاغل ( در مقام مقايسه با روستا ) به همراه داشته و همين عوامل بر تشديد و تشتت مهاجرت هاي روستايي مهمترين اثر را گذارده است .
- تهيه طرحهاي هادي روستايي با انجام برنامه هاي عمراني و زيربنايي در نقاط شهري مترادف بوده و انجام مقدمات عمراني در شهرها خود عامل مشوقي براي جذب جمعيت روستايي و به عبارتي عقب ماندن بيشتر نواحي روستايي از نواحي شهري گرديده است . در اين مورد به تعداد طرحهاي توسعه و عمران ، تفصيلي ، آماده سازي ، ايجاد شهرهاي جديد از يک سو و توسعه مسکن سازي و رفع نيازمندي هاي جنبي آن ، عمران و آبادي و زيباسازي در شهرها و مقايسه آن ها با اقدامات عمراني در روستاها اشاره مي شود .
- فرهنگ روستانشيني با غناي تاريخي خود از ديدگاه مختلف توان مقاومت در مقابل آثار فرهنگ شهري را نداشته  است . روستا با توجه به موقعيت خود در حال از دست دادن سنتها و آداب و رسوم خود بوده است .
- از ديدگاه اقتصادي ، بر اساس عوامل مختلفي که به اجمال ذکر آنها رفت ، سطح درآمد خانوارهاي روستايي با سطح هزينه ها و تورم هاي اقتصادي ، از هماهنگي لازم برخوردار نبوده است . به طور عمومي روستائيان توان مالي مناسب را نداشته و حتي براي تامين بعضي از مايحتاج غذايي نيازمند شهرها گرديده اند .
- بسياري از عوامل ديگر را که بر پهنه زندگي در روستاها موثر واقع شده و آثاري را نيز به همراه داشته ، بايد افزود . کاهش شديد جمعيت ايلي و عشيره اي و در نتيجه کاهش دامداري ، توسعه آثار کوير يا خشک شدن اراضي کشاورزي و باغي ناشي از مهاجرت به عنوان مثال آورده مي شود .
در چند دهه گذشته برنامه ها و طرحهاي بهسازي و عمراني بسياري در روستاها به مرحله اجرا در آمده است و موفقيتهايي را نيز در پي داشته است . مهمترين اقدام در زمينه ي نظارت بر آثار متقابل روستائيان زندگي شهري و روستائيان و توسعه ي توليدات کشاورزي و دامي و در نتيجه افزايش سطح درآمد روستائيان ، ايجاد تاسيسات و تسهيلات رفاهي بوده است .
خان آباد روستائي کوهستاني است که به طور مايل از شمال غرب به سمت جنوب شرق کشيده شده و دربخش جنوبي استان مرکزي قرار گرفته. خان آباد در۳۵ کيلومتري غرب شهرستان خمين و۴۳ کيلومتري جنوب شرقي شهرستان شازند واقع شده است .
Khanabad is a highland village. Which is lineared north to easternsouth and located in Markazi prorince .
Khanabad is for 35 kms from Khomain in west and 42 kms fram Shazand in  eastern south . 
قدمت تاريخي منطقه :
   با توجه به تحقيقات باستان شناسي که در زمينه سکونت انجام گرفته قدمت سکونت در اين منطقه به حدود ۳۰۰۰ سال پيش برمي گردد که در آن زمان قبيله ايي از زرتشتي ها در منطقه ايي  که همکنون به نام قلعه گبري معروف است سکونت داشته اند که همکنون نيز آثار اين قلعه قديمي که در بالاي کوه قرار گرفته و آثار خانه هايي که در دامنه همان کوه  قرار داشته اند و زير خاک مدفون شده اند  با قدمت ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰سال موجود مي باشد  . ولي متاسفانه به علت کم توجهي سازمانهاي مرتبط  به آثار باستاني اين منطقه چندين سال است که مورد چپاول قرار گرفته و بسياري از آثار آن به غارت رفته است. 
روستاي خان آباد نيز از دير باز به علت وجود آب و زمين هاي مناسب جهت کشاورزي و امرار معاش و همچنين وضعيت خوب شکار وعبور کاروان هاي متعدد از اين منطقه ؛  به صورت هاي مختلف وجود داشته .در گذشته نيز به علت اينکه اهالي از هجوم دزدان و حيوانات  وحشي  در امان باشند خانه ها را به صورت متمرکز و يا صورت قلعه مي ساختند و گروهي که شامل چند خانوار بودند داخل قلعه زندگي مي کردند که آثار انها کم وبيش موجود است .
با گذشت زمان  و افزايش جمعيت وتامين امنيت در روستا ها کم کم از حالت تمرکز درآمده و خانه ها به صورت پراکنده ساخته شده اند .
 آثار تاريخي به جاي مانده :
قلعه گبري : وجود سه قلعه گبري در منطقه که قلعه گبري شماره يک در انتهاي ضلع شرقي کوه الوند قرار دارد و با توجه به سازه هاي داخلي آن نسبت به دو قلعه ديگر بزرگ تر و کاملتر بوده و در محوطه آن انواع و اقسام سفالهاي شکسته يافت مي شود .قلعه گبري دوم در ضلع جنوب شرقي کوه نسار قرار دارد که نسبتا کوچکتر است و قلعه گبري سوم که روي کوه مشرف به روستاي لکان( قلاقروسي ) واقع شده است . اين سه قلعه از جمله آثار به جاي مانده از هزاره هاي قبل از ميلاد مي باشند که متاسفانه به علت کم توجهي سازمان هاي  مرتبط  دستخوش  چپاول  شده  و بسياري از آثار آنها به غارت رفته اند .
 با توجه به اينکه در گذر زمان بسياري از آثار آنها از بين رفته ولي هنوز مي توان  محدوده  قلعه ها  و ديوارهاي  به جاي مانده  از آنها و سازه هاي داخلي آنها را مشاهده  کرد ...

 

منابع :
با شهر و منطقه در ايران ، دکتر اسماعيل شيعه ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران ، 1380
وب سايت انحصاري روستاي خان آباد
وب سايت مشکلات روستاهاي ايران
وبلاگ شخصي غذاها و آداب و رسوم روستا ها
موتور جستوجوي گوگل

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه