بررسی تاثیر تقويت تراكمی روی استحكام برشی تيرهای پل بتن مسلح

بررسی تاثیر تقويت تراكمی روی استحكام برشی تيرهای پل بتن مسلح
بررسی تاثیر تقويت تراكمی روی استحكام برشی تيرهای پل بتن مسلح
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 71 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب 

«تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح» 1
نمادها(نمادگذاري): 1
EDci  پراكنش انرژي ناشي از بتن در هر نقطه در امتداد خط     ناپيوستگي 2
مقدّمه: 4
نمونه هاي آزمايش: 8
آزمايش 1 : 9
آزمايش 2: 10
آزمايش 3: 11
آزمايش 4 : 11
مقايسة بين پيش بيني هاي پلاستيسيته و نتايج آزمايش : 12
بحث پيش بيني هاي نظرية پلاستيسيتة حدّ بالايي: 14
نتيجه گيري: 15
قدرداني: 17
1ـ مقدمه : 20
2ـ مروري بر مطبوعات : 21
3 ـ  انهدام برجهاي مركز بازرگاني جهان : 23
1ـ 3 ـ ساختار برجها : 23
2ـ3ـ  انهدام برجها : 25
1ـ2ـ3ـ تئوري فروپاشي : 26
2ـ2ـ3  شكل هاي فرو ريزي : 29
3ـ2ـ3 خاصيت ضد آتش : 30
3ـ3  نحوه خروج : 30
1ـ3ـ3  راه پله ها : 31
2ـ3ـ3  آسانسورها : سريعترين راه خروج 32
4ـ نظرياتي در طرح ، سنجش و بهينه سازي سازه اي : 33
6 ـ  نتيجه گيري 37
پيوك A – نمونه  ها 39
A3.1  . مقدمه 39
A3-2-1 J  تو صيف ساختمان 39
A 3-2-2 سطح تحقيق و بررسي 40
A 3-2-3سطح اجرا 41
A 3-2-4 ناحيه زلزله خيز 41
A 3-2-5 نوع ساختمان 41
A3-3 گزينش فاز (تاير1) 41
A3-3-1 مقدمه 41
A3-3-2 ساختمانهاي پنج مارك 42
A 3-3-3 انتخاب فهرست كامل (صورت) 42
A3.3.5مفرومات بيشتر ازريابي 43
سيستم ساختمان 43
نيم طبقه ندارد 44
A3.3.6  فهرست  كنترل پي و مخاطرات هندسي 48
مخاطرات هندسي 49
شرايط پي 50
سطح اجراي اينست جاني 50
A3.3.9 فهرست مؤلفه هاي غير ساختاري پايه 51
جداكننده ها 52
سيستم هاي سقف 52
لوازم برقي 53
روكش مصالح 55
دودكش ساختمان 56
پلكان 56
تجهيزات مكانيكي و برقي 57
لوله كشي 58
انبار كردن وبخش مواد خطر ساز 58
A3.4مرحله ارزيابي بيشتر (2تاير ) 59
A3.5 گزارش وارزياب نهايي 59

 

 

«تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح»

ظرفيت برشي پيش بيني شده از تيرهاي بتن مسلح موجود يك موضوع مهمي است كه لازم است به تفصيل بيشتري ذكر شود. توجه در خصوص اينكه آيا كد ارزيابي پل جاري براي انگلستان خيلي محافظه كارانه است هنگامي كه مقاومت برش تيرهاي بتن موجود ارزيابي مي گردد كه حاوي مقادير قابل ملاحظه اي از فولاد مي باشد در طي ارزيابي نا ديده گرفته مي شود. اين مقاله به تاثيرات سودمند چنين فولاد تراكمي اي بر روي استحكام برش تيرهاي بتن مسلح توجه دارد. نتايج بررسي آزمايشگاهي با پيش بيني هاي كد جاري براي استحكام برش تيرهايي مقايسه مي شوند كه فرض مي شوند صرفاً حاوي فولاد كشش مي باشد. فشردگي هاي بعدي با يك راه حل پلاستيسيتة حدّ بالايي انجام مي شوند كه قادر است تمام تقويت فولاد را در يك تير بتن در نظر بگيرد. دلايل متعددي وجود دارند كه چرا پل ها مخازن پنهان استحكام را، نشان مي دهند و عمل غشاء فشاري احتمالاً از همه مهمتر است. با اين حال، دلايلي از قبيل حضور فولاد فشاري به استحكام پنهان كمك مي كند طوري كه تحقيق از اين نوع، براي ارزيابي درست و انجام پيش بيني هاي استحكام لازم است. و نشان داده مي شود كه حضور فولاد با فشردگي زياد داراي تأثير چشمگيري بر روي ظرفيت تيرهاي پل بتن مسلح است كه داراي تقويت نهايي برش مي باشد.
نمادها(نمادگذاري):
Abs مساحت فولاد تحتاني در تير                  d عمق مؤثر تير
Ats مساحت فولاد فوقاني در تير                   a طول دهانه برش
                 D  نرخ  پراكندگي يا پراكنش انرژي در واحد حجم   
                bs d فاصله از نقطة دوران تا فولاد كف(تحتاني)
                ts d فاصله از نقطه دوران تا فولاد سر(فوقاني)
 ED               نرخ پراكنش انرژي كل در سيستم
EDc              پراكنش انرژي ناشي از بتن (صرفاً)
               EDci  پراكنش انرژي ناشي از بتن در هر نقطه در امتداد خط     ناپيوستگي
 EDs              پراكنش انرژي ناشي از فولاد (صرفاً)
                  fc  استحكام فشاري مؤثر بتن ( (  fc=YFCU fcn استحكام مكعب فشاري بتن
ft  استحكام كشش بتن                                    
fy استحكام تسليم فولاد
Pهر بار بكار رفته (N )
aزاوية بين جهت     i  و خط ناپيوستگي
بردار جابجايي نسبي در عرض يك خط ناپيوستگي
iبردار جابجايي نسبي در هر نقطه در امتداد يك خط از ناپيوستگي
IPفاصله از خط دوران تا بار نقطة اول(mm)
Lstirrap طول دهانة برش كه بر روي آن ركاب ها(Stirrups) بطور مؤثر لنگر مي شوند.
nتعداد ركاب هايي كه ناپيوستگي مفروض را قطع مي كند
Uجابجايي افقي نمادي از بخش صلب
WDكار خارجي كل انجام شده بر روي سيستم
Xعمق تا محور خنثي بصورت يك تناسب از d  
 aزاويةبين       و خط ناپيوستگي
دوران بفش صلب
زاوية داخلي اصطحكاك براي بتن
Vضريب تأثير براي بتن
PS                 درصد فولاد طولي در تير
  Psv                          درصد فولاد ركاب (Stirrup)در تير
مقدّمه:
به دليل افزايش ترافيك و وزن بالاتر كاميونها،هر پل اي در انگلستان از لحاظ استحكام برش و انعطاف پذيري اش ،بصورت بخشي از برنامة ارزيابي پل انگلستان مورد ارزيابي قرار مي گيرد. مؤسسةبزرگراه ها،ناحيه(مساحت) اي از بتن را تعريف كرده است. موسوم به ارزيابي استحكام برش تيرهاي پل بتن، كه حاوي مقادير قابل توجهي از فولاد (متراكم) است. راهنماي ارزيابي پل انگليسي BD 44/95 حضور فولاد(متراكم) فوقاني را ناديده مي گيرد هنگامي كه استحكام برشي يك تير بتن مسلح را پيش بيني مي نمايد اين موارد در طي يك فرآيند طراحي قابل بررسي مي باشند.با اين حال، ارزيابي فعلي با استفاده از نظرية الاستيك يك درك محافظه كارانه از استحكام يك پل بتن موجود را ارائه مي كند اكثر پل هاي بتني موجود داراي مقادير كافي از فولاد براي ايجاد يك قفسه براي ساختمان Stirrup هستند. اما اين فولاد(ثانويه)در طي ارزيابي ناديده گرفته ميشود.اين امر منجر به ترميز غيرضروري شده و از لحاظ بالقوه براي جامعه در طي ارزيابي يك پل موجود،گران قيمت است.
كار زيادي براي چندين دهه به صورت ضرايب گوناگون انجام شده است كه بر روي استحكام برشي تيرهاي بتن تأثير مي گذارد(استحكام بتن،درصد تقويت كششي،درصد تقويت Itirrup ).
با اين حال، كار كمي براي تعيين تأثيرات فولاد بر استحكام برشي تيرهاي بتن انجام شده است كانينر و گروه محققان تمام فولاد را در تحليل هاي خودشان با توسعة نظرية ميدان فشرده انجام داده اند.
آنها متوجه شده انداستحكام فشار بتن در ارتباط با پهنا و تعداد ترك هاي كششي از بين ميرود كه موازي با تنش فشاري مي باشد  . Kemp وalsafi  استفاده از راه حل پلاستيك ـ صلب مرز بالايي را پيشنهاد كردند كه توسط نيلسن و براستروپ بدست آمد. امّا از يك روش ديگر استفاده كرد كه پيشنهاد مي كند كه: دوران هاي بلوك هاي صلب  در نقص برشي رخ مي دهد شبيه به روش توسعه يافته توسط Ibell I .
روش پلاستيسيته مرز بالايي ، ارتباط خوب با نتايج آزمايش را فراهم مي كند، هنگامي كه ضريب تأثير صحيح براي بتن انتخاب مي شود .
Hamadi  وRegan   بيان كرده اند كه منطقة فشردگي در تير هاي بتن تا 40 %  مقاومت برش كل را فراهم مي نمايد. بنابراين:شخص انتظار دارد كه از تأثيرات سودمند بهره ببرد. با اين حال،اين امر در تحليل آنها ناديده گرفته شد. تايلور انتقال نيرو را در ترك ها مطالعه كرد و پيشنهاد كرد كه مقاومت برشي يك تير توسط سه مؤلفه شكل گرفت:
عمل (dowel  )،اصطحكاك ترك و برش منطقة فشاري. برش منطقة فشاري 20 الي %40 مقاومت برشي است. Anderson و Ramiret نشان دادند كه فولاد top بالايي در معرض خميدگي (buckling ) در غياب ركاب (stirrups ) مي باشد اما مجدداً اين امر در تحليل ناديده گرفته شد. Wilby نتيجه گرفت كه وقتي ميله هاي تقويت كننده در مناطق فشردگي از تير هاي مستطيلي لحاظ شدند كه بطور ناكافي با stirrup ها دوباره كرنش دار شدند، خميدگي تمايل دارد تا رخ دهد.
Regan يك بررسي جامع انجام داد كه نشان مي دهد كه آنالوژي فرپاي Morsch 45 چگونه توسط محققان گوناگون در بررسي رفتار برشي در بتن توسعه يافته و تمام تأثيرات فولاد بالايي ناديده گرفته شد. روشهاي تحليلي بكار رفته براي ارزيابي برش پله هاي بتن بايد واقع بينانه و دقيق باشد شايد استفاده از يك روش پلاستيسيتة ارزيابي مناسب باشد نظريه توسط Ibell توسعه مي يابد و رفتار واقعي پل را در هنگام فروريزش با نتايج خوب نشان مي دهد. يك مدل پلاستيسيته مرز بالايي در اينجا پذيرفته مي شود و سعي دارد نشان دهد كه حضور تقويت در تيرهاي بتن تأثير چشمگير بر روي استحكام برش تير دارد. با بررسي انواع فولاد و برش ها، اعتبار پيش بيني هاي نظرية پلاستيسيته شرح داده شد.
يافته هاي مفيدي بدست آمدندو تأثيرات فولاد بررسي شد،و پل ها ارزيابي شدند.
نظرية پلاستيسيته مرز بالايي ـ مفروضات تحليلي مقدماتي:
فرض شد كه a در مدل ازكارافتادگي برخورد پلاستيك رخ دهد و استحكام كامل موجود باشد، فقط ناحية پلاستيك از رفتار تغيير شكل در نظر است. تغيير شكل الاستيك كم مي باشد و ناديده گرفته مي شود
(b) معيار كرامب ـ موهر اصلاح شده با برش كششي غير صفر براي بتن در نظر مي باشد.زاوية داخلي اصطحكاك        براي تمام تركيبات تنشي°37 است.
(C) ميله هاي فولاد نيروهاي تنش محوري دارند و هر تأثير dowel ناديده گرفته ميشود.
(d) به ضريب V براي استحكام فشردگي بتن بكار مي رود.
برنامةآزمايش:
چهار تير بررسي گرديد هر كدام داراي كميت هاي گوناگون تقويت كف،پايين و برش بودند. يك آزمايش چهار نقطه اي بر روي هر كدام از تير ها انجام گرفت . شكل  5 ابعاد نمونه هاي تير را نشان مي دهد. حداكثر بار مورد نياز براي تمام آزمايشات با استفاده از يك سيستم بار گذاري كف افقي بدست آمد ( شكل  6 ) .
دو بلوك الوار نمونه را پشتيباني ( تكيه گاه ) كردند و دو ورق P T FE  ( براي حداقل سازي اصطكاك ) ، براي رابط هاي فصل مشترك ها ، تكيه گاه استفاده شدند. بيست هاي تكيه گاه در داخل ريل ها بر روي كف ،ثابت شدند كه يك متر فاصله داشتند بار بكار رفته توسط ديوار قوي مقاوم شد.
يك جك هيدروليك براي بكارگيري بار به ( تير انتقال) استفاده شد كه دو بار نقطه اي مورد نياز براي تير را انتقال داد. بارهاي ( نقطه اي ) و تكيه گاه ها از طريق ياتاقان هاي صفحة فولادي به ابعاد100 100  25 mm  بدست آمدند بالشتك هاي لاستيكي نيز بين ياتاقان هاي صفحه و بتن قرار گرفتند، تا بار را به طور يكنواخت در سطح تير توزيع كنند. زيرا بطور كامل هموار نبود . همچنين، اين بالشتك هاي لاستيكي اجازة حركت جانبي ، و جلوگيري از تأثيرات غشاء را داد. شكل  7 يك راه اندازي دستگاه آزمايش را نشان مي دهد .
نمونه هاي آزمايش:
تمام تيرها داراي سطح مقطع كلي يكسان بودند. تقويت فولاد كشش طولي در تيرهاي دو نمونة اول شامل، ميله هاي با استحكام زياد T16 بودند اولين تير حاوي فولاد كف و دومين تير حاوي،فولاد بالا و پايين برابر (2 . 30 % ) بود. سومين نمونه حاوي دو ميله T16 براي فولاد پايين با سيم هاي فولاد ملايم 3 mm براي فولاد فشاري بود . اين امر براي ايجاد يك قفسه براي فولاد S tirrup برش بود و حضور فولاد بالايي در اين نمونه مي تواند ناچيز فرض شود . Stirrup ها شامل سيم فولادي ملايم 3 mm بودند و در فاصله 75 mm مركز تا مركز در سراسر طول تير ،با Stirrup هاي اضافي بود كه در هر سر تير قرار داشت تا از خرابي احتمالي جلوگيري كند.
نمونه چهارم حاوي دو ميله T16 با تسليم زياد براي فولاد كف و دو ميله T16 با تسليم زياد براي فولاد بالايي بود. Stirrup ها حاوي سيم فولاد ملايم 3 mm بود و در فاصلة 75 mm مركز تا مركز در سراسر طول تير قرار داشت . مجدداً ،Stirrup هاي اضافي در انتهاي هر تير قرار داشت تا از خرابي جلوگيري گردد. شكل  8 جزئيات تقويت را براي چهار آزمايش نشان مي دهد. دامنة لازم براي استحكام فشاري مكعب بتن   4  0 _ 5 0
mpa بود كه بطور ايده آل به Sompa  نزديكتر است زيرا اكثريت پل هاي موجود داراي استحكام بتن در اين محدوده است . مخلوط طراحي شده و بكار رفته به شرح زير بود: ( بصورت تناسبي از مقدار سيمان به ازاي وزن ): نتايج و بحث آزمايش
آزمايش 1 :
ترك هاي انعطافي آغاز شد تا در امتداد كف تير در بار بكار رفتة كلي از I SKN   ظاهر گردد. تحت بار  KN 45 ، ترك هاي برشي آغاز شد تا در دهانه هاي برش شكل بگيرد. بار تا  KN 53 ، افزايش يافت، تا اينكه خرابي برش رخ داد. هشدار خيلي كوچك قبل از فروپاشي كل، داده شد كه خيلي       بود و يك صداي بلند و تيز توليد گرديد. نمونه هاي از كار افتاده علائم حركت جسم صلب را نشان داد. همانطور كه در شكل 9  مي توان ملاحظه كرد خرابي سنگر كردن نهايي نيز پس از رسيدن به بار اوج رخ داد، كه به سبب ترك در امتداد خط تقويت تا انتهاي تير بود. بار پس مانده توسط تير ، هنگامي كه تير شكسته شد رخ داد كه فقدان چكش خواري را نشان مي دهد. اين بار باقيمانده KN 9.8  بود بنابراين ،بار باقيمانده در از كارافتادگي فقط 20 %  بار اوج بود . طرح خميدگي بار براي آزمايش 1  در شكل  10  ديده مي شود.
آزمايش 2:
ترك هاي انعطافي مجدداً در امتداد كف تير تحت بار بكار رفتة ISKN  ظاهر گرديد. جهت ترك ها مشابه با جهت آنها در آزمايش  1  بود. ترك هاي برشي، كه شبيه به موارد پيش آمده در آزمايش 1  بود. تحت بار  KN 40  مشهود گرديد ( شكل 1 ). خرابي، كه در بار KN 50  رخ داد، تردي كمتري داشت و بيش از مورد در آزمايش 1  كنترل شد. يك ناپيوستگي برشي سوم و دوم در محدوده دهانة برشي در طي خرابي نهايي طبق شكل 11  ملاحظه گرديد. چون فولاد بالايي در تحت فشردگي قرار گرفت، تمايل به خميدگي تحت بار از كارافتادگي بكار رفته قرار گرفت كه به سبب فقدان Stirrup ها بود. اين امر توسط آندرسن و راميرز بحث شده است. لذا، يك تمايل براي بتن براي فشرده شدن به طرف خارج و بالا در سر تير وجود دارد، كه باعث تشكيل ترك در امتداد خط تقويت ( فشردگي) بالايي تير مي شود اين مكانيزم فروپاشي مقداري چكش خواري را به آزمايش 2  اضافه كرد و الگوي ناپيوستگي را تا حدي تغيير داد.
 ( شكل 9  و 11 ) .
آزمايش 3:
ترك هاي انعطاف پذير در كف تير در يك نيروي KN 20  ظاهر گرديد. ترك ها بطور قابل توجهي عميق تر از آزمايش هاي قبلي بود كه به دليل حضور تقويت Stirrup  است . اين ترك ها بطرف بالاي نمونه تحت بار گذاري زياد، منتشر گرديد و در سراسر تير نسبتاً متقارن بودند. ( شكل 12 ) كه نشان دهندة رفتار چكش خوار است. ترك هاي برشي پس از يك بار KN 55  ظاهر گرديد و از تكيه گاه ها تا بارهاي نقطه ظاهر شد هنگامي كه بار تا KN 60  زياد شد ( شكل 12 )، تير تا خرابي در KN 95  بارگذاري گرديد . تير چكش خواري زيادي را نمايش داد ( در طرح خميدگي براي اين آزمايش در شكل 13  ملاحظه مي شود ). با بار به تدريج به يك KN 84  كاهش مي يابد. يك ترك برشي بزرگ تحت يك بار KN 60  و ناپيوستگي در امتداد اين ترك
در بار شكستگي KN 95  رخ داد. حضور Stirrup  ها بتن را محدود كرد و اجازه داد كه يك خرابي كنترل شده و چكش خوار از نمونه پيش آيد. خميدگي ها از نوع متقارن بود.
آزمايش 4 :
استحكام بتن براي چهار نمونه كمتر از نمونة 3  بود اين تير همان ويژگي در آزمايش 3  را نشان داد. و ترك هاي انعطاف پذير پس از يك نيروي KN 20  ظاهر گرديد. مجدداً اين ترك ها تيز بودند . تير، ترك خوردن متقارن را بار ديگر نشان داد. ترك هاي برشي پس از KN 45  در هر دو انتهاي نمونه ظاهر گرديد و اين امر تحت بارگذاري زياد انتشار يافت ( شكل 14 ).
تير سپس تا از كارافتادگي در KN 96  بارگيري شد. تير رفتار چكش خوار را نمايش داد كه مشابه با نمونة 3  بود . از جدول 1 ، مقايسة نمونه هاي 1  و 2  بنظر مي رسد كه هيچ استفاده اي از حضور فولاد بالايي بدون Stirrup  هاي برشي بدست نيامد. با اين حال، از مقايسة 3  و 4  ، فوايد بسياري بنظر مي رسد كه از حضور فولاد بالايي ، با حضور Stirrup  ها بدست آيد. اين امر ممكن است لحاظ شود زيرا، اگر چه توانايي هاي شكست تا حدّي مشابه هستند، استحكام هاي بتن نمونه ها بطور فاحشي تفاوت دارند.
مقايسة بين پيش بيني هاي پلاستيسيته و نتايج آزمايش :
جدول 2  يك سري نتايج را براي هر نمونه نشان مي دهد. مقدار در پرانتز تفاوت درصد بين نتايج آزمايش واقعي و پيش بيني  شده را نشان مي دهد.
آزمايش 1 :
B D 44 / 95  و نظرية پلاستيسيته حدّ بالايي با دقت ظرفيت بار شكست آزمايش 1  را نشان مي دهد. پيش بيني از كد كمي دقيق تر از نظرية پلاستيسيته است . اما، آنها هر ارزيابي خوبي از ظرفيت بارگذاري از يك تير حاوي فولاد كششي را مي دهند. يك دليل احتمالي براي پيش بيني كمتر، از نظرية پلاستيسيته آن است : كه متكي بر چكش خواري كامل است. در حاليكه يك تير بدون تقويت S tirrup ، مانند مورد در آزمايش 1  ، كه مستعد به خرابي ترد است.
آزمايش 2 :
پيش بيني كد بسيار دقيق است و يك برآورد عدد 2   . 5 %  از بازار خرابي واقعي را مي دهد. نظرية پلاستيسيته حدّ بالايي، يك بار خرابي پيش بيني شدة  2 4 %  را بالاتر از نتيجة آزمايش واقعي را مي دهد. دليل اصلي براي اين امر آن است كه فولاد فوقاني مستعد به خميدگي در غياب تقويت  Stirrup  مي باشد.
نظرية پلاستيسيته براي اين امر در نظر گرفته شده و ظرفيت تير را برآورد بيش از حدّ مي كند، كد تير براي خميدگي در فولاد بالابب به حساب نمي آيد، زيرا حضور آن را بطور كامل ناديده مي گيرد هنگامي كه استحكام برشي تير ارزيابي مي گردد.
آزمايش 3 :
BD  44 / 95  ظرفيت بار را به اندازة 15 %  نظرية پلاستيسيته حدّ پاييني  برآورد مي كند كه يك مقدار قابل قبول و دقيق تري از ظرفيت تير را با يك مقدار برآورد شدة  5%   فراهم مي كند.
آزمايش 4 :
ظرفيت پيش بيني شدة آزمايش 4  توسط كد ( 22 %  ) برآورد مي شود و نظرية پلاستيسيتة حدّ پاييني يك مقدار دقيق از بار نهايي، تير را در شكست برشي ارائه مي كند ( برآورد 3    % ) . اگر فولاد بالايي به حساب آيد، پراكندگي انرژي افزايش مي يابد. كه ناشي از فولاد طولي است و نظرية پلاستيسيتة يك بار شكست برشي پيش بيني شده را براي نمونه مي دهد. اگر چه نتايج براي آزمايش هاي 3  و 4  خيلي مشابه هستند ، استحكام بتن براي هر نمونه متفاوت است. ( شكل در پرانتزها در جدول 2  ).
بحث پيش بيني هاي نظرية پلاستيسيتة حدّ بالايي:
از نتايج حاصل در جدول 2  ، نظرية پلاستيسيته يك ارزيابي دقيق از يك بار خرابي برشي تير را با حضور S tirrup  ها ، مي دهد و اعتماد را به پيش بيني هاي شكل 4  اضافه مي كند. برعكس، در غياب S tirrup  ها، پيش بيني هاي واقع در شكل 4  گمراه كننده هستند. در حقيقت، هيچ ظرفيت برشي اضافي اي از حضور تقويت فشردگي بدست نمي آيد. هنگامي كه هيچ S tirrup  اي موجود نباشد.
اين امر ناشي از خميدگي ( خم شدن، تا شدن ) بارهاي فشاري است . و معلوم نمي باشد كه آيا اين امر در لوح ( شمش ) ها ، درست باشد يا خير. جايي كه تقويت مورب و طبيعت كرنش ساده از لوح ها ممكن است به جلوگيري از خم شدن اين ميله ها كمك  كند و اجازة توانايي هاي برشي افزايش يافته را ميدهد.( حتي در غياب Stirrup  ها). تحقيق در داخل اين امر براي لوح ها ضروري است. با اين حال، در حضور Stirrup  ها، در يك تير ، خميدگي جلوگيري مي شود و پيش بيني هاي طرح شده در شكل 4  براي اين مورد بنظر مي رسد. براي فولاد Stirrup  برشي 0.19%  تأييد شده باشد. بنابراين، يك افزايش در ظرفيت برشي تا حدود 1  5 % ممكن است در تيرهاي بتن درجه C 50  انتظار برود كه حاوي حداقل Stirrup  ها، ( 0.20 % ) و كميت هاي ضروري تقويت فشردگي بالايي مي باشد. به دليل تفاوت در استحكام بتن در نمونه هاي 3  و 4  ، نتيجه گرفته مي شود كه نظرية پلاستيسيته بتواند براي برون يابي نتايج، براي استحكام هاي بتن متفاوت، براي نمونه ها با فولاد بالا و پايين و تقويت Stirrup  ، استفاده مي شود. جدول 3  نتايج برون يابي شده را براي دو استحكام بتن متفاوت، و دو نوع تير آنها را نشان مي دهد. ملاحظه مي شود كه فولاد بالايي ، براي افزايش ظرفيت يك تير با تقويت Stirrup ، توسط درصد قابل ملاحظه اي پيش بيني مي شود. هنگامي كه نظرية پلاستيسيته بصورت ابزار ارزيابي پذيرفته مي شود اين افزايش درصد، براي تبديل يك خرابي ارزيابي برشي از پل هاي بسيار در داخل يك مسير ارزيابي برشي كافي است .
نتيجه گيري:
همانطور كه از نتايج در جداول 2  و 3  ملاحظه مي شود، فولاد فشاري فوقاني ظرفيت برشي يك تير بتن مسلح را ، افزايش مي دهد مشروط بر اينكه تقويت S tirrup  وجود داشته باشد. اين امر با استفاده از نظرية پلاستيسيتة حدّ بالايي بطور موفق، مدل بندي شده است و ارتباط خوبي بدست مي آيد. كد ارزيابي جاري  B D 44/ 95  بار خرابي اين نوع تير، كمتر از حدّ معمول برآورد مي گردد. يك تير شامل فولاد فوقاني با Stirrup  ها، يك افزايش در استحكام تا 22 %  را بر مقدار پيش بيني شده توسط كد نشان مي دهد . يك تير حاوي تقويت كف در نزديكي بار پيش بيني شده، توسط كد ارزيابي جاري و نظرية پلاستيسيته حدّ بالايي ، از كار افتاد. از آنجايي كه تير حاوي تقويت كف است ( كشش )، فولاد پراكندگي ، انرژي كمي را فراهم خواهد كرد و نظريه بستگي به انرژي در بتن دارد، بنابراين، اين امر ضرورت يك ضريب مؤثر V  را براي چنين محاسبات حدّ بالايي اي مشخص مي كند. يك تير حاوي فولاد بالايي بدون Stirrup  ها، نزديك به پيش بيني كد از كار افتاد، اما استحكام آن توسط نظرية پلاستيسيته برآورد و بيش از حدّ گرديد. اين امر ناشي از خميدگي تقويت فولاد ( فشاري ) بالا است ،كه Span;y بتن را باعث گرديد. اين نمونه يك از كارافتادگي چكش خوارتر از يك تير تقويت شده با فولاد كششي محض نشان مي دهد ( مانند نمونه 1  ). اگر پلاستيسيتة حدّ بالايي براي ارزيابي تأثيرات فولاد فوقاني استفاده مي شود، سپس بايد پذيرفته شود . فقط اگر تير حاوي تقويت برشي باشد كه به سبب مسئلةخميدگي مي باشد.تيرهاي پل عموماً در ناحية كف شديداً تقويت مي شود و در نزديك و بالا  (top )، كمي بيشتر تقويت مي گردد. فولاد فوقاني براي ايجاد يك قفسة تقويت براي مقاصد ساختمان سازي مي باشد و اين امري ايده آل است.
بعيد بنظر مي رسد كه يك تير حاوي فولاد فوقاني و تحتاني بدون هر نوع تقويت برشي در يك پل موجود حضور داشته باشد. با اين امر، نظرية پلاستيسيته حدّ بالايي يك روش باارزش براي ارزيابي مقاومت برشي تيرهاي پل بتن مسلح است كه حاوي فولاد فوقاني است. مشروط بر اينكه، Stirrup  ها موجود باشند. نشان داده شده است كه تا 15 % ، تقويت در ظرفيت برش ممكن است از يك تير پل بتن انتظار برود كه حاوي حداقل تقويت برشي است . چنين تقويتي مي توانست براي تبديل يك ارزيابي برشي از كارافتاده، به يك مسير كافي باشد روش پلاستيسيته متكي بر چكش خواري كافي ساختار است، طوري كه ملاحظات براي بكارگيري چنين روشي در عمل لازم است. با اين حال ، روش بر پاية پلاستيسيته پذيرفته شده در اينجا داراي پتانسيل، براي تعيين كردن بار از كارافتادگي برشي براي تيرهاي پل موجود مي باشد.
لازم به ذكر است كه به دليل فرض چكش خواري نامحدود ذاتي در نظرية پلاستيسيته و طبيعت تا حدّي، ترد شكستگي برش، چنين روش اي مستلزم كار آزمايشگاهي ضروري براي تعييت حدوداي است كه در داخل آن ممكن است معتبر باشد يا نباشد.
قدرداني:
نويسندگان، پشتيباني مالي، بخش معماري و مهندسي ساختمان در دانشگاه B ath 
تشكر و قدرداني ميكند و از پرسنل آزمايشگاه براي كمك آنها در ساختن و بررسي نمونه ها تشكر مي نمايد.

 

مراجع :
1)بخش حمل و نقل
2) ژورنال بخش ساختمان ASCE
3)يك راه حل پلاستيك 
4)صلب حدّ بالايي براي از كارافتادگي برش تيرهاي بتن بدون تقويت برشي
5)تحليل حدّ و پلاستيسيته بتن
6)تحليل پلاستيك برشي در بتن مسلح
7)روش تحليل فرو ريزش براي پل هاي بتن، بخش مهندسي دانشگاه كمبريج
8)يك تحليل پلاستيك حدّ بالايي براي برش، مجلة تحقيق بتن
9)رفتار در برش تيرها با ترك هاي انعطاف پذير، مجلة تحقيق بتن
10)بعضي آزمايش هاي برش بر روي تيرهاي بتن بدون تقويت برشي
11) جزئيات تقويت Stirrup 
12) خميدگي تقويت فشاري در تيرهاي بتن تقويت شده ، خلاصة مذاكرات مؤسسة مهندسان ساختمان
13) تحقيق در مورد برش، يك سود براي انسانيت يا يك اتلاف وقت؟ مهندسي سازه
14) روش پلاستيسيته براي ارزيابي برشي در پل هاي تير و لوحة بتن اي، مهندسي سازه
موارد بحث بر روي اين مقاله بايد به دست نويسنده تا 21  نوامبر 2000  برسد...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه