بررسی تاسیسات حرارتی و برودتی

بررسی تاسیسات حرارتی و برودتی
بررسی تاسیسات حرارتی و برودتی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 99 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

ساختماني در تهران مطابق نقشه به صورت دو آپارتمان شمالي و جنوبي وجود دارد كه مختصات آن به تشريح زير مي باشد – در پنج طبقه 6 طبقة مسكوني هشت واحد و طبقة همكف پيلدت است :
1-ديوارهاي بيروني – از آجر فشاري با آجر نما از يك طرف   و گچ كاري داخلي   .
2-ديوارهاي داخلي – از آجر فشاري   با   گچ كاري از دو طرف .
3-پنجره تك شيشه اي معمولي   ، پنجره هاي توالت ، حمام ، راهپله   پنجره بالكن واحد جنوبي    پنجره بالكن واحد شمالي   پنجره هاي اطاق ها   
 -پنجره با دو لاية شيشه اي با فاصله    
4-در اتاق ها در تمام چوبي بضخامت   به ابعاد   
در ورودي راهرو تمام چوبي با ابعاد 
درهاي بالكن در فلزي با كتپة شيشه اي به ابعاد 
5-سقف طبقة آخر شامل آسفالت و قيرگوني پوك نخالهه و ماسه سيمان از خارج و گچ كاري از داخل و بتن به ضخامت  
6-سقف طبقات ( پارتيشن داخلي ) شامل سراميك و ملات ماسه و سيمان و پوك نخاله از يك طرف و گچ كاري از طرف ديگر بتن  
7-كف طبقة اول بتن   شامل سراميك ملات ماسه و سيمان پوكة نخاله از داخل و گچ كاري از خارج
8-ارتفاع كف تا سقف   و ارتفاع كف تا كف   
فصل يك
محاسبات بار گرمايش و تاسيسات حرارت مركزي
تعيين ضرايب انتقال حرارت جدارها   :
1-ديوارهاي خارجي :
گچ كاري از داخل    آجر فشاري و آجر نما ا يك طرف .
2-ديوارهاي داخلي :
گچ كاري از دو طرف   آجر فشاري 
3-پنجرة تك شيشه اي معمولي
4-دربها :
  در اتاق ها در تمام چوبي به ضخامت 
  در ورودي راهرو و تمام چوبي
  دربهاي بالكن ، در فلزي با كفية شيشه اي
5-سقف طبقة آخر ( پشت بام )
بتن به ضخامت 25 سانتي متر آسفالت ، قير گوني ، پوكه ، نخاله ، ماسه و سيمان از خارج و گچ كاري از داخل
6-سقف طبقات ( پلرتيشن داخلي )
بتن به ضخامت 25 سانتي متر سرامي ، ملات ،   ماسه ، سيمان پوكه و نخاله از يك طرف  و گچ كاري از داخل .
  بعنوان كف    –1
  بعنوان سقف –2
7-كف طبقة اول ( سقف پيلوت ) :
بتن به ضخامت 25 سانتي متر سراميك ، ملات ، ماسه ، سيمان ، پوكه و نخاله از داخل و گچ كاري از خارج . 
شرايط طرح : شرايط طرح عبارت است از دما و رطوبتي كه محاسبات بار حرارتي                ساختمان بر مبناي آنها صورت مي گيرد و شامل مفاهيم زير است . 
1-دماي طرح خارج :
دماي طرح خارج عبارت است از ميانگين حداقل دماي خارج در زمستان كه توس سازمان هواشناسي طي چند سال ثبت گرديده است . البته ممكن است در بعضي از روزهاي زمستان دما از دماي ميانگين پايين تر رود ولي انجام محاسبات بر اساس شرايطي كه بندرت اتفاق مي افتد موجب افزايش غير ضروري ظرفيت دستگاه هاي گرم كننده خواهد شد .
شهر    زمستان     عرض جغرافيايي درجه     ارتفاع از سطح دريا
    دماي خشك     
تهران     22    35    4000
2-دماي طرح داخل :
شرايط طرح داخل از نظر دما و رطوبت نسبي در ساختمان هاي مسكوني و تجاري بر پاية شرايط آسايش انسان درنظر گرفته مي شود در تعيين شرايط طرح داخلدر ساختمان هاي مسكوني و تجاري علاوه بر توجه به احساس راحتي ساكنينش بايد دقت نمود كه تغيير شرايط طرح در بخش هاي مختلف ساختمان نسبت به يك ديگر يا نسبت به هداي خارج بصورت ملاين و تدريجي صورت گيرد تا بر روي سلامتي انسان زيان بخش نداشته باشد .
تعيين دماي فضاي گرم شده ( توالت و راه پله ) :
مقادير ارائه شده در جداول برابر اتاق ها يا فضاهايي است كه مي خواهيم با وسايلمختلف از قبيل دياتدر يا فن كريل آنها را گرم كنيم ، در حالي كه در هر ساختمان اتاق ها يا فضاهايي وجود دارند كه قصد گرم كردن آنها را بدين صورت نه اينكه اگر در مجاورت ااقي كه با حرارتي آن را محاسبه مي كنيد اتاق گرم نشده اي وجود داشته باشد دماي آن را بصورت زير محاسبة مي كنيم .
  : اختلاف دماي اتاق مورد نظر . ااق گرم نشدة مجاور .
  : دماي طرح داخل توالت و راه پله .
فضا يا اتاق    آشپزخانه    توالت    حمام    اتاق ها    حال    پذيرايي    راه پله    پيلوت
دماي طرح داخل    75    48.5    70    75    75    75    48.5    22
حرارت مركزي
مقدمه :
منظور تثبيت دماي دلخواه و مناسب در داخل ساختمان بايد ابتدا از ميزان تلفات حوادثي محل اطلاع حاصل نموده تا بتواند بر مبناي آن ، ظرفيت وسايل حرارتي مورد نياز را بر آورد كرد لذا محاسبات دقيق و صحيح تلفات وارني ساختمان در كيفيت عملياتي بيشتر وابستة‌مركزي نقش اساسي و تعين كننده اي خواهد داشت در فصل زمستان حرارت داخل ساختمان از راه هاي مختلفي تلف مي شوند كه عبارتند از :
1-تلفات حرارتي از جداره هاي ساختمان شامل ديوار ،. سقف ، كف در و پنجره
2-تلفات حرارتي در نتيجة ورورد هواي سرد خارج به داخل ساختمان اين تلفات حرارتي ممكن است از طريق تهوية اجباري هواي ساختمان و يا نفوذ هواي خارج به طور طبيعي از درزهاي در و پنجره و نيره پيش آيد
گاهي نيز ممكن است تلفات حرارتي منفي يا بهبرت ديگر اكتساب حرارت داشته باشيم كه در اثر حرارت توليدي از دستگاه ها يا لوازمي است كه در داخل ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد اگر مقدار و است مكتب قابل توجه باشد . بايد در محاسبات منظور گردد .
پس از محاسبة تلفاتحرارتي ساختمان بايد آندا بنحوي جبران كنيم تا دماي اتاق ها و فضاهاي مورد نظر در حدود دلخواه و مناسب تثبيت شود زماني م تواند ايجاد شود كه شرايط امايي مناسب در داخل ساختمان  را تخميم نمود كه بررر روي تمام مراحل توليد و انتقال حرارت كنترل مداوم صوت گيرد و بهترين طريق نيز بدين هدف تمركز عمليات توليد حرارت در ساختمان است . پروسة توليد و انتقال حرارت در يك سيستم حرارت مركزي بدين صورت است كه گرماي لازم جهت جبران تلفات حرارتي ساختمان توس يك دستگاه در داخل اتاقي به نام موتور خانه بر روي آب يا بخار سوار شده توسط لوله هاي ناقل به مبدل هاي گرمايي مستل در اتاق ها از قبيل رادياتور يا كنوكتور منتقل مي گردد مادة‌ناقل حرارت پس از اين تبادل حرارتي در اتاق مجددا به ديگ برگشت داده مي شود تا چرخة فوق بار ديگر تكرار شود تمام مراحل اين عمليات را مي توان با وسايلي از قبيل ترموستاد و غيره به تور موتوري كنترل نمود . 
محسبات تلفات حرارتي ساختمان
پس از تعيين دماي طرح داخل و خارج از ساختمان محسبات تلفات حرارتي را به ترتيب انجام مي دهيم .
الف : تلفات حوادثي از جداره هاي حرارتي  
حوادث منطقة هدايتي توس جداره هاي ساختمان از قبيل ديوار ، سقف ، كف ، در ، پنجره و شيشه را از فرمول  زير محاسبات مي كنيم .   
 حرارت منقه از جداره  
مساحت جداره 
ضريب كلي هدايت حرارتي 
دماي سمت گرمتر 
دماي سمت سردتر 
ب)تلفات حرارتي از راه نفوذ يا تصوية‌هوا 
براي محاسبة تلفات حرارتي از راه نفوذ يا تصوية هوا ، ابتدا بايد مقدار هواي نفوذ را محاسبة كنيم . چگونگي ورود هوا به داخل ساختمان :
نفوذ هوا به داخل ساختمان همواره يكي از طرق مهم دفع حرارت ( در زمستان 9 مي باشد نفوذ طبيعي هوا معمولا تحت تاثير يكي از عوامل زير صورت مي گيرد .
1-رسعت باد – سرعت باد باعث ايجاد فشار در سمت مترف به بادو همچنين خلاء ملايمي در سمت داخل ساختمان شده سب نفوذ هواي خارج از درز درها پنجره ها ويژه به داخل مي شود در زمستان نفوذ هوا از پايين ساختمان و رانش هوا از بالاي ساختمان خواهد بود .
مقدار هواي نفوذي بستگي دارد  به ميزان كسب بودن درها و پنجره ها ، ارتفاع ساختمان ، كيفيت روكار ساخامان ، جهت و سرعت وزش باد و يا مقدار هوايي كه براي تهويه يا تعويض در در نظر گرفته مي شود تهوية هوا به منظور تامين اكسيژن مصرف شده توسط ساكنين و يا خروج دوده و گرما غبار ناشي از بعضي وسايل در مكانهتايي مثل كارخانه جات امري ضروري است . اين امر ممكن است به طور طبيعي با باز كردن درها و پنجره ها و يا بصورت اجباري توسط بادزن صورت مي گيرد . باورود هواي خارج مقداري از حرارت صورت گرما محوس ناشي از اختلاف دماهاي خشك داخل و خارج ، تلف مي گردد . در محسبات حرارت مركزي ، درصورتي كه رطوبت زمين صورت نگيرد  تنها بار محسوس هواي نفوذي منظور مي گردد محاسبة حجم هواي ورودي به داخل ساختمان را مي توان بايكي از روشهاي زير محاسبه نمود
الف – روش ذرري         ب-روش حجمي         ج-روش سطحي
روش حجمي :
در اين روش جهت محاسبة مقدار هواي نفوذي از فرمول زير استفاده مي شود 
حجم هواي نفوذي بر حسب فوت مكعب در ساعت                   
حجم اتاق يا محيط مورد نظر بر حسب فوت مكعب                        
دفعات تعويض هواي اتاق در ساعت از جدول                      
همانطور كه از فرمول فوق استباط مي گردد ، ر اين روش مقدار هواي نفوذي از پاية تعداد دفعاتي كه در مدت يك ساعت ، هواي اتاق با هواي تازه تعويض مي شود بر آورد مي گردد بايد توجه نمود كه تعدا دفعات تعويض   كه در جدول ارائه گرديده بر مبناي نفوذ و تهية طبيعي هوا و بدون كمك وسايلي نظر وانتيلاتور است .
دفعات تعويض هوا در ساعت 
نوع اتاق
براي اتاق هائيك از يك ديوار در و پنجره رو به خارج دارند
براي اتاق هائيكه از دو ديوار در و پنجرة‌رو به رو خارج دارند
براي راهرو هايي و روي ساختمان
براي اتاق ها يا فضاهاي فاقد در و پنجرة‌ رو به خارج مانند راهر و يا حال كه در وسط ساختمان واقع شده اند
با استفاده از روش حجي مقدار   را براي اتاق ها محاسبه مي كنيم .
محاسبات براي واحد شمالي :
   اتاق 
   اتاق 
   اتاق 
    حمام
   حال و پزيرايي آشپزخانه
   اتاق 
   اتاق 
   اتاق 
   حمام
   حال و پزيرايي آشپزخانه
محاسبة بار حرارتي هواي نفوذي :
پس از محاسبة حجم هواي نفوذي به داخل اتاق ، از طريق فرمول زير  مقدار بار حرارتي آن را محاسبه كنيم .
  ضريب تحصيص چگالي هوا 
بار حرارتي هواي نفوذي           
حجم هواي نفوذي                   
جوم مخصوص هوا در شرايط استاندرد كه براي شراي غير استاندارد يعني ارتفاع    و دماي هواي خارج محل مورد نظر ، بايد در ضريب تصحيح چگالي براي تهران با ارتفاع  
و دماي خارج طرح خارج   برابر   است .
گرماي هوا در فشار ثابت              
دماي طرح داخل                               
دماي طرح خارج                               
 
فرمول بالا را در برگة محاسباتي تائيد داده تا بار حرارتي كل اتاق بدست آيد .
ضرايب اضافي :
همانطور كه در برگه هاي محاسباتي ملاحظه مي شود براي ديوار هاي شمالي و شرقي   و ديوارهاي غربي   ضريب اضافي در نظر گرفته مي شود ، بعلاوه جهت تصحيح اشتباهات احتمالي در محاسبات براي هد اتاق   ضريب اطمينان منظور ميگردد كه در برگه محاسباتي منعكس است . با توجه به اين كه اين واحد مسكوني است و سيستم حرارت مركزي بايد در همة ايام كار كند ضريب پيش راه اندازيدر نظر گرفته مي شود ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه