بررسی هوش عاطفی

بررسی هوش عاطفی
بررسی هوش عاطفی
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 120 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
زيربناي نظري تحقيق
تعارض و ماهيت آن
ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني
ديدگاه سنتي
ديدگاه كثرت گرا
ديدگاه تعامل گرا
تعارض و اثرات اصلي تعارض
تعارض و جنبه هاي منفي آن
تعارض و جنبه هاي مثبت آن
انواع تعارض
تعارض درون فردي
تعارض بين فردي
تعارض بين گروهي
تعارض بين سازماني
علل ايجاد تعارض در سازمان ها
تعارض و تغيير
تعاض در اثربخشي سازمان
راهبردهاي پيشگيري از تعارض
راهكارهاي رفع تعارض
سبك هاي مديريت تعارض
راهبردهاي مديريت تعارض
چانه زني
ميانجي گري
حكميت
خلاصه بحث تعارض
هوش عاطفي
تعريف هوش عاطفي
ريشه هاي تاريخي هوش عاطفي
اساس زيستي عواطف و هوش عاطفي
ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي
هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر
هوش عاطفي از ديدگاه مايروسالوي
هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن
ابعاد هوش عاطفي از ديدگاه بار-آن
هوش عاطفي از ديدگاه گلمن
مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن
مؤلفه خودآگاهي
مؤلفه مديريت خود
مؤلفه آگاهي اجتماعي
مؤلفه مهارت هاي اجتماعي
مؤلفه خودانگيزي
توجه معاصر به هوش عاطفي
تقسيم بندي بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك
نقش وراثت و محيط در هوش عاطفي
ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين
آموزش و يادگيري هوش عاطفي
هوش عاطفي در محل كار
خلاصه بحث هوش عاطفي
ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي)
چهارچوب مفهومي ارتباطات
هدف ارتباط
اهميت ارتباطات
فرايند ارتباطات
انواع ارتباطات
مهارت هاي ارتباطي مديران
تعريف مهارت هاي ارتباطي
مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن
مهارت كلامي
مهارت بازخورد
مهارت شنود مؤثر
خلاصه بحث ارتباطات
الگو (مدل)
نظريه هاي الگوسازي
انواع الگو (مدل بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف كلي تحقيق
اهداف
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي اصلي
فرضيه هاي فرعي
پيش فرضهاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم پيشينه تحقيق
مقدمه
تعارض
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج كشور
هوش عاطفي
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج كشور
ارتباطات
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج كشور
نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق
فصل سوم روش شناسي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
نمونه تحقيق
انتخاب حجم نمونه لازم
متغيرهاي تحقيق
ابزار و وسيله تحقيق
نحوه امتياز دهي
پايايي پرسشنامه هاي تحقيق
نحوه جمع آوري اطلاعات
روش هاي آماري
رعايت مسائل اخلاقي
فهرست منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي

 
فهرست مطالب

فصل اول ........................................................................................................  1
مقدمه .........................................................................................................................  2
زيربناي نظري تحقيق ..................................................................................................  5
تعارض و ماهيت آن ...................................................................................................  5
ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني .............................................................  9
ديدگاه سنتي .............................................................................................................   9
ديدگاه كثرت گرا ...................................................................................................  10
ديدگاه تعامل گرا......................................................................................................  10
تعارض و اثرات اصلي تعارض ..................................................................................  11
تعارض و جنبه هاي منفي آن ....................................................................................  11
تعارض و جنبه هاي مثبت آن ....................................................................................  12
انواع تعارض ............................................................................................................  13
تعارض درون فردي..................................................................................................  14
تعارض بين فردي ....................................................................................................  15 
تعارض بين گروهي .................................................................................................  15
تعارض بين سازماني ................................................................................................  16
علل ايجاد تعارض در سازمان ها ...............................................................................  16
تعارض و تغيير .........................................................................................................  19
تعاض در اثربخشي سازمان ......................................................................................  20
راهبردهاي پيشگيري از تعارض ................................................................................  20
راهكارهاي رفع تعارض ............................................................................................  21
سبك هاي مديريت تعارض ....................................................................................  23
راهبردهاي مديريت تعارض ....................................................................................  24
فهرست مطالب

چانه زني ................................................................................................................  28
ميانجي گري .........................................................................................................  30
حكميت..............................................................................................................  30
خلاصه بحث تعارض ..........................................................................................  30
هوش عاطفي .......................................................................................................  31
تعريف هوش عاطفي ...........................................................................................  32
ريشه هاي تاريخي هوش عاطفي ............................................................................  34
اساس زيستي عواطف و هوش عاطفي .....................................................................  36
ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي .............................................................  38
هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر .........................................................................  38
هوش عاطفي از ديدگاه مايروسالوي ...............................................................  38
هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن ...................................................................  38
ابعاد هوش عاطفي از ديدگاه بار-آن ...............................................................  40
هوش عاطفي از ديدگاه گلمن ............................................................  40
مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن ...................................................................  41
مؤلفه خودآگاهي ...................................................................................................  41
مؤلفه مديريت خود .....................................................................................  42
مؤلفه آگاهي اجتماعي ..................................................................................  43
مؤلفه مهارت هاي اجتماعي ..........................................................................  44
مؤلفه خودانگيزي ...........................................................................................  46
توجه معاصر به هوش عاطفي ..................................................................  47
تقسيم بندي بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك ..................  48
نقش وراثت و محيط در هوش عاطفي.......................................  49
فهرست مطالب

ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين ..........................................................  50
آموزش و يادگيري هوش عاطفي ........................................................  52
هوش عاطفي در محل كار ...................................................................................  54
خلاصه بحث هوش عاطفي .............................................................................  58
ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي) .........................................................................  59
چهارچوب مفهومي ارتباطات ..................................................................  60
هدف ارتباط ..........................................................................................  62
اهميت ارتباطات .........................................................................................   63
فرايند ارتباطات .........................................................................................  64
انواع ارتباطات ............................................................................................  66
مهارت هاي ارتباطي مديران ..................................................................  66
تعريف مهارت هاي ارتباطي .........................................................................  67
مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن .................................................................  67
مهارت كلامي ....................................................................................................................  67
مهارت بازخورد ............................................................................................  69
مهارت شنود مؤثر .............................................................................................  70
خلاصه بحث ارتباطات ....................................................................................  71
الگو (مدل) .....................................................................................................  72
نظريه هاي الگوسازي .....................................................................................  73
انواع الگو (مدل)................................................................................................  74
بيان مسأله ..........................................................................................................  76
اهميت و ضرورت تحقيق ............................................................................  78
اهداف تحقيق .............................................................................................  80
فهرست مطالب

هدف كلي تحقيق ....................................................................................................  80
اهداف ....................................................................................................................  80
فرضيه هاي تحقيق ..................................................................................  81
فرضيه هاي اصلي .............................................................................................  81
فرضيه هاي فرعي ..........................................................................................  81
پيش فرضهاي تحقيق ............................................................................................  81
محدوديت هاي تحقيق ...............................................................................  82
تعريف واژه ها و اصطلاحات .........................................................................  83
    فصل دوم پيشينه تحقيق ..............................................................................  86
مقدمه ..................................................................................................................  87
تعارض
تحقيقات انجام شده در داخل كشور .......................................................  87
تحقيقات انجام شده در خارج كشور .....................................................................  91
هوش عاطفي
تحقيقات انجام شده در داخل كشور ................................................................  97
تحقيقات انجام شده در خارج كشور ...........................................................  98
ارتباطات
تحقيقات انجام شده در داخل كشور ...........................................................  103
تحقيقات انجام شده در خارج كشور ..................................................................  107
نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق ...................................................................  108
فصل سوم روش شناسي تحقيق ...........................................................  110
مقدمه................................................................................................................  111
جامعه آماري ....................................................................................................  111
فهرست مطالب

نمونه تحقيق .......................................................................................................  111
انتخاب حجم نمونه لازم ..................................................................................... 112
متغيرهاي تحقيق ................................................................................................... 113
ابزار و وسيله تحقيق ................................................................................................ 114
نحوه امتياز دهي .................................................................................................... 114
پايايي پرسشنامه هاي تحقيق ................................................................................... 115
نحوه جمع آوري اطلاعات ................................................................................... 117
روش هاي آماري .............................................................................................. 117
رعايت مسائل اخلاقي .......................................................................................... 118


فهرست منابع
منابع فارسي
1-    آرامسترانگ، لارنس اي. تأثير محيط در فعاليتهاي ورزشي. ترجمه عباسعلي قائيني و همكاران، تهران: سمت. 1381
2-    آريانپور كاشاني، عباس. فرهنگ كامل انگليسي- فارسي. تهران: اميركبير ، 1370.
3-    ابراهيم، خسرو و همكاران. انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني، تهران: انتشارات سمت، 1383.
4-    اميني، محمد. واژه نامه علوم تربيتي، نمايشگاه، نمايشگاه و نشر كتاب قم، 1374.
5-    باطني، محمدرضا. فرهنگ معاصر انگليسي- فارسي. فرهنگ معاصر، 1374.
6-    تحريريان، محمد حسن و همكاران. انگليسي عمومي براي دانشجويان دانشگاه، اصفهان: چهار باغ، 1381.
7-    حيبم، سليمان. فرهنگ جامع فارسي- تهران: فرهنگ معاصر 1369.
8-    حبيبم، سليمان، فرهنگ انگليسي – فارسي، تهران: فرهنگ معاصر 1375.
9-    خاكي، غلامرضا. روش تحقيق در مديريت، تهران: مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي. 1379.
10- داورپناه، محمدرضا. فرهنگ جامع علوم تربيتي و زمينه هاي وابسته. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، 1379.
11- دورلند، ويليام. فرهنگ پزشكي انگليسي- فارسي. ترجمه محمد هوشمند.، تهران: مؤسسه نشر كلمه. 1375.
12- ديز، جيمز، هالي، استوارت. روانشناسي يادگيري. محمدتقي براهني، تهران. نشر رضايي، 1363.
13- پيلور، جي گالن و همكاران. برنامه ريزي درسي. براي تدريس و يادگيري بهتر. ترجمه غلامرضا خوئي نژاد، مشهد: آستان قدس رضوي، 1372.
14- عباس زادگان، محمد. فرهنگ واژگان و اصطلاحات مديريت. تهران: انتشارات سوره، 1378.
15- صاري، علي و همكاران. چاقي علل و رابطه آن با بيماريها و ورزش، تهران: انتشارات چهره. 1370.
16- فاكس و مايتورس، فيزيولوژي ورزش، ترجمه اصغر خالدان. تهران: دانشگاه تهران، 1375.
17- فراهاني، ابوالفضل و همكاران. زبان تخصصي (رشته تربيت بدني). تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، 1381.
18- فيت، هاليس. تربيت بدني ويژه. ترجمه، محمدتقي منشي طوسي. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، 1365.
19- كردي، رامين. آشنايي با اصول پزشكي ورزش. تهران: كتابخانه ملي ايران، 1378.
20- مانتانا، پاتريك. فرهنگ فراگيري دانش مديريت. ترجمه سهراب خليلي، تهران: يادواره كتاب، 1380.
21- نام آور، حميد. فرهنگ پزشكي دورلند. تهران: يادواره كتاب، 1379.
22- وست، دبورا. مباني تربيت بدني. ترجمه احمد آزاد. تهران: انتنشارات كميته المپيك جمهوري اسلامي ايران، 1376.
منابع انگليسي
1- Astrand. Olof (1977)." Textbook of work physiology"
2- Chelladurai, p (1999) "Human Resource Management' Human kinetics.
3- Educational Resources Information Center (ERIC), 1988.
4- Gallahue . David L. (1982).
5- Harrison, Clarke. (1986) "Application of Measurment in physical Education Newjersy. Englewood Gliffs.
 6- Hornby. A.S (1996) "Oxford Advanced learner's dictionary". Great Britain.
7- Houghton Mifflin Company (1982). "The American Heritage Dictionary". Boston.
8- Longman (1990). Dictionary of contemporary English, England.
9- Paynton- Brooks (1980) "The Human Body". C.V Mosby Company.
10- Random House. "The Random House Dictionary". NY: the U.S.A
11- Schmidt, Richard A (1999). "Motor Controland Learning". Human Kinetics. The U.S.A
12- Steinmann, Marion and Ralph grawunder (1982) "Life and Health". Random House. New York.
13- Webster, Noah (1983) "Webster twentieth century Dictionary". Simon and Schuster, the U.S.A

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه