بررسی شبكه های آبرسانی شهری و شناسایی و كاهش آب بحساب نيامده در آن

بررسی شبكه های آبرسانی شهری و شناسایی و كاهش آب بحساب نيامده در آن
بررسی شبكه های آبرسانی شهری و شناسایی و كاهش آب بحساب نيامده در آن
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 109 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب                   
هدف
مقدمه1
بخش اول
شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني
جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور                         3
دستورالعمل كنترل اماكن                                              4
دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن                             6
اهداف ،كاربردها وقابليتهاي كنترل اماكن                             7
كليات اجراي طرح                                     9
فعاليتهاي كنترل اماكن                                             10
تهيه روش كنترل اماكن                                             15
كدگذاري                                                 17
تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات                                         21
بخش دوم روشهاي كاهش تلفات غير فيزيكي                                
دستورالعمل نصب صحيح انشعابات                             24
ارزيابي روشهاي برخورد با متخلفين                            34
بخش سوم
روشهاي كاهش پرت فيزيكي                            
بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن                            40
تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن                             41
حوضچه هاي شيرآلات                                              44
شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعميرآنها                        45
بخش چهارم
مدلسازي شبكه توزيع آب                                    
تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي                     52
بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب                         54
تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج                                 60
تعاريف و اصطلاحات رايج در مدلسازي                             62
شبيه سازي سيستم توزيع                                                 65
هدف از مدلسازي و كاربردهاي آن                             67
محدوديت هاي مدلسازي                                              70
تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب                             72
تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب                             76
جمع آوري و سازماندهي اطلاعات                              79
تهيه مدل اوليه                                                   87
كد گذاري عوارض                                     89
چكيده مطالب و ارائه راهكار                                                96   
منابع ومئاخذ                                         98                      

 

هدف :
شناسايــــي پرت آب در شبكه هاي آب رساني شهري بصورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي كه از مخازن ذخيره و لوله هاي اصلي شبكه توزيع آب شهري و نيز شبكه هاي فــرعي و انشعابات مشتركين كه ممكن است بصورت نشت آب و يا تركيدگي   لوله هاي اصلي و فرعي شبكه و انشعابات و شيرهاي شبكه به خارج از ســــيستم توزيع آب منتقل شود و حجم عظيمي از آب سالم و بهداشتي هدر ميرود كه با مشكلات فراواني توليـــــــد و در بعضي از شهرها تصفيه مي شود و هزينه هاي هنگفتي را شركتــهاي آب و فاضلاب بابت آن خرج مي نمايند و در كشور ما علاوه بر آنكه از نظر اقتصادي هزينه هاي كلاني  متوجه دولت در اين زمينه  مي شود كشور ما داراي منابع محدود آب مي باشــــــد و در بيشتر موارد 60-40 درصد آب توليد شده براي شرب شهري بصورت تلفات هدر ميرود كه رقم بسيار بالايي است .
بنابراين شناسايي راههاي بروز تلفات آب و ارائـــــه راهكارهـــــاي مقابله با آن شكلات زيادي را از پيش پاي صنعت نوپاي آب و فاضلاب كشور بر ميدارد.
تعريف آب به حساب نيامده : (پرت شبكه  يا تلفات شبكه)
تلفات آب در شبكه آبرساني شهري به دو صورت مشهود است .
الف :تلفات فيزيكي آب.
ب : تلفات غير فيزيكي .
تلفات فيزيكي:
 آب بصورت نشت از مخازن ذخيره آب ،نشت ازلوله ها و شير فلكه ها و تلفات آب ناسي از اتفاقات و شكستگي لوله هاي اصلي و فرعي و نيز انشعابات .
تلفات غير فيزيكي آب :
عدم كاركرد صحيح كنتور هاي حجمي موجود دروروي و خروجي مخازن ذخيره آب كه ممكن است مقدار حجمي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي نشان دهد
 عدم كاركرد صحيح  كنتور هاي مشتركين
 كنتور هاي خراب ،كنتور هاي معكوس ،كنتور هاي دست كاري شده توسط مشترك يا افراد غير مجاز ديگر
انشعابات غير فني و غير اصولي
عدم وجود كد بندي و پلاك كوبي اماكن
خطاي انساني
بنابراين اتلاف آب در شبكه ها ممكن است به يكي از صورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي صورت گرفته باشد . براي كاهش ميزان تلفات آب بايد عوامل ايجاد تلفات در شبكه شناسايي شود و بعد از شناسايي راههاي جلوگيري از ايجاد تلفات بررسي شود .  [1]
بخش اول :
                   شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در
                                 شبكه هاي آب رساني
شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب (آب به حساب نيامده)
الف‌: شناسايي عوامل ايجاد تلفات غير فيزيكي:
براي شناسايي عوامل ايجاد تلفات غير فيزيكي به يكي از روشهاي زير استفاده ميشود.
1)جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور .
2)انجام عمليات كنترل و مميزي اماكن .
جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنترل : (روش اول )
با تغيير در فرم كامپيوتري قرائت كنتور مي توان در هر دوره تمام يا بخشي ازاطلاعات مورد نيازاز وضعيت انشعابات در شبكه را به دست اورد و ليستي از انشعابات نامناسب را تهيه كرد .[10]
پس از تهيه ليست انشعابات نامناسب ، اين ليست در اختيار اكيپ اجرائي قرار داده شده و به روشهايي كه قبلا  توضيح داده شده است اصلاح خواهد شد.
در مورد روش دوم ،نحوه كار بدين ترتيب بوده كه با انجام فعاليت كنترل اماكن كليه اماكن مورذد بازديد  قرار گرفته و وضعيت انشعاب آنها قابل شناسايي مي باشد. با استفاده از نتايج به دست آمده از عمليات كنترل اماكن ليست كليه انشعابهاي نامناسب به تفكيك در يك فرم تهيه شده، ليست مزبور در اختيار اكيپ اجرايي مربوطه قرار داده مي شود .[1]
دستورالعمل كنترل اماكن :
در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده، از جمله فعاليت هاي مثبت تعريف شده،فعاليت مربوط به كنترل و مميزي اماكن سطح شهر است . اين فعاليت به طور كلي به منظور بررسي و شناخت وضعيت موجود اماكن در ارتباط با بخش مشتركين و توزيع  آب(شامل كليه مشتركين و غير مشتركين )، اگاهي از مسائل و كمبود هاي مرتبط با آن و همچنين بررسي و شناخت نواقص و ايراداتي كه از اين جهت به سيستم توزيع آب تحميل مي گردد،گرديده است .[1]
ازآنجايي كه در انجام اين فعاليت هزينه هاي قابل ملاحظه اي صرف ميگردد،لذا ضروري است اين هزينه ها منتج به نتايج مناسبي  گردد و از لحاظ  فني و اقتصادي مقرون به صرفه باشد ، با توجه به اين امر ،اين فعاليت يك فعاليت مهندسي بوده كه مي بايست با در نظر گرفتن شرايط محلي و فني اقتصادي با يك برنامه ريزي دقيق و سازمان دهي شده اقدام به انجام آن گردد .[10]
در اين راستا بنا بر مطالب فوق ،در دستور العمل حاضر سعي گرديده كليه جوانب امر مورد بررسي قرارگيرد و روش مناسب اين فعاليت ارائه گردد ، به طوركلي در دستور العمل حاضرنحوه انجام اين فعاليت از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و به عنوان راهنمايي جهت كنترل اماكن در شركتهاي آب و فاضلاب ارائه گرديده است
بطور كلي فعاليت هاي مورد نظر به شرح زير است :[10]
- تهيه نقشه ها
- تهيه روش كنترل اماكن با توجه به شرايط محلي
- جذب ،سازماندهي و آموزش گروههاي پيمايش محلي
- پيمايش محلي و برداشت اطلاعات
- مقايسه اطلاعات جمع آوري شده در حين عمليات پيمايش با اطلاعات پرونده اي مشترك به منظورتعيين تغييرات و مغايرتها
- تهيه برناممه كاربردي كنترل اماكن ( نرم افزار كنترل اماكن) به منظور ثبت ، بازيافت و اخذ گزارشات
- ورود اطلاعات جمع آوري شده به نرم افزار كنترل اماكن
- اخذ گزارشات و انجام پردازشهاي لازم
(در مورد سه بند آخر ميتوان به صورت دستي نيز ليستي از انشعابات مورد نظر تهيه كرد) .
در اين خصوص، در دستورالعمل كنترل اماكن ابتدا دلايل نياز به اين فعاليت، اهداف انجام فعاليت كنترل اماكن ، كاربرد ها، و قابليت هاي قابل حصول و كليات اجراي طرح تشريح گرديده و متعاقب آن روش انجام ، نحوه جمع آوري ثبت ، بازيافت و پردازش اطلاعات تحت فعاليتهاي فوق الاشاره مورد بحث قرار گرفته است.[10]
1- كليات
1-1-    دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن
از جمله دلايل نياز بهانجام چنين فعاليتي در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده ، موارد زير قابل اشاره است .
- شركتهاي در گير در امر خدمات رساني آب و فاضلاب با توجه به روند توسعه شاهد توليد اطلاعات بسياري از  جمله اطلاعات مربوط به مشتركين بوده كه اغلب به دليل عدم وجود يك روند و نظام سازمان يافته ، بسياري از اين اطلاعات توليد شده در زمان كوتاهي بدون هيچ گونه شناختي حذف يا از دقت آنها كاسته شده است بدين لحاظ عليرغم اهميت خاص و با ارزش كه اين اطلاعات دارا مي باشند ، اغلب نقش مؤثري در برنامه ريزي ها ايفا نمي نمايند . همچنين در روند كنوني در طول زمان كوتاهي اطلات كارايي لازم خود را از دست داده و بازيافت آنها نيز نيازمند صرف هزينه در زمان زيادي است .در اين بين با توجه به تغييرات و تحولاتي كه در چندين سال اخير در مديريت بخش تأمين و توزيع آب صورت گرفته( انتقال خدمات از شهرداري هاو ادارات آب به شركتهاي آب و فاضلاب) بسياري از اطلاعات حذف يا نابود گرديده است.از اين رو ، انجام چنين فعاليتي ، كمك مؤثري به جمع آوري و نظام دادن اطلاعات مرتبط با اين بخش خواهد نمود . ذكر اين نكته ضروري است اكثرشركتهاي آب و فاضلاب از اين قاعده مستثني نبوده و اين امر به عنوان مشكل در آنها همواره مطرح بوده است.[1]
- آمار و اطلاعات مشتركين مربوط به سالهاي قبل ، به ويژه قبل از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب بسيار محدود و عمدتاً از دقت و كيفيت لازم برخوردار نمي باشد . با توجه به اين امر اقدا م جهت تهيه آمار و اطلاعات به روز از وضعيت اماكن و مشتركين ضروري است . [10]
- مديريت مؤثر در بخش مشتركين و همچنين ساير بخشها همواره نيازمند اطلا عات همه جانبه از اماكن و به ويژه از مشتركين است . به اين لحاظ كه تعيين و تحليل سياستهاي مورد نظر بستگي خاصي به وجود اطلاعات داشته و جامع و قابل دردسترس بودن آن براي مديران و برنامه ريزان به منظور حمايت از تحليلهاي لازم ضروري است .[10]
- در حال حاضر بسياري از درآمد هاي قانوني در ارتباط با مشتركين كه رقم قابل ملاحظه اي را نيز به خود اختصاص مي دهد، بصورت بالقوه بوده ، كه با توجه به روند فعلي بالفعل نمودن آن تقريباً مقدور نمي باشد . ولي در صورت اجراي چنين فعاليتي اينگونه در آمد ها به راحتي و با دقت تمام بالفعل خواهد گرديد ( از قبيل در آمد هاي حاصل از كاربري ، وضيت انشعابات ، شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم قرائت و بسياري موارد ديگر)
- از دلايل ديگر انجام اين فعاليت اين بوده كه امروزه تنها سازمانها و شركتهايي در فعاليتهاي خود موفق خواهند بود ، كه بتوانند به طور مؤثر و كارا از اطلاعات توليد شده استفاده نمايند . به عبارتي تحليل و اجراي مؤثر برنامه هاي بهينه سازي سيستم به تشخيص اقدامات مناسب و تحقيق در ارتباط به ميزان تأثير اين برنامه ها ، نيازمند داشتن اطلاعا ت كافي در بخشهاي مختلف ازجمله بخش مشتركين است .  [10]
1-2- اهداف ، كاربرد ها و قابليت ها
در صورت اجراي فعاليت كنترل و مميز اماكن در شركتهاي آب و فاضلاب ، امكان استفاده از اطلاعات جامع و به روز مشتركين سطح شهر ، به منظور به كار گيري و استفاده در بخشهاي مختلف مديريتي ، فني و اجرايي فراهم خواهد گرديد . ازجمله مواردي كه با اجراي اين فعاليت قابل حصول ميباشد يا به عبارتي اهداف قابل انتظار از اجراي چنين فعاليتي ، عبارتند از :[1]
-شناسايي وضعيت يكايك اماكن و تهيه اطلاعات به روز از آنهادر جنبه هاي مختلف
- ايجاد هما هنگي در ساختار اطلاعاتي و محتواي منابع اطلاعاتي مشتركين از شركتهاي آب و فاضلاب و به روز نگه داشتن آن
- تهيه و استقرار سيستم مكانيزه  اطلاعاتي مورد نياز امور مشتركين و ساير بخشها در ارتباط با مشتركين و به روز نمودن اطلاعات بدون صرف دوباره كاريها .
- تهيه و در اختيار قرار گرفتن نقشه هاي به روز كد گذاري شده امور مشتركين
- افزايش راندومان و قابليت هاي تكنولوژيكي شركت با توجه به ايجاد توانايي هاي آناليزي بهبود يافته و جديدي كه فراهم گرديده است .
- فراهم آمدن امكان تحقيق و انجام بررسي هاي مستمر در ارتباط با مشتركين
-فراهم آ‌مدن زمينه جهت ارائه و به كارگيري راهكارهاي عملي و علمي سازمان يافته در ارتباط با نگهداري ، اصلاح و بهينه سازي انشعاب آب .
- فراهم آمدن امكان زمينه جهت اخذ درآمدهاي قانوني
- فراهم آمدن شرايط جهت تهيه و پياده سازي سيستم علمي و عملي قرائت كنتورهاي  مشتركين (سير بهينه قرائت ).
- فراهم آمدن امكان كاهش آب به حساب نيامده(به ويژه غير فيزيكي)باتوجه به شناسايي عوامل بروز نشت
- فراهم آمدن شرايط جهت تهيه برنامه وتدوين بودجه بر طبق واقعيت هاي موجود.
-فراهم آمدن زمينه جهت شناخت كمبودها در مديريت امور مشتركين و برنامه ريزي جهت رفع آن .
- پيش بيني فعاليتها و برآورد فعاليتها و پتانسيلهاي مورد نياز آينده.
- تخصصي نمودن ارائه خدمات با توزيع مناسب فعاليت ها و مسئوليت ها.
- ارتقاء كيفيت و كميت ارائه خدمات.
- ايجاد و بهبود و تحكيم زيربنا هاي مناسب حقوقي و قانوني .
- جلب هرچه بيشتر و عميقتر مشاركتها ي مردمي يا به عبارتي ايجا د يك ارتباط دو جانبه با مشتركين و ارتقاء همكاري مشتركين .
- فراهم آمدن امكان سازماندهي و فعال نمودن يك ارتباط مستمر با مشتركين[10]
1-3-كليات اجراي طرح
اولين گام در روند انجام فعاليت مميزي و كنترل اماكن در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده ، تعيين اهداف و پس از آن تبيين استراتژي دستيابي به اهداف مزبور و روند اجراي آن بوده است .
كليات اجراي اين فعاليتها به شرح زير است:
 در گام اول شناسايي كلي وضعيت و ساختاراطلاعاتي،به همراه نحوه گردشكاري در وضعيت موجود مورد عمل قرار خواهد گرفت و بر اساس آن استراتژي هاي لازم تدوين ميگردد .
در گام بعدي بر اساس استراتژي هاي تعيين شده و با در نظر گرفتن  ابزار مورد استفاده و واقعيتهاي موجود در اجراي اين فعاليت و شيوه اجراي جمع آوري و ثبت اطلاعات در قالب فعاليتهاي از قبيل تعريف وتعيين اطلاعات مور نياز(اقلام اطلاعاتي  )   روش جمع آوري و ثبت آن ، محدوده زماني جمع آوري و ثبت اطلاعات، روش پردازش و اخذ نتايج ، مديريت تحليل نتايج ، مديريت تحليل اطلاعات و كاربرد هاي آن و موارد خاص ديگر بنا به موضوع و نوع تكنولوژي و ابزارهاي به كار رفته در اين طرح مورد عمل قرار خواهد گرفت . [1]
در اين راستا، پردازش داده هاي ثبت شده و بررسي آنها مرحله ديگري از روند انجام اين فعاليت بوده است و بر اين اساس ، ارائه نتايج نيز بر طبق اهداف تعيين شده و نيازهاي شركت هاي آب و فاضلاب صورت خواهد گرفت .[10]
2-فعاليت هاي كنترل اماكن
همان گونه كه در ابتدا اشاره شد انجام اين فعاليت در اصل در بر گيرنده چندين فعاليت مي باشد، كه با تهيه نقشه ها شروع شده و به اخذ گزارشات و پردازشهاي لازم ختم ميگردد. در اين ارتباط در ادامه به تشريح هر يك از اين فعاليت ها پرداخته شده ا ست .[1]
2-1- تهيه نقشه ها
در كنترل و مميز ي ا ماكن ، به منظور پيمايش محلي ، وجود نقشه هاي پايه شهر سازي بامقياس مناسب به صورت رقومي كه در آنها مو قعيت خيابان ها ، كوچه ها و بلوكها به همراه اطلاعات توصيفي مربوط به آن مشخص شده باشد ، از ضروريات است . چرا كه اصولاً پيمايش منطبق بر نقشه ها بوده ودر حين پيمايش مكانهاي كنترل شده بر روي نقشه ها منعكس مي گرددو ضمناً هر يك از بلوكها ، خيابانها و معابر بن باز و اماكن باكدهاي منحصر به فرد خويش مشخص مي گردد . در اين راستا اختصاص كد جغرافيايي ده رقمي به كليه اماكن از ضروريات بوده كه به موازات اجراي عمليات پيمايش مكانئ به مكان انجام ميگيرد . [1]

ماحصل نهايي اين فعاليت ، فراهم آمدن نقشه هاي كد گذاري شده اماكن ، بلوكها ، خيابان ها و معابر بن باز ، يا به عبارتي نقشه هاي كنترل اماكن در مقياس مناسب (عموماً 1:500 )است . در اين ارتباط به منظور آشنايي بانقشه هاي رقومي و نحوه تهيه آن و ساير مسائل مربوط به آن در پيوست شماره 1 دستورالعمل حاضر كلياتي در ارتباط با آن آورده شده است . [5]
با توجه به اهداف مورد نظر از انجام كنترل اماكن مي بايست لزوماً نقشه هاي رقومي تهيه و به كار گرفته شود در صورتي كه نقشه هابه صورت دستي و سنتي تهيه شده باشد بايستي به طرق ذكر شده در پيوست فوق، اقدام به تهيه نقشه رقومي گردد از نقطه نظرتهيه نقشه هاي رقومي مورد استفاده در كنترل اماكن، مقياس مناسب براي نقشه هاي پايه مورد استفاده در طرح عموماً مقياس1:500 ميباشد كه با استفاده از آن مي توان كليه مشتركين و اماكن را به همراه محدوده تقريبي قطعات آنها در روي نقشه ها درج نمود . لذا چنانچه نقشه هاي پايه شهر سازي با مقياس مذكور در دسترس نباشد ، بايد با تبديل مقياس نقشه هاي موجود و يا نقشه با مقياس مورد نظر نسبت به اين امر مبادرت ورزيد . بديهي است بزرگ نمودن مقياس نقشه ها باعث افزايش دقت آن نميگردد ، بلكه تنها بزرگ نمايي مورد نظر را به دست ميدهد، از اين رو در تبديل مقياس نقشه هاي موجوود به 1:500 بهتراست  از نقشه هاي اصل از 1:1000 بزرگتر نباشد .[1]
متعاقب اخذ نقشه هاي فوق و بررسي هاي انجام شده بر روي آن ، بسته به مورد مي بايست ، اقداماتي علاوه بر آنچه در پيوست دستورالعمل حاضر آورده شده ،را نيز به شرح ذيل در صورت نياز مورد عمل قرار داد.
- در صورت عدم وجود لايه بندي مناسب در فايل نقشه ها ، اقدامات لازم به منظور لايه بندي مناسب صورت گيرد .
- در صورتي كه مقياس نقشه ها 1:500 نباشد لازم است نسبت به تغيير مقياس نقشه ها به 1:500 اقدام شود .[5]
بنابر آنچه كه در ابتدا به آن اشاره شد ، تهيه نقشه ها در اين فعاليت از تهيه نقشه ها شروع شده و به نقشه كد گذاري شده اماكن ختم ميشود. براي اين منظور ، فعاليتهايي به شرح زير مورد نياز است .[5]
- تهيه نقشه هاي تطبيقي شهر
- تهيه نقشه هاي تقريبي قطعات
- تهيه نقشه كنترل اماكن ( نقشه كد گذاري شده اماكن )
در ادامه به تشريح هر يك از اين فعاليت ها پرداخته شده است .
الف- تهيه نقشه هاي تطبيقي
از آنجا ئيكه ساخت و سازهاي شهري اغلب موجب تغييرات عمده اي در نقشه هاي پايه شهر سازي مي شود و احياناً معابر و بلوك هاي جديد ايجاد گرديده و يا نحوه بلوك بندي ها به دليل احداث خيابان ها و معابر جديد دست خوش تغيير ميشود ،  لازم است نقشه هاي پايه شهرسازي با وضعيت مورد مقايسه قرار گرفته و در همين زمان ضمن تعيين بلوك بندي هاي وضع موجود ، تغييرات اجتماعي به وجود آمده تا حد امكان بر روي نقشه هاي پايه شهر درج گردد .[5]
بطور كلي چنانچه اين تغييرات موارد همچون تعريض خيابانها ، كوچه ها ، ايجاد پخ ها و قوس تقاطع ها ، ايجاد كوچه هاي جديد و نظاير آن باشد ، ميتوان با كروكي برداري و به صورت تقريبي نقشه هاي پايه شهر را به هنگام نمود ولي در صورتي كه اين تغييرات بكلي بافت قبل شهر يا ناحيه مورد برسي را دگرگون ساخته باشند ، ضروريست با انجام  عمليات نقشه برداري ، نقشه دقيق مناطق توسعه يافته تهيه گردد .
در اين بين اطلاعات توصيفي همچون اسامي خيابانها و كوچه ها كه در نقشه هاي فوق موجود نبوده ، تعداد تقريبي اماكن واقع در هر بلوك و سايرموارد مورد نياز نيز بايستي برداشت گردد . متعاقب اين فعاليت ، كليه موارد پس از برداشت بر روي  نقشه هاي پايه شهر سازي وارد گرديده و فايل كامپيوتري آن نيز به روز گردد .[1]
ب- تهيه نقشه تقريبي قطعات
در كنترل اماكن به منظور شناسايي موقعيت تقريبي اماكن در هر يك از بلوكها ، نياز به مشخص نمودن حدود يا مرز تقريبي قطعات و اماكن جهت اختصاص كد جغرافيايي است . از اين رو در اين فعاليت همگام با انجام پيمايش محلي و تكميل پرسشنامه ها مرز تقريبي قطعات و اماكن بر اساس دستور كارهاي صادره مشخص ودر نهايت جهت تهيه نقشه هاي كنترل اماكن بر روي نقشه هاي پايه شهرسازي پياده مي گردد.[5]
ج- تهيه نقشه كنترل اماكن
نقشه هاي كنترل اماكن به نقشه هاي اطلاق مي شود كه  حاوي كليه خيابان ها ،    معابر ، كوچه ها و بلوكهاي سطح شهر به همراه كد هاي اختصاص داده شده به هر يك از اين عوارض است . به منظور تهيه نقشه اي كنترل اماكن عموماً  سه مرحله  به شرح ذيل مورد عمل قرار ميگيرد.[10]
مرحله اول : 
در اين مرحله براساس نتايج و اطلاعات حاصل از پيمايش اوليه سطح شهر و نقشه هاي تطبيقي تهيه شده از آن و با آگاهي به تعداد بلوكها و اماكن موجود در آنها ، اقدام به منطقه بندي سطح شهر ميگردد. منطقه بندي شهر به نوعي صورت مي گيرد كه هر منطقه در بر گيرنده 5000-2000 امكنه باشد ، در منطقه بندي شهر موارد و مسائلي به شرح زير مد نظر قرار ميگيرد.[1]
- تراكم محدوده هاي شهري
از آنجائي كه در مناطق مركزي شهر تراكم ساختماني و بافت شهري از انسجام و تراكم بيشتري برخوردار است ، لذا محدوده انتخابي در اين مناطق در مقايسه با مناطق حاشيه اي ورود به توسعه شهر از وسعت كمتري برخوردار است .[10]
به لحاظ اينكه منطقه بندي انجام شده در دراز مدت مورد استفاده شركت آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت ، لذا سعي گردد منطقه بندي به گونه اي باشد كه مرور زمان از كارايي و دقت آن نكاهد ،به عبارتي .،بگونه اي نباشدكه برخي مناطق بسياربزرگ وبرخي كوچك باقي بماند.دراين ارتباط لازم بذكراست  كه تعدادمعابربن باز باتوجه به تعريفي كه براي كدآن صورت ميگيرد ،بايستي از99 معبربيشترنباشد.[10]
 مرحله دوم:
  متعاقب منطقه بندي سطح شهر،كليه بلوكها ، خيابانها و معابر بن باز واقع در سطح يك منطقه كد گذاري شده و در روي نقشه هاي تطبيقي وارد مي گردد (نحوه كدگذاري متعاقباً تشريح گرديده است ) .[1]
مرحله سوم:
طي اين مرحله همگام با انجام عمليات پيمايش محلي و برداشت اطلاعات اماكن ، ضمن مشخص كردن  محدوده يامرزتقريبي  قطعات ،كدجغرافيا يي ده رقمي به هر يك از اماكن تخصيص داده ميشود ودر نهايت بر روي نقشه هاي تهيه شده در مرحله سوم پياده ميگردد .
در اين راستا بر اساس نقشه مناطق ، كليه بلوكها و خيابانهاي واقع در آنها كد گذاري شده است . نحوه كد گذاري خيابانها ، بلوكها و اماكن به تفضيل در ادامه تشريح گرديدده  است .[1]
2-2- تهيه روش كنترل اماكن و نحوه انجام
نظر به اهميت بررسي وضعيت يكايك اماكن و بهنگام سازي  اطلاعات آنها در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده ، تهيه و ارائه روشي كه بتوان بر مبناي آن اطلاعات مورد نياز را جمع آوري و تهيه نمود، از اهميت شايان توجهي برخوردار است . [1]
در اين راستا ، در اين بخش به منظور بررسي و شناخت وضعيت موجود ، مسائل و            نا رسائيها ، امكانات و قابليتها در ارتباط با مشتركين و غير مشتركين و ارائه يك چارچوب كلي براي جانمايي فعاليتهاي مختلف مرتبط با كنترل اماكن ، پرسشهاي زير مطرح است .[5]
- نيازهاي اطلاعاتي اعم از نقشه هاي مورد نياز ، اطلاعاتي كه مي بايست جمع آوري گردد و نحوه ثبت آن و…چيست و چگونه ميتوان به آنها دست يافت ؟
- نحوه جمع آوري اطلاعات به چه صورت مي باشد ؟
-جمع آوري اطلاعات توسط چه افرادي صورت پذيرد و چه آموزشهايي مورد لزوم است؟
- نظارت بر دقت عمليات جمع آوري اطلاعات چگونه مبذول ميگردد؟
-    نتايج چگونه پردازش و تفسير گردد؟
پاسخ به پرسشهاي مطروحه فوق و بسياري پرسشهاي ديگر ، در نهايت منجر به ارئه روش مناسب وكاربردي كنترل اماكن خواهد گرديد . البته قابل ذكر است در انتخاب روش كنترل اماكن بايد كلية مسائل و مقتضيات ويژه محلي ومنطقه مورد مطالعه نظير مسائل فرهنگي ، اجتماعي ،سياسي و …  درنظر قرار گيرد،چه در غير اين صورت بروز مشكلات پيش بيني نشده مانع از ارائه عمليات  و يا حسن انجام آن ميگردد. همانگونه كه بطور كلي در ابتدا نيز اشاره گرديد ،روند برنامه ريزي و انجام عمليات كنترل اماكن در مطالعات كاهش آب بحساب نيامده را ميتوان به شرح ذيل خلاصه نمود .[5]
- تهيه نقشه هاي پيمايش شهرسازي
- پيمايش محلي و تهيه نقشه هاي تطبيقي
- منطقه بندي سطح شهر
-كد گذاري بلوكها ، خيابانها و معابر بن باز
- تهيه فرمها و پرسشنامه هاي كنترل
- جذب نيروها ي كنترل اماكن ،سازماندهي و آموزش گروههاي پيمايش محلي
- انجام هماهنگي با ساير ادارات ،سازمانها و ارگانهاي ذيربط محلي
- آگاه سازي مردم با پخش و ارائه اطلاعات
- پيمايش محلي و برداشت اطلاعات
- كنترل و نظارت بر عمليات پيمايش
- مقايسه اطلاعات پرونده اي مشتركين با پرسشنامه ها
-كنترل فرمهاي تكميل شده
- تهيه نرم افزار كنترل اماكن
- ورود اطلاعات به كامپيوتر از طريق برنامه كاربردي (نرم افزار)كنترل اماكن
- ورود اطلاعات به نقشه كامپيوتري و تهيه نقشه كنترل اماكن
- اخذ گزارشات موضوعي و تجزيه و تحليل  آن
- بهنگام سازي اطلاعات كنترل اماكن
   در اين ارتباط ،به تشريح روند كلي انجام عمليات كنترل اماكن بر طبق آيتم هاي فوق در ادامه آورده شده است .[10]
كدگذاري :
مديريت صحيح و كارامد،بهبود روشها و بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي در شركت هاي آب و فاضلاب به منظور ارائه خدمات مطلوب و به همراه آن كاهش هزينه ها، زمان و تلفات آب از بدو تأسيس اين شركتها همواره مورد توجه و تأكيد مسئولين و دست اندركاران بوده است . لازمه اين امر ،انجام مطالعات سازمان يافته و بكارگيري ابزارهاو تكنولوژيهاي نوين(از جمله سازماندهي اطلاعات جغرافيايي-GIS ) است. در اين بين ،تهيه اطلاعات جامع و طبقه بندي شده نيز از جمله ضروريات است .[5]

در بسياري از كشور هاي جهان به منظور نيل به اين موارد ،سهولت، سرعت، دقت و نيز استفاده از امكانات مكانيزه ، علائم اختصاري را جايگزين اطلاعات و مشخصات مربوط به عوارض مختلف نموده اند كه بطور عام تحت عنوان سيستم كدگذاري در دنيا شناخته شده است . در كشور ما بدليل همنامي بسياري از معابر در شهرها و نيز همنامي  بسياري از نقاط تجمع جمعيت ودر موارد زيادي عدم وجود پلاك معابر و اماكن بطور معمول ارائه نشاني محل اماكن به منظور دستيابي به آنها همواره بامشكلات زيادي همراه بوده است . بطور يكه در در بسياري از موارد،ذكر بيش از 15 كلمه و كشيدن كروكي محل را هگشا مي باشد . با توجه به اين امر از آنجايي كه در كنترل و مميزي اماكن دستيابي به نشاني اماكن ، موقعيت جغرافيايي و اطلاعات توصيفي مربوط به آن مورد نياز است. لذا نياز به كد گذاري عوارض مرتبط با اين امر از ضزوريات است . به منظور نيل به اين هدف ، بر اساس مطالعات انجام شده و تجربيات به دست آمده ، طرح كد گذاري  عوارض مورد نياز در كنترل اماكن به شرح زير تنظيم و ارائه گرديده است .[5]
هدف كلي اين فعاليت در مرحله نهايي حذف كامل نشاني و جايگزيني سيستم كد گذاري جغرافيايي به جاي آن است.
-كد گذاري مناطق
به هر يك از مناطق تعيين شدده ، يك كد يك رقمي اختصاص داده ميشود . به عنوان مثال كد 3 مشخص كننده منطقه 3 در طرح كنترل اماكن است .
كد گذاري خيابان ها 
در اين مرحله به منظور اختصاص كد جغرافيايي به هر يك از اماكن لازم است كليه خيابانها و معابر بن باز در سطح شهر شناسايي و كد گذاري گردد . لذا پس از تكميل و بهنگام سازي نقشه ها و منطقه بندي شهر ، اسامي خيابانها و معابر بر روي نقشه تطبيقي درج ميگردد .سپس كد گذاري خيابانها و معابر بن باز كه تشكيل دهنده محدوده يك بلوك مستقل مي باشند به شرح ذيل انجام مي گردد.[10]
- بررسي تركم نسبي جمعيت و روند توسعه
- مشخص نمودن تعداد خيابانها و معابر بن باز در منطقه مورد نظر
- مشخص نمودن منتهي اليه جنوب غربي منطقه به عنوان نقطه شروع كد گذاري
-اختصاص كد سه رقمي به كليه خيابانها و معابر با حركت در جهت غرب به شرق در منطقه مورد نظر
- دقت در عدم كد گذاري مجدد خيابانها و معابري كه مرز مشترك مناطق است .
- كد هر يك معابر بن باز و خيابانها متشكل از يك عدد سه رقمي بوده كه رقم اول از سمت چپ نمايانگر منطقه اي بوده كه خيابان در آن واقع گرديده و دو رقم بعدي شماره خيابان يا معبر بن باز در اين منطقه است .[10]
 به عنوان مثال در كد 324يعني خياباني كه در منطقه 3 واقع گرديدهو 24 امين خيابان اين منطقه است .
در اين ارتباط ،خاطر نشان مي سازد بز اساس تراكم‌، بافت شهري و نحوه توسعه ، فواصل شمارنده خيابانها تعيين مي گردد .[10]
به گونه اي كه در محدوده هايي كه احتمال تغييرات در آينده وجود ندارد فاصله  بين شمارنده داده نمي شود ولي در نواحي رو به توسعه ودرحال تغيير اين فاصله در شمارند ه به صورت دودويي يا بيشتر لحاظ مي گردد .
در مورد خيابانها و معابري كه مرز مشترك مناطق را تشكيل ميدهند كد گذاري به اين صورت خواهد بود كه كد منطقه در مورد آنها صفر است .بعبارتي كه خيابان با رقم صفر شروع مي شود . [10]
متعاقب كد گذاري خيابانها و معابر بن باز ، ليست كليه كدهاي تخصيصي ، به همراه نام محله در جدول همانند جدول –1- درج مي شود.

       جدول شماره 1: نام و كد خيابان ها و معابر بن باز منطقه .
رديف    نام خيابان يامعبربن باز    كدجغرافيايي    رديف    نام خيابان يا معبربن باز    كدجغرافيايي                                                         
كدگذاري بلوكها
بنا به تعريف بلوك عبارت است از محدوده اي كه اطراف آن را خيابانها و معابر بن باز احاطه نموده و ممكن است شامل يك يا چند معبر بن بست ( كوچه بن بست)باشد  روند اختصاص كد به هر يك از بلوكهاي واقع در يك منطقه به شرح زير است .[5]
- بررسي نقشه هاي تطبيقي يا به هنگام شده شهر سازي و تعيين تعداد بلوك هاي موجود در هر منطقه     
- انتخاب منتهي اليه جنوب غربي نقشه منطقه مورد نظر به عنوان مبدأ كد گذاري
- اختصاص كد به هر يك از بلوكها با حركت از جهت غرب به شرق
- كد هر يك از بلوكهاي واقع در يك منطقه از يك عدد چهار رقمي تشكيل گرديده است . در اين عدد ، عدد اول از سمت چپ مشخص كننده منطقه اي كه بلوك در آن واقع شده و سه رقم بعدي نماينده شماره بلوك در آن منطقه است . به عنوان مثال در كد2345 يعني بلوك شماره345 در منطقه 2
در اين ارتباط خاطر نشان مي سازد كه فاصله بين شمارنده بلوك در جلوي تغييرات احتمالي آينده و بافت و سيماي شهري مرتبط با آن صورت ميگيرد .بعنوان مثال در بخشهايي كه احتمال مي رود دو معبر بن بست تبديل به يك معبر بن باز گردد اين فاصله گذاري رعايت شود . [1]
پس اختصاص كد به هر يك از بلوكها ، مشخصات مر بوط به آن در جدولي مطابق جدول  -2-درج مي گردد.
   جدول شماره -2-: مشخصات بلوكهاي منطقه شماره …
رديف    كد بلوك    نام خيابان و معابر    كد خيابانها و معابر    تعداد كوچه    تعداد اماكن                                                                            
كد گذاري اماكن :
به منظور دسترسي  سريع به هر يك از اماكن و به عنوان پايه اي جهت پياده سازي سامانه هاي    اطلاعات جغرافييايي (      GIS) به  هر يك  از   اماكن  يك  كد   
ده رقمي    (        كد جغرافييايي) حين عمليات پيمايش محلي اختصاص داده مي شود .
در كد ده رقمي، عدد اول از سمت چپ بيانگر شماره منطقه ، دو رقم بعدي شماره خياباني كه مكان در آن واقع شده ، سه رقم بعدي مشخص كننده بلوك  وچهار رقم آخر نماينگر شماره اماكن در آن بلوك است . فواصل بين شمارنده اماكن عمدتاً به صورت ده تايي صورت مي گيرد . البته در نواحي در حال تو سعه ، بسته به سطح كل بلوك و تراكم كلي سطح شهر و آن منطقه، تعداد تقريبي اماكن بر آورد شده و بر اين مبنا فواصل بين كدها داده  مي شود .[10]
به عنوان مثال در كد5124356780 يعني مكاني كه در منطقه 5 خيابان 12 بلوك 435 به شماره 6780واقع شده است .
در اين ارتباط ذكر اين نكته ضروري است كه هدف از بكار گيري ده رقمي در اجرا و انجام فعاليت كنترل و مميزي اماكن ، حذف كامل نشاني اماكن و جايگزيني سيستم كد گذاري استاندارد به جاي آن است .[1]
تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات
تهيه فرمها و پرسشنامه هاي جمع آوري اطلاعات از جمله مهمترين و پر اهميت ترين در يك برنامه كنترل اماكن به حساب مي آيد . چرا كه ناقص بودن ويا كمبود اقلام اطلاعاتي موجب دوباره كاريهاي بعدي خواهد شد و همچنين قرار دادن اقلام اطلاعاتي زائد (منظور اقلام اطلاعاتي كه كاربرد خاصي براي آنها مقدور نيست) موجب اتلاف وقت و هزينه خواهد شد. از جمله اقلام اطلاعاتي كه در اين طرح مورد نياز است مي توان به موا رد زير اشاره كرد.[1]
- موقعيت محلي ملك 
- مالك و خانوار
- وضعيت ملك
- مشخصات انشعاب
- مشخصات كنتور
- وضعيت كنتور و متعلقات
- امكانات و وسايل آب بر
- منابع تأمين آب
- وضعيت مخازن ذخيره و پمپ تأ مين فشار
 - ميزان رضايت مندي مشترك

                 بخش دوم
                   روشهاي كاهش تلفات غيرفيزيكي
دستورالعمل نصب صحيح انشعابات            
مقدمه
نگاهي به آمار و ارقام ارائه شده و تجربيات حاصل از مطالعات كاهش آب به حساب نيامده در ايران و جهان مؤيد اين است كه اكثر حوادث و اتفاقات پديد آمده در سيستم هاي توزيع آب شهري ناشي از انشعابات مشتركين بوده كه در اغلب موارد عدم رعايت مقررات و موازين فني در اجرا و بهره برداري از آن ، موجب بروز چنين مواردي گرديده است . اين امر بر تحميل بار مالي موجب تلفات آب خواهد گرديد [10]
در حال حاضر با توجه به نيازها و تقاضاي قابل ملاحظه خدمات شهري بويژه در بخش آب لزوم عملكرد صحيح در اين بخش ضروري است . در اين ارتباط ، از جمله خدمات شهري كه شركتهاي آب و فاضلاب در بخش آب متوالي ارائه آن مي باشد ، واگذاري انشعابات به متقاضيان است . لذا با توجه به حجم قابل ملاحظه فعاليتها در اين بخش لزوم استانداردها و دستور العمل هاي فني و اجرايي بوضوح مشخص است .[3]
با توجه به اين امر ، دستور العمل حاضر به عنوان راهنمايي در نصب انشعابات آب تدوين گرديده است. در اين دستور العمل ابتدا تعاريف اوليه آورده شده و پس ازآن اصول و مقررات لازم الرعايه در نصب انشعابات آب مورد بحث قرار گرفته و در نهايت مراحل نصب انشعابات آب به تفصيل تشريح گرديده است . [3]
الف: تعاريف
متقاضي
متقاضي عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه  برقراري انشعابات آب وفاضلاب و يا تعيين در قطر انشعاب و ظرفيت قراردادي را در خواست نموده ولي هنوز در خواست وي انجام نشده باشد .[3]
مشترك
مشترك شخص حقوقي يا حقيقي بوده كه انشعاب يا انشعابهاي آب وفاضلاب مورد تقاضايش طبق مقررات برقرار شده باشد .[3]
شركت
در اينجا شركت همان شركت آب وفاضلاب  مي باشد .
شبكه عمومي توزيع آب
شبكه عمومي توزيع آب عبارت است از كليه تأسيسات و تجهيزات توزيع آب از قبيل مخازن ذخيره ، خطوط اصلي و توزيع آب و همچنين ايستگاهاي پمپاژ داخل شبكه كه كاملاًمتعلق به شركت است .[3]
خط آب رساني اختصاصي
تأسيسات و خطوط ايجاد شده در شبكه توزيع عمومي موجود تا ابتداي لوله انشعاب (محل نصب شير انشعاب ) اعم از لوله  و ساير ملحقات ،خط آب رساني اختصاصي ناميده مي شود .[3]
انشعاب آب
آن بخش از لوله فرعي كه مقطع آن متناسب با كنتور و ظرفيت انشعاب آب مشترك در نظر گرفته مي شود ودر نهايت خط آبرساني اختصاصي يا شبكه عمومي توزيع آب(محل نصب شير انشعاب ) به نقطه تحويل (محل نصب كنتور) متصل مي نمايد ، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شير فلكه بعداز كنتور انشعاب ناميده ميشود و متعلق به شركت است .[5]
تأسيسات وتجهيزات آب مشترك
كليه تأسيسات و تجهيزات آب و نيز سيستم  لوله كشي كه به بعد از نقطه  تحويل (محل نصب كنتور) توسط مشترك يا مشتركين ايجادمي شود تأسيسات و تجهيزات مشترك ناميده مي شود و متعلق به مشترك يا مشتركين است . [3]
وسايل اندازه گيري
وسايل اندزه گيري و كنترل عبارتند از كنتور يا كنتورها و ساير ملحقات و كليه وسايل و دستگاههاي مربوطه كه به منظور محدود كردن يا سنجش دبي وحجم آب ، طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب مي گردند . اين وسايل كلاً متعلق به شركت و در اختيار وي مي باشد و محل نصب آنها در تمامي موارد توسط شركت تعيين مي گردد .[1]
خدمات آب بر
خدمات آب برعبارت است از در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امكانات برداشت و
استفاده از شبكه آب رساني توسط انشعاب آبرساني توسط انشعاب آب و وسايل اندازه گيري (كنتور) با ظرفيت مشخص و با فشار مقرر و كيفيت مناسب ( در نقطه تحويل )اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد .[3]
ب: اصول و مقررات
اصول و مقرراتي كه در اين مجموعه ارائه گرديده است ، مجموعة اصول وقواعد فني بوده كه رعايت آن در طراحي ،محاسبه ، اجراء و بهره برداري و نگهداري از انشعاب آب آشاميدني اماكن ، اعم از مسكوني و غير مسكوني به لحاظ اطمينان از ايمني ، بهداشت، بهره برداري مناسب ، كاهش تلفات آب، آسليش و صرف اقتصادي الزامي است .حدود كاربرد اصول ومقررات تعريف شده در دستورالعمل حاضر به شرح زير است : [3]
- ساختمانهاي موجود و داراي انشعاب مشمول اجبار رعايت ضوابط مندرج در اين دستور العمل نمي باشند .
- هرنوع تغيير ، توسعه يا نو سازي كه در ساختمان هاي موجود صورت ميگيرد ، باي با رعايت نكات مندرج در اين دستور العمل باشد .
- در كليه ساختمان هاي جديد الاحداث رعايت مقررات مندرج در اين دستورالعمل اجباري بوده و مسئوليت نظارت و اجراي آن بر عهده امور مشتركين شركت آب و فاضلاب است .[1]
ب-1) استانداردها
در نصب انشعاب آب آشاميدني ، مشخصات مصالح و ضوابط نصب و اجراي لوله كشي از قبيل فيتينگ،فلنج ، شير ، كنتور و ساير لوازم بايد در هر مورد با استانداردهاي زير مطابقت داشته باشد.[10]
- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (ISIRI )
- سازمان بين المللي استاندارد (ISO )
- مؤسسه استاندارد آلمان (DIN)
- مؤسسه استاندارد بريتانيا (BSI) 
- مؤسسه ملي استادارد آمريكا (ANSI)
در صورتي كه مصالح انتخابي طبق استاندارد كشور ديگري ساخته شده باشد ،بايد در هر مورد قبل از كاربرد با ضوابط ساخت و آزمون يكي از استاندارد هاي مندرج در فوق مطابقت داشته باشد و پس از تأييد مورد استفاده قرار گيرد .[10]
ب-2) نقشه ها و مشخصات فني
هر ساختماني كه قرار است احداث گردد و يا ساختمان موجودي كه نياز به باز سازي   و نوسازي و يا توسعه دارد ، بايد قبل از صدور پروانه ساخت مدارك و نقشه هاي زير از طرف متقاضي به تأييد شركت آب و فاضلاب رسانده شود . از اين رو لازم است براي هر متقاضي پرونده اي در شركت آب و فاضلاب تشكيل و كليه اسناد و مدارك در آن بايگاني گردد . لازم به ذكر است كه مقياس هيچيك از نقشه ها نبايستي از 1:1000كوچكتر باشد .[1]
ب-3) مصالح
در نصب انشعابات آب انتخاب و مصرف مصالح بايستي موارد زير مد نظر قرار گيرد .
- تنها از مصالحي استفاده شود كه با يكي از استاندارد هاي فوق الذكر مطابقت داشته باشد .از مصالح دست دوم بويژه كنتور تنها پس از آزمايش و كنترل و اخذ تأئيديه مي توان استفاده نمود.[11]
- مصالح انتخابي با توجه به خصوصيات اقليمي بايستي در برابر اثر خورندگي وتغييركيفيت آب آشاميدني مقاوم باشد .
- موادي كه براي آب بندي در اتصال دنده اي روي دنده ها بكار ميرود بايستي  از جنسي مرغوب و فاقد سرب باشد .
- فشار كار مجاز همه قطعات و اجزا و انشعابات در دماي 65 درجه سانتيگراد نبايد كمتر از 6 اتمسفر باشد.
فتينگهايي كه در لوله كشي استفاده مي شود بايد از لحاظ استاندارد هاي جنس ، اندازه ، ضخامت جداره ، نوع دنده و ديگر مشخصات با لوله ها مطابقت داشته باشدو براي با لوله هاي انتخاب شده مناسب باشد . سطح داخلي فتينگها نبايد برامدگي ، لبه يا تغيير سطح مقطع ، كه ممكن است مانعي در برابر جريان آب ايجاد كند داشته باشد .[11]
ب- 4 ) مسير نصب انشعاب
رعايت موارد زير در حفاظت انشعاب آب از صدمات احتمالي كه موجب تلفات وخسارت بعدي مي گردد الزامي است .
- كانالهايي كه براي لوله گذاري به موازات پي ساختمان حفر مي شوند ، نبايد زير خط 45درجه اي كه سطح باربر پي رسم شده باشد قرار گيرد .
- لوله هايي كه از زير يا داخل ديوار ساختمان عبور مي كنند بايد در برابر شكسته شدن حفاظت شوند ، اگر&

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه