بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 130 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده:
     هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

 کلید واژه ها:عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری و یافته های پژوهشی

عزت نفس در قرآن مجید

عزت نفس کلی

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس تحصیلی

مولفه های عزت نفس

ماهیت عزت نفس

نظریات مرتبط با عزت نفس

سلامت روان

تعریف سلامت روانی

تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف

اصول بهداشت روانی,,,.

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی,,,, ,

عوامل موثر درتامین سلامت روانی,,,,. ,

نقش خانواده درتامین سلامت روانی,,,. ,

نظریات مرتبط با سلامت روانی,,,, ,

بهزیستی روانشناختی,,,,

عقب ماندگی ذهنی ,,,, ,

عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر,,,,,. ,

ویژگیهای کودک استثنایی,,,,. ,

نیازهای والدین کودکان استثنایی,,, ,,

احساسات والدین کودکان استثنایی,,,, ,,

پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع,,,,,,, ,

فصل سوم فرایند پژوهش

روش پژوهش ,,,,,. ,

جامعه آماری ,,,,,, ,

نمونه و روش نمونه گیری,,. ,

ابزار پژوهش,,,,. ,

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی,,,,. ,

پرسشنامه عزت نفس,,,, ,,

پرسشنامه سلامت روانی,,,, ,,

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها,,,, ,,

فصل چهارم یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها,,,,, ,

بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها,,,,. ,

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت,,,,, ,

بررسی حجم نمونه به تفکیک سن,,,,, ,

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات,,,,,, ,

بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل,,, ,

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد,,,,,, ,,

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق,,,. ,,

فرضیه اول,,,,,, ,

فرضیه دوم,,,,,, ,

فرضیه سوم,,,,,. ,

فرضیه چهارم,,,, ,

فرضیه  پنجم,,,,. ,,

فرضیه ششم,,,,,.,,

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش,,,,. ,

بحث و نتیجه گیری,,,. ,

محدودیت های تحقیق,,,, ,,

پیشنهادهای تحقیق,,,,  ,,

فهرست منابع و ماخذ,,,,. ,,

ضمائم
فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                               صفحه
جدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ................................................................................................. 81
جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت......................................................................................... 81
جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن........................................................................................................ 82
جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات..................................................................................... 83
جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل................................................................................................ 84
جدول4-1-6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد........................................................................................... 85
جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی............................................................... 86
جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی............................... 87
جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی............................... 88
جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی................. 89
جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی........... 90
جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی..................................................................................................................................................................... 91
جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی............................................................................................................................................................ 92
جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی........................................................... 93
جدول4-3-4 عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی......................................................................... 94
جدول4-3-5 سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی..................................................................... 95
جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی............................................... 96
جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی............................. 97
جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی....................... 98
جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین......................................................................................... 99
جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت...................................................................................... 100

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه