بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان
بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 66 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

 فصل اول: کليات
1-1 مقدمه    9
2-1 تعريف مسئله    10
3-1  ضرورت و اهميت انجام تحقيق    12
4-1 اهداف تحقيق    12
5-1 پيشينه تحقيق    13
فصل دوم: گستره نظری
1-2 نوجوانی    16
1-1-2 اهميت نوجوانی    17
2-1-2 اجتماعی شدن    18
الف) عوامل اجتماعی شدن    19
ب) رسانه های همگانی و نوجوانان    21
2-2 بازی های رايانه ای-ويديويی    22
1-2-2 ارتباط    22
2-2-2 ارتباط جمعی    23
3-2-2 رسانه های گروهی (همگانی)    24
4-2-2 تاريخچه بازی های رايانه ای- ويديويی    24
5-2-2 محتوای بازی ها    25
6-2-2 تفاوت های دو جنس در بازی ها    26
7-2-2 پيامد بازی ها    27
الف) خشونت    27
ب) عزت نفس    28
ج) آثار جسمانی    28
د) تعاملات اجتماعی    28
3-2 مهارت اجتماعی    28
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 روش تحقيق    38
2-3 جامعه آماری    38
3-3 حجم نمونه    38
4-3 ابزار گردآوری اطلاعات    38
5-3 روش استخراج اطلاعات    40
فصل چهارم: يافته های پژوهش
1-4 اطلاعات توصيفی    42
2-4 تحليل داده ها    49
فصل پنجم: نتيجه گيری
1-5 نتيجه گيری    55
2-5 محدوديت ها    56
3-5 پيشنهادها    56
فهرست منابع    57

* پيوست ها
پيوست الف- پرسشنامه جمعيت شناسی ......    59
پيوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی    61

فهرست جداول

جدول 1-3 ميانگين و انحراف معيار پرسشنامه مهارت های اجتماعی     40
جدول 1-4 داشتن وسيله بازی رايانه ای    42
جدول 2-4 تجربه بازی رايانه ای    43
جدول 3-4 محل بازی رايانه ای    43
جدول 4-4 وسيله بازی رايانه ای    44
جدول 5-4 مدت زمان استفاده از بازی های رايانه ای    45
جدول 6-4 ترجيح آزمودنی ها در مورد حضور ديگران در محل بازی    45
جدول 7-4 نحوه انجام بازی های رايانه ای    46
جدول 8-4 وضعيت شغلی پدران در گروه نمونه    46
جدول 9-4 وضعيت شغلی مادران در گروه نمونه    47
جدول 10-4 ميزان تحصيلات پدران در گروه نمونه    48
جدول 11-4 ميزان تحصيلات مادران در گروه نمونه    48
جدول 12-4 شاخص های توصيفی نتايج پرسشنامه    49
جدول 13-4 تحليل شماره يک: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير تجربه بازی    50
جدول 14-4 اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره يک     50
جدول 15-4 تحليل شماره دو: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير     حضور ديگران در محل بازی    51
جدول 16-4 اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره دو    51
جدول 17-4 تحليل شماره سه: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير محل بازی    52
جدول 18-4 اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره سه    52
جدول 19-4 تحليل شماره چهار: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير ميزان مشغوليت با بازی    53
جدول 20-4 اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره چهار    53

فهرست منابع
1-امين صارمی، نوروز؛ محصولات و فراوده های فرهنگی، ابزارهای اساسی تحميل و تهاجم فرهنگی؛ نامه پژوهش سال اول، ش. 2و3؛ 1375
2- امينی، آرزو؛ اعتبار يابی پرسشنامه TISS؛ پايان نامه کارشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی،1378
3-اولسون، ديويد؛ رسانه ها و نمادها؛ ترجمه محبوبه مهاجر، چاپ اول، تهران انتشارات سروش؛ 1377
4- ای برک، لورا؛ روان شناسی رشد؛ ترجمه يحيی سيد محمدی؛ 1380 
5- ببی، ارل؛ روش های تحقيق در علوم اجتماعی؛ ترجمه رضا فاضل؛ انتشارات سمت؛ 1386
6- ده بزرگی، غلامرضا؛ بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی در درمان افسردگی؛ پايان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی ايران، 1372
7- عناصری کاخکی، محمد؛ مقايسه اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی و ترکيب آن با دارو درمانی در بيماران زن افسرده خو؛ پايان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 1373
8- کوئن، بروس؛ مبانی جامعه شناسی؛ ترجمه غلامعباس توسلی؛ رضا فاضل؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سمت؛ 1372
9- گيدنز، آنتونی؛ جامعه شناسی؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ چاپ اول؛ تهران، نشر نی؛ 1376
10- محسنی، منوچهر؛ مقدمات جامعه شناسی؛ چاپ اول، تهران، نشر دوران؛ 1375
11- محسنيان راد، مهدی؛ ارتباط شناسی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سروش؛ 1369
12- منصور، محمود؛ روانشناسی ژنتيک؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات سمت؛ 1378
13- منطقی، مرتضی؛ بررسی بازيهای ويديويی- رايانه ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379
14- هارجی، اون؛ مهارتهای اجتماعی در ارتباطات ميان فردی؛ ترجمه مهرداد فيروزبخت، خشايار بيگی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات رشد،1377
15- هارولدسن، ادوين ؛ طبقه بندی مفاهيم در ارتباطات؛ ترجمه مسعود اوحدی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سروش؛ 1378

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه