کارآفرینی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزاری

کارآفرینی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزاری
کارآفرینی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزاری
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 59 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی شرکت نرم‌افزاری ثناراي _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مجمع عمـومي عـادي صـاحبـان سهـام
اجزاي تشكيل‌دهنده صورت‌هاي مالي به قرار زير است:
1-    ترازنامه                                                    
2-    صورت سود و زيان                                   
1-2- گردش حساب سود (زيان) انباشته                              
3-    صورت جريان وجوه نقد                       
4-    يادداشت‌هاي توضيحي:               
الف- تاريخچه فعاليت شركت                   
ب- مبناي تهيه صورت‌هاي مالي                     
پ- خلاصه اهم رويه‌هاي حساب‌داري                                                                         
ت- يادداشت‌هاي مربوط به اقدام مندرج در صورت‌هاي مالي و ساير اطلاعات مالي                     
 
صورت‌هاي مالي براساس استانداردهاي حساب‌داري تهيه شده و در تاريخ 3/3/1384 به تاييد هيات‌مديره رسيده است.

اعضاي هيات‌مديره
سمت
امضا

اميرمسعود اسكوئيلر    رئيس هيات‌مديره   
محمدعلي ترابيان    نايب رئيس هيات‌مديره   
ابراهيم نقيب‌زاده مشايخ    عضو هيات‌مديره   
مجيد عرفانيان    عضو هيات‌مديره   
مهرداد ذوالفقاريان    عضو هيات‌مديره   
پرويز ناصري‌طاهري    مديرعامل   
 
دارايي‌ها    يادداشت    30/12/1383    (تجديد ارائه شده)
29/12/1382    بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام    يادداشت    30/12/1383    (تجديد ارائه شده)
29/12/1382

دارايي‌هاي جاري:                بدهي‌هاي جاري:           
موجودي نقد    4    106,332,17    610,802,94    حساب‌هاي پرداختني تجاري    11    424,305,241    219,360,107
حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري     5    142، 441، 608     906، 597، 947    ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني    12    135,405,575    927,925,212,1
ساير حساب‌هاي دريافتني    6    937، 315، 440     876,836,350    پيش‌دريافت‌ها    13    000,030,398    000,875,264
پيش‌پرداخت‌ها    7    462,028,354    487,325,327    ذخيره ماليات    14    794، 469، 60
720,326,130
       

جمع بدهي‌هاي جاري        353، 210، 275، 1     866,487,715,1

جمع دارايي‌هاي جاري
    647، 117، 420، 1     879، 562، 720، 1                

       
بدهي‌هاي غيرجاري:           
دارايي‌هاي غيرجاري:                ذخيره مزاياي پايان‌خدمت كاركنان    15    038,909,125    000,344,116
دارايي‌هاي ثابت مشهود    8    670,311,452    192,744,478           


                جمع بدهي‌ها        391، 119، 401، 1     866,831,831,1

سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت    9    000,000,1    000,000,1    حقوق صاحبان سهام:           
ساير دارايي‌ها    10    000,000,5    000,000,5               
       

سرمايه (54 سهم ده‌ميليون‌ريالي تمام پرداخت شده)    16    000,000,540    000,000,540
جمع دارايي‌هاي غيرجاري        670,311,458    192,744,484               
       


                اندوخته قانوني        393، 338، 4     393,338,4
                سود (زيان) انباشته        (467، 028، 67)     (188، 863، 170)
                جمع حقوق صاحبان سهام        926، 309، 477    205، 475، 373
                       
جمع دارايي‌ها        317، 429، 878، 1    071، 307، 205، 2     جمع بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام        317، 429، 878، 1     071، 307، 205، 2
يادداشت‌ها توضيحي جز لاينفك صورت‌هاي مالي است
    يادداشت    سال 1383     (تجديد ارايه شده)
سال 1382
                   ريال                                ريال    ريال
         
درآمد حاصل از خدمات ارائه شده      17                250,763,494,4    783,941,645,4
كسر مي‌شود: بهاي تمام‌شده خدمات ارائه شده     18        (566,132,921,3)    (842,884,112,4)
           

سود ناخالص            684,630,573    941,056,533
كسر مي‌شود:               
هزينه‌هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي    19    (899، 900، 715)         (153,149,523)   
خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي        --        516,875,16   
           
            (899، 900، 715 (    (637,273,506(
               

سود (زيان) عملياتي            (215، 270، 142)     304,783,26
ساير درآمدهاي غير عملياتي    20        510، 716، 262     664، 859، 4
           

سود خالص قبل از كسر ماليات            295، 446، 120     968، 642، 31
ماليات بر درآمد    14        (574، 611، 16)
(467,176,46)

سود خالص
            721، 834، 103    (499، 533، 14)

گردش حساب سود (زيان) انباشته
سود خالص            721، 834، 103         (499، 533، 14)
سود (زيان) انباشته در ابتداي سال        (288,800,17)            322، 213، 129    
تعديلات سنواتي     21    (900، 062، 153)             (011,543,285(   
       
   
 (زيان) انباشته درابتداي سال تعديل شده            (188،863، 170)        (689، 329، 156)
                   

سود (زيان) قابل تخصيص             (467، 028، 67)         (188، 863، 170)
سود (زيان) انباشته در پايان سال            (467، 028، 67)         (188، 863، 170)

از آنجايي‌كه اجزاء تشكيل‌دهنده سود و زيان جامع محدود به سود (زيان) دوره و تعديلات سنواتي است.صورت سود و زيان جامع ارايه نگرديده است.
يادداشت‌هاي توضيحي جزء لاينفك صورت‌هاي مالي است.
                                                                                                         
                                                                                                                                                        (تجديد ارايه‌شده)
شرح
يادداشت
سال 1383
    سال 1382

فعاليت‌هاي عملياتي:       
ريال        ريال
جريان خالص ورود (خروج) وجه‌نقد ناشي‌از فعاليت‌هاي عملياتي    23    096,193,76        (167,699,576)
ماليات بردرآمد:               
ماليات بردرآمد پرداختي (شامل پيش‌پرداخت ماليات)        (475,491,131)        (892,478,237)
فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:               
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت        (125,172,22)        (160,915,26)
جريان خالص (خروج) وجه‌نقد قبل‌از فعاليت‌هاي تامين مالي       
(504,470,77)   
   
(219,093,841)
فعاليت‌هاي تامين مالي:               
وجوه حاصل از افزايش سرمايه        ---        000,500,681
خالص (كاهش) در وجه نقد        (504,470,77)   
(219,593,159)

مانده وجه نقد در آغاز سال        610,802,94        829,395,254             

مانده وجه نقد در پايان سال       
106,332,17   
   
610,802,94

1- تاريخ‌چه فعاليت شركت
1-1- كليات:
          شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص) در تاريخ 4/7/1377 تحت شماره 143804 در اداره ثبت  شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. سرمايه اوليه شركت دويست‌ و هفتاد ميليون ريال منقسم به بيست و هفت سهم عادي با نام ده ميليون ريالي مي‌باشد. در تاريخ 20/12/1382 سرمايه اوليه شركت از مبلغ دويست‌ و هفتاد ميليون ريال به پانصد و چهل ميليون از طريق افزايش تعداد سهام صورت گرفته است.

2-1-    فعاليت شركت:
      طبق ماده 3 اساس‌نامه موضوع فعاليت شركت بطور خلاصه شامل همكاري و اجراي سياست‌هاي تحقيقاتي و آموزشي  شوراي عالي انفورماتيك و ايجاد واحدهاي تحقيقاتي به‌منظور پژوهش كاربردي صنعت نرم‌افزار و صادرات آن، اخذ مجوز اعطاي استانداردهاي نرم‌افزاري از مجامع بين‌المللي و اعطاي آن به متقاضيان، ايجاد واحدهاي آموزشي و اجراي دوره‌هاي آموزشي.  بررسي بازارهاي بين‌المللي و تدوين برنامه‌هاي مناسب براي صادرات خدمات انفورماتيك و انجام هرگونه فعاليت لازم در جهت توسعه صادرات نرم‌افزار مي‌باشد.

3-1-    وضعيت اشتغال:
متوسط تعداد كاركنان دايم و موقت طي سال به شرح زير بوده است.
سال 1383                                  سال 1382
                        نفر                             نفر
  كاركنان دايم              15                                                 22 
      كاركنان موقت             10                                  10

2-    مبناي تهيه صورت‌هاي مالي
صورت‌هاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزش‌هاي جاري نيز استفاده شده است.

3-    خلاصه اهم رويه‌هاي حساب‌داري
1-3-    دارايي‌هاي ثابت:
1-1-3-    دارايي‌هاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حساب‌ها ثبت‌ مي‌شوند. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه‌اي در ظرفيت يا عمر مفيد دارايي‌هاي ثابت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آن‌ها مي‌گردد، به‌عنوان هزينه‌ سرمايه‌اي محسوب و طي عمر مفيد باقي‌مانده آن‌ها مستهلك مي‌شود. هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات جزيي كه به‌منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزايابي
شده اوليه دارايي انجام مي‌شود هنگام وقوع به‌عنوان هزينه‌هاي جاري تلقي و بحساب سود‌ و زيان دوره منظور مي‌گردد.
2-1-3-    استهلاك دارايي‌هاي ثابت با توجه به عمر مفيد برآوردي و (با در نظر گرفتن آيين‌نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب بهمن‌ ماه 1380) براساس نرخ‌ها و روش‌هاي زير محاسبه مي‌شود:
            شرح دارايي                                           نرخ استهلاك                          روش استهلاك
            ساختمان                                                        7%                                      نزولي
             اثاثيه                                              10 ساله                                     مستقيم
3-1-3-   براي دارايي‌هاي ثابتي كه در خلال ماه تحصيل و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد استهلاك از اول ماه بعد در  حساب‌ها منظور مي‌شود. در مواردي كه هر يك از دارايي‌هاي استهلاك‌پذير از آمادگي جهت بهره‌برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد ميزان استهلاك آن براي مدت يادشده معادل 30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.
2-3-     معاملات ارزي اقلام پولي ارزي به نرخ رسمي بانك مركزي در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام‌شده تاريخي بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمي بانك مركزي در تاريخ انجام معامله تسعيير مي‌شود. تفاوت‌هاي ناشي از تسويه يا تسعيير اقلام پولي ارزي به‌عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي مي‌شود.

3-3-    ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
         ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براساس يك‌ماه آخرين حقوق و مزاياي ثابت هر يك از كاركنان براي   هرسال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌شود.

4-3-    شناسايي درآمد و هزينه
درآمد عمده شركت از عقد قراردادهاي خدماتي (تحقيقاتي و پژوهشي- مشاوره- حضور و مديريت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي فناوري اطلاعات) حاصل مي‌شود. درآمد حاصل از اجراي  پيمان‌ها پس از تكميل و تحويل مراحل توافق شده در متن پيمان كه به تائيد كارفرما نيز مي‌رسد شناسايي مي‌گردد. بهاي تمام‌شده پيمان شامل هزينه‌هاي مستقيم نظير حق‌الزحمه كارشناسان و ديگر هزينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي پيمان و هزينه‌هاي غيرمستقيم مانند دستمزد كاركنان و هزينه‌هاي مشترك بين پيمان‌ها است.

4-    موجودي نقد
      موجودي نقد به‌شرح زير تفكيك مي‌شود:    
                                                                            
شـرح        يادداشت        30/12/1383    29/12/1382
                            ريال                 ريال

موجودي صندوق        1-4        311، 687، 1     430، 855، 11
موجودي بانك‌ها                795، 644، 15     180، 689، 81

تنخواه گردان‌ها                ---    000، 258، 1
                106، 332، 17
610، 802، 94

                                                                                       
1-4- موجودي صندوق شامل 30 درهم امارات، 26 دلار آمريكا و 160 روپيه هند مي‌باشد.

5-    حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري
حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري در تاريخ ترازنامه شامل اقلام زير مي‌باشد:

شرح
يادداشت
      30/12/1383
     29/12/1382

                   ريال                ريال
كارفرمايان    1-5    000، 030، 458    500، 769، 744
شركت‌هاي گروه    2-5    000، 932، 12     000، 040، 13
اشخاص    3-5    493، 511، 121     406، 868، 98
اسناد دريافتني        4-5    649، 817، 14     000، 770، 89
ساير        000,150,1
000,150,1

        142، 441، 608
906، 597، 947

1-5- مانده حساب كارفرمايان در تاريخ تراز نامه به شرح زير مي‌باشد:
شرح
يادداشت
30/12/1383    
29/12/1382

        ريال        ريال
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان        --        000، 212، 48
صندوق حمايت از صنايع الكترونيك                         --        000، 000، 355
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور                     1-1-5    000، 875، 244        000، 000، 170
شوراي عالي اطلاع‌رساني        --        000، 000، 55
وزارت آموزش‌وپرورش            --        000، 000، 75
وزارت صنايع و معادن        --        500، 557، 21
خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران        --        000، 000، 20
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني    2-1-5    000,000,51        --
مجتمع صنعتي شريف    3-1-5    000,125,99        --
مركز رشد آذربايجان شرقي    4-1-5    000,030,28        --
مركز رشد خوزستان    5-1-5    000,000,30        --
مركز رشد پليمر    6-1-5    000,000,5        --
        000، 030، 458         500، 769، 744

1-1-5- مانده بدهي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به جهت پيشرفت كار قراردادهاي 47638/114، 185209/114، 81152/114،‌ 47633/114،‌ 86227/114 و 81150/114 مي‌باشد كه در پايان سال مالي مورد گزارش تحقق يافته و در دوره مالي بعد تسويه مي‌گردد.
2-1-5- مانده حساب موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بابت پيشرفت كارقرارداد 8/6/76/614 مي‌باشد كه در پايان سال مالي مورد گزارش تحقق يافته و در دوره مالي بعد وصول مي‌گردد.
3-1-5- مانده بدهي مجتمع صنعتي شريف به جهت تتمه وجه قرارداد 409/82/380 مي‌باشد كه در دوره‌ مالي بعد وصول مي‌گردد.
4-1-5- مانده بدهي مركز رشد آذربايجان شرقي به جهت انجام بخشي از كار قرارداد 1469/83 بوده كه در دوره مالي بعد وصول مي‌گردد.
5-1-5- مانده بدهي مركز رشد خوزستان بابت تحقق صددرصد قرارداد 1352/83 بوده كه در دروه‌ مالي بعد وصول مي‌شود.
6-1-5- مانده بدهي مركز رشد پليمر به جهت تتمه وجه قرارداد في‌مابين بوده كه در دوره‌ مالي بعد وصول مي‌گردد.


2-5-    مانده‌حساب شركت‌هاي گروه به‌شرح زير تفكيك مي‌گردد.            
شرح    يادداشت    30/12/1383         29/12/1382


ريال
    ريال

عصر دانش‌افزار        ---        000,200,2
پديدپرداز    1-2-5     000، 000، 10         ---
تعاوني تامين نياز شركت‌هاي رايانه‌اي        ---        000،500،3
شركت هواسير        ---        000،000، 5
ساير        000، 932، 2         000، 340، 2
        000، 932، 12        000، 040، 13
   
      1-2-5- مانده بدهي شركت پديدپرداز به جهت مانده حساب هزينه‌هاي شركت در نمايش‌گاه CeBIT 2005 بوده كه تا زمان تهيه صورت‌هاي مالي تسويه گرديده است.
 

3-5-    مانده‌حساب اشخاص به‌شرح زير قابل تفكيك مي‌باشد:
                                                 
شرح
يادداشت
30/12/1383
29/12/1382

        ريال    ريال
آقاي مهندس محمدثروتي    1-3-5    000، 000، 35     277، 011، 69
آقاي فرشيد معظمي    2-3-5    493، 511، 86
129، 857، 29

        493، 511، 121     406، 868، 98


1-3-5- مانده‌حساب آقاي مهندس ثروتي بابت باقي‌مانده وجوه دريافتي ايشان جهت انجام هزينه‌هاي اجلاس ITU در چهارچوب قرارداد 109/18598 مي‌باشد.

2-3-5- مانده‌حساب آقاي فرشيد معظمي بابت دريافتي‌هاي ريالي ايشان از بابت هزينه‌هاي پروژه CeBit 2004 و 2005 و خدمات انجام شده در سايت وي توسط شركت مي‌باشد.

4-5- مانده‌حساب اسناد دريافتني شامل 2 فقره چك كه عمدتاً مربوط به شركت عصر دانش‌افزار مي‌باشد كه در نمايشگاه Cebit 2005 شركت داشته‌اند و در تاريخ تهيه صورت‌هاي مالي به حيطة وصول درآمده است.

6-    ساير حساب‌هاي دريافتني

ساير حساب‌هاي دريافتني در تاريخ ترازنامه از اقلام زير تشكيل گرديده است.  

شرح        يادداشت        30/12/1383         29/12/1382
                ريال        ريال
اشخاص        1-6         000، 000، 60         000,000,46
كاركنان        2-6         270، 442، 7         380,694,5
اسناد دريافتني                --        000، 000، 20
سپرده‌ها        3-6        667، 873، 372        496، 142، 279
                937، 315، 440         876، 836، 350

           1-6- مانده حساب اشخاص به مبلغ 60 ميليون ريال بابت تنخواه نزد مدير عامل مي‌باشد.

 2-6- مانده بدهي كاركنان عمدتاً بابت مانده وام برخي از پرسنل بوده و مابقي آن به جهت بدهي حقوق اسفندماه بوده كه در دوره مالي بعد تسويه گرديده است.

        3-6- مانده حساب سپرده‌ها از اقلام زير تشكيل شده است:

شرح        يادداشت        30/12/1383         29/12/1382
                ريال        ريال
سپرده حق بيمه قراردادها                1-3-6        667، 824، 156        655، 686، 105
ساير سپرده‌ها        2-3-6        000، 200، 25         641، 473، 20
سپرده حسن انجام كار         3-3-6        000، 849، 190         200، 982، 152
                667، 873، 372
    496، 142، 279

1-3-6- سپرده حق بيمه قراردادها به شرح زير قابل تفكيك است:

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه