کارآموزی در دانشگاه علوم پزشكی

کارآموزی در دانشگاه علوم پزشكی
کارآموزی در دانشگاه علوم پزشكی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 102 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول-كليات.................................................................... 3
فصل دوم ...........................................................................  10
فصل سوم-پرداختها و هزينه ها  ................................................... 12
انواع پرداختها ....................................................................... 12
الف-در مورد خريد هاي داخلي ................................................. 15
ب:خريدهاي خارجي .............................................................. 16
ج : خدمات قراردادي ............................................................. 16
فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22
ترتيب تحويل كالا ياخدمات ..................................................... 39
فصل پنجم - تنظيم حساب و نظارت ............................................. 44
فصل ششم - اموال.................................................................. 47
فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48
حسابداري دولتي ................................................................... 51
ثبت عمليات حسابداري بستن حسابها ............................................ 71
عنوان                                         صفحه
گروه مستقل حسابهاي ساير منابع ................................................. 80
مشخصات و تاريخچه طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي ....................... 84
پيش پرداخت سال جاري .......................................................... 88
وجوه سپرده و تمركز وجوه سپرده ............................................... 89
بانكها و وجوه نقد .................................................................. 89
وضعيت اعتبارات ارزي ............................................................ 94
ذيحسابي ............................................................................ 94
بستن حساب در پايان سال ....................................................... 102

 

مقدمه :
اولين جلسه هيئت امناي مركزي دانشگاههاي علوم پزشكي درساعت 8 صبح روز يكشنبه 11/1/70 به رياست جناب آقاي دكتر ملك زاده وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي وبا حضور جناب آقاي زنجاني رئيس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقاي دكتر نور بخش جناب آقاي دكر ايرج فاضل جناب آقاي دكتر عباس شفيعي ، جناب آقاي دكتر زالي وروساي دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور تشكيل شد . دراين جلسه پيش نويس آئين نامه امور مالي ومعاملاتي دانشگاههاي علوم پزشكي دانشكده هاي علوم پزشكي وموسسات تحقيقاتي كه توسط معاونت محترم اداري ومالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تهيه وقبلا در اختيار كليه اعضاي محترم هيئت امناي مركزي گذاشته شده بود با اصلاحاتي بشرح پيوست بتصويب رسيد .
دومين دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد هاي بهداشتي – درماني بود كه مصوب شد آئين نامه پيشنهادي وزارت بهداش درمان و آموزش پزشكي به هيئت محترم وزيران پس از تصويب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور ابلاغ گردد .
در اين جلسه تصويب شد كه مجموعه قوانين و مقررات آموزشي مربوط به
اعضاهيئت علمي دانشگاه ههاي علوم پزشكي مصوب هيئت محترم 3 نفره جانشين هيئت امناوهمچين هيئت هاي امناي قبلي كه توسط حوزه معاونت محترم آموزشي تهيه ودر اختيار اعضاي محترم وهيئت امناي مركزي قرار داده شده است با تصويب هر گونه مصوبه جديد توسط هيئت امناي مركزي ملاك عمل كليه دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي قرار گيرد .
در ادامه جلسه مصوب شده كه بودجه تفضيلي هر دانشگاه با حضور معاونت مالي واداري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جناب آ”قاي دكتر نور بالا ونماينده سازمان برنامه وبودجه جناب آقاي كبيري و نماينده دانشگاه مربوط بررسي ومصوبات اين هئيت سه نفره بمنزله مصوبه هيئت امناي مركزي تلقي گردد ضمنا در اين جلسه پيشنهاد دانشكده علوم پزشكي بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدي آب وهواي اعضا هيئت علمي مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .


فصل اول – كليات
ماده  1- امور مالي ومعاملاتي دانشكده علوم پزشكي  كه منبعد موسسه ناميده مي شود براساس اين آئين نامه انجام خواهد شد .
ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وكليه واحد هاي اجرائي ( دانشكده ها مراكز آموزشي يادرماني بيمارستانها ونظائر آن ) است كه هر واحد عهده دار اجراي قسمتي از برنامه موسسه مي باشد .
ماده 3- سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد .
ماده 4- موسسه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دريافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائي هر سال راتهيه وتنظيم نموده وحسب مورد به هيئت امنا ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائي ارائه نمايد .
ماده 5- دريافتهاي موسسه شامل اعتبارات جاري وعمراني واعتبارات اختصاصي وهدايا وكمكهاي مردمي است كه مي بايستي به حسابهاي بانكي مربوطه واريز شود .
ماده 6 -كليه اسناد واوراق تعهد آو رمالي وهمچنين قرا ردادهاي موسسه براساس قوانين ومقررات مربوطه با امضاء رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان معتبر خواهد بود .
ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مكلف است به تعداد مورد نياز حساب پرداخت بانكهاي دولتي داشته باشد .
تبصره 1- اين حسابها در صورت موافقت رئيس يا معاون اداري و مالي موسسه با درخواست مشترك رئيس موسسه يامقام مجاز از طرف او با تفاق ذيحساب ومديركل امور مالي افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائي به اين حساب واريز خواهد شد .
تبصره 2- برداشت از حسابهاي واحد هاي اجرائي به امضا مشترك رئيس ومسئول امور مالي واحد خواهد بود .
تبصره 3- رئيس واحد مي تواند درصورت موافقت رئيس موسسه نسبت به تفويض اختيارات مالي اقدام نمايد .
تبصره 4- برداشت از ساير حسابهاي موسسه با امضا مشترك رئيس موسسه ( يا مقامات مجاز از طرف ايشان وذيحساب ) ( يامقام مجاز از طرف وي ) به عمل خواهد آمد.
ماده 8- بمنظور واريز درآمدهاي اختصاصي موسسه مكلف است به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي غير قابل برداشت بانكهاي دولتي افتتاح نمايد . واحد هاي اجرائي موظفند در آمد هاي وصولي نقدي خود را به اين حسابها واريز نمايند .
ماده 9- بمنظور تمركز وجوهي كه بعنوان سپرده وجه الضمان وثيقه وديعه وبا نظائر آن دريافت مي شود حساب بانكي خاصي توسط موسسه دريكي از بانكهاي دولتي افتتاح مي گردد واحد هاي اجرائي مكلفند وجوهي راكه تحت عناوين فوق دريافت مي دارند به اين حساب واريز نمايند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذكر به واريز كننده يا ضبط آن بنفع موسسه با رعايت اين آئيننامه خواهد بود .
دستور العمل اجرائي اين ماده توسط موسسه تهيه وابلاغ خواهد شد .
ماده 10-0 ذيحساب ماموريست كه بموجب حكم وزارت امور اقتصاد ودارائي بين مستخلفين رسمي واحد صلاحيت بمنظور اعمال نظارت وتامين هماهنگي لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسات تحقيقاتي در اجراي مقررات مالي ومحاسباتي موسسه به اين سمت منصوب مي شود وانجام ساير وظايف مشروح زير را عهده خواهد داشت .

1-    نظارت بر امور مالي ومحاسباتي ونگاهداري وتنظيم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها .

2-    نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالي .
3-    نگاهداري وتحويل وتحول وجوه ونقدينه ها وسپرده ها واوراق بهادار .
4-    نگاهداري حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذكور .
5-    صورت الحساب زير نظر رئيس موسسه وظايف خود را انجام مي دهد .
ماده 11- معاون ذيحساب و مدير كل امور مالي ماموريست كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت موسسه به پيشنهاد ذيحساب ومدير كل ) امور مالي وبا موافقت وحكم رئيس موسسه با معاون اداري و مالي به اين سمت منصوب مي شود .
تبصره  : در صورت اعلام نياز ذيحساب ومدير كل امو رمالي وموافقت رئيس موسسه يا معاون اداري ومالي مي توان از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت ديگر دستگاههاي دولتي با استفاده از آيننامه ماموريتها افرادي را به اين سمت منصوب نمود .
ماده 12- رئيس امور مالي ماموريست كه ا زبين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت موسسه با پيشنهاد رئيس واحد اجرايي وتائيد ذيحساب ويا موافقت رئيس موسسه يامعاون اداري و مالي به اين سمت منصوب مي شود .
فصل دوم – بودجه ومنابع مالي ودر آمد
ماده 13- بودجه تفضيلي برنامه مالي موسسه است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني در بافتها ومنابع مالي وبر آورد نيازهاي اعتباري اسناد وواحدهاي اجرائي براي برنامه سالانه موسسه وپرداخت ديون مي باشد .
ماده 14- برنامه اجرائي سالانه موسسه فعاليتهاي جاري وطرحهاي عمراني وسرمايه گذاري درجهت تجهيز و بهبود و يا گسترش فعاليتهاي جاري است كه به هدفهاي تعيين شده در مدت يكسال پيش بيني مي شود .
ماده 15- فعاليتهاي جاري ، عمليات وخدمات مستمر و مشخصي است كه براي رسيدن به هدفهاي برنامه طي يكسال اجرا مي شود .
ماده 16- طرح عمراني ، مجموعه عمليات وخدمات مشخصي درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجيهي فني ، اقتصادي ، اجتماعي درمدت معيين وبا اعتبار مشخص كه به صورت سرمايه گذاري توسط موسسه انجام وتمام يا قسمتي از هزينه هاي اجرائي آن ازمحل اعتبارات عمراني تامين مي گردد وهزينه هاي غير ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نيز شامل مي شود.
ماده 17- فعاليتهاي سرمايه گذاري : مجموعه عمليات مشخصي است كه درجهت تجهيز و بهبود وگسترش فعاليتها جاري صورت مي گيرد .
ماده 18- منابع مالي موسسه عبارت است از اعتبارات جاري ، اعتبارات عمراني ، اعتبارات اختصاصي مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدايا وكمكهاي مردمي تحصيل وام واستفاده از تسهيلات سيستم بانكي .
تبصره 1- اعتبارات جاري : اعتبارات عمراني هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظيم وبه مراجع ذيصلاح ارائه مي شود تابه صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب شود.
تبصره 2- اعتبارات اختصاصي معادل كليه در آمدهاي وصولي ( درآمد اختصاصي ) موسسه مي باشد كه به حساب خزانه واريز شده است وكلا قابل
هزينه مي باشد .
تبصره 3- در آمد اختصاصي شامل كليه در آمدهائي است كه طبق مقررات در اجراي وظايف موسسه ويا در ازا ارائه خدمات آ‎موزشي ويا پژوهشي ويا درماني ويا موارد پيش بيني شده در اين آئيننامه وصول گردد ويامجوز وصول آن توسط هيئت امنا صادر شود .
ماده 19- بودجه تفصيلي موسسه پس از تصويب هيئت امناتوسط رياست موسسه جهت اجرا به دفتر بودجه وتشكيلات ابلاغ مي گردد .
ماده 20- تنظيم تخصيص اعتبار واحد هاي اجرائي بر مبناي فعاليتها وعمل كرد متناسب با ارائه خدمات آموزشي ، درماني ، و ... مي باشد بنحوي كه : 
بودجه دانشكده متناسب باتعداد دانشجو ، تعداد واحد درسي وارزش ريالي هر واحد درسي وبودجه بيمارستان و يا مراكز پزشكي ، آموزشي ودرماني متناسب باتعداد بيماران نوع خدمات ارائه شده وتعرفه هاي خدمات تنظيم وتخصيص خواهديافت . بودجه ستاد و ساير واحدهاي اجرائي در صورتيكه ماهيت خدمات وفعاليت ها به گونه اي باشد كه ارزش ريالي واحد خدمت ويا فعاليت قابل محاسبه نباشد مبناي تنظيم بودجه وتخصيص اعتبار براساس عملكرد ( روال سابق ) خواهد بود .
ماده 21- واحد هاي اجرائي موظفند براساس برنامه واعتبارات تخصيص يافته اقدام نمايند ورئيس واحد دراين مورد در مقابل رئيس موسسه مسئول خواهد بود .
ماده 22- درصورت تغيير در برنامه هاي اجرائي موسسه وباتغير درمنابع مالي پيش بيني شده تهيه وتنظيم اصلاحيه وبا متمم بودجه تفضيلي با درنظر گرفتن ضوابط ومقررات وتصويب هيئت امنا امكان پذير خواهد بود .
ماده 23- چنانچه در شروع سال مالي بودجه تفصيلي به تصويب هيئت امنا نرسيده باشد تا زمان تصويب به منظور جلوگيري از وقفه درانجام امور موسسه با تصويب هيئت رئيسه موسسه هر بار مجوزخرج بر مبناي 12/2 اعتبارات جاري وعمراني مصوب بودجه كل كشور همان سال ودر آمد اختصاصي وصولي صادر خواهد شد .
ماده 24- نحوه مصرف هدايا وكمك با درنظر گرفتن نيات اهداء كننده به موجب اين آئيننامه خواهد بود .
ماده 25- در مواقعيكه پس از تصويب بودجه طرحهاي عمراني به عللي رسيدن به اهداف كليه طرحها در زمان پيش بيني شده ميسر نباشد موسسه مي تواند باتصويب هيئت امنا طبق مقررات چند طرحي را كه اولويت دارند طبق برنامه به پيش ببرند واعتبارات ساير طرحهاي همان برنامه را درموارد فوق هزينه نمايند .
 
فصل سوم – پرداختها و هزينه ها
ماده 26- پرداخت هر گونه وجهي توسط موسسه منوط به پيش بيني اعتبار لازم در بودجه تفصيلي موسسه مي باشد .
تبصره : وجود اعتبار در بودجه موسسه بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و ياحقوقي ايجاد حق نمي كند واستفاده از اعتبارات بايد بارعايت مقررات اين آئيننامه به عمل آيد .
ماده 27- اعتبار – عبارت است از مبلغي كه در جهت انجام عمليات وبرنامه هاي موسسه درچهار چوب بودجه تفصيلي مصوب هيئت امنا به مصرف برسد .
ماده 28 – كليه پرداختها با دستور رئيس  موسسه يا مقامات مجاز از طرف او انجام مي پذيرد.

انواع پرداختها :
1-    تنخواه گردان
2-    پيش پرداخت
3-    علي الحساب
4-    هزينه
ماده 29- كليه پرداختهاي موسسه ويا واحد هاي اجرائي جز در موارديكه قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقر رداشته اند از طريق حسابهاي بانكي مربوطه وبه وسيله چك انجام مي گيرد .
ماده 30 تنخواه گردان – پرداخت عبارتست از وجهي كه از محل موجودي تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب ومدير كل امور مالي با تائيد رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي هزينه ها در اختيار واحد هاي اجرائي ويا ما صوريني كه به موجب اين آئين نامه مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد .
ماده 31 – پيش پرداخت – عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام وقرار دادها بر طبق تشخيص رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد .
ماده 32- علي الحساب – عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي گيرد .
ماده 33- هزينه – آن دسته از پرداختهائي است كه در قبال انجام تعهد ويا تحت عنوان كمك يا وديعه ويا حق الاشتراك وبا عناوين مشابه ذينفع پرداخت
مي شود وقطعي تلقي مي گردد.
ماده 34- حواله اجازه اي است كه كتبا بوسيله مقامات مجاز براي تاديه تعهدات وبدهيهاي قابل پرداخت ازمحل اعتبارات مربوطه عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود .
ماده 35- تشخيص – عبارت است از تعيين وانتخاب كالا وخدمات وساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي موسسه و دستگاههاي اجرائي ضروري است .
ماده 36- تامين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مورد نياز براي پرداخت معين .
ماده 37- تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه موسسه ناشي از :
الف : تحويل يا كالا با انجام دادن خدمت .
ب : اجراي قرار دادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد .
ج: احكام صادر شده از مراجع قانوني وديملاحيت .
د: پيوستن به قراردادهاي بين المللي وعضويت در سازمانهاي يا مجامع بين المللي بااجاره قانون.
ماده 38- تسحيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بموجب اسناد ومدارك اثبات كننده بدهي .
ماده 39- درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 34 اين آيننامه وساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده درخزانه مجاز مي باشد صادر بنمايد .
ماده 40- كليه اسناد هزينه هاي انجام شده در واحد اجرائي بايد مدارك زير را برحسب مورد همراه داشته باشد .

الف : درمورد خريد هاي داخلي :
1-    درخواست خريد
2-    فاكتور خريد
3-    رسيد انبار  ( در موارد ضروري صورت مجلس تحويل كالا مبناي صدور رسيدانبار مي باشد )
4-    مدارك مربوطه به مناقصه ويا ترك تشريفات مناقصه ( در مورد معاملاتي كه ازطريق مناقصه انجام مي شود ).
5-    دستور پرداخت

ب : خريدهاي خارجي :
1-    اعلاميه بانك ودر موارد جزئي صورتحساب فروشنده
2-    مدارك ترخيص كالا
3-    رسيد انبار ( در موارد ضروري صورت مجلس تحويل كالا مبناي صدور رسيد انبار قرار مي گيرد )
4-    مدارك انجام مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد بجز موارد مندرج در تبصره ماده 52)
5-    دستور پرداخت

ج: خدمات قراردادي :
1-    صورت حساب مربوط
2-    دستور پرداخت
پرداختهاي پرسنلي وساير ( مثل حقوق ومزايا ، اضافه كاري حق‌الزحمه كار اضافي ، حق‌الزحمه رزيدنتها انترنها ، كاردانشجوئي ، حق‌التدريس ،
حق حضور در جلسه ، ماموريتها و..)
1-    حكم يا ابلاغ مربوطه برحسب مورد
2-    گواهي انجام كار برحسب مورد
3-    دستور پرداخت .
هزينه هاي خارج از كشور مامورين اعزامي با امضا رئيس موسسه باارائه مدارك قابل پرداخت خواهد بود . هزينه هاي دعوتها ، پذيرائي ها ، تشريفات موسسه ، هزينه هاي ورزشي ، مسافرتهاي علمي و مسابقات دانشجويان در داخل وخارج از كشور كنگره ها ، سمينارها و كارگاههاي آموزشي بدون رعايت موارد مندرج در اين آيننامه براساس صورتحسابهائي كه به گواهي مسئولان ورئيس واحد مربوطه رسيده باشد باموافقت رئيس موسسه پرداخت خواهد بود .
موسسه مي تواند در موارديكه پيش بيني نشده مدارك مورد نياز را تعيين نمايد .
درموردبيمارستانها ويا مراكز پزشكي ، آموزشي درماني مدارك لازم براي احتساب هزينه هاي قطعي در امور مالي ارائه صورتحساب خدمات درماني ، تشخيص به بيماران سرپائي وبستري براساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود .
در صورت تا تدرئيس موسسه مبني برعدم امكان اجراي اين ماده موسسه مي تواند براي مدت معيني نسبت به تامين وانجام هزينه هاي بيمارستانها ومراكز پزشكي ، آموزشي ودرماني خود با رعايت اين آئيننامه اقدام نمايد .
پرداخت كمك يا اعانه به افراد وموسسات غير دولتي از محل اعتباراتي كه با اين يانظائر آنها در بودجه موسسه منظور مي شود مشروط بر آن است كه به تشخيص رئيس موسسه فعاليت فرد حقيقي يا حقوقي سطح به جهت وظايف موسسه باشد ودر عين حال شرايطي درجهت وظايف مزبور بپذيرد .
اينگونه پرداختها بااخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي  منظور خواهد شد .
موسسه مي تواند براي رفع احتياجات سال بعد د رموارديكه موضوع جنبه فوتي وفوري داشته باشد باينكه تاخير درانجام امري منجر به زيان وخسارت گردد با پيشنهاد واحد اجرائي مربوطه و موافقت قبلي رئيس موسسه قرار دادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات با رعايت مقررات منعقد مي نمايد ودر صورتيكه قرار دادهاي مزبور قبل پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد موسسه مي تواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت از محل منابع همان سال تاديه كند وسال بعد پس از تصويب بودجه واريز نمايد .
موارد فوق براي وجوهي كه بصورت كمك است بلامانع مي باشد وبراي وجوه دولتي بايستي باتصويب پيش برنامه بودجه ووزارت اقتصاد ودارائي صورت گيرد .»
نقصان وتفريط حاصل در ابواب جمعي امور مالي اعم از نقدي ويا جنسي واوراقي كه درحكم وجه نقداست با اعلام واحدمربوط وبا نظر كميته مالي منتخب هيئت امنا از محل اعتباري كه در بودجه موسسه تحت عنوان ( اعتبار جبران نقصان وتفريط امور مالي ) منظور مي شود تامين مي گردد اين اقدام از تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود .
تبصره -  براثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول مي شود بحساب در آمد اختصاصي موسسه منظور مي گردد .
ماده 25- در مورد آن قسمت از هزينه هائيكه نوعا انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند موسسه مي تواند براي مدت مناسب قراردادهائيكه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايد .
موسسه مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت
تعهدات مربوط رامقدم برساير اعتبارات منظور نمايد .
26- مسئوليت تامين اعتبار درهر واحد بعهده رئيس امور مالي مربوط ويا ذيحساب موسسه ومسئوليت تشخيص وتعهد وتعجيل بعهده رئيس موسسه ياكساني است كه مجاز به انجام اين امور هستند .
اعتبار منظور در بودجه تا آخر سال مالي قابل تعهد وپرداخت است هر مقدار از اعتبار كه تا آخر سال مالي مربوط تعهد شده ولي پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصي كه در بودجه تفصيلي سال بعد بدين منظور تامين مي شود پرداخت خواهد شد .
انجام هر نوع هزينه درجهت اهداف موسسه در چهار چوب برنامه هاي 5 ساله دولت از محل مانده اعتبارات سال قبل با تصويب هيئت رئيسه موسسه بلامانع است اين هزينه دربودجه همان سال منظور وبتصويب هيئت امنا خواهد رسيد .
كليه واحد ها موظفند مبالغ تنخواه گردان دريافتي خود را كه در مقابل آن اسناد هزينه ارائه ننموده اند تا آخر اسفند همان سال به امور مالي موسسه عودت دهند مبالغ برگشتي از واحد ها وهمچنين اعتبارات مصرف نشده به عنوان مانده اعتبارات سال قبل موسسه محسوب خواهد شد .
چكهائيكه تا پايان سال از طرف موسسه صادر مي شود پرداخت آن سال محسوب مي شود.
پس پرداخت در ساليكه بمرحله تعهد مير سد وعلي الحساب درسالي كه واريز مي شود به حساب قطعي همان سال منظور مي شود .
كاربرد ازماموريست كه نسبت بخريد وتدارك كالا وخدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت اين آئيننامه اقدام مي نمايد .
ماده  - عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه به يكي از طريق زير بدون اختيار موسسه انجام شده باشد .
احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
انواع بدهي به وزارتخانه ها وموسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده باشد حق الاشتراك برق ، آب هزينه هاي مخابراتي ، پست وهزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد .
ساير بدهيهائيكه خارج از اختيار موسسه ايجاد شده باشد .
 
فصل چهارم – معاملات
كليه معاملات موسسه اعم از خريد ، فروش ، اجاره ، استجاره ، پيمانكاري ، اجرت كارو غيره بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود .
درموارد نيازي به مناقصه ويا مزايده نميباشد .
درمورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي با شركت دولتي باشد
درمورد معاملاتي كه انجام آن به تشخيص ومسئوليت رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او با نهاد وموسسات وشركتهاي مشروح زير :
الف : موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي وموسسات نابغه كه بيش از 50% سهام ويا سرمايه ويا با مالكيت آنها متعلق به موسسات ونهادهاي مذكور باشد .
شركتهاي تعاوني مصرف وتوزيع كاركنان وزارتخانه ها وموسسات دولتي وشركتهاي دولتي كه دراساس قوانين ومقررات خاص وشركتهاي تعاوني تشكيل واداره مي شود .
ح= شركتها وموسسات تعاوني توليد وتوزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل واداره مي گردد.
 در مورد اموال وخدمات وحقوقيكه به تشخيص ومسئوليت رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او منحصر بفرد باشد .
در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه به تشخيص ومسئوليت رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او با كسب نظر كارشناس رسمي داد گستري يا كارشناس خبره ومتعهد منتخب موسسه انجام خواهد شد .
در موردخريد خدمات مهندسان مشاور موسسات علمي وحق الاختراع وهمچنين خدمات كارشناسي وخدمات هنري با رعايت موازين اسلامي وصنايع مستظرفه .
در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي وساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده وبراي آنها از طرف دستگاههاي ديربط دولتي نرخهاي معيني تعيين واعلام شده باشد .
7- در موردخريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي ويا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
8- در مورد كالا هاي ساخت كارخانه داخلي وكرايه حمل ونقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .
9- درمورد كرايه حمل ونقل هوائي – دريائي – هزينه مسافرت ونظاير آن درصورت وجود نرخ ثابت
10- در مورد تعمير ماشين آلات ثابت ومتحرك پزشكي وغير پزشكي به تشخيص رئيس موسسه ومقامات مجاز طرف او .
11- درمورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم وتجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك پزشكي وغير پزشكي موجود وهمچنين ادوات وابزار ووسايل اندازه گيري دقيق لوازم آزمايشگاهي علمي وقتي ونظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل بوسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه كه حسب مورد توسط رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او انتخاب خواهد شد .
12- درمورد معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران به ملاحظه صرفه وصلاح دولت بايد مستور بماند .
13-در مورد چاپ وصحافي به تشخيص رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او .
14- درمورد فروش كالاها وخدماتي كه مستقيما توسط وزارتخانه ها وموسسات دولتي توليد وارائه مي شود .
15- وكالاها ولوازمي كه تحت نظارت دستگاههاي دولتي وارد وتوزيع مي گردد ونرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوطه تعيين مي گردد.
ماده 52- نصاب معاملات
الف : معاملات جزئي : معاملاتي است كه مبلغ آن ازيك ميليون ريال بيشتر نباشد .
ب : معاملات متوسط : معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر بوده واز 10 ميليون ريال بيشتر نباشد .
ج : معاملات عمده : معاملاتي است كه مبلغ آن از ده ميليون ريال بيشتر باشد .
 تبصره 1:منظور از حدنصاب ذكر شده معامله عبارت است جمع فاكتور اقلام مندرج درفاكتور با صورتحساب بشرط آنكه از يك نوع كالا ياخدمت نباشد .
تبصره 2: مبناي نصاب درخريد براي معاملات جزئي ومتوسط مبلغ درمورد معامله ودر مورد معاملات عمده مبلغ بر آورد است .
تبصره 3: مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره ومتعهد رشته مربوط كه توسط موسسه انتخاب مي شود خواهد بود .
ماده53-  مناقصه درمعاملات بطرق زير انجام مي پذيرد .
الف : در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص مسئوليت مامور خريد .
ب: درمورد معاملات متوسط به كمترين بهي ممكن به تشخيص مامور خريد واحد تداركات مربوط وموافقت رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او .
ج : درمورد معاملات عمده از طريق مناقصه (انتشار آگهي مناقصه ) يامناقصه محدود ( ارسال دعوتنامه ) به درخواست قسمت درخواست كننده وموافقت رئيس موسسه يامقامات مجاز
از طرف او ، در موارديكه انجام مناقصه يا مزايده براساس گزارش توجيهي واحد اجرائي مربوط به تشخيص كميسيون موضوع ماده 66 آين آئيننامه ميسر پايه مصلحت نباشد مي توان معامله را بطور ديگري انجام داد در اينصورت كميسيون مذكور با رعايت صرفه وصلاح موسسه تربيت انجام اينگونه معاملات را بارعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطوركلي براي يك نوع كالا يا خريد خدمت تعيين واعلام خواهد نمود .
ماده 54- مناقصه عمومي ( آگهي مناقصه )
آگهي مناقصه به تشخيص واحد مناقصه گزار واز يك تاسه نوبت باقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار ويا محلي منتشر مي گردد .
تبصره 1: درموارديكه واحد مناقصه گزارتشخيص دهد كه انتشار آگهي در چند محل ضرورت دارد مي تواند درمحلهائيكه لازم بداند به نشر آگهي اقدام كند .
تبصره 2: درموارديكه واحد مناقصه گزار تشخيص دهد مي تواند از ساير وسايل وطرق انتشاراتي از قبيل پخش آگهي درراديو وتلويزيون ويا ارسال آگهي براي اشخاص ذير بط ويا الصاق آگهي در معابر عمومي استفاده نمايد .
تبصره 3: اگر به تشخيص واحد مناقصه گزار موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر انتشار آ”گهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار درخارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد بوسيله وزارت امور خارجه به هر يك از سفارتخانه هاي ممالك مربوط در تهران ويك نسخه هم به سفارتخانه هاي كشور جمهوري اسلامي ايران در ممالك مربوط درخارج از طريق وزارت مذكور فرستاده شود .
ماده 55- در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود :
1-    نوع ومقدار كالا ويا كار ذكر مشخصات
2-    مدت ومحل ونحوه تحويل كالا يا انجام كار وتربيت عمل وميزان خسارت درموارديكه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار كلاً يابعضاً تاخير نمايد .
3-    تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد بمبلغ مشخص يا براساس درصد كسر يا اضافه نسبت بواحد بهاي اعلام شده تعيين ودر پاكت لاك ومهر شده تسليم شود .
4-    مدت قبول پيشنهادها .
5-    محل تسليم پيشنهادها
6-    ميزان سپرده شركت در مناقصه بطور مقطوع كه بايد بصورت نقد بحساب سپرده دستگاه منقاصه گزار در بانك تحويل ورسيد آن بضميمه پيشنهاد تسليم شود .
7-    ميزان تضمين حسن انجام معامله وترتيب دريافت واسترداد آن .
در صورتكيه موضوع معامله بالا باشد ممكن است به ميزان تضمين حسن انجام معامله از كالاي موردمعامله دريافت شود ودراين صورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد.
8-    حداكثر مدت براي بررسي پيشنهادها وتشخيص حائز حداقل بهاء وابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
9-    روز وساعت ومحل قرائت پيشنهادها وهمچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه .
10-    ميزان پيش پرداخت درصورتيكه به تشخيص واحد مناقصه گزار پر داخت آن به برنده مناقصه لازم باشد وترتيب پرداخت واريز آن.
11-    محل توزيع يا فروش نقشه ها وبرگ شرايط ومشخصات در صورت لزوم.
12-    محل توزيع نمونه هاي ضمانت نامه وقرارداد براي آن لازم باشد كه در اينصورت ضمانت نامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم ونمونه قرار داد نيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء وضميمه پيشنهاد شود .
13-    تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه ودادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكليف واحد مناقصه گزار موضوع ماده 58 اين آئين نامه مي باشد .
14-    تصريح اين نكته كه واحد مناقصه گزار مكلف است هرگونه كسور قانوني ( اعم از ماليات و عوارض وساير موارد ) كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق مي گيرد وموسسه قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند .
ماده 56- واحد مناقصه گزار درصورتيكه ذكر شرايط خاصي را علاوه بر آنچه در ماده 55 ذكر شده است لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با قوانين ومفاد اين آئيننامه مغاير نباشد .
ميتواند در متن اگهي يا درنقشه ها  وبرگه شرايط ومشخصات درج نمايد بطوريكه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد يااجراي قراراداد به هر عنوان ممنوع مي باشد .
ماده 57- درصورتيكه شرايط مناقصه كه برطبق مواد 55 و 56 بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد ودرج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممكن است نوع كالا يا كار مورد معامله ومقدار مدت ومحل تحويل وميزان پيش پرداخت ومدت ومحل قبول پيشنهاد ها در آگهي درج شود وتصريح گردد كه نقشه ها وبرگه شرايط ومشخصات معامله درمحل معين موجود است .
وپيشنهاد دهندگان بايد يكنخه از آنرا دريافت و باقيد قبولي امضا كرده و پيشنهاد خود ضميمه وتسليم نمايند .
ماده 58- واحدمناقصه گزار در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي واصله داراي تكليف واختيارات زير مي باشد .
1-    واحد مناقصه گزار مكلف است سپرده شركت درمناقصه برنده مناقصه را در صورتيكه حاضر به  انجام معامله به اورجوع شود واز آنجا معامله امتناع نمايد به نفع موسسه ضبط كند .
2-    واحد مناقصه گزار اختيار دارد مقدار كالا يا كار مورد معامله را تابيست وپنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسب رعايت وتطبيق نمايد .
3-    واحد مناقصه گزار مجاز نيست به پيشنهادات مبهم ومشروط وبدون سپرده ويا پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر دهد .
4-    دستگاه مناقصه گزار را درهر يك باتمام پيشنهادها مختار است .
5-    هزينه ثبت قرار داد در دفتر خانه اسناد رسمي بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
ماده 59 واحدمناقصه گزار مكلف به رعايت نكات زير مي باشد .
1-    مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي هائيكه در داخل كشور منتشر مي شود از تاريخ اولويت نوبت انتشار از ده روز نبايد كمتر باشد ودر مورد آگهي هائيكه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 54 منتشر از 60 روز كمتر تعيين شود .
2-    در صورتيكه به تشخيص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگه شرايط و مشخصات ونمونه هاي ضمانتنامه وقرار داد ومدارك ديگري تهيه شود قبل ازنشر آگهي بايد آنها را تهيه كند .
3-    اخذ سپرده شركت در مناقصه طبق پيوست ( الف )
4-    مناقصه محدود ( دعوتنامه )
دعوتنامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال مي شود كه صلاحيت آنها براي شركت در معامله مورد نظر قبلا به تائيد رئيس موسسه يا
مقامات مجاز از طرف او رسيده باشد .
درمورد طرحهاي عمراني ( ساختماني وياساختماني وتاسيساتي توام ) فهرست واجدين صلاحيت  سازمان برنامه وبودجه ملاك خواهد بود .
بمنظور اتخاذ تصميم درمورد پيشنهادات واصله كميسيون مناقصه از 5 نفر بشرح زير تشكيل مي شود .
1-    سه نفر به انتخاب واحد وبا حكم رئيس موسسه
2-    ذيحساب موسسه يا رئيس امور مالي واحد اجرائي ( حسب مورد )
3-    رئيس اداراه تداركات واحد
4-    درمورد بنديك حضور حداقل دو نفر الزامي خواهد بود .
5-    در موارديكه معامله مربوطه به امور فني باشد حضور يكنفرمامور فني به انتخاب واحد مناقصه گزار در كميسيون مناقصه ضرورت دارد .
6-    در صورتيكه درمدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد واحد مناقصه گزار مي تواند مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اخذ تصميم لازم به كميسيون ترك تشريفات مناقصه احاله كند .
ماده 64 – در صورتيكه در مدت مقرر پيشنهادرسيده باشد كميسيون تشكيل مي شود پيشنهادهاي رسيده را اعم از اينكه يك يا بيشتر باشد مفتوح ورسيدگي ونفرات اول ودوم را بهمراه پيشنهادات به رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف او گزارش مي نمايد .
تبصره 1- نفر دوم شخصي است كه بهاء پيشنهادي وي بيش از 05% با نفر اول اختلاف نداشته باشد درغير اين صورت مناقصه نفر دوم نخواهد داشت .
تبصره 2- مناقصه گزار درموارديكه ميسر باشد بايد قبل از روز افتتاح پيشنهاد شاخص قيمتهاي مربوط بمورد مناقصه را به وسايل مقتضي ومطمئن بطور محرمانه تهيه نموده در پاكت لاك ومهر شده دراختيار كميسيون مناقصه قرا ردهد...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه