كارآفرينی تاسيس شركت نامداران صنعت

كارآفرينی تاسيس شركت نامداران صنعت
كارآفرينی تاسيس شركت نامداران صنعت
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 54 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست :‌
مقدمه
شركتهاي سهامي
انواع شركتهاي سهامي
اساسنامه قانوني شركت :‌
1)    اسم و مركز شركت
2)     موضوع شركت
3)    مدت شركت
4)    مقدار سرمايه
5)    نوع سهام
سهام
انواع سهام
علل انتشار سهام با نام
علل انتشار سهام ممتاز
انواع امتيازات سهام ممتاز
تفاوتهاي شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص
عمليات حسابداري ثبت سرمايه
مراحل قانوني مطالبه وپرداخت بقيه بهاي سهام
اوراق قرضه
مجامع عمومي صاحبان سهام
تغييرت در سرمايه  شركت سهامي
موارد افزايش سرمايه شركت
موارد تبديل سهام شركت
الف )  شناسنامه شركت :‌
1)    تاريخچه ومالكيت
2)     تجهيزات وتسهيلات
ب ) سازمان وساختار مديريتي
خلاصه سوابق تجربي وتحصيلي
ج) فعاليتها وخدمات :‌
1)    برنامه ريزي وكنترل پروژه
2)    مشاوره  مديريت  ونظارت درعمليات مهندسي وتدارك كالا
3)    مشاور مديريت درنظارت درعمليات ساخت ونصب
4)    مشاور  مديريت ونظارت درعمليات راه اندازي وشروع بهره برداري پروژه ها
راهنماي نگارش
خلاصه سوابق تحصيلي وتجربي
خلاصه سابقه كار

انواع فرمهاي موجود درشركت :‌
فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان
فرم درخواست تأمين نيروي انساني
برنامه تأمين نيروي انساني مورد نياز شركت
آمار كاركنان برحسب كار وگروههاي شغلي وتخصصي
فرم مراحل انجام كار ـ اطلاع رساني
تعيين وتصويب ضروابط استخدامي
آمار تغييرات نيازهاي استخدامي
پرسشنامه نويسي
درخواست استفاده از بيمه گروهي خدمات درمان بيمارستاني وپاراكلينيكي
قرارداد خريد خدمت كارشناسي
فرم درخواست سرويس كامپيوتري
فرم درخواست آموزش كامپيوتري
فرم مصاحبه جهت تهيه سيستم
فرم مراحل انجام كار ـ سخت افزار وشبكه
فرم برنامه ريزي آموزشي كامپيوتر
 فرم درخواست سرويس اضطراري
فرم عضويت در شبكه
فرم درخواست سرويس اينترنت
فرم تمديد اشتراك اينترنت

 

مقدمه :‌
به نظر كارشناسان ومتخصصين توسعه كشور ايران هم اكنون درحال گذر رسيدن به سمت توسعه پايدار مي‌باشد به منظور عبور از اين مرحله بحراني لازم است با توجه به موقعيت ژئوپلتيك خود دردنياي كنوني با تعيين اهداف واستراتژيهاي مناسب با آن راباموفقيت طي نمايد . لذا د رسطح ملي برنامه‌اي جامع وزير بنايي مانند لايحه فقر زدائي  توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگي خودكفايي واستقلال كشور بر پايه اقتصاد بدون نفت و… درهيئت محترم دولت ومجلس شوراي اسلامي مطرح مي باشد . اگر چه شاخص هايي مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتي درآمد سرانه … هركدام مي تواند در برنامه توسعه  نقش اساسي داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ويژه اشتغال مولد و پايدار   درجهت رسيدن به سوي توسعه همه جانبه از  اهميت خاصي برخوردار است ؟ مي تواند در ابعادمختلف اقتصادي ،‌اجتماعي ،‌فرهنگي جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه اي كه بتواند در بازار  كار وميزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جواني جمعيت ايران كه درهر سال نياز به حداقل 800000 فرصت شغلي مي باشد اين مهم توجه نمايد ضروري است زيرا بررسي هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه د رشكوفاترين دوره اقتصادي درايران 350000 فرصت شغلي ايجاد شده است در رابطه با ايجاد فرصتهاي شغلي مهمترين مسئله اي كه مورد نظر قرار مي گيرد توسعه كيفي نيروي انساني است زيرا منابع انساني عامل اصلي وضرورت  رشد وتوسعه اقتصادي ،‌اجتماعي يا فرهنگي درهرسيستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگي استعداد ها وقابليت هاي اين منابع هيچ سيستم ،‌سازمان ويا جامعه اي نمي  تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست يابد . از آنجا كه توسعه متضمن حركت وپويايي است بنابراين ،‌بايدانعطاف پذير پيشرونده وبه بيان ديگر پايدار باشد .
  توسعه پايدار نوعي حركت در شرايط مطلوب است كه به طور روز افزون درجهت بهره وري توليد كارايي نيروي انساني وبهينه سازي از منابع طبيعي ودرنهايت بهزيستي انسانها وانحلال فرهنگ انساني و روابط سالم اجتماعي  به پيش رود. از اين لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوري وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ويا بهره ور و بهره گير  آن قلمداد مي شود . بررسي تركيب سني جمعيت ايران نشان مي دهد كشور‌ما تركيب سني جواني دارد. براساس  آمار ارائه شده درسالنامه آماري سال 72‌، 9/52 درصد جمعيت كشور افراد بين 15تا 14 سال كه جمعيت فعال كشور محسوب مي شوند تشكيل مي دهند. از آنجا كه تعدادي از افراد اين گروه مولد نبوده وفقط مصرف كننده مي باشند مسئوليتي سنگين برعهده دولتمردان ومديران بخش دولتي قرار دارد كه در رأس آن هدايت افراد به سوي مشاغل وتخصصهايي است كه بتواند استقلال كشور را به دنبال داشته و اين مهم بدون برنامه ريزي صحيح ومنسجم ومبتني بر پايه اطلاعات آماري دقيق ودرست به انجام نمي رسد .
از سوي ديگر نيمي از جمعيت فعال كشور يعني 36% ونيمي از افراد زيز 14 سال يعني 21% را دختران تشكيل مي  دهند. پرسش دراينجا مطرح مي شود : ‌چگونه 26% از افراد جامعه دريك كشور كه جمعيت فعال مردان مي باشند مي‌توانند براي 100% جمعيت توليدو خدمات  رابه وجود آورند؟
چگونه مي توان نيمي ا زجمعيت فعال كه از لحاظ هوشي مساوي با نيمه ديگر هستند بدين سهمي درتوليد نا خالص ملي نداشته باشند .
درايران نيز امروزه جوانان قبل از فكر به هر مسئله اي درجستجوي شغلي خوب وابسته به درآمدي مكفي هستندو صد البته كه درآمدخوب را ترجيح مي دهند اما از آنجا كه دولت به جهت انباشتگي مشكلات موقعيتهاي زيادي به جوانان جهت اشتغال نمي دهد اين سئوال براي آنان به وجود مي‌آيد كه به راستي چه بايد كرد؟
بسياري از كارآفرينان مي توانند به راحتي به اين پرسش پاسخ گويند آنان با استفاده از توانايي فكري و جسمي توانستند كار براي خود آفرينند حال در طريق توليد ويا خدمات .
 
پيشگفتار :‌
پس از آنكه آدمي به زندگي اجتماعي روي آورد به تدريج دريافت كه تقسيم كار تدبيري است كه توليد را آسانتر وسريعتر مي كند. با تقسيم كار وتخصصي شدن توليد لازم شدكه هر توليد كننده آنچه را كه بيش ازمصرف خود توليد كرده به ديگران بفروشد ودرعين حال آنچه را كه از توليدات ديگران نياز دارد بخرد. بدين ترتيب مبادله كالاها و خدمات بين افراد وگروههاي اجتماعي متداول شد.
شكل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپيوسته تغيير كرده است .بازرگاني اززماني ضرورت يافت كه تقسيم كار د ربين آدميان متداول شد . مثلاً يك كشاورز گندم وكشاوز ديگري خرما توليد كرد . انگاه اين د وكشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همديگر  مبادله كردند تانيازهاي  خود را آسانتر وبهتر برطرف كنند.
در گذشته توليدبه روشهاي دستي وباسرعت كم صورت مي گرفت. درنتيجه حجم توليد معمولاً از نيازهاي آدمي كمتر بود وفروش كالاهاي توليد شده دشواري چنداني نداشت.
انقلاب صنعتي در قرن 18 بابه خدمت گرفتن ماشين جايگزين كردن آن به جاي نيروي انساني توليد را بسيارآسانتر و سريعتر كرد.
 مشكلات توليد يكي بعد از ديگري از پيش پاي آدمي برداشته شد . جوامع صنعتي توانستند بسياري از كالاها را به هرمقداري كه مايل بودند توليد كنند. مشكل اصلي آنها فراهم كردن مواد اوليه ويافتن بازار مناسب براي اين كالا ها بود. همگام با اين تحول مفهوم بازرگاني دگرگون شد وتوسعه يافت .
پيدايش سازمانهاي توليدي عظيم و بهتري شدن سبكهاي مديريت ورشد سريع تكنولوژي در قرن بيستم راه را بركارآيي واثر بخشي واحدهاي توليد وتوليد انبوه هموار كرد . در پرتو اين تحقيقات اكنون برخلاف گذشته :‌
اولاً توليد نه براي رفع نياز شخص توليد كننده كه براي مصرف ديگران وبه دليل تقاضاي آنان انجام مي گيرد.
ثانياً منابع لازم براي توليد وهمچنين بازارهاي فروش محصولات توليد شده دستخوش پراكندگي عظيمي شده اند.
مجموعت اين شرايط امر مبادله وبازرگاني را به يك فعاليت بسيار جدي ومهم تبديل مي كنند وهرچه زمان مي گذرد بر ضرورت ،‌وسعت واهميت اين فعاليت افزوده مي شود .
براي بازرگاني مانند بسياري ديگر از مفاهيم اقتصادي ،‌اجتماعي حداقل دونوع تعريف وجود دارد‌: ‌تعريف حقوقي وتعريف فني .
تعريف حقوقي  بازرگان را مي توان درمتون قانوني ازجمله درمتن قانون تجارت يافت درحاليكه تعريف  فني بازرگان را بايد دركتابهاي اقتصاد جستجو كرد . تعريف حقوقي پس ا زتنظيم وتصويب قانون براي مدتي ثابت باقي مي ماند ليكن تعريف فني پيوسته دگرگون وكاملتر است . باراثر توسعه وتكامل تعريف فني  زماني فر مي رسد كه كفايت تعريف حقوقي موردترديد قرار مي‌گيرد وبدين گونه تغيير قانون ضرورت مي يابد وتعريف حقوق درجهت تعريف فني بازسازي مي شود .


تاريخچه :
خدمات توليدي دركشور ايران با توجه به تجربيات اقتصادي كشورهاي خارجي در سالهاي  پس از انقلاب رشد چشمگيري داشته كه طي دودهه اخير به اوج خود رسيده است . لذا دراين راستا اساس وطرح توليدي يكي از واحدهاي توليد روغن هاي روان كننده در شهر تهران به اجرا درآمد لازم به توضيح است كه بنا به تقاضاي زياد بازار مديران اين واحد توليدي نسبت به احداث اين واحد اقدام كردند .
اساساً روغن جزء بهترين روان كننده هاي موجود مي باشد وبايد بهترين آنها باشد اين فرآورده نفتي معمولاً دركشورهاي نفت خيز باكيفيت بهتر ودر دسترس تر از ساير نقاط دنياست بهتر است درمورد تاريخچه اين شركت عنوان كند كه شركت روغن صنعتي جنوب از سال 1373 مراحل طرح وبرنامه ريزي را طي كرد واستارت كارش زده شد . كه در طي دوسال تلاش مداوم ومستمر در سال 1375 توسط جناب آقاي دكتر حبيبي معاول اول رئيس جمهور وقت درشهركت صنعتي شهر تهران شروع به فعاليت كرد .
قابل توجه كه مديرعامل اين شركت درحدود سالهيا 56ـ55 مدرس رشته هاي تحصيلي انساني بوده وبا مدرك ليسانس در رشته الهيات شروع به كار نموده كه پس ا زگذراندن چندسال به شغل آزاد روي آورده ودر حدود سالهاي  72ـ70 درراستاي اهداف اقتصادي كشوري طرح احداث اين واحد توليدي را در افكار خود پروراند تا اينكه با تلاشهاي بي وقفه شبانه روزي موفق به شروع ونهايتاً در سال 1375 موفق به بهره برداري از آن گشت .
 
هدف از پروژه :‌
يكي از اهداف مهم درسي پروژه وكارآفريني ايجاد انگيزه واعتقاد كافي در دانشجويان براي كاروتلاش ومشاركت جدي در فعاليتهاي سالم اقتصادي است كه لازمه آن چگونگي بكار بستن تخصصي از يك طرف واز طرف ديگر بكار گيري  مهارتهاي لازم براي راه اندازي يك واحد كاري ويا انجام كار مفيد در محيط هاي كاري مي باشد . از اين نظر بعضي از صاحب نظران توسعه كارآفريني را انرژي محكم موتور توسعه اقتصادي در كشور دانسته اند .
هدف ا زنگارش پروژه براي دانشجويان رشته حسابداري آشنايي با چگونگي ايجاد وراه اندازي يك واحد صنعتي يا خدماتي با توجه به  نياز جامعه وتواناييهاي افراد مي باشد .


سوابق علمي وتجربي مديران
رديف    سمت    درجه تحصيل    رشته تحصيلي    نوع تخصص    سوابق تجربي
1    مديرعامل    كارشناس    الهيات    مديريت وبرنامه ريزي    20سال
2    مدير توليد    كارشناس    شيمي    مديريت توليد    8سال
3    مدير فروش    كارشناس    مكانيك سيالات    مديريت فروش    4سال


شركت روغن صنعتي جنوب سهامي خاص بوده متشكل از 6سهامدار به سهم هاي مساوي به شماره ثبت 219
محل كارخانه شركت صنعتي كرج
دفتر مركزي : تهران ،‌ميدان وليعصر ،‌ساختمان 637 ،‌طبقه 8 واحد 802
 دفاتر قانوني شركت عبارتند از معين ، كل ،‌جزء‌،‌انبار ،‌روزنامه .
سرمايه شركت 300000000تومان
 سرمايه درگردش ازمحل در آمد تسهيلات بانكي واعتبار فروشندگان وپيش دريافت فروش محصولات تأمين مي شود . درمورد قيمت گذاري محصولات كارخانه هزينه هامورد نظر قرار گرفته مواد اوليه ـ هزينه توليد حساب مي شود بعد با درنظر گرفتن درصدي سود قيمت گذاري مي شود .
سازمان حمايت از مصرف كننده برروي قيمت توليدات كنترل داشته ومحدوديت اعمال مي كنند.

مراحل اخذ مجوز جهت تأسيس شركت :‌
براي تأسيس بايدطرح توجيهي احداث كارخانه به موافقت اداره كل صنايع استان رسيده وبعد از تصويب طرح توجيهي توسط كارشناس اداره صنايع موافقت اصول احداث كارخانه به متقاضي داده مي شوند . بعد از دريافت  موافقت اصولي با مراجعه با اداره ثبت اسناد واملاك كشور دايره ثبت شركتها وپس از مشخص شدن هيأت مديره ومدير عامل واعضاء هيات مديره وبازرسان شركت رسميت پيدا مي كند وبعد از رسميت يافتن شركت ودرج مشخصات شركت در روزنامة‌رسمي وكثيرالانتشار پروانه بهره برداري توليدبه صاحبان شركت يا مؤسسه داده مي شود . بطور كلي  كسب مجوز براي تأسيس يك شركت از طريق مراجعه به نهادها وارگانهاي  زير صورت مي گيرد:
1)    وزارت صنايع
2)    اداره ثبت اسناده واملاك كشور

 
وزارت صنايع :
دريافت موافقت اصولي طي مراحل زير صورت مي گيرد:
مرحله اول :‌مراجعه به ادارة كل صنايع داراي تقاضانامه جهت دريافت موافقت اصولي
مرحله دوم :‌دريافت پرسشنامه از سوي كارشناسان مربوطه ودر آخر صدور موافقت اصولي تحقيق از وزارت صنايع دريافتيد قبل از تنظيم پرسشنامه جواز تأسيس پاره اي از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولي يابد مورد توجه قرار گيرد.
1)    صدور موافقت اصولي موكول به مقايسه وانطباق پرسشنامه هاي تكميل شده دريافتي با معيارهاي مانند :‌مناسب ترين قيمت تمام شده صرفه جويي  ارزي بيشتر ،‌استفاده حداكثر از منابع داخلي ايجاد ارزش افزوده بالاترانتخاب تكنولوژي مناسب انطباق ويژگي هاي كالا با استاندار عملي وبا استانداردهاي قابل قبول اثر طرح درايجاد صنايع نقش طراح درديگر بخشهاي اقتصادي  پيش بيني جلوگيري از آلودگي هاي محيطي ،‌ارائه خدمات  بعد از فروش وديگر معيارهاي مشابه مي باشد.
2)    به طرح هاي پذيرفته شده در حداكثر 4ماه پس از دريافت طرح موافقت اصول داده مي شود ودر مورد طرح هاي بزرگ ويژه اين جهت با نظر معاون طرح وبرنامه قابل تمديد مي باشد.
3)     از آنجا كه درمورد موافقت اصولي ا زذكر عناوين كلي خودداري شود بنابراين متقاضيان با يك نام ،‌ويژگي ها و فرمول انواع فرآورده هاي مورد درخواست رابه صورت تفكيكي در پرسشنامه قيد كنند.
4)    چنانچه متقاضي موافقت اصولي شخص يا اشخاص حقيقي باشد تازمانيكه  نسبت به تشكيل شركت اقدام ننموده‌اند .
موافقت اصولي صادره به نام شخص يا اشخاص حقيقي صادرمي شود واگر متقاضي شخص يا اشخاص حقوقي باشد صدور موافقت اصولي به نام شخس يا اشخاص حقوقي  موكول به دريافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها مي باشد.
5)    متقاضي نمي تواند در يك زمان بيش از دو موافقت اصولي در دست اجرا داشته باشد ودر مورد صدور موافقت اصولي دوم نيز در شرايط مساوي حق تقدم با كساني است فاقد موافقت اصولي مي باشند.
6)    در صورتي كه در يك زمينه خاص متقاضي واحدشرايط وجودنداشته باشد صدور موافقت اصول دوم بلا مانع است .
7)    مدت اعتبار موافقت اصولي از تاريخ صدور يك سال مي باشد وحداكثر سه بار و درهر باربه مدت 6 ماه با توجه به پيشرفت اقدامات اجرايي طرح توسط مرجع صادركننده موافقت  اصولي قابل تمديد مي باشد.
8)    درمناطقي كه شركتهاي صنعتي قادر به ارائه خدمات مورد لزوم ارقبيل واگذاري زمين وتأمين آب وبرق بوده ويا ظرف مدت 6ماه بعد از عقد قرار داد بتواند خدمات موردنياز را براساس قرار داد ارائه نمايد متقاضي لزوم به احداث واحد صنعتي در شهرك خواهد بود درغير اينصورت چنانچه متقاضي به مالك زمين مجاز بوده ويا از منابع غيردولتي زمين مناسبي را خريداري  مي نمايد ومي تواند در اين زمين با رعايت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد نمايد .
 ـ موافقت اصولي را با توجه به مقايسه وانطباق پرسش نامه هاي تكميلي دريافتي وبا معيارهايي ازقبيل مناسبترين محل ايجاد طرح انتخاب تكنولوژي مناسب انطباق وويژگي هاي كالا با استاندارد قابل قبول مناسبترين قميت تمام شده ،‌صرفه جويي ارزي استفاده بيشتراز منابع داخلي ايجاد ارزش افزوده بالاتر اثر طرح در ايجاد .


 
بخش اول :‌تأسيس شركت سهامي وسرمايه پرداخت شده :
الف ـ موارد كلي وسرمايه درموقع تأسيس شركت سهامي :‌
تعريف شركتهاي سهامي ـ عمليات تجاري همواره توسط اشخاص حقيقي انجام نمي شود بلكه اغلب از طريق اجتماع اشخاص متعدد وتحت عنوان شركت انجام مي گيرد تا از طريق جمع آوري وتمركز سرمايه هاي افراد بهتر بتوان وسايل پيشرفت هدفهاي تجارتي ورسيدن به منافع مورد نظر را فراهم آورد .
 اصطلاح شركت درقانون تجارت تعريف نشده است اما قانون مدني شركت را اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو ا شاعه تعريف كرده است . طبق قانون مدني شركت يا اختياري است يا قهري . شركت ممكن است تجارتي يا مدني نيز باشد . شركت تجارتي شركتي است كه به امور تجاري به شرطي كه درقانون تجارت تعريف شده است. اشتغال داشته باشد. شركت مدني شركتي است كه درعين حال كه به قصد انتفاع تأسيس شده است عمليا آن جزء عمليات تجاري محسوب نگردد. مانند شركتي كه براي معاملات  غير منقول تشكيل مي شود .
طبق ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. همچنين طبق ماده 2 لايحه قانوني مزبور شركت سهامي شركتي بازرگاني محسوب مي شود ولا آنكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ـ معمولاً درهركشوري از طريق وضع قوانين تجاري خاص برچگونگي تشكيل ونحوة فعاليت شركتهاي سهامي نظارت مي شود . قوانين مزبور مواردي از قبيل شرايط صدور سهام ،‌مفهوم سرمايه‌،  محدوديت در توزيع سود سهام وشرايط حاكم برسهام خزانه وبازخريد سهام را مشخص مي كند در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 مقررات وتشريفات مربوط به تشكيل شركتهاي سهامي بيان شده است.

 
انواع شركتهاي سهامي :‌
تقسيم بندي شركتهاي سهامي از نظر قانون تجارت به شرح زيراست :
الف ـ شركت سهامي عام ـ شركتهايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را ازطريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند شركت سهامي عام ناميده مي شود.
ب ـ شركت سهامي خاص ـ شركتهايي كه تمام سرمايه آنها درموقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است شركت سهامي خاص ناميده مي شود .
درشركتهاي  سهامي عام عبارت «شركت سهامي عامل » ودرشركت هاي سهامي خاص عبارت « شركت سهامي خاص » بايد قبل يا بعد از نام شركت وبدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق ،‌اطلاعيه ها وآگهي هاي شركت بطور روشن وخوانا قيد شود.

 
مزاياي شركت هاي سهامي :‌
عمده مزاياي شركت سهامي به طور خلاصه به شرح زير است :‌
1)    تعهد هرسهامدار با توجه به تعداد سهام متعلق به وي هنگام توقف يا تصفيه شركت محدود به سهم وي از حقوق مالي سهامداران واحدتجاري است . سرمايه گذاري انجام شده توسط سهامداران ممكن است به دلايلي بطور كامل از بين برود اما هرسهامدار به دليل محدود بودن تعهداتش حداكثر مبلغي كه از دست خواهد داد سرمايه گذاري انجام شده  خواهد بود.
2)    جمع آوري وانباشت وسيع وجوه ومنابع مالي از طريق سهامداراني كه هدفهاي سرمايه گذاري آنها متفاوت مي باشد امكان پذير است همچنين دستيابي به بازارهاي سرمايه گذاري (نظير بورس اوراق بهادار) ازطريق  تشكيل شركت سهامي ميسر خواهدشد.
3)    حفظ  ،‌ انتقال ،‌افزايش وادغام سرمايه گذاري به آساني انجام مي گيرد.

معايب شركتهاي سهامي :‌
عمده معايب شركتهاي سهامي به طور خلاصه به شرح زير است :‌
1)    احتساب ماليات مضاعف نسبت به سودتحصيل شده (سود تحصيل شده يك بار به عنوان درآمد شخصيت حقوقي مشمول ماليات است ويك بار نيز هنگام توزيعه بين صاحبان سهام مشمول ماليات مي شود .)
2)     ويژگي غيرمشخص بودن شركت سهامي ممكن است مشكلاتي را در ارتباط با كنترل سهامداران بر شركت ايجاد كند .

 
تشكيل شركت سهامي :‌
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 مقررات وتشريفات مربوط به تشكيل شركتهاي سهامي رابيان مي دارد. معمولاً درهركشوري از طريق  وضع قوانين خاص بر چگونگي تشكيل ونحوه فعاليت شركتهاي سهامي نظارت مي شود . قوانين مزبور نكات اساسي در مورد تشكيل واداره شركتهاي سهامي نحوه نگهداري حسابها ، مقررات مربوط به صدور سهام ،‌تعريف سرمايه  قانوني ،‌محدوديت  ها در توزيع سود سهام ،‌شرايط مربوط به سهام خزانه ومقررات بازخريدسهام را مشخص مي كند .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه