كار‏آفرينی تاسیس و راه اندازی چاپخانه

كار‏آفرينی تاسیس و راه اندازی چاپخانه
كار‏آفرينی تاسیس و راه اندازی چاپخانه
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 44 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

اهداف پروژه :‌
در طي اين تحقيق ما قصد داريم راه هاي ايجاد كار را بشناسيم تا پس از پايان درس ، توجه به قوه خلاقيت فردي و در نظر گرفتن استعدادهاي موجود و پي بردن به نيازهاي جامعه و شناخت امكانات موجود در گروه هاي چند نفره و اقدام به اشتغال زايي كردن تا اين نسل جوان جوياي كار در جامعه صاحب كار شوند . براي شروع كار از تجربيات كار آفرين محترم آقاي يادگاري جهت راه اندازي چاپخانه استفاده نموديم . 
 
پيشگفتار
صنعت چاپ در كشورها سابقه اي ديرينه دارد شايد پيش تر از بسياري صنايع جديد ، صنعت چاپ به كشورها وارد شد بنا بر اين انتظار مي رود از نظر نيروي كار متخصص و رعايت استاندارد هاي حرفه اي نيز نسبت به صنايع ديگر از موقعيت بهتري برخوردار باشد اما با نخستين مراجعه به چاپخانه و پايگيري يك  كار چاپي به آساني فهميده مي شود كه اين صنعت از نظر ترتيب نيروي كار ماهر و انتقال دانش فني بس فقير است و در اين زمينه هيچ كار اساسي و قابل اعتنايي صورت نگرفته است . نبود آموزش عالي معتبر چاپ و حتي دوره هاي كوتاه مدت آموزش فني و حرفه اي در كشور انتقال دانش فني را به طور عمده به آموزش استاد شاگردي محدود ساخته ، بنابراين نيروي كار دوره ديده هيچ سطحي (‌عالي تكنسين و كارگري ) تربيت نشده است . بخت خابيده آموزش چاپ به تازگي بسيار شده و طي چند سال اخير آموزش ، نقل مجلس خانواده چاپ بوده و حركت هايي در اين زمينه صورت گرفته است . اما هنوز تا تحقق آموزش هدفمند و برنامه ريزي شده و كار بست آموخته ها در عمل و رعايت استاندارد هاي حرفه اي راه درازي در پيش داريم و تلخي تجربه هاي گذشته در كام ها از خوش بيني  بر خدر مان مي دارد . گستردگي و تنوع رشته ها چاپ و مواد مصرفي و روش هاي آن به گونه است كه كسب تخصص در همه شاخه هاي آن نا ممكن مي نمايد . بنابراين آموزش چاپ در هه رشته ها و شاخه هاي آن مستزم برنامه ريزي دقيق ، سرمايه گذاري قابل توجه و ايجاد فضاها ، امكانات ، كارگاه ها و آزمايشگاه هاي مناسب و همچنين توجيه مديران و دست اندر كاران چاپ است و انجام چنين كار بزرگي تنها با مشاركت فعال خانواده بزرگ چاپ نهادهاي صنعتي و مسؤلان دولتي اين رشته مسير مي شود اما تازماني كه چنان موافقت و همياري و اقدام بنياني صورت نگرفته است ، نمي توان دست روي دست گذاشت بايد عطش تشنگان دانش را در خانواده چاپ حتي به قدر جرعه اي يا قطره اي فرو نشاند .
 
مقدمه چاپ افست
چاپ افسد ( چاپ ليتو گرافي ) از زماني كه به عنوان يك روش كار آمد مطرح شد هيشه به عنوان يك روش چاپي مخصر به فرد كه نياز به مهارت هايي بخصوص و يادگيري سيستم هاي جداگانه اي دانسته تلقي شده است با معرفي چاپ افسدت اپراتورها مجبور به يادگيري مهارت هاي تازه اي شده در سال هاي اخير پيشرفت هايي كه در تكنولوژي هاي توليد زينگ و تجهيزات و ملزومات مختلف چاپي به وجود آمده است امكاناتي برا چاپ افست به وجود آورده كه عملا آن را به عنوان مهمترين روش چاپ موجود مطرح ساخته است.
 
فصل اول
به اجتماع حقوق مالكسين متعدد درستي واحد به نحو اشاعه شركت گفته مي شود كه كشور ايران شركت ها به هفت گروه تقسيم مي شود :
1 – شركت هاي سهامي كه خود به دو دسته سهامي خاص و سهامي عام تقسيم مي شود          2-شركت با مسئوليت محدود   3 - شركت تضامني   4  – شركت مختلف غير سهامي              5 – شركت مختلف سهامي  6 – شركت نسبي    7 – شركت تعاوني توليد ومصرف  
حال هر يك از شركتها را در زير به طور مختصر توضيح خواهيم داد :
1 – شركت سهامي
شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمس سهام آنها است .
1 – 1 شركت سهامي خاص
شركتي است سهامي كه تمام سرمايه آن مختصرا توسط مؤسسين تامين شده و سرمايه به سهام تقسيم شده و مسئوليت سهام داران محدود به مبلغ اسمي سهام (مبلغي ، روي برگه سهم قيد شده) آنهاست و تعداد سهام داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و نكتة قابل ذكر در مورد نام شركت اين است ، قبل از نام شركت عنوان شركت سهامي خاص بايد قيد شود .
2 – 1 شركت سهامي عام
شركت سهامي است كه مؤسسين آن قسمت از سرمايه را را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند مؤسسين حداقل بايد باشند سرمايه شركت نبايد از پنج ميليون ريال كمتر باشد و قبل از نام شركت بايد عنوان شركت سهامي عام قيد شود .
2 – شركت تضامني
شركتي است كه بين دو يا چند نفر شريكان مسئوليت تضامني براي امور تجاري مي شود . اگر داراي شركت برابر يافت ديون آن كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام بدهي شركت است نام شركت با قيد اسم پس از شركا آورده مي شود نقل و انتقال سهم الشركه بارض كليه شركا امكان پذير است . هيچكدام از شركا نمي توانند بدون اجازه ساير شركا به حساب خود به تجارتي از نوع تجارت موضوع شركت اقدام نمايند .
3 – شركت نسبي
شركتي است كه براي امور تجاري بين حداقل در نفر شريك كه مسئوليت هريك به نسبت سهم الشركه اودر شركت است تشكيل مي شود .
4 – شركت هاي مختلط سهامي و شركت مختلف غير سهامي
شركت هاي مختلف شركت هايي هستند كه داراي د دسته شريك مي باشن دسته اول شركايي كه مسئوليت نا محدود دارند و دسته دوم شركائي كه مسئوليتشان محدود به آوردة آنان است در شركت هاي مختلط غير سهامي عنصر شخص بيش از عنصر سرمايه اهميت دارد به خلاف شركت هاي مختلط سهامي كه عنصر سرمايه از اهميت بيشتري برخوردار است در شركت هاي مختلط اعم از سهامي و غير سهامي شركاي ضامن ، متضاما و بطور نا محدود مسئول پرداخت ديون شزكت مي‌باشند . 
5 – شركت تعاوني
شركت تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور رفع نيازهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصول مصرح در قانون تشكيل مي شود.
6-شركت با مسؤليت محدود
شركتي است كه بين حداقل دو نفر براي امور تجاري تشكيل شده و در هريك از شركا بدون اينكه سرمايه شركت به سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سهم الشركه خود در شركت مسؤل قروض و ديون شركت است در اسم شركت بايد عنوان با مسئوليت محدود قيد شود . در اسم شركت نبايد نام يكي از شركا آورده شود در غير اين صورت شريكي كه نام او در اسم شركت آمده در حكم شريك ضامن در شركت تضامني است .
مدارك لازم براي ثبت :
2 نسخه تقاضانامه ثبت
2نسخه شركت نامه
2 نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين و هيئت مديره
فتوكپي شناسنامه شركا و مديران ( در صورتي كه مديران از شركا نباشند)
ارائه مجوز يا موافقت اصولي در صورت نياز
مراحل ثبت :
1 – تكميل مدارك و ارائه آنها به اداره ثبت شركتها
2 – تعيين نام شركت و ثبت آن در اداره ثبت شركتها
3 – مراجعه به روابط عمومي و تقاضا صدور آگهي تاسيس
4 – پرداخت حق الثبت و حق درج آگهي
5 – درج آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار    
› نكته
1 – حداقل سرمايه به رويه و حداقل مبلق دريافت حق الثبت يك ميليون ريال مي باشد .
2 – تمام سرمايه نقدي و غيره نقدي بايد تقديم و تسليم مدير عامل شود . مدير عامل بايد اقرار نمايد ، تمامي سرمايه را دريافت كرده است .
3 – در شركت نامه بايد قيد شود ، سهم الشركه هاي قير نقدي هريك چقدر تقويم شده است .
4 – سهم الشركه نمي تواند به صورت سهم منتشر شود . سهم الشركه را نمي توان متقل به غير نمود مگر با رضايت عده اي از شركا كه حداقل سه ربع سرمايه متعلق به آنهاست و اكثريت عددي را نيز داشته باشند .
5 – انتقال سهم الشركه با سند رسمي امكان پذير است .
6 – شركت بوسيله يك يا چند مدير كه مي توانند غير از شركا باشند اداره مي شود .
7 – هرگاه شركت بيش از 12 نفر عضو داشته باشد بايد هيئت نظار داشته باشد .
8 – در هيچ مورد اكثريت شركا نمي توانند شريكي را مجبور به افزايش سهم الشركه خود نمايند .
9 – اشخاص اشخاص زير كار رهبردار محسوب مي شوند ( مؤسسين و مديران ، بر خلاف واقع پرداخت تممام سهم الشركه نقدي وغير نقدي را دراوراان و اسنادي كه به ثبت شركتها مي دهند اظهار و گئاهي كرده باشند – كسانيكه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند – مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا به اسنا صورت دارايي خلاف واقع منافع موهومي را بين شركا تقسيم كرده باشند )
چاپخانه بادرنگ كه پروژة ما حاكي از مطالعه بر روي اين مكان است تصميم به شكيل شركت از نوع شركت با مسؤليت محدود ، دارد .

 
فصل دوم
مقدمات تاسيس چاپ خانه
مجوز چاپ :
وزارت فرهنگ و ارشاد از وزارت اطلاعات و اماكن ( حفاظت انتظامي ) و بهداشت در مورد شخص كه تصميم به تاسيس چاپخانه دارد استعلام مي كند و بعد از گرفتن تاييديه از اين مراكز و داشتن شرايط زير مجوز براي وي صادر مي كنند .
1 – ده سال سابقه كار در چاپ يا داشتن ليسانس در رشته چاپ يا داشتن فوق ديپلم در رشته چاپ با 4 سال سابقه كار در چاپ .
2 – تهيه ماشين افست
3 – داشتن موافقت نامه رصولي ( توسط وزارت فرهنگ و ارشا صادر مي گردد )
4 – داشتنمجوز دائم ( توسط وزارت فرهنگ و ارشاد صادر مي گردد )
5 – داشتن مجوز صنعتي ( توسط اتحاديه چاپ صادر مي گردد )
بعد از اعلام اينكه ماشين افست وارد شده است بازرسي از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد و براي تاييد ورود ماشين به چاپخانه فرستاده مي شود و بعد از تاييد او كار در چاپخانه آغازمي شود .
البته لازم به ذكر است كه بازرس هر چند لحظه يك بار به چاپخانه مراجعه مي كند كه براي بازرسي به دليل اينكه كارخانه اي به چاپ موارد غير قانوني نپردازد مثل چاپ اوراق بهادار .
اطلاعات عمومي
بعضي از موارد كه بايد چاپ شوند مجوز چاپ آنها از طريق مراكز مرتبط با آنها بايد صورت گيرد مثل چاپ اوراق بهادار كه توسط دولت بايد مجوز داده شود يا چاپ تقويم كه مجوز آن توسط دانشگه تهران صادر مي ردد .

محل چاپخانه
كارگاه مربوط به چاپخانه بهتر است درشهرك هاي صنعتي باشد زيرا امكان بيشتر است از نظر فاضلاب ، برق صنعتي ، آب و غيره برخوردار مي شود ولي از نظر دفتر چاپخانه بهتر است در داخل شهر باشد و براي اينكه مشتريان جذبشوند ميط دفتر اختصاصي مرتب و منظمي برخوردار باشد  كارگاهي كا چاپخانه بادرنگ در بلوار شهداي دانش آموز واقع در كرج مي باشد و دفتر چاپخانه در قسمتي مجذا از كارگاه واقع در همان بلوار مي باشد .


خريد دستگاه هاي چاپخانه  
وسايل و تجهيزات واقع در كارخانه از داخل و خارج از كشور تهيه گرديده است .
دستگاه هايي كه از داخل كشور خريداري شده است مجوز خريد آن از وزارت فرهنگ و ارشاد دريافت گرديده و خريداري شده سپس در دفاتر ثبت اسناد سند زده شده است اما دستگاه هايي كه از خارج از كشور خريداري شده توسط وكيل چاپخانه صورت گرفته و مراحل زير را طي نموده است  :
1 – دريافت پروفرما     2- اقدام به گشايش اعتبار اسنادي     3 – گمرك
براي خريد ماشين آلات از خارج اولين مرحله دريافت پروفرما است كه در پروفرما مشخصات     ( تاريخ تحول ، تعدا ، قيمت ، نحوه پرداخت ، بارگيري ، … ) وجود دارد و خريدار با مطالعه و در صورت قبولي به بانك جهت گشايش اعتبار اسنادي مراجعه مي كند و از طريق مكاتبه با فروشنده يا مراجعه مستقيم به نماينده او نسبت به خريدكان با مشخصات كامل از قبيل قيمت ، مدت ، تاريخ تحويل و غيره توافق مي كند فروشنده تا سررسيد اعتبار كالاي مورد تقاضاي خريدار را حمل و اسنا قيد شده در شرايط اعتبار به كارگار ارائه مي كند بانك كارگزار مبلغ اعتبار را در وجه او پرداخت خواهد نمود 


گمرك :
گمرك محلي است كه در آن كالاهاي وارد شده از يك كشور به كشور ديگر نگهداري مي شود . اسناد گمرك عبارتند از     1-فهرست بار     2-پروانه صدور كالا     3-پروانه ورود كالا         4-گواهي كنسولي     5-گواهي مبدا
براي خروج كالا وارد از گمرك صاحب كالا يا نماينده او بايد اظهار  زمامة مخصوص آن عنوان را كه اداره گمرك در اختيار اظهار كنندگان مي گذارد در دو نسخه تنظيم وبا قيد تاريخ و امضا به نسخة اسنا خريدو صورت عدل كند ( در صورت تنوع كالا ) و گواهي مبدا و بارنامه حمل تسليم نمايد . برگ حواله يا قبض انبار كه بايد قبلا از طرف موسسة حمل و نقل يا آورنده كالا به نام اظهار كننده پشت نويسي شده باشد نيز بايد به اظهار نامه نسخه شود . به موجب ماده 105 قانون امر گمركي پس از تكميل اظهار نامه به متصديان و ارزيابان جهت ارزيابي ارائه مي شود و كالا پس از مراحل فون را انجام ساير تشريفات گمركي ترفيص و به صاحب كالا تحويل مي گردد .
 
10    هافشين دو ورقي 2 رنگ
هافشين تك رنگ 2 ورقي
هافشين يك ورقي تك رنگ
لتر پرست دو ورقي
ملخي لتر پرست نيم ورقي
دستگاه برنتن
دستگاه برش
قيد كپي دو ورقي
دستگاه پرفيراژ دستي
جك حمل كاغذ    2

توضيح مختصري از كار ماشي آلات
1 – عملكرد اين ماشين به اينصورت است كه ابتدا هر رنگ بر روي نمونه ريخته شده و داخل دستگاه مي رود و سپس بعد از آن در مرحله هل هر رنگ ديگر بر روي نحوه و كار ريخته و تصوير نهايي حاصل مي گردد و داراي 25 رنگ هر يك مي باشد .
2 – اين ماشين فقط يك رنگ را بر روي تصوير پديد مي آورد و اين رنگ مي تواند براي تنوع و دلخواه شخص باشد .
4 – كابرد اين دستگاه به اين صورت است كه كاغذ را پرس كرده و  معمولا براي قالب زدن و شماره گذاري  استفاده مي شود .
5 – دستگاه ملخي فقط براي شماره گذاري به صورت سريال استفاده مي شود . كه اين دستگاه احتياج  به حروف نيز دارد بر خلاف اينكه براي مدل بسيار قديمي مي باشد اما از نوع كيفيت بسيار بالايي برخوردار مي باشد و به خاطر اين است بالا فقط برخي از كوژها سازنده اين دستگاه مي باشند .
6 – دستگاه پرنتن پولار : با برنامه ريزي دقيق كامپيوتري مي باشد و كاغذهاي با قطر زياد را برش مي زند . سرعت 5 برابر دستگاه آراتيك مي باشد . كيفيت نيز برتر مي باشد .
7 – دستكاه برش آراست : نسبت به دستگاه برش پولار از سرعت محركي برخوردار مي باشد .
 
ملزومات چاپخانه
ما در يك كارخانه به ملزوماتي مانند كانپيوتر ، ميز ، صندلي ، فايل ، تلفن ، فكس ، مبلان ، چاپگر، … نيازمنديم كه چاپ بادرنگ داراي ملزومات بالاست كه علاوه بر اين ملزومات اداري داراي ملزومات مصرفي نيز است .

استخدام پرسنل چاپخانه
چاپ بادرنگ داراي 18 كارگر مي باشد كه تمام اين كارگران جزء كارگران ماهر محسوب مي شوند البته لازم به ذكر است كه مهارت تعدادي از آنها طي تجربه در كار به دست آمده و آنها داراي تحصيلات دانشگاهي خاصي نيستند برخي داراي تحصيلات مر تبط با اين حرفه مي باشند علاوه بر اين تعداد كارگر اين چاپخانه داراي ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه