طرح توجیهی مواد اوليه غذايی برای شير سازی

طرح توجیهی مواد اوليه غذايی برای شير سازی
طرح توجیهی مواد اوليه غذايی برای شير سازی
20,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 16 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

ارزيابي اقتصادي مواد اوليه غذايي براي شير سازي :
هزينه مواد اوليه اغلب حدود 50 درصد هزينه كل توليد شير را در يك كارخانه توليد مواد لبني در بر مي گيرد . صرفه جويي در هزينه خوراك حتي مقدار كمي دلار در هر تن ، باعث صرفه جويي مهمي در طول يك سال در يك شركت توليد لبني خواهد شد .
در بسياري از كارخانه جات توليد مواد لبني يك نرم فزار براي بالانس كردن سهميه غذايي استفاده مي شود كه در آن از تكنيك برنامه ريزي خطي استفاده مي شود ، اين برنامه جهت شناسايي هزينه يا تعيين قيمت يك خوراك جديد در سهمة غذايي به كار مي رود ، اگرچه نياز به تخصص در نرم افزار بالانس سهميه وجو دارد و اتخاذ يك تصميم سريع و درست بدون آن ممكن نيست .
منظور از اين راهنمايي كه روش هاي ديگر قيمت گذاري غذاها مختلف را توضيح دهيم . در اين خصوص در باره 4 روش كه شامل : هزينه تغذيه مواد مغذي ، شاخص ، معادلات همزمان و روش يكسان سازي محصول بحث خواهيم كرد . محاسبات دستي اين روش ها در اينجا توضيح داده شده است ، اما يك برگه گسترده كه اين روشها از آن استفاده مي كنند براي تعيين ارزش غذايي در دسترسي از طريق سرويس گسترش شركت N  M S U  به وسيله ارتباط با جورج بتورد ، متخصص لبنيات با شماره ( 646 – 6454 ) – ( 505 ).

چه اطلاعاتي لازم است ؟
براي گرفتن يك تصميم مناسب درباره خري يك خوراك ، اطلاعاتي درباره خوراك لازم است . تجزيه آزمايشگاهي خوراك شامل ماده خشك ، پروتوئين خام (   C P ) و فيبر { مجموع مواد غذايي قابل هضم  ، ( TDN ) يا شبكه انرژي براي توليد شير ( NEL )  } و پيش بيني انرژي مورد نياز را شامل ميشود .
بايد به خاطر داشته باشيم كه انرژي { مجموع ما غذايي قابل هضم ، ( TDN ) يا شبكه انرژي براي توليد شير  ( NEL ) } در آزمايشگاه اندازه گيري نشده اند اما حجم فيبر حساب شده است .
آزمايشگاه از معادلات متفاوتي براي پيش بيني انرژي از فيبر ، به خصوص براي علوفه ها استفاده مي كند . به اين دليل اگر شما علوفه خريداري كنيد منبع انرژي پيش بيني شده اي را ملاحظه خواهيد كرد . همچنين با استفاده از جداول چاپ نشده مانند ( ماده مغذي مورد نياز احشام ) در سال 1989 استفاده كنيد ، كه اغلب حجم ماده مغذي در تنوع تغذيه قابل ملاحظه است . براي شركتهاي لبنياتي تغذيه بر اساس يك مبنا خشك بحراني است . بسياري از خوراك اوليه توليد لبنيات مخصوصا علوفه تازه شامل 50 در صد آب است.
تجزيه آزمايشگاهي ، به طور كلي يك منحني مخصوص نمايش مواد غذايي بر اساس مواد خشك تهيه مي كند ، تمركز موئاد غذايي مانند : پروتوئين خام ،   NET , TDN  يا مواد معدني بر مبناي مواد غذايي خورانده شده تعيين مي گردند.
تقسيم مواد خشك بر حسب درصد اجزا تمركز بر اين مبناي خشك را به دست مي دهد :
درصد مبناي خشك = درصد مواد خشك / درصد اجزاي مبناي خشك
براي مثال : فرض كنيد يك ماده غذايي شامل 40% ماده خشك و 8% پروتوئين خام بر مبناي مواد غذايي خورانده شده باشد .
روي يك مبناي خشك                      20% = 40 % / 8 %  
براي بر گرداندن پوندهاي ماد غذايي تغذيه شده به پيوندهاي مواد خشك ، ضرب ساده تعداد پيوندهاي مواد غذايي تغذيه شده در درصد مواد خشك :
مقدار مواد خشك = درصد مواد خشك × مقدار مواد تغذيه شده
براي مثال چند پيوند مواد خشك در 1000 پوند مواد تغذيه شده از غله در 35 درصد مواد خشك وجود دارد ؟
مقدار ماده خشك                                 350 = 35 % × 1000

روش هزينه تغذيه با ماده مغذي با ماده مغذي :
اين يك روش ساده راحت براي حساب كردن در صد هزينه پروتين ، انرژي فيبر و يا ساير اجزاي يك ماده خوراكي مي باشد . بيشتر خوراكي ها براي تامين يا انرژي خريداري مي شوند . هزينه هر پوند از پروتئين خام و هزينه هر مگاكالري  ( MCAL ) از NEL  به طور كلي مفيد است . در جدل مثال هايي از انواع خوراكي ها و در صد هزينه ماده مغذي وجود دارند .
براي حساب كردن هزينه هر پوند از ماده مغذي 2 بخش لازم است : هزينه ؛ حجم مواد غذايي هزينه بر حسب دلارهاي هر تن عنوان مي شود . به طور طبيعي كار بر مبناي تن ساده است . اگر شما هزينه هر تن ماده مغذي را بدانيد ، هزينه هر پوند از ماده مغذي به وسيله تعيين تعداد پوندهاي ماده مغذي در يك تن از مواد غذايي تخمين زده مي شود :
مقدار اجزا مواد غذايي در هر تن = ( مقدار در تن 2000 × 100 ) / ( درصد ماده خشك × 100 × در صد اجزاي ماده خشك )
با استفاده ازغله پوسته دار به عنوان يك مثال از جدول 1 پيوندهاي پروتوئين خام در يك تن حجم پروتئين حساب مي شود ، 9 % بر مبناي ماده خشك و 89 % ماده خشك :
2/160 = ( 2000 × 100/89 ) × ( 100 / 900 )
بنابر اين يك تن غله شامل 2/160 .  ib ، پروتئين خام است .
اگر هزينه غله 150 دلار در تن باشد ، پس هزينه هر پوند پروتئين عبارتست از :
مقدار   CP تغذيه شده                    936/0 = 2/ 160 / 150
با پيروي از محاسبات تعيين هزينه هر مگاكالري   MCAL  ماده خشك و %89 ماده خشك :
MCAL  در هر تن مواد تغذيه شده :
( مقدار در هر تن 2000 × 100 % ماده خشك ) × مقدار MCAL مواد خشك
( دلار در هر MCAL 0936/0 = 602 / 1 / 150 دلار در هر تن )
در جدول شماره 1 ، سه مثال منابع انرژي وجود دارد : غله ، جو براي قيمت ها و انرژي مغزي جو دو سر پروتئين ، مقدار 58 / 0 در هر دلار پروتئين ، مقدار 58 / 0 در هر دلار پروتئين خالص . علوفه ها بايد به طور طبيعي به سهميه ليست شده است . جو منبع ارزان انرژي است 90 / 0 دلار مگاكالري NEL  وجودو سر منبع ارزان انرژي تهيه شده اضافه گردد و نه به پروتئين . بنابراين هزينه هر پوند نبايد به عنوان معياري براي انتخاب يك منبع انرژي در ميان منابع انرژي به كار مي رود .
در ميان منابع پروتئين كه در جدول يك ليست شده استهزينه هاي مختلفي وجود دارد . پنبه دانه داراي كمترين واحد ارزان انرژي و پروتئين است و بنابراين بايد بهترين خريد باشد ، اگرچه ملاحظات ديگر اين است كه پنبه دانه ممكن است داراي سم G OSSYPOL باشد و تغذيه زياد از آن ريسك ميزان سم GOSSYPOL  افزايش دهد . غذاهاي ديگر در سهميه غذايي دذر ارزيابي اقتصادي ملاحظه نشده است .
براي منابع پروتئين ( RUP )  خوراك شيره گياهي ارزانترين منبع پروتئين خام است . براي منابع پروتئين ( RUP )  هزينه هر واحد  ( RUP )  ممكن است مورد نظر باشد .
اگر ما فرض كنيم كه 82 در صد پروتئين خوراك شيره گياهي  (  RUP )  باشد پس هزينه هر واحد  از ( RUP )  برابر است با :
%CP (RUP%/100)=RUP 
مقدار RUP  در هر تن مواد تغذيه شده  = ( 2000 × % ماده خشك ) (‌ 100 / % ماده خشك )
RUP در هر دلار = مقدار RUP در هر تن مواد تغذيه شده / دلار در هر تن
مثال :
مقدار RUP در مجموع مواد مقدار مواد خشك       % 90CP*(82/100) = 73.8
مقدار RUP در هر تن غذاي شيره گياهي         ( 73.8/100 ) * (.9* 2000 ) = 1,328.04
دلار در مقدار RUP                                     500$ / 1328.4 = 5.38
براي غذاي ماهي ، فرض مي كنيم % 65 RUP مجود داشته باشد محاسبه براب است با :
RUP در مجموع ماده خشك                        67*(65/100)=43.6%
RUP در تن غذاي ماهي تغذيه شده               ( 43.6/100)*(0.92*2000)=852.2
مقدار RUP دلار                            550/805.2=0.69
خوراك دانه روغني در هزينه هر پند از پروتئين خام و R  UP خريد بهتري است ، اما به كيفيت آن هنوز رسيدگي نشده است . خوراك ماهي تركيب اسيد آمينه مطلوبتري از خوراك دانه روغني دارد كه اين امر ارزش آن را افزايش مي دهد كه قبل از خريد نهايي اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد.

ضعف/هزينه روش تغذيه با مواد مغذي :
اين يك روش ساده و آسان براي محاسبه است كه بايد نتايج در آن با محاسبه تفسير شوند . ابتدا خوراك بر اساس بيشترين ماده مغذي آنها يا آنچه كه خوراك براي آن خريداري و ارزيابي مي شود . براي مثال غله جو براي اين خريداري مي شود كه انرژي سهميه غذايي را افزايش دهد ، بنابر اين اساس ارزيابي ارزش هر واحد انرژي مي باشد .
ارزيابي غله بر مبناي پروتئين ممكن است نا عاقلانه به نظر مي رسد ، غله به عنوان كمك كوچكي در مجموع پروتئين در خوراك روزانه است .
همينطور منابع پروتئين مانند خوراك دانه سويا  و خوراك دانه روغن نقش مهمي روي هزينه هر دانه از پروتئين خام را دارا هستند .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه