مطالعات زمين شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخيز برنطين

مطالعات زمين شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخيز برنطين
مطالعات زمين شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخيز برنطين
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 76 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست مطالب
مقدمه و هدف
پيشينه مطالعاتي
متدولوژي و روش كار
خلاصه و چكيده گزارش 
موقعيت و شرايط جغرافيايي
زمين شناسي عمومي
فتوژئولوژي و تدقيق نقشه زمين شناسي
چينه شناسي و سنگ شناسي
آميزه رنگين CM
نهشته هاي كواترنري Q 
بررسي و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهاي فيزيوگرافي
بررسي تكتونيك ، عناصر ساختاري و لرزه زمين ساخت و ارائه نقشه مربوطه
بررسي فرآيندهاي فرسايشي (معرفي انواع هوازدگي و چهره هاي فرسايشي)
بررسي حساسيت به فرسايش واحدهاي چينه سنگي و ارائه نقشه مربوطه
بررسي منشأ نهشته هاي رسوبي و عوامل جابجائي آنها
بررسي خصوصيات هيدروديناميكي نفوذپذيري و سيل خيزي سازندها و ارائه نقشه هاي مربوطه
بررسي كيفي واحدهاي چينه سنگي از نظر منابع قرضه و ساختگاه و ارائه پروفيل زمين شناسي آبراهه هاي اصلي
بررسي موارد خاص تاثير گذار در حوزه
ژئومورفولوژي
واحدهاي ژئومورفولوژيكي
تيپ هاي ژئومورفولوژيكي
رخساره هاي ژئومورفولوژيكي 
پهنه هاي لغزشي _ ريزشي
پيشنهادات اجرائي آبخيز داري از ديدگاه  زمين شناسي
منابع و مآخذ
 
1-    مقدمه و هدف
مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي بعنوان مطالعات پايه نقش اساسي را در طرحهاي آبخيزداري دارد زيرا با استفاده از نقاط ضعف و قوت تشخيص داده شده در اين مطالعات ضمن هدايت گروههاي ساير بخش ها طراحان وبرنامه ريزان را براي اتخاذ راهبردها و تصميم هاي مبتني بر شناخت صحيح و حقيقي از عوامل موجود در عرصه آبخيز رهنمون مي سازد .
اين مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرايط اقليمي ، زمين شناسي ، زمين ساخت و زمين ريخت شناسي و … حاكم بر زير حوزه ها و مناطق مورد مطالعه به ارزيابي و بررسي استعداد هاي طبيعي حوزه  و تعيين اولويت بندي هر يك از زير حوزه ها از نطقه نظر مسائل و مشكلات عارض بر آنها نظير فرسايش ، سيل خيزي ، تخريب پوشش گياهي و كم آبي و … مي پردازد .
از طرفي ديگر عوامل زمين شناسي نظير جنس سنگ ، مقاومت آن در برابر بارگذاري ، روند و نوع شكستگيها ، فاصله داري و بازشدگي درزه ها ، موقعيت گسلهاي فعال ، امكان لرزه خيزي منطقه و… نقش اساسي را در تعيين موقعيت مكاني سازه هاي آبخيزداري دارد .
عوامل زمين شناسي سبب ايجاد منابع قرضه سنگي و خرده سنگي در حوزه مي شوند كه شناسايي موقعيت مكاني و كيفيت آنها امري اساسي در تعيين نوع سازه ها و اجراي اقتصادي آنهاست .
نظر به اولويت مناطق روستايي و محروميت زدائي از آنها و به منظور كنترل سيل و فرسايش و رسوب وذخيره سازي بهينه منابع آب و خاك طرح تفضيلي – اجرائي حوزه آبخيز برنطين شهرستان رودان در دستور كار مديريت آبخيزداري سازمان جهادكشاورزي استان هرمزگان قرار گرفته است.
مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي داراي مجموعه اي از اهداف پايه به منظور ايجاد مبنا براي مطالعات ساير بخشها و مجموعه اي از اهداف مستقل به شرح ذيل مي باشد :

 

1- بررسي واحدهاي چينه سنگي حوزه به منظور شناسايي انواع رخساره هاي سنگي موجود در حوزه جهت بكارگيري در مطالعات خاك شناسي .
2- بررسي زمين ساخت وتكتونيك منطقه در راستاي نقش عناصر ساختاري و گسلها در لرزه خيزي و پايداري سازه ها و …
3- تعيين واحدهاي ليتولوژيك حساس به فرسايش پذيري به منظور بكارگيري در مطالعات فرسايش و رسوب .
4- تعيين مناطق نفوذپذير و نفوذناپذير به منظور شناسايي استعداد سيل خيزي واحدهاي سنگي و مناطق با ارزش از نقطه نظر آب زيرزميني وپخش سيلاب ومطالعات سيل خيزي در هيدرولوژي و تلفيق
5- تعيين واحدها ، تيپ ها و رخساره هاي ژئومورفولوژيكي به عنوان يك مبنا در مطالعات خاك شناسي ، فرسايش و رسوب پوشش گياهي وواحدهاي برنامه ريزي .
6 – مشخص نمودن منابع قرضه سنگي و خرده سنگي مناسب جهت استفاده در ساخت سازه هاي آبخيزداري و رتبه بندي واحدهاي سنگي از ديدگاه ساختگاه و پي سازه ها
7- بررسي و مشخص نمودن موارد خاص تاثير گذار در حوزه نظير زمين لغزشها ، گنبدهاي نمكي ، برف و بهمن و …
جهت انجام مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي حوزة آبخيز برنطين شرح خدمات صفحة بعد از طرف كارفرماي محترم به اين مشاور ابلاغ گرديده است :

 

 زمين شناسي و ژئومورفولوژي :
1- جمع آوري عكس ، نقشه ، منابع اطلاعاتي و آماري .
2- ارائه متدولوژي .
3- ارائه خلاصه گزارش .
4- ارائه  موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي و نقشه مربوطه .
5- تدقيق فتوژئولوژي و ارائه جزئيات جديد در نقشه با مقياس 1:25000  يا   1:10000  .
6- تدقيق نقشه زمين شناسي با مقياس 1:25000  يا 1:10000  .
7- تدقيق واحدهاي چينه اي ( جنس ، لايه بندي ، كنتاكت لايه ، شيب و جهات شيب .
8- تدقيق ارائه درصد گسترش هر سازند .
9- تدقيق تكتونيكي ( معرفي چين خوردگي ها ، گسلها ، شكستها ) و ارائه نقشة زمين ساخت .
10- تدقيق فرآيند هاي فرسايش در حوزه ( معرفي اناع هوازدگيها در واحدهاي سنگي حوزه ) .
11- تدقيق حساسيت به فرسايش واحدهاي سنگي و ارائه نقشه حساسيت به فرسايش .
12- تدقيق منشأ رسوبات و اثرات عوامل جابجايي آنها و ارائه راهكارهاي عملي جهت جلوگيري و مقابله با خطرات احتمالي .
13- تدقيق نفوذپديري حوزه و ارائه نقشه نفوذ پذيري .
14- تدقيق خصوصيات هيدروديناميكي واحدهاي سنگي و تأثير كمي و كيفي آنها بر منابع آب .
15- تدقيق برشهاي زمين شناسي در امتداد رودخانه اصلي و ارائه نقشة آن .
16- تدقيق اطلاعات منابع قرضه و ارائه نقشه موقعيت و تعيين روشهاي مناسب بهره برداري با هدف جلوگيري از ايجاد فرسايش و رسوب .
17- بررسي واحدهاي سنگي از نظر احداث سازه ها و ابنيه هاي آبخيزداري و مشخص كردن محدوديت ها و مشكلات و نيز قابليتها .
18- تدقيق موارد خاص تأثير گذار در حوزه نظير گنبدهاي نمكي و معادن و مناطق بهمن گير و .... .
19- تدقيق واحدها ، تيپ ها و رخساره هاي ژئومورفولوژي و ارائه نقشه .
20- تدقيق پايداري ، پهنه هاي لغزشي و ريزشي و تهيه نقشه ناپايداري شيبها و تكميل پرسشنامه مخصوص اطلاعات زمين لغزش .
21- پيشنهاد عمليات اجرايي كنترل رسوبات واحدهاي سنگي رسوب گير و پايداري شيبها و حركات توده اي و اولويت بندي عمليات اجرايي .

 

2- پیشینه مطالعاتی:
محدوده مطالعاتی درشهرستان روران استان واقع گردیده است. مطالعلت زمین شناسی در این نواحی همانند سایر نواحی ایران با بررسیهای به مقیاس 000/1:250 بوده است حوزه آبریز – در شیت زمین شناسی 000/1:250 میناب واقع است که به عنوان بخشی از پهنه ساختاری –رسوبی مکران محسوب می شود که در آن پی سنگ از نوع پوسته های اقیانوسی است که با – نسبتاً ضخیمی از رشته های فلیشی و مولاسی کرتاسه پسین پلیوس پوشیده شده اند. این بررسیها توسط تیمی مشترک از کارشناسان شرکت مهندسین پاراگن استرالیا و سازمان زمین شناسی کشور طی سالهای اولیه انقلاب اسلامی انجام شد. زمین شناسی همچون Bailey, child, Dalaei, Jones, swain, smith, pooyai, motamedi, peterson  تحت رهبری دکتر مورگان ، مک گال و مهاجر اشجعی این تحقیقات را با تهیه نقشه 000/100 :1 زمین شناسی میناب در سال 1359 به پایان رسانیده اند. علاوه بر این بررسیهایی پایه ای توسط سازمان زمین شناسی کشور مطالعات و بررسیهای دیگر زمین شناسی در قالب پروژه های عمران ، اکتشافها و ... در منطقه به انجام رسیده است. به عنوان نمونه می توان به
-    طرح پی جویی مواد معدنی خاص درمیناب 1371 (سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان)
-    طرح پی جویی سنگهای تزئینی و نما در میناب ، رودان و جاشک 1378 (مهندسین مشاور تحقیقات معدنی خاک --)
-    پی جویی مواد معدنی کانیهای فلزی در سطح استان هرمزگان 1376 (سازمان صنایع و معادن و سازمان زمین شناسی کشور)
-    شناسایی عناصر گروه پلاتین در نواحی --- و فاریاب 1379 (سازمان زمین شناسی کشور)
-    پی جویی ذخایر متامورفیک ها اولترامانیک در ایران در منطقه میناب 1366 (سازمان زمین شناسی کشور)
-    مطالعات زمین شناسی محور و مخزن سد استقلال میناب وزارت نیرو
-    پژوهش در ژئومورفولو-- -- دینامیک جلگه میناب پایان نامه کارشناسی ارشد 1378
-    نقش فرسایش و رسوب در تعیین الگوی مورفولوژیک بخش تحتانی رودخانه میناب پایان نامه کارشناسی ارشد 1380
-    ژئو شیمی و زمین شناسی – کروسیت فاریاب استان هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد 1374
-    مطالعه پترولوژی ، پترو گرافی و ژئوشیمی سنگهای اولتراوائیک – پایان نامه کارشناسی ارشد 1376
-    مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی مرحله توجیهی آبخیز شمیل واحدی شرکت خدمات مهندسی بهار 1379
-    مطالعات ژئوفیزیکی برداشت و تفسیر اطلاعات مغناطیسی سنجی منطقه رودان پایان نامه کارشناسی ارشد 1375
-    مطالعات ژئوفیزیک دشت توکهور جغین ، شرکت مهندسی منابع آب 1372
-    مطالعات ژئوفیزیک منطقه رودان ، دفتر بقررسیهای منابع آب بخش آبهای زیر زمینی 1366
در این گزارش جهت بررسی واحدهای چینه سنگی از راهنمای نقشه زمین شناسی 000/100: 1 میناب همراه با –  --- آن از طریق فتوژئولوژی عکسهای هوایی منطقه استفاده شده و از منابع دیگری همچون 1987 hubber,1993,1985,1983 ma call و.. نیز بهره گیری شده است. اکنون با ارج نهادن به زحمات کلیه زمین شناسان و محققینی که در راستای طرحهای عمرانی دیگر به بررسی منطقه پرداخته اند سعی نمائیم داده ها یمورد نیاز جهت مطالعات اجرایی آبخیز داری را بر اساس شرح خدمات خواسته شده در حد بضاعت ارائه نمائیم.
3- متدولوژي و روش كار :
در تهيه گزارش زمين شناسي و ژئومورفولوژي حوزه آبخيز مورد مطالعه مراحل كاري ذيل انجام شده است .

1-    جمع آوري و بررسي گزارشها ، مطالعات و نقشه هاي موجود از منطقه مطالعاتي كه ذكر  برخي از آنها در مبحث پيشينه وسوابق مطالعاتي  رفت .
2-    بررسي نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه شامل نقشه هاي توپوگرافي 000/1:50 شيت هاي كهنوج بالا و جغين نتشار يافته توسط سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح در سال 1376 و نقشه هاي توپوگرافي 1:25000 منطقه مطالعاتي .


كهنوج بالا
و نقشه هاي زمين شناسي شيت 1:250،000  و 1:100،000 ميناب به شماره 7444 انتشار يافته توسط سازمان زمين شناسي كشور در سال 1359 .
3-    مطالعه وتفسير عكسهاي هوايي منطقه به مقايس 000،1:55 و  1:40،000و انجام عمليات فتوژئولوژي مقدماتي محدوده مطالعاتي .
حوزه آبخيز برنطين  شهرستان رودان بر روي عكسهاي هوايي به مقايس 1:40،000  برداشت شده در سال 1957 توسط سازمان نقشه برداري با مشخصات ذيل واقع شده است .
راهنماي عكسهاي هوايي به مقياس 1:40،000 حوزة آبخيز برنطين برداشت شده در سال 1374 بلوك 117 (سازمان نقشه برداري كشور ) .
4-    بازديد صحرائي و تعيين نحوه پيمايشها و نوع برداشتهاي مودر نياز .
5-    بررسي مجدد نقشه ها و عكسهاي هوايي به منظور تهيه دستورالعمل كار صحرائي و ميداني .
6-    كار ميداني وصحرائي اصلي ،بررسي عوارض زمين شناسي وساختاري از قبيل لايه بندي ، گسلها ، درزه ها و رخساره هاي ژئومورفولوژيك اشكال فرسايشي و توصيف هر يك از عوارض .
7-    تكميل نقشه هاي زمين شناسي ، حساسيت سنگها به فرسايش و ژئومورفولوژي و نفوذپذيري و استعداد سيل خيزي با استفاده از اطلاعات صحرائي و فتوژئولوژي .
8-    بازديد تكميل ميداني به منظور رفع مشكلات موجود ونواقص احتمالي وتصحيح نهايي نقشه ها و بازديد از مناطق مناسب پيشنهادات اجرائي از نظر ساختگاه ومنابع قرضه .
9-    ارائه نقشه هاي زمين شناسي ، حساسيت به فرسايش ، نفوذپذيري ، زمين ساخت ، استعداد سيل خيزي سنگها و ژئومورفولوژي .
10-    محاسبات مربوط به مساحت و درصد واحدهاو رخنمونها و…
11-    نگارش وتدوين گزارش نهايي و ارائه نتايج ومستندات . (گزارش حاضر) .

4-خلاصه وچكيده گزارش :
حوزه آبخيز برنطين شهرستان رودان  در مختصات جغرافيايي /15،^57 تا /22،^57   طول شرقي و /12،^27 تا /18،^27 عرض شمالي در فاصله حدود 50 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان رودان در بخش  جغين واقع شده است كه وسعتي در حدود 6867  هكتار داشته و يكي از سرشاخه هاي رودخانه جغين مي باشد كه به هفت زير حوزه يك واحد هيدرولوژيك فرعي و دو پارس غير مستقل تقسيم بندي شده است همانطور كه درنقشه هاي زمين شناسي ناحيه اي قابل مشاهده است حوزه مذكور در زون زمين شناسي مكران در جنوب ايران قرار گرفته و سطح بستر آن تماماً از آميزه هاي رنگين همراه با نهشته هاي كواترنري تشكيل شده است . واحدهاي چينه اي حوزه از قديم به جديد عبارتند از :
-    آميزه هاي رنگين شامل سنگهاي اولترابازيك آذرين وسنگهاي آهكي واحدهاي در هم پيچيدة انيوليت ملانژ  كه حدود 49 درصد سطح حوزه را شكل داده اند . اين مجموعه شامل  آمفيبوليت  حدود 2/2 هكتار ، بازالت حدود 8/94 هكتار مجموعه درهم رسوبي آهكي و راديولاريتي و سنگهاي بازيك 1760 هكتار ، سنگهاي سرپانتيني 8/831 هكتار ، مجموعه سنگهاي اولترابازيك پوسته اقيانوسي 5/45 هكتار و آهكها حدود 4/633 هكتار مي باشد .

 

منابع ومآخذ

1- نقشه توپوگرافي به مقياس 000/1:50 شيت هاي كهنوج بالا ، جغين و 000/250 :1 منتشر شده توسط سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و سازمان نقشه برداري كشور . 
2-  نقشه هاي زمين شناسي شيت هاي 000/250 :1 و 000/100 :1 ميناب منشر شده در سالهاي 1980 _ 1983 ميلادي ، سازمان زمين شناسي كشور .
3- آقانباتي علي  1383 زمين شناسي ايران ، انتشارات سازمان زمين شناسي كشور .
4- درويش زاده علي 1370 زمين شناسي ايران ، انتشارات امير كبير .
5- عكسهاي هوايي به مقياس 000/40 :1 منطقه مطالعاتي سازمان نقشه برداري كشور در سال 1374
6- افتخارنژاد و همكاران 1985 گزارش زمين شناسي پروژه شرق ايران سازمان زمين شناسي كشور
7- گزارش فيزيوگرافي و هواشناسي حوزه آبخيز برنطين 1384 شركت مهندسين مشاور مانا آب پارسيان.
8- درويش زاده 1378 زمين شناسي ايران انتشارات دانش امروز وابسته به انتشارات امير كبير
9- پوركرماني محسن آرين مهران 1376 سايزموتكتونيك و لرزه زمين ساخت مهندسين مشاور دزآب
 10-  MCCALL,G.J.H. and Eftekhar Nezhad , Hushmandzadeh 1993 Explanatery TexT of the
IRANSHAHR Quad . Map 1:250/000 Internal rep . geological Survey of IRAN .
11-تصوير ماهوارهايلندست2002 تهيه شده از مركز سنجش از دور ايران.
12-رضائي،عبدلمجيد1378 پژوهشي در مورفولوژي ومورفو ديناميك جلگه ميناب،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.
13-صفائي.م 1376 ژئو شيمي وزمين شناسي         فارياب استان هرمزگان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.
14-شركت خدمات مهندسي جهاد 1380 گزارش زمين شناسي وژئو مورفولوژي حوزه آبخيز شميل واحمدي مرحله توجيهي.
15-داده هاي استخراج شده از پايگاه داده هاي علوم زمين ايران.
16-فيض نيا وهمكاران 1374 مقاومت سنگها در برابر فرسايش مجله منابع طبيعي دانشگاه تهران.
17-پور كرماني ،محسن،آرين،مهران1376 سانريو تكتونيك ولرزه زمين ساخت مهندسين مشاور دز آب.
وبا تشكر از دكتر مهدي زارع بخاطر استفاده از مطالب موجود در وبلاگ شخصي ايشان.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه