بررسی روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA و راه های كاهش ضريب تمركز تنش با تغييرات شکل هندسی

بررسی روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA و راه های كاهش ضريب تمركز تنش با تغييرات شکل هندسی
بررسی روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA و راه های كاهش ضريب تمركز تنش با تغييرات شکل هندسی
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 178 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهـرست مطـالـب

مقدمه : 1
فصل اول : تمركز تنش
1- تمرکز تنش      4
1-1- ضریب تمرکز تنش      5
(1-1-1) – تئوری الاستیسته 7
(2-1-1) - روش فتو الاستیسته 11
(3-1-1) – روش کرنش نسبح 14
(4-1-1) – روش تشابه الکتریکی 16
(5-1-1) – روش غشاء الاستیک      17
2-1- روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش 17
 فصل دوم : معرفی روش اجزای محدود 
1-2- مقدمه 23
2-2- تاریخچه 23
3-2- ساختار روشهای عددی 25
1-4- 2- ارکان روش اجزای محدود 28
2-4-2- روش تحلیل 29
فصل سوم : گسسته سازی مسئله 
3-1 – مقدمه      34
3-2 – تقریبات هندسی      34
3-3 – ساده سازی از طریق تقارن 36
3-4 – شکل و رفتار اجزای اساسی 38
3- 5 – انتخاب نوع جزء 40
3- 6- اندازه و تعداد اجزا 44
3-7– شکل و اعوجاج اجزا 47
3-8– محل گره ها 49
3-9- شماره گزاری گره ها و اجزا      50
3-10- جمع بندی 55
فصل چهارم : توابع میانیابی و اجزای ساده
4-1- مقدمه      56
4-2- اجزای ساده مرکب و چند تایي      59
4-3- چند جمله ای ها      61
4-4- مختصات طبیعی 66
4-5- کمیات برداری 69
4-6- جز متقارن محوری 69
4-7- جمع بندی 70
فصل پنجم : فرآیند مدل سازی و پردازش نتایج
5-1- اعتبار و دقت مدل      71
5-2- خواص مدل 71
5-3- اعمال فشار ثابت روی سه جزء خطی 76
5-4- اعمال فشار ثابت روی سه جزء درجه دوم 77
5-5- مسئله اتصال انگشتی 79
5-6- شرایط قیدی 79
5-7- مدلهای مشابه اجزای محدود با شرایط مرزی مختلف 81
5-8- روش تغییر چگالی شبکه 83
5-9- ریز کردن شبکه 85
5-10- شبکه های کوچک شدنی در بررسی همگرایی 86
5-11- روش اعو جاج اجزاء 90
5-12- شاخص های اعو جاج اجزا      91
5-13- پردازش نتایج 94
5-14- کنترل کردن مدل 97
فصل ششم : تقارن زیر مدل کردن و بررسی اعتبار 
6-1- مقدمه      102
6-2- مدل متقارن و بار گذاری نامتقارن      102
6-3- تقارن محوری 104
6-4- انواع تقارن 108
6-5- زیر مدل سازی و زیر سازه سازی 108
فصل هفتم : تحلیل المان محدود : CATIA
7-1- مقدمه 115
7-2- تعریف پارا متر المان بندی      122
7-3- المان بندی کلی 124
7-4- خواص فیزیکی مدل 125
7-5- تعریف جرم 130
7-6- قید گزاری      131
7-7- اعمال بار گزاری 132
7-8- انجام آنالیز 133
7-9- مشاهده نتایج 133
فصل هشتم : تحلیل و نتایج تحلیل
پيوست و ضمائم 160
منابع و مآخذ      167

 

مقدّمه :
در15ژانويه1919، در خيابان تجاری بوستون واقعه ای وحشتناک رخ داد. مخزن بزرگی با27 متر قطر و حدود 15 متر ارتفاع، ناگهان شکست و بيش از 5/7 ميليون ليتر شيره قند در خيابان ريخت .
ناگهان قسمت بالای مخزن به هوا و پهلوها به دو طرف پرتاب شدند. ساختمانی در آن نزديکی، که کارمندانش در حال صرف نهار بودند، فرو ريخت و چند نفر مدفون شدند و قسمتی از مخزن به ايستگاه آتش نشانی برخورد کرد و تعدادی آتش نشان کشته و مجروح شدند.
به هنگام فروريختن، قسمتی از مخزن به يکی از ستونهای ساختمان بلند شرکت راه آهن بوستون اصابت کرد. اين ستون کاملا قطع شد... و ساختمان از حالت قائم خارج و چند فوت نشست کرد... . بر اثر غرق شدن در شيره قند، يا خفگی، و يا در اثر برخورد با آوار دوازده نفر جان باختند، بيش از 40 نفر مجروح شدند. تعداد زيادی اسب که در آن ساختمان می زيستند غرق شدند، وبقيه را نيز بر اثر شدت جراحات مجبور بودند بکشند.
شکست مخزن شيره قند شناخت وقايعی را که به شکست زودرس قطعات مهندسی منجر می شوند، الزامی می کند. گاهی ساير سازه ها نيز به همين سرنوشت دچار می شوند. برای مثال، در بلژيک، کانادا، اتريش و ايالات متحده آمريکا در طی پنجاه سال گذشته چندين پل فرو ريخت ، علاوه بر آن تا به حال در تعداد بسياری کشتی باری شکست رخ داده است. از مطالعات بعدی نتيجه گيری شده است که اين شکستها، که به دو قسمت شدن کشتی منجر می شود، ناشی از تمرکز تنشها در قسمت بالای کشتی و امکان پذير بودن عبور ترک از قسمت جوش است،جوشهايی که صفحات فولادی دا به همديگر وصل می کند همچنين نواقص جوشکاری و کيفيت نامطلوب فولاد به فرآيند شکست کمک می کند. اخيرا تعداد زيادی شکست در کشتيهای حامل نفت رخ داده است که به آلودگی سواحل و محلهای غنی از ماهی منجر شده است.
تصاويری را که گروه تحقيق بالارد از اجزای بدنه کشتی تايتانيک گرفتند، مارشال بررسی و نظريه شکست ترد فلز را، که باعث غرق شدن آن بود تأييد کرد. «قطعات شبيه به قسمتهای ترک خوردة پوستة تخم مرغ است و به نظر می رسد که شکست بدون توجه به بستها و مرزهای صفحات گسترش يافته است» عقيده بر اين است که جداشدن نهايی قسمت جلو و عقب کشتی به روش زير رخ داده است:
وقتی قسمت جلوی کشتی به کوه يخ برخورد می کند به زير آب می رود، بنابر اين قسمت عقب کشتی به سمت بالای آب می آيد. قسمت معلق عقب کشتی ماکزيمم ممان خمشی را به وسط کشتی اعمال می کند و کشتی را دونيم می کند، اين کار روی يا نزديک به عرشه بالای کشتی، که تنش خمشی از نوع کششی است، رخ داده است. در نتيجه، کمانه کردن قسمت جلو کشتی نزديک به قسمت پائين به وضوح ديده می شود، اين علائم نشان دهندة وجود تنشهای خمشی فشاری نزديک به کف کشتی است.
با توجه به حوادث ناگوار توأم با هزينه های جانی و مالی، پر واضح است که شناخت پديده تمرکز تنش و راههای پيشگيری و تعديل آن امری ضروری و اجتناب ناپذير می باشد. 


فصل اول
1-تمرکز تنش
(1)تمرکز تنش  :
 درمعادلات اصلی مقاومت مصالح برای محاسبه المان های ساده یک سازه و یا عضوی از یک ماشین بیشتر روابط با فرض اینکه، توزیع تنش در جسم یکنواخت است، به دست آمده و در نتیجه فرم ریاضی ساده ای داشتند. برای مثال در یک میله تحت کشش، با فرض یکنواخت بودن تنش در مقطع، تنش کششی به صورت ساده   خواهد بود.

 

منابع و ماخذ :
1- تئوری و کاربرد تحلیل اجزای محدود / تالیف M.G.fegan / ترجمه دکتر محمد حسن حجتی .
2- مقاومت مصالح پیشرفته و تئوری الاستیسیته / تالیف دکتر محمود شاکری / دانشگاه صنعتی امیر کبیر .
3- مقاومت مصالح پیشرفته و تحلیل تجربی تنش / تالیف دکتر محمود شاکری .
4- رفتار مکانیکی مواد / تدوین دکتر عبد الکربم سجادی / استادیار دانشگاه فردوسی       
5- مقدمه ای بر روش اجزای محدود / تالیف دکتر سید امیر الدین صدر نژاد / دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی .
6- تحلیل المان محدود در نرم افزار CATIA
7- کاربرد و تئوری الاستیسیته / دکتر انوشیروان خرشیدیان فر
8- مقاومت مصالح / بیر جانستون
9- طراحی اجزا ماشین / شیگلی .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه