معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی علم مدیریت

بررسی علم مدیریت
بررسی علم مدیریت
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 164 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب:

فصل اول
مقدمه                                                                                         
- بيان مسئله                                                                                           
   بیان اهداف تحقیق                                                                             
ضرورت های اهمیت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
  فصل دوم
  بررسی مبانی نظری و تئوری
 بررسی تحقیقات گذشته
اجزای موثر در مهارت انسانی
 انگیزش   
تکریم ارباب رجوع
مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)  
موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر مقدس مشهد
فصل سوم
روش تحقیق  
جامعه آماری  
  جامعه نمونه آماری  
ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات
  روش تجزیه و تحلیل، تعیین اعتبار ابزار جمع آوری داده ها  
 فصل چهارم
تجزیه و تحلیل سوال ها
بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه ها
 فصل پنجم
  خلاصه تحقیق 
  محدویت های تحقیق
  پیشنهادها
  پیوست ها
-     پرسش نامه
     عکس    

 

  چکیده پژوهش:
        اثر بخش بودن فعاليت هاي مديريت، به تمايلات افراد درون سازمان در انجام وظايف محوله آنها بستگي دارد؛ از سوي ديگرهمه رفتارهاي افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شكل مي دهد: يكي انگيزه و ديگري هدف. از اين رو، انگيزه داشتن كاركنان براي انجام وظايف، و همسويي اهداف فردي با اهداف سازمان نقش اساسي در موقعيت سازماني دارند.                                                                          
      اهميت و جايگاه سبك مديريت و كمك به سيستم اداري و نيروي کار آفرين  باعث مي شود كه مدير كل محترم كميته امداد امام خميني استان خراسـان رضوي، معاونين و رؤساي ادارهاي مستقر در اداره كل را از نگراني در مجموعه پــرسنلي وكاهش تخلفات اداري و همچنين بالا رفتن جلب رضايت مندي ارباب رجـوع ياري نماید.                                 
 نقش تصميم گيري:                                                                                                
1- نقش كار آفريني: در اين نقش مدير براي ايجاد تغيير و تحول در سازمان، به تحقيق و بررسي مي‌پردازد. در واقع مدير در اين نقش با ميل و رغبت منشـاء تغيير در داخل سازمان مي‌باشد.                              
 2- نقش تنش زدايي: در اين نقش هر گاه سازمان با تشنجات و مسائل ناگهاني روبرو مي‌شود مديران مسئول ارائه راه حل و اقدامات اصلاحي مي‌باشند.  
3- نقش تخصيص دهنده منابع: مسئوليت تخصيص دادن انواع منابع سازمان بـــرعهده مديران است. برنامه ريزي، دادن درخواست،  بودجه بندي و برنامه ريزي امور كاركنان سازمان از اين قبيل‌اند.                            
4- نقش مذاكره كننده: در اين نقش مدير در مذاكرات و انعقاد قراردادها، نقش نمايندگي سازمان را بر عهده دارد. (رابينز،1377)                    
پژوهشگر در ادامه سه فرضیه عنوان نمود که عبارتند از:
1-    سبك مديريت برسيستم اداري وباعث شور ونشـاط در روحيه پرسنل مي گردد.
2-    سبك مديريت باعث بالارفتن انگيـزش كاركنان در جهت بهبود امور محوله و جلب رضايت مندي ارباب رجوع مي شود. 
3-    سبك مديريت بر اهداف سازمان تأثيرگذار است.
    در بررسی و تجزیه وتحلیل فرضیه اول، 28درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 45درصد گزینه خوب، 12 درصد گزینه متوسط و 15 درصد گزینه بد را انتخاب نموده اند. بنا براین 85 درصد از نمونه ها گزینه های بسیار خوب، خـوب و متوسط را انتخاب کرده اند.                       
     نتیجه می گیریم که سبك مديريت بر سيستم اداري و باعث شور ونشاط در روحيه پرسنل مي گردد. پس فرضیه اول تائید می شود. در پاسخ فرضیه دوم که سبك مديريت باعث بالارفتن انگيـزش كاركنان در جهت بهبود امور محوله و جلب رضايت مندي ارباب رجوع مي شود.رابطه معنی داری وجود دارد. در بررسی و تجزیه وتحلیل فرضیه دوم، 39درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 51 درصد گزینه خوب، 6 درصد گزینه متوسط و4 درصد گزینه بد را انتخاب نموده اند. بنا براین 96 درصدازنمونه ها گزینه های بسیار خوب،خوب ومتوسط راانتخاب کرده اند.
     نتیجه می گیریم که سبك مديريت باعث بالارفتن انگيـزش كاركنان در جهــــت بهبود امور محوله و جلب رضايت مندي ارباب رجوع مي شود. پــــس فرضیه دوم تائیـد می شود. در پاسخ فرضیه سوم که سبك مديريت بر اهداف سازمان تأثيرگذاراست. رابطه معنی داری وجود دارد. در بررسی و تجیه وتحلیل فرضیه سوم،44درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 47 درصد گزینه خوب، 5 درصد گزینه متوسط و4 درصد گزینه بــد را  انتخاب نموده اند. بنا براین 96 درصد از نمونه ها گزینه های بسیار خوب، خوب و متوسط را انتخاب کرده اند. نتیجه می گیریم که سبك مديريت براهداف سازمان تأثيرگذار است. پــس فرضیه سوم تائید می شود.                           
     پژوهشگر در این زمینه با محدودیت هایی مواجه بوده است کــــه از آن جمله : محدودیت زمانی جهت تحقیق، نبود کتابخانه مجهز و در دستـــــــرس نبودن کتاب ها ومنابع، وجود مشغله کاری که فرصت تحقیق دقیقتر را میسر نمی کرد، محدود بودن جامعه آماری و جامعه نمونه، عدم ارائه بعضی پاسخ های منطقی درپرسش نامه وهزینه های بالای تایپ وتکثیر تحقیق بوده است.
    همچنین جهت تاثیر گذاری بیشتر و پربارتر شدن این موضوع کار در عرصه پیشنهاداتی را پرسنل کمیته امداد امام خمینی منطقه یک مشهد و پژوهشگر ارائه نمودند که از آن جمله پیشنهاد می گردد از همکاران بطوری استفاده شود که در پست خود علاقه داشته باشند. پیشنهاد می گردد تمهیدات تفریحی و رفاه پرسنل جهت شادابی بیشتر در کار انجام شود. پیشنهاد می گردد جهت بالا رفتن کیفیت کار و امور محوله پرسنل آموزشهای بیشتری برگزار گردد.و...                                        
مقدمه:
     بعضي از صاحب نظران مديريت رمز موفقيت مدير را درتوان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي  وي مي دانند و از اين رو مديريت را كار با ديگران و از طريق آنان در جهت كسب اهــــــــداف سازمان دانسته اند. و اين ساخت يك مجموعه متشكل از ارزش هاي مذهبي، فلسفي، هنري، سياسي و ... است كه در شكل رفتار فردي مدير و بافت اجتماعي سازمان جلوه گر مي شود.                                     
     اثر بخش بودن فعاليت هاي مديريت، به تمايلات افراد درون سازمان در انجام وظايف محوله آنها بستگي دارد؛ از سوي ديگرهمه رفتارهاي افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شكل مي دهد: يكي انگيزه و ديگري هدف. از اين رو، انگيزه داشتن كاركنان براي انجام وظايف، و همسويي اهداف فردي با اهداف سازمان نقش اساسي در موقعيت سازماني دارند.                                                               
     طبيعت انسان از لحاظ كيفيت ارضاي نيازهاي خود، داراي خصوصيتي دو گانه است؛ يك خصلت آدمي چنان است كه در اثر فقدان عوامل و شرايط لازم، احساس عدم رضايت مي كند و چون شرايط و عوامل فراهم گردد، احساس عدم رضايت، كاهش يافته و بتدريج به بي تفاوتي مي انجامد. اكثر عوامل فيزيولوژيك، داراي اين نوع تأثير مي باشند، واين دسته از عوامل را مي تــوان(( عوامل بهداشتي)) يـــــــا  (( حافظ وضع موجود)) ناميد.                                                                     
   خصلت ديگر آدمي، وجود نيازهايي است كه در يك سو براي او رضايت و كاميابي فـراهم مي آورد و سوي ديگر آن، فقدان رضايت يا بي تفاوتي است. به كمك ارضاي اين نيازها، مي تـــوان شاغل را راضي كرد؛ ولي نمي توان او را ناراضي نمود. اين نيازها كه به وسيله عـــوامل شغلي و دروني - و نه محيطي- ارضاء مي گردد، عبارتند از: كسب موفقيت و تحسين به خاطرانجام كار، مسئوليت بيشتر و رشد در كار، اين رضايت ها اگر با محتويات شغلي به نحو مطلوبي تركيب شــــــوند، پايدار خواهند بود. با توجه به اين عوامل دوگانه، مدير مي تواند عوامل ناراضي كننده را محدود و عوامل راضي كننده را توسعه دهـــد؛ در اين وضع، گرچه بهسازي محيط شغلي لازم شمرده مي شود، ولي نمي توان به آن قناعت كرد؛ و به موازات آن مي توان انگيزه هاي خلاقه آدمي را كه رضـــايت واقعي را در ذات، كيفيت و نتيجه انجام كار جستجو مي كنند، بيدار كرد و به كار گرفت. مدير، با استفاده از اين برداشت دو بعدي، مي تواند فلسفه مديريت و سبك مديريت منابع انساني را منقلب سازد.            
     پايان نامه حاضر براي دانشجويان رشته مديريت امورامداد مقطع كارداني به عنوان منبع اصلي درس (( كار درعرصه)) تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانش پژوهان، مديران و رؤساي واحدهاي اداري نيز از آن بهره مند شوند. ازخداوند كريم توفيق همه پژوهنده ها را درتدارك انديشه هــاي علمي خواهانم.

 

فــهرست‌ منــابــع‌

1- اسكات‌، ريچارد. 1992. سازمانها: سيستمهاي‌ عقلايي‌، طبيعي‌ و باز. ترجمة‌ حسن‌ مــــــــــــيرزايي‌ اهرنجاني‌  و فلورا سلطاني‌ تيراني‌. 1374. تهران‌: دانشكده‌ مديريت‌ دانشگاه‌ تهران‌
2- Ackoff, Russell L. 1970.A Concept of Corporate Planning. New York: Wiley - Interscience.
3- Baker, Michael. 1996. Marketing strategy. InInternational Encylopedia           4- ofBusiness & Management. Vol.4.Edited by Malcolm Warner. London: Rotledge. 3333-3347.
5- Carroll, Stephen J. and Henry L. Tosi. 1973.Management by Objectives:       6- Applications and Research.New York: The Macmillan Company.
7- Daft, Richard L. 1998.Organization Theory and Design.Ohio: South-Western College Publishing.
8- DuBrin, Andrew J., R. Duane Ireland, and J. Clifton Williams.                           9-1989.Management and Organization.Cincinnati: South-Western.
10- Etzioni, Amitai. 1964.Modern Organizations.New Jersey: Prentice-Hall.
11- French, Wendell L. and Cecil H. Bell. 1990.Organization Development.New Jersey: Prentice-Hall.
12- Hampton, David R. 1986.Management. New York: McGraw-Hill.
13- Harrison, E. Frank. 1987.The Managerial Decision-Making Process.     14- Houghton Mifflin Company.
15- اصول مدیریت دکتر- علی رضائیان - تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، سال 1377، 274 من
16- مدیریت تحول سازمانی - دکتر محمد سعید تسلیمی - تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، سال 1376.
17- مدیریت توانا سازی کارکنان - بلاچارد، کارلوس و راندولف: ترجمه دکتر مهدی ایران نژاد ، ویراستار مصطفی قریب- تهران: مدیران ، سال 1378 ، 159 ص : مصور.                                   
18- مجله نوسازی  29/12/1384
19- به نام خدا - به سوی نور - ابعاد عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی                                        
Documents and Settings\Administrator\My Documents\
20- تدبیر/ شماره 119- دی 1380» راهنمای مدیران » با مدیریت سایت مرکز اطلاعات فنی ایــــران      نویسنده: حمید مولانا.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه