محدوديت های اصل آزادی پخش مستقيم برنامه های ماهواره ایی در اسناد حقوق بشر

محدوديت های اصل آزادی پخش مستقيم برنامه های ماهواره ایی در اسناد حقوق بشر
محدوديت های اصل آزادی پخش مستقيم برنامه های ماهواره ایی در اسناد حقوق بشر
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 126 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي
فصل دوم – قلمرو آزادي پخش
گفتار اول: آزادي پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي
گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي
گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر
گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر
گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي
گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان
فصل دوم: حق پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي مطلق است يا نسبي
فصل سوم: محدوديتهاي اصل آزادي اطلاعات
گفتار اول: آزادي بيان و آزادي اطلاعات و محدوديتهاي آن
گفتار دوم: حق حفظ حريم شخصي و محدوديتهاي دريافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادي ارتباطات در عصر جهاني شدن
گفنار اول: جهاني شدن و جامعه مبني بر اطلاعات و جريان بين المللي آن
گفتار دوم: فرهنك ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمايم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنيت ملي
گفتار چهارم: نظم عمومي
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حيثيت ديگران
گفتار هفتم: عدم تبليغ براي جنگ و حمايت تنفرماي

 

مقدمه:
امروزه مقبوليت يك كشور به رعايت اصول و آزاديهاي حقو بشر بستگي دارد و كانون اصلي توجه افكار بين المللي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن حدود و آزاديهاي مدني، سياسي اجتماعي و فرهنگي بشر را تعيين مي كند و «انديشه حمايت از حقوق بشر همواره در طول تاريخ بعنوان عاملي براي مبارزه عليه ظلم و بي عدالتي و تلاش براي تامين حداقل حقوقي براي افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و انديشمندان بر آن تاكيد شده است». (ارفاي و ديگران، 1372: 13)
تجربيات تلخ جامعه بشري و تجارب دو جنگ جهاني و نقض شديد و هولناك حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوين حقوق اساسي و حياتي بشر از مسايل پيش آمده براي بشر جلوگيري نمايد.
هدف نهايي و انگيزه اصلي حمايت از حقوق بشر حفظ صلح و امنيت بين المللي است و اين امر در مقدمه هر دو ميثاق بين المللي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسايي جيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كلية اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. ميثاقعاي بين المللي حقو بشر ضمانت نامه هاي اجراي ياين حقوق هستند كه سازمان ملل به تصويب رساند. »دو ميثاق بين الملل حقوق بشر و اساس حمايت قانوين از حقوق شناخته شده بشر بوسيلة سازمان ملل متحد را تشكيل مي دهند و در يك بيان پايه گذار حقوق موضوعه در زمينة حقوق بشر هستند. (كيليار، 1368: 636)
بايد خاطرنشان كرد كه حقوق شناخته شده در ميثاق ها مطلق نيستند بلكه مقيد و تابع محدوديتهايي هستند و اين حقوق را مي توان به موجب قانون و با رعايت شرايطي تحديد نمود و به حال تعويق درآورد.
مثلاُ در ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز در ماده مشابهي به دولت ها اجازه تحديد يا تعويق برخي از حقوق را در مواقعي كه حالت فوق العاده عمومي بروز كند و حيات و موجوديت ملت را تهديد نمايد، اعطا مي كند. مشروط بر اينكه اين تدابير با ساير الزاماتي كه دولت ذيربط بر طبق حقوق بين الملل بر عهده دارد، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبي يا اجتماعي نباشد. (شيخاتني نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در ميثاق ها نبايد محدود شود جز به موجب قانون و آنچه كه براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت يا اخلاق عمومي با حقوق و آزاديهاي ديگران لازم است. اما مشكل اساسي در اين زمينه برداشت و رويه هاي متفاوت و متناقض كشورها با يكديگر در مورد اعمال محدوديت و تعليق حقوق بشر است. اختلاف عقيده بين دولتها ناشي از عدم توافق در مورد جايگاه ويژه فرد در حقوق بين الملل و عدم تفسير صحيح و روشن ميثاق در اين مورد است كه نيازمند تفسيري واحد و يكسان از سوي نهادهاي بين المللي است. (همان، 9)
تحقيق حاضر در روند كلي تلاش خود، براي پاسخ به اين سؤال است كه آيا با توجه به آزاديها و حقوق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي آن نباشد، آيا محدوديتهايي براي اين آزاديهات وجود دارند و اينكه اين ازاديها چگونه حقوق بشر را تحديد و تدقيق (limitation and extraction) مي سازند و چگونه بايستي اين محدوديتها را راعايت كرد. بنابراين تحقيق حاضر بر اين فرضيه استوار است كه با توجه به رعايت ضروري حقوق بشر در اسناد بين المللي و سازمان ملل و توجه آن در همه كشورها بدون توجه به نژاد، دين و مذهب، محدوديتهايي براي آن وجود دارد كه اجراي آن را مقيد مي سازد و براي اجراي آن ضرورت دارد كه قوانين خاصي نيز ايجاد شود تا بتواند بشكل همگاني و فراگير درآيد.
انگيزه اصلي از نگارش اين پايان نامه و انتخاب موضوع تحقيق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزايش دانش و آگاهي لازم در اين زمينه و سيطره اي كه ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوري ايجاد كرده اند و فضايي را بوجود آورده اند كه جامعه شبكه اي (Network Society) را نويد مي دهند و از طريق ديگر جامعة اطلاعاتي پي ريزي شده است كه جريان بين المللي اطلاعات و توزيع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره اي و غيره از اصول اوليه آن است. در اين عصر، پرداختن به اساسي ترين نياز بشري و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهي به ابزارهاي جهاني سازي (Globalization) انداخت كه به قول مك لوهان دنيا را به يك «دهكده جهاني»  (Global village) تبديل كرده اند و انسان در يك فضاي نابرابر چگونه مي تواند از حقوق برابر و فرصتهاي برابر بهره برد و ازر اين فضا براي همه آحاد بشري پس اندازي ذخيره نمايد.
عدم امكان دستيابي سريع بر منابع دست اول خارجي و محدوديت استفاده از منابع اينترنتي و فراهم نبودن شرايط استفاده از روشهاي مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهاي بين المللي و مرتبط با محدوديتهاي اصل ماهواره اي از مشكلات فراروي تحقيق حاضر بوده است.
روش اصلي تحقيق در اين پايان نامه اسناد و كتابخانه اي بوده و بر اساس استدلال علمي و منطقي مطرح به بررسي مطالب مورد نظر از منابع فارسي و امگليسي بهره گرفته است.
براي نيل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش كه هر بخش شامل چند فصل و گفتار مي باشد، بيان شده است.
در پايان از زحمات همه اساتيد و بزرگواراني كه در راهنمايي و مشاورت اين تحقيق تلاش وافر كرده اند تشكار مي شود.
بخش اول:
آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي
فصل اول: مفهوم و مبناي
فصل دوم: قلمرو و حقوق آزادي پخش
بخش اول:
فصل اول: مفهوم و مبنا
مداخل:
گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي
مدخل
عصر حاضر به درستي به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصري كه جهان مدرن را در مقياسي بيش از پيش جهاني به هم نزديك كرده و فضايي را بوجود آورده است كه به قول مك لوهان، دهكدة جهاني ناميده مي شود. پيامها از فواصل دور به آساني ارسال مي شود، آنچنانكه افراد به اطلاعات و ارتباطي كه از منابع دور سرچشمه مي گيرند، دسترسي دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسي در توسعه و پيشرفت هر جامعه اي ايفا مي كند بلكه در جهان كنوني ايفاگر نقش مهمي در ارتباطات بين كشورها و حتي ملتهاي مختلف جهان است.
رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجين شده اند، و چنان نقش در شكل دهي افكار عمومي و فرهنگ سازي بر عهده گرفته اند كه مي توان آنها را با نقش سيستم عصبي در بدن انسان مقايسه كرد. ماهواره يكي از وسايل ارتباطي است كه پس از اختران، به رسعت مراحل تكميل و تكامل خويش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان يكي از ابزارهاي منحصر به فرد در انتقال تصاوير و پيامهاي راديويي و تلوزيوني در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوريهاي قادر به ارسال پيام از طريق امواج الكترومغناطيسي، همراه با ظهور سازمانهاي ملي و بين المللي دست اندركار مديريت و ادارة فضاي طيف، نشان دهندة پيشرفت قطعي در جهاني شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، 1378: 196)
اين نقش غير قابل انكار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانيهايي در بسياري از سياستمداران، مصلحان و انديشمندان جوامع مختلف شد و همين نكرانيها بود كه حتي مدتها قبل از آنكه عملاً از اين رسانه در جهت انتثال پيامها و تصاوير تلوزيوني بهره برداري شود، كوششهاي سياسي  جهت قانومند كردن استفاده از آن به نحوي كه مورد قبول همة كشورهاي جهان باشد به عمل آمده شايد در مقام مقايسه، كمتر موضوعي را در صحنه بين المللي بتوان پيدا كرد كه تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظيم و ندوين قواعد حقوق متناسب با رهره برداري صحيح از آن برآيد.

 

فهرست منابع
1-    برول، لوي، جامعه شناسي حقوق، ترجمة دكتر ابوالفضل قاضي، تهران:
2-    تامپسون، جانؤ نظريه هاي اجتماعي رسانه ها، ترجمة دكتر مسعود اوحدي، تهران: سروش، 1378.
3-    تيندر، گلن، تفكر سياسي، ترجمه محمود صدري، تهران، نشر جامعه و سياست، 1374.
4-    دبيري، محمدرضا و ديگران، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي، تهران: دفتر مطالعات سيالسي و بين المللي، 1372.
5-    دوركگيم، اميل، اصول و قواعد روش جامعه شناسي، نرجمة دكتر عليمحمد كاردان: تهران: نشر ؟
6-    زماني، سيد قاسم، تسخير فضا به وسيلة ماهواره ها از ديدگاه حقوق بين الملل، نشريه حقوق بين الملل و پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي، جلد اول، تهران: سروش، 1380
7-    زماني، سيد قاسم، اصل آزادي پخش مستقيم برنامة ماهواره اي در حقوق بين الملل عرفي، نشريه چال شهاي فرهنگي و حقوق صدا و سيما، تهران: سروش، جلد سوم، 1381
8-    ژكس، فلسفة اخلاق (حكمت عملي، ترجمة سيد ابوالقاسم پورحسيني)، تهران: انتشارات اميركبير، 1362
9-    شيخاني نژاد فلاح، شهرام، نحوه نظارت بر حسن اجراي تعهدات مربوط به ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، 1380.
10-    طباطبايي مؤتمني، منوچهر، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، دانشگاه تهران، 1370.
11-    كازونو، ژان، قدرت تلوزيون ، ترجمة علي اسدي، تهران نشر ؟، 1536
12-    كاستلز، مانوئل، عصر ارتباطات، ترجمة گروهي از نويسندگان، جلد اول، 1380
13-    كدخدايي، عباسعلي، اصول حقوقي حاكم بر پخش برنامه هاي ماهواره اي، نشرية حقوق بين الملل و پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي گروه مطالعات سازمان صدا و سيما ج1.1.ج2، 1380.
14-    كلمن، جيمز، درآمدي بر نظرية اجتماعي، ترجمة منوچهر صبوري، تهران. نشر ني، 1377
15-    كيا، علي اصغر، نگاهي بر فناوري ماهواره هاي پخش مستقيمؤ نشريه پژوهش پژوهش و سنجش صدا و سيما، سال نهم، شماره 31 و 30، تابستان و پاييز 1381.
16-    كيليار،
17-    گيدنز، آنتوني، تجدد و تشخص، ترجمة محسن تلاش، تهران: نشر ؟، 1378
18-    لوين، ليا، حقوق بشر، ترجمة محمدجعفر پوينده، تهران: نشر قطره، 1377
19-    لوين،‌اندرو، طرح و نقد نظرية ليبرال دموكراسي، ترجمة دكتر سعيد زيبا كلام، تهران: سمت، 1380
20-    لبندگران آلوز، خوزه، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ترجمة خواجه نوري، تهران: نشر آبي، 1380
21-    متين دفتر، احمد، حقوق بشر و حمايت بين المللي آن، تهران، چاپ بهمن.
22-    مرچ، واندرو و ژ. گانزوف، حمايت حقوق بشر در حقوق اساسي، ترجمة دكتر علي الماسي، 2536.
23-    مورن، ادگار، هويت انساني. (انسانيت انسانيت). مجموعة روش 5، ترجمة امير نيك پي و فائزه محمدي، تهران: نشر قصيده سرا، 1382.
24-    مولانا، حميد، جريان بين المللي اطلاعات، ترجمة يونس شكرخواه، تهران: مركز مطالعات و ايران تحقيقات رسانه ها، 1371
25-    منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، چاپ دوم، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1377
26-    مهرپور، حسين، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر اطلاعات، 1374.
27-    محسني، منوچهر، جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي، تهران, نشر ؟: 1380
28-    محسنيان راد، مهدي، ارتباط شناسي، تهران: سروش، 1379
29-    نقيب السادات، سيد رضا، جهاني سازي، تهران، نشر كتاب صبح، 1382.
30-    ناصرزاده، هوشنگ (گردآورنده)، اعلاميه هاي حقوق بشر، تهران: نشر ماجد، 1372.
31-    وازاك، كارل، حقوق بشر، ترجمة دكتر اردشير ارجمند، مجلة كانون.
32-    ويندال و ديگران، كاربرد نظريه هاي ارتباطات، ترجمة دكتر عليرضا دهقان، تهران: مركز نطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1376
33-    هابرماس، يورگن، جهاني شدن و ايندة دموكراسي، ترجمة كمال پولادي، تهران: نشر مركز، 1380
34-    Cocca, aldo armando, “Distric sattelite broadcasting of radio and TV: munich, 1978.
35-    Vasak, international dimension of human, Rights, UNESCO: Greenwood press, 1983
36-    Pocar, F. The int’l Convenant on civil and politic rights, in Manual on human right reporting, U.N, 1991.
37-    Fisher; Desmond, the right to Communicate, UNESCO, 1982.
38-    Brownline, I., Principles of Public International low, Oxford: Oxford university Press, 1990.
39-    Carey Peter media law, London: sweet and Maxwel 1996
40-    Convention on The International right of Correction”, reprinted in: human rights- 1988
41-    General comment (GC) 11 (19), adopted by the HRC at its 457th Meeting (nineteenth session) on 25 July, Doc/A/38 4D

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه