معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

رابـطه بيـن مديـريـت دانـش با نوآوری و عملكرد كاركنان

رابـطه بيـن مديـريـت دانـش با نوآوری و عملكرد كاركنان
رابـطه بيـن مديـريـت دانـش با نوآوری و عملكرد كاركنان
280,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 199 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی كاركنان شركت مخابرات استان لرستان _ به همراه پرسشنامه _ مقطع کارشناسی ارشد «M.A.» گرايش : منابع انساني

چکیده
اين تحقيق به منظور بررسي رابطة بين مديريت دانش با نوآوري و عملكرد كاركنان شركت مخابرات استان لرستان در سال 90-89 انجام شده است.سوال هاي تحقيق با در نظر گرفتن وي‍ژگي هاي جمعيت شناختي(سن، جنسيت، ميزان تحصيلات و سابقه خدمت ) و با توجه به ابعاد مديريت دانش (خلق دانش، اكتساب دانش، سازماندهي ، توزيع و كاربرد دانش)، نوآوري (تحمل ريسك، نوآفريني، يادگيري و ايجاد فضاي تيمي)، عملكرد كاركنان (تعالي سازمان، بهبود خدمات به مشتري و افزايش بهره وري) مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگي می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل 420 نفر از كاركنان و مديران شركت مخابرات استان لرستان بود. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 101نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید.ابزار تحقيق شامل پرسش نامه ويژگي هاي جمعيت شناختي، پرسش نامه استاندارد ( مدیریت دانش ماركورات با 25 گويه و ضريب آلفاي كرونباخ 6/83% پرسش نامه نوآوري با 17 گويه و ضريب آلفاي كرونباخ6/88% و پرسش نامه عملكرد كاركنان با 18 گويه و ضريب آلفاي كرونباخ 8/80 %  و در مجموع ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسش نامه 8/91% مي‌باشد. كه براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند. نتايج نشان داد تمام فرضيه ها ي مورد نظردر اين پژوهش درسطح اطمينان 95% تائيد شدند. اين بدان معنی است كه بین مديريت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان شرکت مخابرات استان لرستان رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد .
واژه‌های کلیدی
مديريت دانش ، نوآوري ، عملكرد كاركنان

 
فهرست مطالب

چکیده فارسی
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه    2
بيان مساله    4
اهميت و ضرورت تحقيق    6
اهداف تحقيق    7
سوال هاي تحقيق    7
فرضيه هاي تحقيق    8
محدوده تحقيق    10
تعريف مفهومي متغيرها    10
تعريف عملياتي متغيرها    10
تعريف مفهومي نوآوري    11
تعريف عملياتي مولفه هاي نوآوري    12
تعريف مفهومي ارزيابي عملكرد    13
تعريف عملياتي مولفه هاي ارزيابي عملكرد    13
فصل دوم : ادبيات تحقيق
بخش اول: مديريت دانش    15
مقدمه    15
دانش    16 
عناصر دانش    16
انواع دانش از نظر ماشلوب    17
مصنوعات دانش    17
ويژگي هاي دانش از نظر مك درموت    18
چرخه دانش    18
دانش صريح    19
دانش ضمني    21
دانش فرهنگي    22
تئوري هاي دانش    22
تئوري پيوندگرايي    22
تئوري ساختن گرايي    23
پارادايم يادگيري    23
چرخه يادگيري    24
راه هاي كمك به افزايش در توانايي يادگيري كاركنان    24
منابع يادگيري سازمان    25
دانش سازماني    26
توليد دانش سازماني    27
انتقال دانش سازماني    27
روش هاي دانش آفريني در سازمان    28
ويژگي هاي دانش سازماني    28
چرخه دانش جمعي    29
سرمايه هاي سازماني    31
نقش آفرينان دانش سازماني    32
تاثير دانش بر ساختار سازماني    34
تاثير دانش بر عملكرد سازماني    34
مديريت دانش    35
تكامل مديريت دانش    37
تئوري هاي مديريت دانش    37
رويكردهاي مديريت دانش    38
ضرورت و اهميت مديريت دانش    39
استراتژي هاي مديريت دانش    40
اهداف مديريت دانش    41
مدل هاي مديريت دانش    41
استفاده اقتصادي دانش از برون داده هاي سازماني    47
اجراي مدل مفهومي مديريت دانش    47
موانع مديريت دانش    51
مديريت دانش در ايران    52
بخش دوم: نوآوری    53
نوآوري    53
نقش مديريت دانش ضمني در خلاقيت و نوآوري    53
مفاهيم خلاقيت ، ابتكار و نوآوري    55
سطوح نوآوري    56
مديريت دانش و نقش آن در نوآوري سازماني    57
رابطه ميان نوآوري با دانش و بيش سازماني    60
اصول نوآوري    61
تكنيك هاي خلاقيت و نوآوري    61
شرايط ايجاد و خلاقيت و نورآوري    62
انواع نوآوري    62
انواع نوآوری کاربردی از دیدگاه سازمان    63
DNA نوآوري    63
اقدامات عملي براي سلامت سيستم نوآوري    65
موانع آوري    66
عوامل مهم شكست نوآوري    66
موانع نوآوري در سازمان ها    67
بخش سوم: ارزیابی عملکرد کارکنان    68
اهداف اساسي ارزيابي عملكرد     68
كاربردهاي ارزيابي عملكرد    69
شاخص هايي كه مديران براي ارزيابي عملكرد از آن استفاده مي كنند    70
روش فراگير: ارزيابي 360 درجه اي    71
ويژگي هاي سيستم ارزيابي عملكرد     71
محاسن اعمال ارزيابي عملكرد    72
محدوديت هاي ارزيابي عملكرد    72
چه كساني ارزيابي مي كنند    74
پيشينه تحقيق    76
تحقيقات انجام شده در ايران     76
تحقيقات انجام شده در جهان    81
نتيجه گيري اوليه    88
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه    90
روش تحقيق    90
جامعه آماري    90
نمونه تحقيق    91
تعيين حجم نمونه    92
روش نمونه گيري    93
روش گردآوري اطلاعات    93
ابزار اندازه گيري    94
روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها    95
روایی    95
پایایی    95
روش هاي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون سوال ها    98
فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماری
مقدمه    100
آمار توصيفي    100
آماراستنباطي    112
بررسي نرمال بدون متغيرها    113
بررسي فرضيه هاي تحقيق    114
آزمون مدل تحليل و تحليل مسير متغيرهاي پژوهش    116
نتايج حاصل از تحليل  رگرسيون در مرحله اول    117
نتايج حاصل از تحليل  رگرسيون در مرحله دوم    119
نتايج حاصل از تحليل  رگرسيون در مرحله سوم    120
فصل پنجم : نتيجه گيري و پیشنهادها
مقدمه    129
بحث و نتيجه گيري    129
نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق    130
محدوديت هاي پژوهش    133
پيشنهادها    133
پيشنهاد به ساير محققين    135
فهرست منابع و مآخذ    136
پیوست‌هـا
چکیده لاتین


فهرست جدول‌ها

جدول 1-1 : عناصر و معيارهاي اندازه گيري در پرسش نامه مديريت دانش    11
جدول 1-2 : مولفه هاي اندازه گيري در پرسش نامه نوآوري    12
جدول 1-3 : مولفه هاي اندازه گيري در پرسش نامه ارزيابي عملكرد    13
جدول 2-1 : مقايسه تئوری پيوندگرايي با ساختن گرايي    23
جدول 2-2 : مقايسه دارايي هاي فيزيكي با دارايي هاي دانش    31
جدول 3-1 : جامعه آماري تحقيق    91
جدول 3-2 : تعيين نمونه هاي مورد نياز در هر حوزه    93
جدول 3-3 : بررسي اعتباركل پرسش نامه با30 متغير    96
جدول 3-4 : بررسي اعتبار پرسش نامه مديريت دانش    96
جدول 3-5 : بررسي اعتبار پرسش نامه نوآوري    97
جدول 3-6 : بررسي اعتبار پرسش نامه عملكرد كاركنان    97
جدول 3-7 : بررسي اعتباركل پرسش نامه با 60 متغير    98
جدول 3-8 : آلفاي كرونباخ كل پرسش نامه با متغير هاي مستقل و وابسته    98
جدول 4-1 : بررسي توزيع متغير جنسيت    101
جدول 4-2 : بررسي توزيع متغير وضعيت تاهل    102
جدول 4-3 :بررسي توزيع متغير سن    103
جدول 4-4 : بررسي توزيع متغير تحصيلات    104
جدول 4-5 : بررسي توزيع متغير سابقه خدمت    105
جدول 4-6 : بررسي سوالات خلق دانش    107
جدول 4-7 : بررسي سوالات اكتساب دانش    107
جدول 4-8 : بررسي سوالات ذخيره سازي و سازماندهي دانش    108
جدول 4-9 : بررسي سوالات  توزيع دانش    108
جدول 4-10 : بررسي سوالات  كاربرد دانش    109
جدول 4-11 : بررسي سوالات تحمل ريسك    109
جدول 4-12 : بررسي سوالات نوآفرینی    110
جدول 4-13 : بررسي سوالات یادگیری و ایجاد فضای تیمی    110
جدول 4-14 : بررسي سوالات  تعالي سازمان    111
جدول 4-15 : بررسي سوالات بهبود خدمات به مشتري    111
جدول 4-16 : بررسي سوالات بهره وري    112
جدول 4-17 : بررسي توزيع متغيرها    113
جدول 4-18 : بررسي رابطه بين متغير مديريت دانش و نوآوري    114
جدول 4-19 : بررسي رابطه بين متغير مديريت دانش و عملكرد كاركنان    115
جدول 4-20 : بررسي رابطه بين متغير نوآوري و عملكرد كاركنان    115
جدول 4-21 : تحليل رگرسيوني متغيرهاي مستقل (نوآوري و مديريت دانش)
بر عملكرد كاركنان    117
جدول 4-22 : تحليل رگرسيوني متغيرهاي مستقل
( كاربرد ، خلق دانش ، اكتساب سازماندهي و توزيع بر مديريت دانش)    119
جدول4-23 : تحليل رگرسيوني متغيرهاي مستقل
(تحمل ريسك ، نوآفريني ، ايجاد فضاي تيمي) بر نوآوري    120
جدول 4-24 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم مديريت دانش (X2 )
 بر عملكرد كاركنان (X1)    122
جدول 4-25 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم نوآوري (X3 )
 بر عملكرد كاركنان (X1)    122
جدول 4-26 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم كاربرد دانش (X4 )
بر عملكرد كاركنان (X1)    123
جدول 4-27 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم خلق دانش (X5 )
بر عملكرد كاركنان (X1)    123
جدول 4 -28 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم اكتساب  (X6 )
بر عملكرد كاركنان (X1)    124
جدول 4-29 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم  سازماندهي (X7 )
بر عملكرد كاركنان(X1)    124
جدول 4-30 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم توزيع (X8 )
بر عملكرد كاركنان (X1)    125
جدول 4-31 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم تحمل ريسك (X9 )
بر عملكرد كاركنان (X1)    125
جدول 4-32 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم نوآفريني (X10 )
بر عملكرد كاركنان (X1)    126
جدول 4-33 : محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم يادگيري و ايجاد فضاي تيمي (X11 )
بر عملكرد كاركنان (X1 )    126فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : بررسي توزيع متغير جنسيت    101
نمودار 4-2 : بررسي توزيع متغير جنسيت    101
نمودار 4-3 : بررسي توزيع متغير وضعيت تاهل    102
نمودار 4-4 : بررسی توزیع متغیر وضعیت تاهل    102
نمودار 4-5 : بررسي توزيع متغير سن    103
نمودار 4-6 : بررسي توزيع متغير سن    103
نمودار 4-7 : بررسي توزيع متغير تحصيلات    104
نمودار 4-8 : بررسي توزيع متغير تحصيلات    104
نمودار 4-9 : بررسي توزيع متغير سابقه خدمت    106
نمودار 4-10 : بررسي توزيع متغير سابقه خدمت    106فهرست شکل ها

شكل 1-1 : مدل اوليه تحقيق    9
شكل 2-1 : مدل چرخه دانش     20
شکل 2-2 : فرایند خلق دانش    22
شكل 2-3 : مدل چرخه يادگيري    24
شكل 2-4 : مدل چرخه خلق دانش    29
شكل 2-5 : مدل سازمان دانا    30
شكل 2-6 : انواع حرف دانش    33
شكل2-7 : چرخه مديريت دانش    36
شكل2-8 : تئوري مديريت دانش جامعه نگر    38
شكل2-9 : مدل عمومي دانش    41
شكل2-10 : مدل شش بعدي مديريت دانش    43
شكل2-11:مدل مبتني بر فرآيندها و فراهم كننده هاي مديريت دانش    44
شكل2-12 : مدل مديريت دانش با ساختار اجتماعي    46
شكل2-13 : مدل مفهومي كارآيي مديريت دانش    48
شكل2-14 : مدل چهارگانه ها شيلد در نوآوري    54
شكل2-15 : مدل فرآيند هفت مرحله اي نوآوري در فرآيندها    55
شكل 2-16 : مدل آموزش وانتقال درون سازماني از طريق KM    59
شكل 2- 17 : مدل رابطه ميان نوآوري با دانش و بينش سازماني    60
شكل 2-18 : مدل اوليه تحقيق    87
شکل4-1 : دياگرام مسير تصويري روابط بين مجموعه متغيرهاي مستقل و وابسته    116
شکل4-2 : دياگرام مسير تصويري روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته    118
شکل4-3 : دياگرام مسير تصويري روابط بين مولفةهاي متغير مديريت دانش    120
شکل4-4 : دياگرام مسير تصويري روابط بين مولفة هاي متغيرنوآوري     121
شکل4-5 : دياگرام مسيرتصويري باضرايب عددي روابط بين مجموعه متغيرهاي مستقل و وابسته....    127


فصل اول
کلیـات تحـقیق

مقدمه
از زمانی که انسان آموخت مهارت آتش افروختن را به دیگران انتقال دهد دانش اداره می شد. دانش، مخلوطي سيال از تجربيات، ارزش ها، اطلاعات موجود و نگرش هاي كارشناسي نظام يافته است كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهره گيري از تجربيات اطلاعات جديد به دست مي دهد .دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به كار مي رود. دانش، در سازمان ها نه تنها در مدارك وذخاير دانش بلكه در رويه هاي كاري، فرايندهاي سازماني، اعمال و هنجارها، مجسم مي شود.دانش، از اطلاعات و اطلاعات از داده ها ريشه مي گيرند. تبديل اطلاعات به دانش در عمل برعهده خود بشر است. که با گذشت زمان از راه تجربيات كسب شده از دوره هاي آموزشي، مطالعه كتا بها وآموزش غيررسمي، گسترش مي يابد (رحمان سرشت، 1385 ص21).
دانش بيش از هر منبع گرانبهایی چون منابع مالي، موقعيت بازار و يا فناوري براي سازمان ها اهميت يافته است .چرا كه از آن به عنوان منبع اصلي در انجام كارهاي سازمان ياد مي شود .دانش براي روزآمدسازي محصولات وخدمات، تغيير نظام ها و ساختارها، و دستيابي به راه حل مشكلات، ضروري است. دراقتصاد نوين مبتني بر دانش، افراد در تمام سطوح و انواع شركت ها براي گسترش دانش، به چالش كشيده خواهند شد تا مسئوليت ايده هاي جديد خود را بپذيرند وتا جايي كه مي توانند آنها را پي گيري كنند. وظيفۀ مدیر همانا خلق محيطي خواهد بود كه به كاركنان امكان افزايش دانش و عمل بر مبناي آن را بدهد .همان طور كه جامعه از عصر صنعتي به عصر دانش گذر مي كند،مسئوليت مشاغل نيز در حال تغییر است. ما به دوراني وارد شده ايم كه در آن توليد، بيشتر با فكر سر وكار دارد تا با دست .سازمان آينده نه تنها درسطح مديران اجرايي، بلكه درتمام سطوح به طور عمده از كاركنان دانشي تشكيل خواهد شد. در جامعۀ فرا صنعتي نوين، ديگر دانش به عنوان منبعي در كنار ساير عوامل سنتي توليد؛ زمين، نيروي كار و سرمايه نيست بلكه تنها منبع ارزشمند است .براي مثال در اقتصاد مبتني بر دانش، كاركنان دانشي، بزرگ ترين دارايي هستند.از آنجا كه انسان ركن اساسي دانش است، دانش بايدساختاري پويا و انعطاف پذير داشته باشد. عوامل انگيزشي براي استفاده، اشتراك و خلق دانش ، از اهميتي حياتي برخوردارند.  داده ها و اطلاعات به طور مداوم از طريق شبكه هاي الكترونيكي منتقل مي شوند، ولي به نظر مي رسد كه دانش معمولاً از راه شبكه هاي انساني قابل انتقال است (زالی ، 1385 صص 1-2).
در سال های اخیر سازمان ها و شرکت های مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند ومفاهیم جدیدی چون کاردانشی  ، دانشکار  ، مدیریت دانش  و سازمان های دانشی  خبراز شدت یافتن این روند می دهند. دراکر با به کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها می دهد که در آن ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. براساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادراست از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد.عواملی نظیرجهانی شدن کوچک سازی دولت ها ، شهروند محوری و ضرورت مشارکت شهروندان می طلبد که توجه ویژه ای به مدیریت دانش به عمل آید. تا سازمان ها بتوانند به گونه ای موثر سرمایه های دانشی خود را مدیریت کنند . مهم ترین نقشی که می توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن را به عنوان یک متدولوژی تغییر در نظر گرفت که از یک طرف با جذب داده های جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره مؤثر آن دانش ها می تواند مهم ترین عامل تغییر یک سازمان باشد (ابطحی، صلواتی ، 1385 صص 3-4).
نوآوري  فرايند انتقال يك ابداع يا اختراع به بازار و ارائه كاربردهاي صنعتي آن است. و موتور محرك اقتصاد مدرن دانش محور امروزي است.نوآوری نتیجه خلق مداوم دانش است و فرایند بکار بردن دانش برای تولید یک محیط نو است. این دانش با محصولات ، تکنو لوژی ها، و سیستم های جدید در ارتباط است. و مي تواند به صورت يك كالاي جديد خدمت و يا راه حل جديد انجام كارها باشد.
 سازمان‌ها، براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي، به بهبود مستمر عملكرد خود نياز دارند. منابع انساني سرمايه‌هاي بنيادي سازمان‌ها و منشاء هر گونه تحول و نوآوري در آنها تلقي مي‌شوند. انسان موجودي تغيير پذير با تحولات و توانايي‌هاي بالقوه بي‌شمار است. اين توانايي‌ها بايد ارزيابي و تحت شرايط تعليم و تربيتي مطلوب از قوه به فعل در آيند.از ديدگاه سازماني ارزیابی عملکرد  کارکنان، وظيفه‌اي ضروري و انكارناپذير در زمينه سنجش پيشرفت افراد در مسير نيل به اهداف و ماموريت‌هاي سازماني است.


Abstract
In this study the relationship between knowledge management and prformance and innovation  of employees of telecommunication company of Lorestan province in 2010 to 2011 has been investigated.  Research questions with regard to demographic characteristics (age, gender, education level and years of service) and the dimensions of knowledge management (knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge organization,  distribution and application of  knowledge Innovation (risk tolerance, innovation, creating a team environment), employee performance (organizational excellence, improved customer service and increase efficiency) was studied. The research used in this study - is in the kind of descriptive – cummulative. The statistical community includes 420 employees and managers of telecom company of Lorestan province. 101 persons were chosen as sample. Research tools include questionnaire, demographic characteristics, standardized questionnaire (knowledge management  Markvrat with 25 replies and Cronbach's alpha coefficient was 0.836,innovation questionaires was 17 replies and Cronbach's alpha coefficient was 0.886, questionaires of employees performance was 18 replies  and Cronbach's alpha coefficient was 0.808) for all questionaires Cronbach's alpha coefficient was 0.918 and the results measured by five – degree Likert scale . Results showed that all the hypotheses considered in this study were confirmed were 95%. This means that between knowledge management and innovation and performance of employees in telecom company of Lorestan province  is  a kind of significant and positive relationship exist.
Key words :
knowledge management , innovation , employees performance

 

فهرست منابع  و مأخذ
منابع فارسی:
1.    ابطحی ، صلواتی(1385)؛ مدیریت دانش در سازمان؛ انتشارات پیوند نو، تهران چاپ اول
2.    آزاد شهرکی زهره(1388)؛ «بررسی عوامل زمینه ساز مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش بوشهر»؛ استان بوشهر
3.    استیفن پی.رابینز(1386 )؛ مبانی رفتار سازمانی؛ ترجمه، پارساییان علی و اعرابی سید محمد ، ناشردفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ نوزدهم، تهران
4.    استوارت فرگوسن،وجان وکرت(1385)؛مدیریت دانش و خدمات مرجع از کتابخانه ها؛ترجمه حاضری افسانه ، صراف زاده مریم ، نما، مجله الکترونیکی مدارک ایران شماره سوم
5.    آقایی فیشانی، تیمور(1377)؛ خلاقیت و نوآوری در انسانها وسازمانها ؛ انتشارات ترمه ، چاپ اول
6.    آلبرتوکارینو(1379)؛ نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش؛ ترجمه گنجی علیرضا ، فصل نامه علوم و اطلاع رسانی – دوره 19 بهار و تابستان شماره 3 و 4
7.    انوری علی رضا ،طالب بیدختی عباس(1383)؛خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها؛تدبیر شماره 152
8.    اورمزدی نوشین، طبرسا غلامعلی(1386 )؛ « تبیین و سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش»؛مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران– پایان نامه دکترای دانشگاه شهید بهشتی تهران.
9.    امیرخانی امیر حسین(1383) ؛تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری؛فصل نامه کتاب شماره 59
10.    باقی فرشته(1384)؛ مدیریت دانش؛ نشریه الکترونیک ،شماره6
11.    باقری نژاد جعفر، اعظم قهاری(1386)؛ مدیریت دانش و عملکرد آن در سازمانها؛ سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد تهران
12.    پیراسته فر سعید(1380)؛  موانع نوآوری درسازمان ها ؛ مجله توسعه مدیریت آذرماه شماره 32
13.    جعفری مصطفی ،فهیمی امیرحسین، مورعی رضا ،اصولی سید حسین(1388)؛نوآوری نظام یافته؛خدمات فرهنگی رسا چاپ چهارم،تهران
14.    جلالی محمد جواد ، افرازه فاطمه، نظافتی نوید(1386)؛ «طراحی و بکار گیری نرم افزار سیستم جامع مدیریت دانش در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران»؛ پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
15.    چیت ساز علی(1383)؛دانش نوآوری؛ مجله توسعه مدیریت دی ماه شماره 9
16.    چنگ مینگ(1383)؛ ایجاد فرهنگ دانش؛ترجمه، نعمتی محمدعلی ،فصلنامه اطلاع رسانی. دوره 19 بهار و تابستان شمارة 3 و4
17.    حسين قلي زاده ،رضوان(1383)؛ «نسبت ميان فرآيند تبديل دانش و فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي مشهد»؛پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
18.    داونپورت ،پروساک(1374)؛ مدیریت دانش؛ ترجمه رحمان سرشت حسین ، نشر ساپکو ،تهران
19.    دعایی حبیب اله(1374)؛ مدیریت منابع انسانی ونگرش کاربردی ؛انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
20.    دهقان نجم منصور(1388)؛مدیریت ونقش آن در نوآوری سازمانی؛ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته سال اول شهریورماه شمارة 10
21.    دیانی محمدحسین(1381)؛مدیریت دانش و داده پردازی برای کتابداران و اطلاع رسانان؛ کتابخانه رایانه ای مشهد.
22.    رادینگ آلن(1386)؛مدیریت دانش، موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات؛ترجمه لطیفی محمد حسین ،نشر سمت، تهران .
23.    رحیمی حمید (1385) ؛«بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش سازمانی ومیزان خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان»؛ اصفهان .
24.    رضاییان علی(1387)؛ مبانی سازمان ومدیریت؛انتشارات سمت، تهران
25.    زارع محسن(1387)؛«بررسی تاثیر توانمند سازها برفرایندهای مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان »؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان .
26.    زرگرمحمود (1382 )؛ اصول و مفاهیم فن آوری اطلاعات؛تهران: بهینه.
27.    سعادت اسفندیار (1386 )؛مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم تهران
28.    سيد جوادين سيد رضا (1384) ؛مديريت منابع انساني و امور كاركنان ؛ انتشارات نگاه دانش چاپ سوم
29.    شاه طهماسبی،اردکانی(1388)؛ تاثیر دانش بر ساختار و عملکرد سازمانی ؛نشریه علمی، پژوهشی، اطلاع رسانی مدیریت مرداد و شهریورماه شماره 147-148
30.    عادل آذر ، مومنی منصور(1384)؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم ؛انتشارات سمت تهران.
31.    عباسی زهره(1386)؛ «مروری بر مدل های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها»؛اولین کنفرانس مدیریت دانش بهمن ماه تهران.
32.    عدلی فریبا(1384)؛ مدیریت دانش، حرکت به فراسوی دانش؛انتشارات اندیشه ، تهران.
33.    فتحیان محمد(1384)؛نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت ونوآوری ؛مجله تدبیر دی ماه شماره164
34.    فلاح لاجیمی حمید رضا ،ابراهیمی نژاد مهدی(1386)؛ « بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش واثربخشی مدیریت دانش در سطح دانشگاه های شهر رفسنجان »؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
35.    کثیری نژاد تقی(1384 ) ؛ مدیریت دانش ؛مجله مربیان ، سال پنجم ، شماره 17
36.    کریمی ندا(1388)؛مدیریت دانش، نیاز سازمان ها؛ نما مجله اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره 3 دوره 6
37.    کلانتری خلیل (1385)؛پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی با استفاده از نرم افزارspss ؛ ناشر شریف چاپ دوم تهران.

38.    گانب دی . بات(1379)؛مدیریت دانش در سازمان ها: برسی تاثیر متقابل بین فناوری در افراد وسازمان ها؛ ترجمه، ایرانشاهی محمد ، فصل نامه علوم و اطلاع رسانی، شماره 1-2 دوره 18
39.    مارکوارت مایکل(1385)؛ ایجاد سازمان های یادگیرنده؛ ترجمه زالی محمد رضا ، ناشر مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران چاپ اول
40.    نعمتی محمدعلی، لاله جمشیدی(1386)؛ « بررسی رابطه و تأثیر فرآیند تسهیم دانش و تجربه بر توسعه سرمایه اجتماعی در میان اعضای واحدهای فن آوری مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی» ؛ اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش تهران.
41.    منصورفر کریم(1388)؛روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری؛ناشر دانشگاه تهران چاپ سوم تهران.
42.    منوریان عباس(1385)؛مدیریت دانش و دانایی؛دوماهنامه کار و جامعه تیر و مرداد ماه شماره 73-74 
43.    مومنی منصور (1387)؛تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارspss ؛ناشر کتاب نوچاپ دوم تهران.
44.    میرسپاسی ناصر(1387)؛مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کاربا نگرشی به روند جهانی سازی ؛ انتشارات میر چاپ سوم تهران.
45.    میرمیران سید جلیل(1384)؛خلاقیت و نوآوری؛ ناشر چاپ خانه گهرچاپ اول.
46.    نادری عزت اله ، سیف نراقی مریم(1378)؛«روشهای تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی».
47.    یمینی فیروز موسی(1382)؛ دانش و مدیریت دانش در سازمان ها؛فصل نامه کتاب ، ،دوره چهاردهم بهار شماره اول.

منابع غیر فارسی:
1.    Ahn younsik and Park Suhong and Jung Ju young (2009) Acase study on knowledge management of Busan metropoliation city .Advance in Developing.Human Resources Sanfranisco
2.    Alice Lam and Jean-Paul Lumbermen-Ford (2009) Knowledge sharing in organization contexts: a motivation – based perspective
3.    Ardichvili Alexandre and yoon Seung won yoon.Aug (2009) Designing integrative on knowledge management System: theoretical considerations and practical application.Advances in Developing Human Resources Sanfran cisco
4.    Conley Curtis A and sheng well (2009). Advances in Developing Human Resources Sanfran cisco
5.    Debby McNichols (2009) OptimalKnowledge transfer methods: a Generation X perspective
6.    Hahn Junypil and wang Tawier (2009). knowledge management System and organization knowledge processing Challenges: A filed experiment. Krannert Graduate School of management Purdue University
7.    John Mingers (2008) knowledge management Research & practice
8.    Laura Zapata Cantu, Joseph Ralph Credo and Alex Ralph Credo (2009) Generation and transfer of knowledge in IT-related SMES
9.    P.Ben Chou and Kati Passerine (2009)       
10.     RebeccaMitchell and Brendan Boyle Knowledge creation measurement methods (2009)
11.     Rodriguez (2007). organizational compettiveeness: A Framework for Human capital analysis fesus knowledge managemen and practical de pabloJournal of knowledge managemen
12.     Tayyab Maqsood (2009) a Knowledge management approaches to innovation and learning in the construction industry
13.     Theodora Asimakou (2009) the knowledge dimension of innovation management
14.     Yu-yuan hung Richardand ya- Hui Lien Bella and M clean Garry N (2009). Knowledge management? Initiatines organizational process Alignment social capital and dynamic capabilities.
15.     www.Smeir.ir
16.     www.Mlm.ir
17.     www.EModiran.com
18.     www.Thinksmart.com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه