مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار

مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار
مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 75 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ به همراه پرسشنامه

چکیده :
مقدمه
امروزه هوش هیجانی اهمیت روز افزونی در ابعداد مختلف زندگی افراد دارد . هدف از مطالعه حاضر مقایسه ی هوش هیجانی ، و مقیاس های هوش هیجانی تپرایدزفارنهام در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار است . بدین منظور 60 نفر دانشجوی ورزشکار و 60 نفر دانشجوی غیر ورزشکار به روش تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه 30 ماده ای هوش هیجانی تپرایدزوفارنهام توسط آنان کامل شده و داده ها با استفاده از آزمون برای گروه های مستقل مورد آزمایشی قرار گرفت .
یافته ها :
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین میانگین نمرات هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود نداشته ، بین میانگین نمرات خودآگاهی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود نداشته است ، بین میانگین نمرات مهارت های اجتماعی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود نداشته است ، بین میانگین نمرات درک و ارزیابی عواطف دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود داشته است ، بین میانگین نمرات خوش بینی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد .
واژه کلیدی :
هوش هیجانی ، ورزشکار ، غیر ورزشکار ، دانشجویان 


فصل پنجم

این پژوهش به منظور مقایسه هوش هیجانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول انجام شده است ، حجم نمونه پژوهش 120 نفر دانشجوی دختر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بوده که این افرا به پرسش نامه هوش هیجانی پترایدزوفارنهام پاسخ داده و روش آماری استفاده شده در این پژوهش آزمون و فرضیات در این پژوهش 5 تا می باشد که در ذیل نوشته شده .
1- بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر هوش – هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد .
2- بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر خود آگاهی تفاوت معناداری وجود دارد .
3- بین دانشچویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر مهارت های اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد .
4- بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر خوش بینی تفاوت معناداری وجود دارد.
در این پژوهش از ابزار آماری و آزمون  مستقل برای مقایسه ی بین گروه ها استفاده شده ضمناً برای کلیه ی فرضیه ها از سطح معناداری (  %05 ) در نظر گرفته شده که نتایج بدست آمده نشان می دهد در 2 فرضیه شامل درک و ارزیابی عواطف ، خوش بینی ، دانشجویان ، غیر ورزشکار از نمونه ی هوش هیجانی بالاتری برخوردار بودند .و 3 فرضیه ی دیگر که شامل هوش هیجانی ، خود آگاهی ، مهارت های اجتماعی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد واحد دزفول بوده ، میانگین نمره ی هوش هیجانی در این فرضیه ها در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشته است و در هر گروه تفاوت نمره یکسان می باشد .
1- بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد .
2- بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر خود آگاهی تفاوت معناداری وجود دارد .
3- بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر مهارت های اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد . حال با توجه به اینکه 3 فرضیه از این پژوهش یکسان بوده و دو فرضیه معنادار بودند می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار با توجه به نتایج بدست آمده بر خلاف انتظار پژوهشگر در اینکه دانشجویان ورزشکار از هوش هیجانی بالاتری نسبت به غیر ورزشکار هستند می توا چنین اظهار نمود که ورزش کردن نمی تواند در شکل گیری هوش هیجانی و پیشرفت دانشجویان  در زمینه های مختلف موثر باشد و دانشجویان با ورزش کردن از هوش هیجانی کمتری برخوردار بودند . در ضمن این پژوهش با تحقیقی که حسینی نیا و همکاران به منظور بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران ، تابش به منظور مقایسه ی هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار ( با مهارت باز و بسته ) و غیر ورزشکار و بایستی و همکاران ( 2005) که با بررسی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی انجام دادند نتایجی مشابه بدست آورده است .
به نظر می رسد افرادی که به ورزش های انفرادی روی می آورند چون در زمان ورزش با دیگران تعامل کمتری دارند لذا می تواند توجیهی برای نتیجه ی حاصل نشده باشد البته تحقیقات بیشتری نیاز است تا به نتیجه گیری دقیق تری دست یابیم . بی شک در صورت افزایش حجم نمونه توان تعمیم پذیری ما بیشتر خواهد شد .

پیشنهاد های پژوهش :
پیشنهاد پژوهش ، راهبردها را در جهت انجام پژوهشهای بعدی در این زمینه فراهم می کند و علاوه بر آن چشم اندازهایی برای انجام مطالعات دیگر در این زمینه ایجاد می کند .
1- چون این پژوهش در سطح محدودی انجام گرفته است انجام آن در همین زمینه در سطح وسیعتری لازم و ضروری به نظر می رسد .
2- انجام تحقیق مشابه مبتنی بر ابزاهای دیگری که هوش هیجانی را مورد سنجش قرار می دهد .
3- رفع محمحدودیتها و موانع ابزار پژوهش و بدست آوردن اطمینان خاطر از بکار بردن آنها .
4- دادن امتیاز به دانشجویان برای قرار گرفتن در پژوهش .

محدودیتهای پژوهش :
پژوهش یک فرایند منظم و هدفمند است در اجرای هر پژوهشی محدودیت هایی وجود دارد که توجه به این محدودیت ها در روند فعالیتهای منظم در پژوهش های مشابه دیگر را ، به دیگران نشان می دهد ، انجام این مطالعه نیز دارای محدودیتهایی می باشد که مهمترین آنها به شرح زیر است :
1- کمبود وقت
2- عدم همکاری برخی دانشجویان در جهت پاسخ دادن به آزمون ها
3- عدم درک ناکافی دانشجویان از آزمونهای روانی
4- کمبود منابع در رابطه با موضوع پژوهش

مقدمه:
هوش  به عنوان يك وجوه قابل توجه در سازش يافتگي افراد با محيط و از عوامل مهم تفاوت هاي فردي به شمار می رود ..برخي صاحب نظران هوش را به عنوان ماهيتي واحدو برخي آنرا واجد مؤلفه ها و معقوله های بيشماري مي دانند.
از زماني كه مفهوم هوش از مطالعات آزمايشگاهي و آزمون هاي معما شكل و كاغذي مدادی به سطح جامعه و روابط بين فردي انتقال يافت. مفاهيمي چون هوش اجتماعي   (هوش بين   فردي) وهوش هيجاني  اذهان پژوهشگران را به خود مشغول كرده است.
هوش بر اساس تعريف سنتي خود مدتها به عنوان اصلي ترين عامل موفقيت و پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته مي شد(علي اكبر ثمري،فهيمه لهماسبي 1386).
پژوهشي ها نشان داده اند كه هوش هيجاني بيش از هوشبهر پيشگويي كننده موفقيت فرد در زندگي است،افرادي كه داراي كفايت هيجاني بالا هستند، مهارت هاي اجتماعي بهتر،روابط دراز مدت پاياترو توانايي بيشتري براي حل تعارضات دارند.
(مايروسالووي به نقل از دكتر عاطفه سلطاني فر  ):
گرچه انسان ها به دلايل سرشتي و ژنتيكي در تنظيم و ابراز هيجانات متفاوت هستند ولي روشهايي هستند كه مي توانند موجب افزايش توانايي ها و مهارت افراد و در هر سطحي که هستند شود.

ورزش يكي از روشهايي است كه مي توان به وسيله ی  آن هيجانات را تنظيم و به ثبات رساند به طوري كه بعضي از پژوهشگران ورزش را در سلامت و آمادگي جسماني،تعادل و ثبات هيجانات ، تصوير بدني مثبت ، رشد اجتماعي و تأمين نيازهاي دوستي ، رقابت ، جلب توجه ، امنيت و تقويت روحيه گروهی  موثر مي دانند.

 

منابع :
مقالات
1- اكبر ثمري ، طهماسبي ، فهيمه (1386) بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانش جويان  دانشگاه آزاد اسلامي كاشمر سال نهم ، پاييز و زمستان شماره ي :35 و 36 .
2-  دكتر سلطاني فر ، عاطفه (1386) هوش هيجاني ، فصل نامه اصول بهداشت رواني سال نهم ،
شماره ي پنجم و سي و ششم ، صفحه ي 83 و 84 .
3- نريماني ف محمد ، دكتر ابوالقاسمي ، عباسي ، دكتر اوشابر ، محمد اميني ، زراز (1385) مقايسه سر سختي روان شناختي ، سبك هاي تفكر ، مهات هاي اجتماعي ،  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ورزش كار (گروهي افرادي) ، پژوهشي شماره ي 11 ، صفحه ي 77  تا 59 .
4- دكتر اسمعيلي ، معصومه - احدي ، دكتر حسن – دلاور ، علي – دكتر شفيع آبادي ، عبدالله ، (1386) – مجله روان پزشكي و روان شناسي باليني ايران سال سيزدهم ، شماره ي 2 ، صفحه ي 165 و 158 .
5- كيارسي زاده ، مرضيه – سازگاري اجتماعي و هوش هيجاني .
6- رمضاني ، ولي الله – دكتر عبدالهني ، محمد حسين ، (1385) بررسي ارتباط هوش هيجاني تا بروز و مهار خشم در دانش جويان – مجله روان شناسي 37 و سال دهم ، شماره ي 1 و بهار .
7- حسن عليان ، محسن (1384) مقايسه ي هوش هيجاني قهرمانان و ورزش كاران رشته هاي گروهي و انفرادي با افراد غير ورزش كار .
8- دكتر نريماني ، محمد – آريا پوران ، سعيد – دكتر صادقيه احدي ، سعيد (1386) ، مقايسه ي خود پايي و سلامت عمومي در ورزش كاران گروهي و انفرادي و دانش جويان غير ورزش كار ، سال ششم ،
شماره ي 3 فصل نامه ي پايش .
1- اصلا نخاني ، محمد علي ، شمس ، امير – شمس پور دهكردي ، پروانه – (1387) بررسي رابطه ي هوش هيجاني و عوامل شخصيتي در ورزش كاران بزرگ سال نخبه و غير نخبه مجله علوم حركت انسان – دانش گاه شهيد بهشتي تهران شماره ي 11 و 3 و 1 .
2- حسيني نيا ، سيد رضا ، رمضاني نژاد ، رحيم ، بشارتي ، علي ، ( 1387) بررسي ارتباط هوش هيجاني و سبك هاي مقابله با استرس در ورزش كاران ، همايش كنگره بين المللي روانشناسي ورزش قهرماني ، كميته بين المللي در تهران .
3- تابش ، سعيد – (1385) مقايسه ي هوش هيجاني در بين زنان ورزش كار (با مهارت هاي باز و بسته) و غير ورزش كار ، دانش گاه مازندران ، مجله حركت ، پياپي 29 و صفحه ي 32 و 42 و پاييز .
4- بشارت ، محمد علي –  رضا عباسي ، ندا –  ميرزا كمسفيدي ، رضا –  (1384) بررسي رابطه ي هوش هيجاني با موفقيت ورزشي ، قصل نامه ي المپيك ف سال سيزدهم شماره ي 4 پياپي 32 .
5- خسروجردي ، راضيه – خانزاده ، علي (1386) ، بررسي رابطه ي هوش هيجاني با سلامت عمومي در دانش جويان دانش گاه تربيت معلم سبزوار واحد علوم تحقيقات دوره ي 14 شماره ي 2 ، صفحه ي  116 و 110 .
6- نيكو گفتار ، معصومه (1386) بررسي آموزش هوش هيجاني ، ناگويي خلقي ، سلامت عمومي و پيشرفت تحصيلي – دانش گاه الزهرا ، فصل نامه ي روان شناسان ايراني – سال پنجم – شماره ي 195 .
7- يتيرگي ، عبدالحكيم ، بيان زاده –  سيد اكبر – اصغر نشاد فريد ، علي اصغر – عابدين ، علي رضا (1386) مقايسه ي سطوح هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي و رابطه ي ساختاري آنها در زوجين ناسازگار و سازگار شهرستان ساري – مجله دانش گاه علوم پزشكي مازندران دوره ي شانزه هم شماره ي 55، صفحه ي 86 و 87 .
8- دكتر قائدي – غلام حسين – ثابتي ، آزاده – دكتر رستمي ، رضا – دكتر شمس جمال (1386) بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سازگاري هاي دفاعي –  دانشور – ماهنامه علمي پژوهشي دانش گاه شاهد – سال پانزدهم شماره ي 74 ارديبهشت .
منابع فارسي
1- دبور آ . وست ، چرلز آ . بوچر – (1374) (مباني تربيت بدني و ورزشي) ،ترجمه : احمد آزاد – انتشارات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران .
2- دكتر سيد محسن فاطمي – (1385) هوش هيجاني ،انتشارات سار گل .
3- دانيل گلمن ، (1380 ) هوش هيجاني ، ترجمه پارسا ، نسرين– اتشارات رشد .
4- جوزف كياورچي ، جوزف پ . فورگاسي ، جان د . ميير ،(1380 ) هوش هيجاني در زنگي روزمره كند و كاري علمي – ترجمه : نجفي زند ، انتشارات سخن .
5- دانيل گلمن – ريچارد بويا تزسي – آني مك كي ،(1385 ) هوش هيجاني در مديريت و رهبري سازمانيي – انتشارات سازمان مديريت صنعتي .

WWW.GOOGLE.COM
WWW.PARNIAZ.COM
WWW.IRAN.IR

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
  نظر سنجي
  نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
  نظرنتيجه