معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 170 صفحه _ فرمت word همراه با پرسشنامه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب


چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
1-1- عنوان تحقيق:     1
1-2- مقدمه     1
1-3- بيان مساله:     2
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش     7
1-5-‌ اهداف پژوهش:     9
الف- هدف كلي:     9
ب - اهداف جزئي:    9
1-6-  پرسشهاي پژوهش:     9
الف- اصلي:    9
ب- فرعي:    9
1-7-‌ متغيرهاي پژوهش:     10
متغير پيش بين:    10
 متغير ملاك:    10
متغير تعديل كننده     10
متغير كنترل     10
1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها:    10
1-9- تعاريف عملياتي واژه ها:     14
 
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه    16
الف- بررسی نظریه‌ها    19
2-1- ارتباطات    19
2-1-1- اهمیت ارتباطات    19
2-1-2- تعاریف ارتباطات    22
2-1-3- فرآیند ارتباط    26
2-1-3-1- منبع     26
2-1-3-2- رمزگذاری    27
2-1-3-3- وسیله    27
2-1-3-4- رمزگشایی    28
2-1-3-5- دریافت کننده    28
2-1-3-6- بازخورد    29
2-1-4- مسیر ارتباطات    29
2-1-4-1- ارتباطات عمودی    29
الف- مسیر رو به پایین    29
ب- ارتباطات رو به بالا    30
2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی    31
2-1-5- مدل ارتباطات    32
2-1-6- اصول ارتباطات    35
2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت    38
2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:    38
2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات    40
2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات    40
2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات    41
2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات    41
2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی     42
2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی    43
2-1-9-1- گشودگی    43
2-1-9-2- همدلی    45
2-1-9-3- حمایتگری    46
2-1-9-4- مثبت گرایی    46
2-1-9-5- تساوی    47
2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»    47
2-1-10- موانع ارتباطی     48
2-2- قدرت     61
2-2-1- اهميت قدرت    61
2-2-2- تعاريف قدرت    62
2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان     65
2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي    65
2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان    66
2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان    69
2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان    69
2-2-3-2 - قدرت در سطح افقي    71
2-2-4- روابط قدرت    72
2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد    73
2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف    74
2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون    75
2-2-6- انواع رويكردها به قدرت     77
2-2-6-1- راسل و قدرت:    78
2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت:     79
2-2-6-3- گالبرايت و قدرت:     81
2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:    83
ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده     85
2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني    85
2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور:    85
2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور:    89
2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت     99
2-4-1-  پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور    99
2-4-2-  پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از  كشور    108
نتیجه گیری کلی     121
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- جامعه آماری    123
3-2- گروه نمونه     123
3-3- روش و طرح نمونه‌برداری    124
3-4- حجم نمونه    124
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها    125
3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی    126
3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»    127
3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه    128
3-6-1- روایی    128
3-6-2- اعتبار    128
3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-    131
3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    131
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
مقدمــه    133
تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس:    134
4-1- توصیف داده‌ها:    135
4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت:    135
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:    138
4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی    126
4-1-3- توصیف سایر داده‌ها    154
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات    158
4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی     158
فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش    178
5-2- محدودیت‌های پژوهش     191
5-3- پیشنهادها    192
5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:    192
5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :    193
 
فهرست جداول
عنوان                                                صفحه
جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان    70
جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی    92
جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني    96
جدول شماره 2-3-  مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي    97
جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای    126
جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای    127
جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت    127
جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش    135
جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار    136
جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون    136
جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص    137
جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت    138
جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی    139
جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش    141
جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار    142
جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون    143
جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت    144
جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص    145
جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش    146
جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد    147
جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی    147
جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی    148
جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش    149
جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور    150
جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی    151
جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی    152
جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب    153
جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی    154
جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت    155
جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت    156
جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی    156
جدول 4-2-1- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی    158
جدول 4-2-2- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی    159
جدول 4-2-3- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160
جدول 4-2-4- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات    160
جدول 4-2-5- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی    161
جدول 4-2-6- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلی162
جدول 4-2-7- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلی    163
جدول 4-2-8- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلی164
جدول 4-2-9- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلی164
جدول 4-2-10- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلی165
جدول 4-2-11 - ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت      168
جدول 4-2-12- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت      170
جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه يک    171
جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه دو     172
جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه سه    173
جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه چهار    174
جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه پنج     175
جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه شش    176
جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه هفت    177
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                صفحه
نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی    139
نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش    141
نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار    142
نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون    143
نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت     144
نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص    145
نمودار 4-1-7- نمودار میله‌اي‌ارتباطات اثربخش    149
نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور    150
نمودار 4-1-9- نمودار میله‌اي‌تعدد کانالهای ارتباطی     151
نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی    152
نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب    153
نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی    154
نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی    157
 
پیوستها
عنوان
1-    پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
2-    پرسشنامه منابع قدرت
3-    معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
4-    محاسبات آماری

فهرست منابع فارسی
ابی زاده ، فرهاد (1377) . بررسی منابع قدرت مورد استفاده مسئولان دانشکده‌های غیرپزشکی دانشگاههای دولتی شهر تهران. پایان نامه (کارشناسی ارشد) . دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی . به راهنمایی: زهرا صباغیان .
اتواتر، لین ای و رایت ،‌وندی جی (1376). قدرت و رهبری تغییرپذیر و تبادلی در سازمانهای عمومی و خصوصی. (نصرا... خازنی، مترجم). مجله تحول اداری. شماره 15، ص 14.
ارجمندی فر، فاطمه . بررسی رابطه بین میزان بکارگیری انواع قدرت توسط مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر تهران با جو سازمانی. چکیده پایان‌نامه‌های ایران، دوره 11، شماره 2 . تابستان 1382.
استونر، جیمز و فریمن (1375). مدیریت «رهبری و کنترل» (جلد سوم). (علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، مترجم). تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
استونر ، جیمز ای . اف و فری من ، آر . ادوارد و گیلبرت، دانیل آر (1379). مدیریت
 (جلد دوم) . (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجم) . تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی.
اسماعیل‌پور، ناصر (1374) . نقش ارتباطات اثربخشی در افزایش بهره‌وری سازمان بورس اوراق بهادار. پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران. به راهنمایی :  علی رضائیان .
امجدی ، زهره (1379). بررسی میزان بهره‌گیری مدیران از منابع پنجگانه قدرت در ادارات شهر رفسنجان از دیدگاه کارکنان. پایان نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرمان. به راهنمایی : اسدا... کارنما.
امیر کبیری، علیرضا (1377) . سازمان و مدیریت. تهران، نشر ملک .
بابایی، محمد علی. چگونگی تبدیل قدرت به نفوذ. تدبیر، شماره 103 . سال یازدهم . تیرماه 1379.
بطحائی . م (1374). تأثیر استفاده از منابع قدرت در مدیریتهای آموزشی و اداری موسسات آموزش عالی شهر تهران. پایان نامه (کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی . تهران. به راهنمایی :‌ زهرا صباغیان.
پناهی ، حبیب (1375) بررسی انواع قدرت رهبری و همبستگی آن با عملکرد مدیران مدارس نمونه دولتی . پایان‌نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی تهران. به راهنمایی: محمد میر کمالی.
تریولا، ماریو (1377). آمار کاربردی (همراه با برنامه‌های کامپیوتری). (محمدصادق تهرانیان و ابوالقاسم بزرگ نیا، مترجمین). چاپ دوم، مشهد:‌ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1992).
جمعی از اساتید مدیریت (1378) . ارتباطات سازمانی . تهران :‌ انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
چهارسوقی امین،‌ حامد (1379) . مطالعه کارکردهای مهارتهای ارتباطی به کمک آموزش کارگاهی در بین کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان فارس. پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز. دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی منصوره شاه ولی.
حقیقی ، محمد علی ؛ برهانی ، بهاءالدین؛ ‌مشعوف، سحر و کردرستمی ، مجید (1380) . مدیریت رفتار سازمانی . انتشارات ترمه.
خلیلی ، ناصر و دانشوری، ابراهیم (1378). روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت. چاپ اول، نشر آروین.
خوی نژاد، غلامرضا (1383). روشهای پژوهش در علوم تربیتی. چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
دفت ،‌ریچارد ال (1377) . تئوری و طراحی سازمان. (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجم) . تهران :‌دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دفت، ریچارد ال. (1378) ، مبانی تئوری و طراحی سازمان. (علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، مترجمین). چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1998).
دلاور، علی (1380). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی . چاپ نهم نشر ویرایش.
رابینز ، استیفن پی و سنزو، دیوید ای . دی (1379) . مبانی مدیریت (سید محمد اعرابی، محمد علی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، مترجم) . تهران :‌دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رابینز ،‌ استیفن پی‌(1378) مدیریت رفتار سازمانی جلد 2: رفتار گروهی . (علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، مترجم) . انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
رابینز،‌استیفن (1376) . تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها). (سید مهدی الوانی و حسن دانائی فر، مترجم) . چاپ اول ، انتشارات صفار.
رابینز، استیفن پی (1376) مبانی رفتار سازمانی. (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجم) تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رئوفی ، محمد حسین (1381) . مدیریت عمومی و آموزشی. مشهد :‌رواق مهر.
رضائیان ، علی و پور عزت ، علی اصغر (1379) . مبانی سازمان و مدیریت . چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
سکاران، اوما (1381). روشهای تحقیق در مدیریت. (محمد صائبی و محمود شیرازی، مترجمین) . چاپ دوم، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی .
سنجابی، سهیلا (1378) . بررسی رابطه بین  منابع قدرت مورد استفاده مدیران و فشار روانی دبیران. پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . به راهنمایی : محمد حسن پرداختچی.
سیف، علی اکبر (1375) . روش تهیه پژوهشنامه. چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن.
سینجر ، مارک ج (1378) . مدیریت منابع انسانی. (فریده ال آقا، مترجم). چاپ اول، تهران : انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
شررمرهورن، جان آر و هانت ، جیمز جی و ازبورن، ریچارد دان (1378). (مهدی ایران نژاد پاریزی و محمد علی بابایی زکلیکی و محمد علی سبحان الهی، مترجم). مدیریت رفتار سازمانی. تهران : موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
شریعتی ، جمشید (1381). بررسی رابطه بین استفاده مدیر از انواع قدرت و فرهنگ سازمانی در مدارس متوسطه شهر شیراز . پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . به راهنمایی: عبدالرحیم نوه ابراهیم.
صائمیان،‌ صدیقه . ارتباطات انسانی. تدبیر، شماره 87، سال نهم. آبان ماه 1377.
طبائیان، احمد (1381) بررسی رابطه بین پایگاههای قدرت با اثربخشی و عملکرد روسای دانشکده‌ها و مدیران گروههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی کشور. پایان‌نامه  (دکتری) . دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی . به راهنمایی : امیر احمدی مظفری.
عباس زادگان، سید محمد. تفویض اختیار و عدم تمرکز. مدیریت، شماره 39. سال نهم . آبان و آذر 1378.
علیخانی، حمید (1374) . بررسی میزان تاثیر ارتباطات سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت اتومبیل سازی . پایان نامه (کارشناسی ارشد) . دانشگاه علامه طباطبایی . به راهنمایی : داود محب علی.
غلامی‌،‌مفید (1378) . بررسی نظام ارتباطات سازمانی و تأثیر آن بر رضایت کارکنان در شرکت توزیع نیروی  برق مازندران . پایان نامه (کارشناسی ارشد) . دانشگاه تهران . به راهنمایی. ابوالحسن فقیهی.
فانی بنادکی ، علی (1375) . بررسی انگیزه موفقیت و قدرت در مدیران مدارس غیرانتفاعی و دولتی شهر شیراز . پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز به راهنمایی. اکبر مسعودی .
فلاحتی،‌منیژه. بررسی موانع ارتباطات در سازمان راه آهن از دیدگاه مدیران و کارکنان . چکیده‌ پایان‌نامه‌های ایران، دوره 13، شماره 3. پاییز 1384.
فخیمی ، فرزاد (1379) . سازمان و مدیریت . تهران : نشر هوای تازه .
فرهنگی ، علی اکبر (1380) . ارتباطات انسانی (مبانی) جلد اول . چاپ پنجم ، ناشر: موسسه خدماتی فرهنگی رسا.
کاوی، استفن (1377). انسانهای موثر، مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول . (مهدی قراچه داغی، مترجم) . چاپ اول . نشر پیکان.
کرمی، مرتضی و گودرزی، احمد. مدیریت پاداش. تدبیر، شماره 138. آبان 1382.
کونتز، هرولد؛ ‌اودانل، سیریل، و ویهریخ،  هاینز (1378) . اصول مدیریت (جلد دوم). (محمد علی طوسی، سید امین ا... علوی ، علی اکبر فرهنگی و اکبر مهدویان ، مترجم). چاپ چهارم، تهران :‌انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
کونتز، هرولد و اودانل، سیدیل و ویهرخ ، هاینز (1377). اصول مدیریت (جلد اول). (محمد علی طوسی، مترجم). تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی
گزیده مطالب ماهنامه پیام مدیریت (1379) . پیام مدیریت. کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
مؤمنی ، منصور. برخی از اشتباهات آماری در پژوهشهای مدیریتی . مدیریت و توسعه، شماره 8. 1380
مسعود فر، فاطمه (1378) . بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان. ‌پایان نامه (کارشناسی ارشد)‌. دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرمان) . دانشکده ادبیات و علوم انسانی . به راهنمایی :‌محمد علی حقیقی.
مشبکی ، اصغر (1377) . مدیریت رفتار سازمانی «تحلیل کاربردی،‌ارزشی از رفتار انسانی». نشر ترمه.
موزر، س. ک و کالتون. ج (1371) . روش تحقیق . (کاظم ایزدی، مترجم). چاپ سوم ، سازمان انتشارات کیهان.
میچل ، ترنس (1376) . مدیریت در سازمانها :‌مقدمه‌ای بر رفتار کارکنان در سازمان. (محمد حسین نظری‌نژاد : مترجم) . مشهد ،‌ آستان قدس رضوی،‌موسسه چاپ و انتشارات.
میلر، کاترین (1379) . راهبردهای مدیریت، راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه‌های تحقیقاتی کارشناسی ارشد و دکترا. (نانچیان، توکلی ، موسوی، تراشلو: گردآورندگان). چاپ اول،‌انتشارات ترمه.
میمندی نژاد، مریم (1378) . رابطه بین منبع اقتدار مورد استفاده مدیران مراکز آموزش استثنایی شهر مشهد ور ضایت شغلی معلمین آنان. پایان نامه (کارشناسی ارشد) . مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان. به راهنمایی: محمد حسن پرداختچی.
نبوی رضوی، سکینه (1379) . بررسی رابطه اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با انواع قدرت از دیدگاه دبیران . پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . به راهنمایی: ولی ا.... فرزاد.
هادیزاده مقدم، اکرم (1378) . مدلهای دوگانه‌ی تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست سازمانی . مطالعات مدیریت شماره 24 و 23 . پاییز و زمستان 1378.
هاشمی طاری،‌ سپیده . بررسی رابطه بین ارتباطات اثربخش و جوسازمانی دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران . پایان نامه (کارشناسی ارشد) . دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . به راهنمایی : محمد حسین پرداختچی.
هنزایی زاده،‌زهرا (1380) . بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مهارتهای ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی. پایان نامه (کارشناسی ارشد).دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. به راهنمایی: حسن اسدی دستجردی.
هومن حیدر علی (1377) . اندازه‌گیریهای روانی و تربیتی و فن تهیه تست (با تجدید نظر کلی). چاپ دهم ، نشر پارسا.
یوسفی، بهرام (1376) . طراحی و تبیین الگوی تحلیل ارتباطات سازمانی (در سازمان تربیت بدنی) . پایان‌نامه (دکترای تخصصی. دانشگاه تهران. به راهنمایی : علی رضائیان.
 
References


Dessler, Gary (2001) Management "leading people and organizations in the 21ST century" . prentice Hall.
Greenberg, Jerald and Baron, Robert A (2000), Behavior in Organizations. Prentice – Hall, Inc.
Hodgetts,Richard M and Luthans fred (1997). International Management. Published by the McGraw- Hill International Editions.
Ivancevich, John M  and  Matteson, Michael T (2002). Organizational Behavior and Management. Published .By: Mc Graw. Hill Irwin.
Luthans, Fred (1989). Organizational Behavior. Mc Graw- Hill In ternational Editions
Old corn, Roger (1996). Management. Published by Mac Millan press LTD.
Pettinger, Richard (2002). Introduction to Management. Published by Palgrave.
Plunkett, warren R and Attner Raymond F (1997). Management. Published by south-western college.
Politis, John D (2003). The effect of Managerial Power and Relational Trust on the Skills and Traits of Knowledge Acquisition: Evidence from the United Arab Emirates. www.ejkm.com
Pubin, Irwin M and Berlew, David E (1984). The power Failure in Oraganizations. Training and Pecelopment Journal.
Ramaseshan, B and Yip, Leslie S.C.and Pae, Jae H (2006). Power, Satisfaction, and relationship Commitment in Chinese Store-tenant relationship and their impact on performance. Journal of Retailing
Rollin son, Derek and Edwards, David and Broad field, Aysen (1998). Organizational Behavior and analysis. Published by: Addison-wesley.
Salem Da, Reischi TM, Gallacher F, Randall KW (2000). The role of referent and Expert Power in mutval help. www.pubmed.gov.
Schermer horn, John R and Hunt, James G and Osborn, Richard N (1997). Organizational Behavior Published by: John wiley and sons. INC.
Stoner, James . A.F and Freeman,, R.Edward (1992). Management. Prentice- Hall International Editions
 
www.pubmed.gov
www.UMI.com
http://changingminds.org/enplanations/power
http://en..wikipedia.org/wiki/communication-planning
http://irandoc .ac.ir
http://www.eskimo.com/mighetto/Ispower.htm
http://www.tpub.com/content/advancement
http: //en. Wikipedia.org/wiki/ organizational communication
http://irandoc.ac.ir.
www.ejkm.com.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه